ZEEVISCH, ■A.. JMBIIsriK:, Mr, SteeihojM, - !s-B0SCH Brandspuiten. 3 goedwerkende brandspuiten Waalwijk alleen bij J, Kuiten, De Firma RUBBENS COMP, van JULIUS GUTMAN voor linnen en gebreid werk voor naaisters, ZANGCURSUS Schoorsteenmantels de echte KNOOPSGATENMACHINES MilII tl, .ii Miir iMii,; Bekendmaking. Handelsberichten. a¥ADVERTENTIEN.£ to WAALWIJK, VOLKS- EN ZANGSCHOLEN Fabriek on Magazijn MARMEREN DE NOTARIS Willem Adr. Al. Brokken, Hermina Arnolda Arts, aanstaanden VASTENTIJD. voor door P- VA&SEUR, Jr. Hoofd der School te Epe. 110 koopen mastensparren, hop en boonstaken, knuisten, drooge mutsaard, brandhout, enz 2. Op Vastenavond-Maandag 20 Februari 1882, Eene aanzienlijke partij zware mooie sparren, opleggers, hein hout, knuisten, eiken- en berkensehaar- hout en eiken mutsaaid, enz. 3. Op Dinsdag 21 Februari 1882, Ci rca 80 koopen masten sparren, snoeisel hop- en boonstaken. 3 koopen Elzenschaarhoufc. Op Maandag 27 Februari 1882, Op Dinsdag 14 Februari 1882, Drie perceclen Weiland voor vijf jaren en de Dorpshoef in perceelen voor het saisuen 1882. met zuigpompen en Hinken inven taris. Zegt het voort. (SCHREUDERS PILLEN) Men wachte zich voor na maaksels. berichten hunne geëerde afnemers, dat bij hen (JANSEN) voor H.H. Schoenmakers te bekomen zijn, zoomede die Bovengenoemde machine JANSEN, door ons afgeleverd en die in alle opzichten naar wcnsch voldoet, is in werking te bezichtigen bij den heer J. VAN 3LADEL en bjj 3. HENDRIKS, Mécaniciëa, bouwer* aefc is hoogst wenichelijk dat once vadrrlandsche landbouwer rich ook eindelijk eens binnen de grenzen van zijn eigen land zal kunnen roeten roet het buitenland. Maar zal dat ulles op degelijke, Nederland waardige wijze geschieden dan is het noodig, dat de uitvoerende commissie op onbekrompen wijze lie tentoonstelling kunne regelen en tot stand brengen. Om daartoe in staat te worden gesteld doet zij een beroep op de Nederlandsche natie. De ontwikkeling van onzen landbouw is een zóó groot volksbelang en zóó nauw verbonden met de vermeerdering van onze welvaartdat de commissie meent met volle recht en met vrijmoedigheid bijdragen te mogen vragen, niet alleen van hen wier be langen in het bijzondei bij den landbouw be trokken zijn maar van ailen, wien onze volks welvaart ter harte gaat. Voor het bijeeubreugen der bijdragen die door iiaar worden gevraagd roept zij de hulp in van de hooiden der gemeentebesturen. Zij doet liet verzoek aan heeren burgemeesters om ieder in zijne gemeente of persoonlijk zich te willen belasten met de zorsr om inteekenlij9ten te dóen circuieeren bi wel ecne commissie te willen benoemenaan wie de zorg daarvoor kan worden opgedragen. De commissie vraagt bydrageu in eens en deelneming in een waarborgfonds. Zij stelt zich voor em wanneer zij door milde giftenen naar hoopt ook door provinciale en rijkshulp, zal zijn in staat om de tentoonstelling op waardige wijze tot stand te brengen het waarborgfonds kan het zijnonaangetast te laten en het niet anders dan in buitengewoneniet te voorziene omstan- heden aan te spreken. Als een goed teeken voor de deugdelijke verhoudingen aan onze beurzen en de soliditeit by het doen van zaken mag gelden dat, ofschoon ook hier eene ongewone opgewondenheid heerschte en ieder blijkbaar onder den indruk was van het ontzettend beursdramadat in de vorige weken afgespeeld werd, geen enkel Nederlandsvh bankier of effectenfirma genoodzaakt was de be talingen te staken en men zoowel te Amsterdam als te Rotterdam maar voortdurend kon blijven koopenondanks den stortvloed van fondsen, waarmee Parijs Weenen Londen Berlijn ons overlaadden. Men berekent dat aan onze beurzen in die laatste dagen voor meer dan 150 millioen aan fondsen is gekocht en contant