Nummer 12. Donderdag 9 Februari 1882. 5e Jaargang, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. SCWETSEJSC Engelsche Looierij FEUILLETON. De Yerstootene. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. over de door J. HEIL. Van Bostonde beduidendste oostelijke plaats voor de iederbranche in Amerikaansch Nieuw-Engelandnam ik mijnen weg over den Oceaan naar Glasgowde grootste stad van Schotland en dé gewichtigste noord-wes telijke plaats van Oud-Engcland. Wat een beduidend onderscheid doet zich voor aan het oog van den opmerker, wanneer hij van daar naar hier door eene snelle ver binding wordt overgebracht en welk onder scheed in handel en wandel tusschen deze plaats en daar ginds. Daar een steeds voorwaarts strevende natuurkrachtondernemingsgeest en onder nemingslust op alle gebied, ja zelfs to* waaghalzerijtoe, respect en ondersteuning van talent en arbeidprospériteit in alle zaken, harmonisch samenwerken van werk gevers en werklieden. Hier in deze altijd naar Engelsche en Europeësche continentale begrippen beduidende en industrieele stadkoud overleg en voor zichtig berekend handelen, te vergelijken bij de eentonige beweging van eene goed gecon serveerde machineeene gespannen verhou ding tusxhen patroons en werklieden, omdat de laatsten hun loon niet hoog genoeg vin den groote rijkdom en daar naast bittere armoede en bedelarij, zooals die in Amerika niet denkbaar, althans niet zichtbaar is. En hoe nog is de toestand in ons geliefd Duitsch vaderland Lusteloos- en onzekerheid in alle toestan denZonder moed en neiging in zaken; ontevreden arbeiders zonder werk, die met hunne forsche krachten het vaderland den rug keeren om heil te zoeken in Amerika en daar de welvaart te helpen bevorderen. eene blancheer machine in werking. De 7..vartmachine is door den ouden lieer Caldwell, nadat hij dezelve in Boston had zien werken, naar zijne eigene opvatting te Glasgow gemaaktde blancheermachine is van J.acson te Leeds die het patent voor Groot-Britfanic van Plummer te Boston ver kregen heeft en nu zelf laat bouwen. liet interessantste in de fabriek is de nieuwe graineer of nerfinnchine, naar het eigen idee van den heer Caldwell. Deze bestaat in hoofdzaak uit drie tegen over elkander staande wal zen van ca jD/i meter lang en waarvan de bovenst3 en onder ste van hout ca 3/s meter dik is. In het midden dezer twee houten walzen loopt een wals van geel koper van 8 duim middellijn, waarin het karakter van de te maken grain gegraveerd is. De onderste wals staat vastde koperen en houtenwelke laatste alleen dient tot het houden van een gelijkmatigen druk, loopeu in ijzeren banden, zoadat zij zich op en ne Ier kunnen bewegen. Op den voet van de bovenste houten wals staan spiranlveerenwaardoor zwaardere of lichtere spinningen kunnen worden teweeg gebracht, naarmate het indrukken van den grain al of niet dieper verlangd wordt. De van te voren gerekte en bevochtigde huiden of vellen worden op den 'ondersten houten wals gelegl, verkrijgen door eetien slag de verlangde grain en worden dan gedroogd. Er wonlen op deze grainmichiues heele kipshuiden, aisook helften, halzen, koppen pn buiken generfd en gaat de arbeid vlug van de hand. Twee mannen, die tien uur per dag wer ken kunnen 2003 stuks per dag nerven. Volgens me leleeling van den heer Cald- wells is de persing van den grain door deze machine nog meer intensief dan door de Atnerikamsche kniebelmachine, hetgeen ik echter betwijfel. De middelste rol der grainmnchine wordt verwissel 1 naar gelang men verscheidenheid van grain wenscht. G. Z. Wordt vervolgd. De EÉo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, lranco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1—7 regels J 0,00, daarboven 8 cent per rej:el groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, Smaal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steixer, Hamburg. Reclames 15 cent perreg LXXXVI. Een ander tooneel der herkenning. Jim kwam van zijne boodschap terug. Eene dienstbode had zijne vraag vriendelijk en be reidvaardig beantwoord. Mr. Felton werd in de eerste degen verwachtjuist wist men den tijd zijner komst niet. Er waren geen brieven voor hem gekomen ook had hij niet geschre vendat hij er verwachtte. Nadat Jim zoo ver met zijne boodschap gekomen wa*zweeg hij plotseling stil. Harriet begreep zijne terug houding en bewonderde zijne fijngevoeligheid. „En nu vroeg u de persoon niets die u de boodschap gaf?" «Neenmevrouw," hernam Jim merkbaar verlicht. Harriet vroeg niets meer. Zij wistdat hij de