De Firma RUBBEINS COMP, van JULIUS GUTMAN voor linnen en gebreid werk voor naaisters, E STIKMACHINES. NAAI- ae echte Knoopsgatenmachine ^^NIEVWË AANVOER PRIESTER-HOEDEN. MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. Magazijnen ter Meubileering JN A. C. van der Metalen Zonen. Niet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE 11001 JAPONS, te de echte KNOOPSGATENMACHINES Draisma van Valkenburg's benevens de Elastiek-Machine „Polytype/, Waalwijk.N. W. STRIKKERS. 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. Tapijten, Meubelen, Bedden, Matrassen, enz. alsmede REISDEKENS. De Heer RUBBNES-KIEVITS, Waalwijk. ANT00N TIELEN, te WAALWIJK, vEitsTei; k nd v oed z a m FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Zijden Hoeden van f 2.T5, 3.50, 4.25, 5.00 en 6.00 Flambaarhoeden van f2.00, 2.50, 3.00, 3.25, 3.50. Jongenshoeden f0.75, 2.50, 2.75, 3,50, 4,00. Zijden Petten f 1.09,1.20,1.30, 1.45, 1.60 en 2. Winter-Petten fl.20, 1.30, 1.40 en 1.50. Zijden Kinder-Petjes f 1.00, 1.15, en 1.25. Laken- en Winter-Kinderpetjes f0.75, 0.80, 0.90 en f 1. Karton-Kinderpetjes f 0.75, 1.1.40 en 1.75. Pensmarkt B. 33 en 34,'s-HERTOGENBOSCH. OPENING VAN HET PELTERIJEN-MAGAZIJN. Reparatiën en veranderingen spoedig en billijk. Deugdzaamheid van Fabrikaat. Eenig Vertegenwoordiger voor Waalwijk en Omstreken VOOR DE LEDERINDUSTRIE, Verschijnt 1 April 1882. U\! (111' I t t V tc u bi n te N berichten hunne geëerde afnemers, dat bij hen (JANSEN) voor H.Ii. Schoenmakers te bekomen zijn, zoomede die Bovengenoemde machine JANSEN, door ons afgeleverd en die in alle opzichten naar wensch voldoet, is in werking te bezichtigen bij den heer J. VAN BLADEL en bij B. HENDRIKS, Mécaniciën LEVERTRAAN Genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door Professoren van AL de Nederl. Hoogescholen en verschillende Buitenlandsche Geleerden. Verkrijgbaar bij de lleeren te WaalwijkW. J. Pa ij ens. TilburgDe Kanter v/d Heuvel. Ileusd nDariel Duijster. Waspik, A. Snels. Oosterhout, P. J. Aerssen. Prijs f0.80 de heele en f0.40 de halve flacon. NB. Geen Levertraan wordt in den handel gebracht, tenzij door den Iloogleeraar Dr. E. xV. VAN DER BURG onderzocht en goedgekeurd te WAALWIJK, hebben de eer te berichten da* zij VOORHANDEN hebben eene groote sorteering van de beste en meest F gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien, AN MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. ONTVANGENeene groote sorteering L Lil IIHJL1 Uil DLIVLl uit de fabriek van im uiliim, BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlemcm. breed f3.95 per meter. Faille noir58/60 - 4.20 Faille de Haarlem62 4.50 Faille de Hollande62 4.80 Faille Impériale. 26 5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden f P3B N Premie van1 6,600 fr. W j i- H sterk KOOR .i A'-lFEND middel GO EN Medaille PARIS, 22. iup Drouoi. Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELTAM. neemt BESTELLINGEN aan op een JET samengesteld door JAM PHILIPSEN en GERARD HAAGH, en op DAARIN TE PLAATSEN ADVERTENTIËN. Daarin worden opgenomen (alphabetisch gerangschikt) de namen van: l. Huidenzouters. m. Leerlooiers. n. Leertouwers, o. Lijmstokers. p. Makelaars. q. Schaftenmakers. r. Schoenmakers. s. Winkeliers in schoenen en laarzen. t. Zadelmakers, u. Zeeltenmakers. v. Zeembereiders. Fabrikanten van blaasbalgen. q. h brandspuitslangen, c- H u drijfriemen. d. H machineriën in gebruik bij de looierij en schoenmakerij. e. Handelaars in haar. f. wh buiden. g. h h leder. h. u w lederfourmturen. t. w h. looiersgereedschappen. n h schors. k. H W wol. Onnoodig de groote noodzakelijkheid van zulk een adresboek aan te toonen daj het voor elk hierboven genoemd beroep onmisbaar is. Niettegenstaande den grooten omvang is de prijs slechts f 3.00 per exemplaar bij inteekening; ook worden daarin Advertentiën opgenomen tot den prijs van "A pagina f 6.00 V. r - 3.60 V« v - 2.00 -1.25 Dat de Advertentiën veel tot bekendmaking van iemands firmaalsmede tot ver spreiding zijner speciale artikelen moeten bijdragenbehoeft geen betoog. Immers eene advertentje, als hier bedoeld, komt dagelijks onder het oog van duizèndë Vak mannen en overtreft zeer zeker elke annonce in dag- of weekbladen S f Bekeudiualiing;. O iO .iii. xi. Ji-. =T'^sï^3SNirs"=rT~T i 11 11 11 LK- EETLUST OPWEKKEND. rxaKIVK'-SIKNt «Ki>£P.'lS.'.KKll De KRACHTEN HERRI ELLEN xl al:.? xror-nKM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4