Nummer 13. Zondag 12 Februari 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. staat van brieven Bekendmaking. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. De Verstootene. Engeland. Uitgever: ANTOON TXELEN te Waalwijk. De Eeho van het Zuiden. S-1 MIMI 11 Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1—7 regels J 0,00, daarhenen 8 ctntper regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner, Hamburg. Reclames 15 cent per reg. geadresseerd aan onbekenden. Verzonden gedurende de 2e helft van Januari. Waalwijk. A. Ameldorf Amsterdam. uit Baardwijk. D. Veen Co. Amsterdam gunnende de brieven aan het postkantoor wor den teruggehaald. De Directeur, BAGGERMAN. De burgemeester der gemeente Waalwijk gelet op art. 7 der wet van 4 Juli 1850, (Staatsblad No 37) noodigt bij deze de ingezetenen uit; om zoo zij elders in ''s Rijks-belastingen zijn aange slagen daarvan vóór of op 15 Februari a. s. te doen blijken door overlegging van het aanslag biljet of'een uittreksel uit de kohieren der directe- belastingen. Waalwijk4 Februari 1882. De burgemeester voornoemdj VAN DER KLOKKEN. Brussel, 8 Februari. De kamer van afge vaardigden heeft met 72 steramen tegen 18 be sloten het voorstel-Malou tot uitbreiding der kiesbevoegdheid iD overweging te nemen. De minister van binnenlandsche zaken heeft de leden van de syndicale kamer der Parijsche beurs ten gehoore ontvangen. De voorzitter Moreau gaf den wenscli te kennen dat niet het oog op de beurscrisis de handel in foDdsen op tijd verboden werd. De minister antwoordde dat de regeering zich met deze aangelegenheid bezig hield. Hij erkende dat de toestand der beursmakelaars van dien aard is dat het ver zoek overweging verdient. Gelijk de minister van finantien in de kamer van afgevaardigden verklaard heeft, betreurt ook hij het, dat de beursmakelaars niet krachtiger de speculation tegengegaan hebben maar de groote oifers, die zij zich getroost hebben om de geldmarkt te steunenwaren zij niet gehouden te brengen. De regeering is geneigd eiken maatregel goed te keuren, die te nemen is zonder de vrije per soonlijke werkzaamheid bauden aan te leggen en LXXXVII. Een under toonecl der herkenning. Zoodra Jim met zijn werk gereed was liep hij zoo hard hij loopen kon naar huis. Ir. de nabijheid zijner armoedige woning gekomen bleef hij op eens staan. Hij wilde nietdat iemand zag wat hij gereed stond te doen. liet geluk begunstigde hem toen hij nog besluite loos aan den hoek der smalle straat stond, kwam zijne tante de deur uit. Zij ging, dat wist hij, e.eriige boodschappen doen en daar zij bij zulke gehg nheden doorgaans zeer lang Wegbleef, zoo kon hij haar ook nu in den eersten tijd niet terug verwachten. Hij bleet daarom staan tot zij aan den anderen hoek der straat verdwenen was waarna hij de poort en de donkere trap pen opging. In de eenige kamerwaaruit de woning bestond, aangekomen, sloot Jim de deur en haastte zich zijn stroomatras uit den hoek te slepen in welken hij stond opgerold. De muur daarachter was met een kleed bedekt, dat door tijd en rook onkenbear van kleur gewor den was tn aan de overzijde des mnurs bevond zich een plank van een voet breed. Boven deze soort van lambrisering was een gat dat in dit vertrek hetwelk zooveel sporen van verval die strekken kurnen dat men niet verdoold rake op wegen die niet overeen te brengen zijn met den aard der Fransche inrichtingen, Behaine blijft op zijn verzoek gezant te 's Gravenbage Montebello gezant te Munchen, is te Brussel benoemd. Particuliere berichten uit Berlijn en Weenen doen het treffsn van een overeenkomst van Frankrijk en Engeland met de overige mogend heden betreffende de gebeurlijkheden in Egypte voorzien. De heer Riant en de prins de Broglie heide leden van den raad van bestuur der Union généralezijn voor den rechter van instructie gehoord in tegenwoordigheid van Bontoux en Feder. I)e andere leden van den raad zullen beurtelings insgelijks ondervraagd worden. Volgens het YViener Tagblatt hebben Bontoux en Feder hunne gevangenneming te wijten aan zekeren Lejeune. Deze had namelijk 210,000 fr. aan fondsen in prolongatie liggen bij de Union générale. Ten gevolge der dalingen kwam hij bij de bank om zijne effect n terug te vorderen. Hieraan nu werd niet voldaanen hij diende hierop bij het parket eene aanklacht wegens misbruik van vertrouwen tegen Bontoux en Feder in. Het comité voor de oprichting van de kerk van het Heilige Hart van Jezus op Montmartra heeft bekend gemaaktdat het bericht in som mige bladen volgens hetwelk het fonds voor die kerk bij de Union générale was gestort en alzoo verloren is gegaanonwaar is. Nooit schrijft het comité is dat fonds in speculeerende ondernemingen gestoken en dit kon ook niet aangezien de gelden steeds beschikbaar moesten blijven ter betaling van hetgeen er gaandeweg verricht werd voor den bouw der kerk. De hooge raad voor het gevangeniswezen heeft