waarheid zeide en dat het onnoodig zijn zou, hem stilzwijgendheid aan te bevelen. Zij verliet dan nu het park en ging naar huis. In hare kamer gekomen naderde zij den spiegelom haar hoed af te zetten en zag daarbij haar eigen gelaat. „Ik zou wel eens willen weten of men het mij kan aanzien dat ik zoo kleingeestig geworden ben en op het punt sta krankzinnig te worden,dacht zij. „Ik bezat er den moed niet toezelve aan die deur te kloppen en riie onnoozele vragen te doen ik kan het niet. En nog kort geleden ach neen het is reeds lang geleden had ik alles kunnen doen. Maar als de tijd komtals het wachten en dè Onzekerheid voorby it, dan zal ik weder aterk Terwijl in Amerika, ieder die zich omtrent de inrichting van fabrieken en de werking der machines informeeren wilmet de meeste welwillendheid wordt ontvangen en met de strekking en het nut wordt op de hoogte gebrachtontmoet men in Engeland nog meer geheimzinnigheid en achterhouding dan op het Europeesch continent. In Amerika kent men geene geheimen in 't fabriekswezen ieder streeft voorwaarts en tracht te verbeterengoed en slecht wordt gepatenteerd en beproefd. Men riskeert geld tot proefneming en ver betering wanneer daardoor kans op winst wordt geopend en men maakt noch van het mislukkennoch van het welslagen eener proefneming een geheim en 't is op deze wijze dat het goede en nuttige steeds spoedig heeft baan gebroken. In Engelsche fabrieken daarentegen wordt men zonder goede aanbevelingen nooit toege laten en zelfs dan nog wordt men gewoonlijk ingeleid met eene terugii tuding en schuw heid die u beletten het bezienswaardige op te merken om daarvan verslag te kunnen geven. Slechts door eene zeer goede Amerikaansche aanbeveling gelukte het mij in de zoowel beroemde als interessante Seotian Leather Works van Hamilton Caldwell sons te Glasgow geïntroduceerd te worden, In deze fabriek wordt hoofdzakelijk generfd buffel- en snlitleder bereid en wel meestal uit wilde huiden, die gelooid op de Engelsche markt worden aangevoerd. Naarmate de gaarte van het leder wordt hetzelve, nadat het geweekt'is, meer of minder nagelooid. Ik heb daar beduidende partijen Calcutta kips gtzien, die in Oost- Ind ie zeer voldoende gelooid waren en van eene zeer vakkundige behandeling getuigenis gaven. Het eerste proces wat het leder na het weeken en eventueel n.olooien ondergaat is gewoonlijk het doorwaden en liet uitzetten op de vleeschzijde met de Fitz Henry of de zijn dat wil zeggen als ik voor dien tij 1 niet geheel waanzinnig geworden ben. Nu nu ben ik tot niets meer in staat zelfs kan ik niet meer wachten." De strakke blikdien zij op haar eigen ge laat geslagen hadverkreeg eene pijnlijke wild heid. Het was de uitdrukking van een mensen, die geheel onder de macht is van een verschrik kelijk afgrijzen. Zij drukte de handen tegen hare slapen en wiegde zich heen en weder. Daarop begon zij te steunen maar zij wist het nietwant toen zij na een korten tijd dat ge luid hoordeonderdrukte zij hetontevreden op zich zelve. Eindelijk nam zij eenig naaiwerk bij de hand doch na weinige minuten lag het weder in haren schoot. „Dat alles baat mij, nietzeide zij overluid tot zich zelve ter wijl zij opsprong; „dat alles baat mij niets ik moet rust hebben." Dit zeggende ontsloot zij hare toilettafelnam cr een fleschje lauda num uitgoot een gedeelte in een glas water dronk dit i.it en legde zich te bedwaar zij weldra in een diepen genisten slaap viel. De morgen van den volgenden dag vond Jim ijverig bezig met de spiegelglazen der vensters schoor, te maken, van het huis van Kouth, een werk dat bij znlk weder geene onaangename bezigheid was. De achterkamer welke men in Routh's huis de „studeerkamer" noemde, verdiende dien naam doorgaans niet. De heer des huizes las er somtijds of verrichtte er nu en dan eenig schrijfwerk. Ook heden zat hij voor zijne schrijftafeldie de ruimte ter rechter zijde van het eenige raam innamtoen Harriet binnen kivam om hem te vragen of tie knaapdie dt ruiten schoonmaakte, ook aan deze kamer Longwood-uitwaschmachine. Zoolra de hui den eenigszins gedroogd zijn worden zij door de steenmachine op eene naar binnen uit- gewelfde tafel met een rol gesteend en daarna gespouwen. Het steenen heeft niet ten doel de putten (Lotgrüben) en aders te verdrijven, daar deze bij dit soort leder nooit voorkomen alleen beoogt men daarmede eene gelijkmatige dikte om liet gemakkelijk en geregeld spouwen te brvrirderen. Tot het spouwen van eene geheele kipshuid, zoowel als tot het uitzetten van een schild of andere gedeelten