betaald boven het bedrag dat in gewone tijden verhandeld wordt. el werden verliezen geleden, maar ook winsten behaald en bij de enorme en ongemotiveerde depreciatie van meest alle fondsen tengevolge waarvan alle inkoopen verre beneden de normale koersen geschiedden zullen binnen korter of 4 ff tijd jufst deze dagen blijken tot de in t winstgevende voor onze financiers behoord te hebben. De oorzaak dier meerdere soliditeit en grooterr vastheid onzer beurzen is voor geen gering deel het gevolg van den vasten regel hier in zwang, om alle zaken a contant af te doen, waardoor men voor de spanning der ultimo-regeling be waard blijft. Hoeveel dia regeling elders te beteekenen heeftkan men nagaan als men weet, dat op 31 Januari aan de Parijsche beurs alleen aan verschil H/s milliard, zegge 1500,000.000 franken betaald moest worden, een som die dus voor Frankrijk als verloren te beschouwen 13. Voor niet beursluidie wellicht de uitdrukking ultimo-regeling niet verstaan dient dat de koop en verkoop aan buitenlandsche beurzen doorgaans op tijd is. Op den 20sten bijv. wordt een fonds gekocht, te betalen op 31 rijst de koers dan zet de kooper in dien tijd liet fonds weer van de hand en betaalt daaruit de koopsom, terwijl het verschil winst is daalt de koers dan moet hij het verschil bijpassen en is dat verschil groot, zooals nu dan volgen de jammerlijke faillisse menten zooals wy ze nu uit het buitenlaud vermeld vinden. (R. N.) A He kamer van koophandel alhier heeft in h^re vergadering van gister-avond een adres vastgesteld aan den minister van waterstaat ter ondersteuning van datingezonden door eenige ingezetenen der gemeente Drnnentot verkrijging van een onderweg onder den spoor dijk aan de oostzijde van den rijksdijk aan den overlaat. Dat adres deelden wij reeds in ons nummer van 2 Februari mede. Het adres der kamer v. k. zullen wij in ons volgend nummer opnemen. steltvindt de wijze waarop de bladen zich over de zaak uit lieten niet goed en hoewel het zegt voor de bedelde juffrouw geen partij te willen trekken maakt het zich toch zóó boos, dat het leelijke insinunatiën tot andere personen richtwelke aantijgingen echter reeds kort maar deugdelijk beantwoord werden. Waaiom het zien zoo kwaad maakt, over een zaak waarin de reclner leeds uitspraak heeft gedaan, is on begrijpelijk. Evenals in den tijd met Onstée heeft men oek van de millioeneu'lame reeds een tooneel- stuk opgemaakt, getiteld: De millioenen-jof- frouw of de onderaardsche gangen van het kas teel Vurenstein. De verschillende tafereelen zijn De onderaarsche gangen. De kermis te Gorkum. De geldschieters.. De baker in angst. De deurwaarder in het hotel de Bijbel en De ontwaking van den .metselaarsbaas terwijl het met een apothéose besloten wordt. Do toe vloed V-! 11 menschen die het stuk willen zien moet zeer groot wezenzoodat er moeielijk plaats te bekomen is. Te Maren gemeente Alom (N.-Br.) is de armvoogd V. M. gevnnkelijk naar 's Bosch over gebracht verdacht van valsclilieid in geschrifte er. verduistering van gelden van de algeraeene armen. Vooreen paar dagen kwam te Nijmegen in hulpbehoevenden toestand aan een man, vrouw en zes jeugdige kinderen die met zijn g-^iu reeds meer dan zes jaar te Krichellen in Westfalen had gewoond en aldaar door arbeidzaamheid goed in het onderhoud van zijn gezin had kun nen voorzien. Vrijdag jl. had hij van de politie dier gemeente onverwachts bevel ontvangen zich ten raadhuize te vervoi-gen, waar hem door den burgemeester, op last der hooge autoriteiten werd medegedeeld hij met zijn gezin onmid- delijk het Pruissische grondgebied moest verla ten omdat, hij de Dnitsche nationaliteit niet had aangenomen en alzoo Nederlander gebleven was. Toen hij huiswaarts keerdewaren in middels zijne goederen en meubelen reeds opge laden en zijne vrouw en kinderen uit de woning verwijderd en in een ander lokaal overgebracht, waarin ook hij gelast werd intrek te nemer. Den volgenden dag werd hij met de zijnen over de grenzen gezet. Gelijk Int trof met hem een tiental andere Nederlandsche gezinnnen, die in dat district ter blijf hielden, waar zij door fabrieksarbeid of in de mijnen hun brood ver dienden en evenmin reden tot klagen hadden gegeven ook hen had de maatregel getroffen omdat zij hunne nationaliteit niet hadden willen verwisselen voor de Dnitsche. De „Boot and Shoe Trades Journal" bevat de volgende cijfers omtrent Engelands handel in schoeisel Invoer 1879 1880 1881 Dozijn paren 126,809 95.141 85.763 Waarde in pd.st. 478.613 376.819 385.243 Uitvoer. Dozijn paren 433.374 420.188 555,366 Waarde in pd.st. 1.311.293 1,282.221 1.583.964 Engeland voert voornamelijk uit naar de Engelsché bezittingen in Zuid-Afrika en naar Australië. Men schrijft uit Amsterdam De zaak van de millioeuen juffrouw is de wereld nog niet uit. Dinsdag werd zij veroordeeld tot het betalen der door haar gekochte goederen waarvoor echter het geld niet aanwezig schijnt te zijn. Het beslag op hare goederen in het bible-hotel gelegd werd geldig verklaard, en men kan nog dagelijks voor hare tegenwoordige woning op de N. Z. Voorburgwal een politieagent op post zien staan. Het geïllustreerd Politienieuws, dat wekelyks zijn lezeressen op de smakelijkste wijze ver halen van moord diefstal en inbraak opdischt •a dit met fijne illustration aanichouwelyk voor» Te Sexbierum is op last der justitie het lijk opgegraven eener vrouwdie na de beva'- ling was overleden. Men beweert, dat haar dood een gevolg is van verkeerde maatregelen bij hare bevalling die plaats had met assistentie eener vrouwdie de wettige bevoegdheid mist. Te Berlicum zijn twee huizen, bewoond door drie gezinnen afgebrand. Van twee ge zinnen is nog een gedeelte, doch van het derde niets gered kunnen'worden. B halve eene aan zienlijke hoeveelheid huisraad zijn twee reest- kalverer., 10,000 kg. best hooi, L000 kg. s»troo en eene groote hoeveelheid ongedorsclite rogge, eene prooi der vlammen geworden. De panden en het roerend goed van een der gezinnen waren verzekerd in de Zutfensche brandwaarborg-maat schappij de inboedels van de beide andere g*- zinnen waren niet verzekerd. Omstreeks twee uur in den nacht tti9schen Donderdag en Vrijdag maakte ten op dat uur minder gewone beweging aan de huisdeur den houder van een zeepwinkel in de Torensteeg te Amsterdam opmerkzaam dat er onraad was. Op zijn komst maakte iemand van niet te gun st ig^ uiterlijk onder voorwendsel dat hij bij den bakker moest zijn zich uit de voeten. Een half uur later vernam de winkelier op nieuw geritselnu echter aan de winkelruit. Er was een gat in gesneden en omstreeks vyftig stukken zeep waren gestolen. Een en ander was intusschen bedaard afge wacht door een politie—agentdie aan den hoek der steeg op post stond Met zijn zeep terug- keerende liep nu de dader in den val en «le oude bekende der politie zal zich met al die zeep zeer bezwaarlijk kunnen schoon wasschen. De brand in de stoomkatoenspiHtierij der firma L. E. IIofke9 Co te Almelo Zaterdag namiddag 5 ure ontstaan verkreeg zoodani- gen omvang, dat aan blusschen niet viel te denken. Het vuur vertoonde zich op de zol derverdiepingtoen de fabriek in volle werking was. De werklieden kondeo allen ongedeerd liet gebouw verlaten. Het geheele fabrieksge bouw was in drie uren uitgebrand. Door den weinigen wind en de afgezonderde ligging, ge heel te midden van het water, hoewel in het bewouwde gedeelte der stad hebben de in de nabijheid gelegen perceclen g-en schade beko men. De