der huid als kop buik, etc. wordt de Amerikaansche Belt-knife- Splitingmachine gebruikt terwijl voor het uitspouwen van de buitendeelen van heele huiden en vellen de American-Union Spliting machine van Thos. Haley Company te Bram'ey bij Leeds wordt aangewend. Van de laatste soort machines waren er tien in werking; van de eerste twee en bovendien eene groote voor Verdeckleder" bestemd, die ah de eerste in Europa voor ongeveer vijf jaar aan de firma Southey Company te Londen geleverd is. Na het spouwen volgt het uitwassen op de vleesch- en nerfzijde, waartoe acht („Scourmachines") schuur of poetsmachines in werking zijn. Deze machines zi;n, daar Fitz Henry zijn xerste patent in Engeland verkocht, hier zeer algemeen geworden en al zijn ze dan ook nog niet voorzien van de lichtere schuifinrichriiig, die door Charles Holmes te Boston uitge vonden iszijn ze toch te prefereeren boven de nieuwe Fitz Henry Schourmacliine, omdat bij de laatsten de stoom direct met de in werking zijnde deelen in aanraking komt. Behalve bovengenoemde machinesdie gedeeltelijk direct van Amerika betrokken en ook gedeeltelijk in Engeland van de orgineele Amerikaansche worden nagemaaktzijn in the Scotia Leather works nog meerdere gla s- inachines, die oorspronkelijk door Martin te Salem zijn ingevoerd, eveneens eene zwartmachine naar Amerikaansch svsteem en kon beginnen. „Zekerlijkhernam Routh eenigszins ver stoord „hij zal mij niet hinderen." En inderdaad zouden er dingen van geheel anderen aard plaats moeten hebbendan de tegenwoordigheid van den knaap aan de buitenzijde van het raam om Routh heden t* 9toren. Hij zocht met den mee9ten ijver allerlei papieren uit. De loketten aan beide zijden der schrijftafel stonden open en de laden lagen vol briëven die voor het grootste gedeelte in pa- ketten gebonden waren. Het gelaat van Routh droeg den gewonen somberen trek en zijne lip pen bleven vast op elkander geklemd terwijl hij zich aan zijne taak geheel wijdde. Jim die aan de buitenzijne stond kon hem duidelijk zien en sloeg bijna elk zijner bewegingen gade, want hij liirld zich overtuigd, dat Routh altijd het een of ander kwaad in den zin had, en hij zocht de bevestiging dier onderstelling in de eenvoudigste handelingen van den man in wiens dienst hij nu er. dan was; ieder zou waarschijn lijk eveneens gedacht hebben als de knaap, want Routh zag er inderdaad zeer nadenkend uit. Eindelijk greep Routh naar een klein kistje in de bovenste sfdeeling der schrijftafel, maar iu plaats van de papieren welke er in lagen er uit te nemen nam hij het kistje er geheel uitzette het voor zich op tafelen begon den inhoud met een gelaat dat langs hoe somberder werd te doorzoeken. Jim beschouwde hem zoo opmerkzaam dat hij zelfs een oogenblik zijn werk staaakte. Routh bemerkte het niet. Ein delijk vond hij de papieren naar welke hij zoo lang scheen gezocht te hebben en stak ze in den zak van zijn rok, maar door deze beweging stiet ky met zijn elleboog het kistje omver en wierp het naar beneden, liet viel op den grond en zijn inhoud lag overal over het kleed ver sprei.I. Ouder de verstrooide voorw. rpen was er een, dat naar het raam rolde en op hetzelfde oogmblik de aandacht van Jim tot zich trok. De knaap staarde er op verschrikt en tegelijk vol verbazing. Ruith bracht alles weder byeet», behalve dit bedoelde voorwerp, doch begon tf met ongeduld naar te zoeken. Jim, die be- geerig was het voorwerp van nabij ie zien, had weldra zijn besluit genomen. Hij klopte aan het venster en gaf Routh een wenk om te opmen. Routh deed het inet eet.ige ver wondering. „Hier is het, mijnheer," zeide Jim, die over de venstei bank heenboog en eene zijner lange handen onder den rand van h*t karp-t stak, waaronder het voorwet p voor Rouths oogen verborgen was gebleven. „Hier is het, mijn heer. Ik zag het valbn en meende dat gij er naar z cht." Te gelijk beschouwde de knaap het voorwerp, dat hij in de hand hield zeer nauwkeurig en draaide het herhaalde maltn rond roor hij het aan Routh teruggaf, die het met een onver- schilig; „dank j*," van hem aannam. Hij scheen nog altijd in zijne gedachten verdiept. Jim sloot het veti9ter van buiten en ging voort met de^ glazen schoon te maken. Routh zette het kistje weder op zijne plaats en Jim gaf zich alle moeite om te zier. waar hij het bedoelde voorwerp verborg, doch het gelukte hem niet; daarop sloot Routh zijne schijl'tafel en ging paar de aangrenzende kamer waar Harriethem, met het ontbijt reeds verwachtte.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1