fabriek was op beurspolisaan de Amsterdamsche beurs, verzekerd. De werk lieden bijna honderd in getal zijn op eens zonder werk in een tijd, datt nog vele fabriek arbeiders der voor eenige weken alhier afge brande spinnerij der firma Gebr. Scholten en Co. geen nieuwen wekkring hebben g»vonden. (P. Z. C.) Boxtel. De heer Maasbenoemd schatter der lncaliteiten tot den verkoop van sterken drank in 't klein, heeft aan den raad zijn ont slag als zoodanig gevraagd, w< g-ns „onfatsoen lijke behandeling van den burgemeester." De burgemeester der gemeente Waalwijk gelet op art. 7 der wet van 4 Juli 1S>0, (Staa'nblad No 37) noodigt bij deze de in; ex'tenen uit; om zoo zij elders in 's Rijks-beladingen zijn aange slagen; daarvan vóór of op 15 Februari a. s. te doen blijken, door overlegging van liet. aanslag biljet of een uittreksel uit de kohieren der directc- belastingen. Waalwijk4 Februari 1882. De burgemeester voornoemd! VAN DER KLOKKEN. GOR1NCHEM, 6 Februari. De aanvoer van granen was heden ruim, handel geringzoodat het aangevoerde met moeite plaatsing vond tegen vorige prijzen. Men beste* <lde voor: ristarwe f 10,75 h 1125 roode dito f9 -25 a 1') 00witte dito f 9 25, a 10 75 •11I- rogge fS.no a 8.25 buitenl. dito 10— a O.no gerst f5.50 a 6.00, haver f2.80 it 4.00 be.-te konk- erwten f 9 25 a 9.75, beste mestingerwten f7, f7. 7 duivenboonen fS.OO a 8.25 panrdenboonen f7.75 a 0.00 koolzaad l'OO.OO a 00.00, alles naar qunl. en per heet. Bij een aanvoer van slecht9 100 stuks vee was de handel lieden vooral in kull'dragende kociin zeer geanimeerd. lste soort Kalfkoeien f230 f320 2de f170 f230 Kalfvnnrzen f130 f225 Vare koeien f 000 fOUO Guiste Vaarzen f 00 f000 Melkkoeien f000 f000 Tweejarige Ossen f 00 f000 Pinken f 00 f 00 Ilokkeling ossen f 00 f 00 stieren f 00 f 00 Graskalveren f 00 f 00 Nuchtere Kolveren f3.50 f 8 GETROUWD: Besoljeu, en Appel lent, die mede namens weder/.ijdsche familien hunnen hnrtelijken dank betuig n, vonr de vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid van hun huwe lijk ondervonden. 31 Januari 7882. beveelt zich beleefdelijk nan voor de levering van alle soorten puike versche van nu af te beginnen, maar vooral in den Wanneer men den visch Dinsdags bestelt, ontvangt inen denzelven Donderdags versch aan huis. Bij Buij*— Boekhandelte Kpeis ter perse om eerstdaags te verschijnen lste deeltje Prijs f 0,4-0 te Waalwijk, zal Pub lie k Ve r kou peil Ia de BicHcn en Achterste Hoeven onder Loonopzmd. 1. Op Maandag 13 Februari 1882, des voormiddags 10 ure, voor Mevr. dew Dr. L. VAN HEUST, te 's-Bosch. des voormiddags 10 urevoor Mej. dew. W. TIMMERMANS, te Waalwijk: des voorin d 1 igj IJ ure aai den Meerd'jk onder Baardwijk, voor Mevr. dew. II. LOEÊF te Baardwijk Voor Mevr. daw. SMITS. des voormiddags 10 uur, in de Biezen onder Loonopzind Voor Mevr. dew. E. TIJSMANS. 50 koopen gave en lange mast; een partijtje mooie hop- en boon staken. knuisten, drooge mutsaard en zwaar eiken schaarhout. en Publiek Verpachten Voor den Algcm. Arme en de Burg. ge meente Oud-1 leusden c. a. des avonds 0 ureten herbergt van 11. KLERKS, te Elshout Een en ander b'j biljetten breeder om schreven. van Het Gemeente bestuur van Waalwijk biedt te koop aan Informatie geeft het gemeentebestuur, terwijl op verlangen op een nader te bepalen dag, de spuiten kunnen «orden beproefd. zijn Maagversterkend, zacht hxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijs verteering. 32 Cent per doos verkrijgbaar te llemdenErven G. Veerman Tilburg: J. H. van Gils. en in de bekende Depots. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekeijing van den ver vaardiger J. J. SCI1KKUDER, Apotheker. Mciidiiialiiiig.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3