eene bijeenkomst gehad met den ministei van binnenlandsche zaken. Uit hetgeen deze toen gesproken heeftblijkt dat Frankrijk op dit oogenblik negen cellulaire gevangenissen heeft, en dat de ervaring van de toepassing der celstraf van dien aard is, dat de uitbreiding van dit stelsel wenschclijk is. Tijdens bet beleg van Parij* werden in een villa te Epernay voor een bedrag van 60,000 francs aan effecten gestolen. Thans, na elf jaren, heeft de polite van Breslau den dief gevatdie een gewezen zoetelaar van het Dnitsche leger is. Een groot deel der effecten werd nog in zijn bezit gevonden. Het Theatre du Palais Royal te Parijs moet ingeval van brand het publiek zoo weinig zekerheid bieden dat de Gaulois schertsender- vertoonde niet eer.s werd opgemerkten in dat gat stak Jim zijn hand. De handigheid waar mede hij hierbij te werk ging, de buigzaamheid, de veerkracht en tivens de Vastheid welke hij daarbij aan den dag legdezou ieder ander iu den kn-ap aanleiding tot bezorgdheid verwekt hebben. Zoo Jim Swain al geen dief was, toch bezat hij tot dit bedrijf alle tioodige eigenschap pen. Weldra trok hij zijne vlugge hand weder terug en beschouwde nu met oplettendheid het voorwerpdat hij uit het gat gehaald had. Hij draaide het heen en weder, bekeek het in- en uitwendiglegde het daarna weder in zijne schuilplaats weg en schoof de matras weder naar zijne plaats. Toen de oude Sally van de markt terug keerde was zij niet weinig verbaasd haren neef te huis te vinden. Het gebeurde namelijk zeer zelden dat Jim op den dag naar huis kwam alleen dan wanneer h't geluk hem bij zonder ongunstig geweest was kwam hij zien of zijne tante ook iets voor In t middageten voor hem te doen had. Maar hij verklaarde zijne komst onmiddellijk zeggende dat hij zeer ver moeid was van een werk dat hij dien morgen gedaan had, en waardoor hij goed betaald was en dat hij voornemens was iets voor het mid dageten te koopen en dan tot den avond tehuis te blijven. wEr wordt dezen avond een nieuw stuk in het Delphia-theater gespeeldeu dan zal ik wijze opmerkt dat de Fransche levenverzekerings maatschappijen aan hare Parijsche verze.kerden eca jjirculaire hebben gezonden waarbij bericht wordt dat tie verzekering vernietigd wordt zoo spoedig de verzekerde in dien schouwburg gezien wordt. Eventueel moet men een hoogere premie betalenindien men bepaald niet wil nalaten den schouwburg te bezoeken. Bontoux en Feder zijn opnieuw uit de gevangenis naar het kantoor der Union générale gebracht, om er tegenwoordig te zijn bij het gerechtelijk onderzoek. Feder had het verlangen te kennen gegeven om te voet den weg af te leggen. Aan (lien wensch werd voldaan. Twee dienaren van politie geleidden hen naar het kantoor der bauk. Eene reusachtige waskaarsenfabriek te Es- trablin departement Lèreis totaal afgebrand. Het vuur was zoo hevig, dat men met geen mogelijkheid het gebouw nadere), kon zondat men na ccnige vergeefsche pogingen er van moest afzien de vlammen te blusschen. De schade wordt op 1.800.0C0 fr. geschat. De door Vignaux en Slosson gespeelde biljartmatch is neg aan de orde van den dag bij de praters in de Parijsche koffiehuizen op straaten wanr al niet. Er bestaat nu plan om in het Giand Hotel een grooten wedstrijd op het groene laken te houden tusschen zes vermaarde spelers Vignaux Slosson, Se.haeffar, PiotGamier eu Demaus. Vignaux echte, moet verklaard hebbendat hij eerst op Slossen revanche halen wil. Later zou hij bereid zijn den strijd op breeder schaal voort te zetten. Wat hij nu aan Slosson voorgesteld heeft, is eene Fransche partij. De afstand van den hoek, binnen welken niet meer dan twee caramboles na elkander gemaakt mogen worden, zou namelijk van 50 centimeter, zooals aangenomen was Hij de thans gt-cii.digde partijverlengd worden tot 90 centimeter. Het lagerhuis heeft het debat over het adres van antwoord op de troonrede (het Hoogerhuis is daarmede reeds in de vorige zitting gereed gekomen) voortgezet en doet dat heden verder. De leid. r der oppositie, de heer Stafford-North- coteheeft bij die gelegenheid de staatkunde der regeering uitvoerig bestreden. Ter luop9 werd door minister Forster het bericht omtrent een aanslng op zijn leven per untplofbareu brief be vestigd. In antwoord op Stafford-Northcote's bestrijding antwoordde Gladstone dat Engeland en Frankrijk bij eene eventueele gemeenschappelijke handeling in Egypte, gaarne de medewerking van andere werk genoeg kunnen vinden," voegde Jim er bij. „Men moet huurkoetsen halen, de menschep, van den hoogsten rang den weg wijzen en ze over de straat raar hun rijtuig geleiden. Zij zijn gewoolijk geheel versut'd de ïuenschen, als ze uit den schouwburg komen en hebben een verschrikkelijken afkeer van omnibussen." Mr. Jim Swain betoonde zich dien geherhn dag zeer stil en slaperig, terwijl zijne tai.te aan het venster zat en ijverig naaidemet opge trokken knieën en met zijne handen over het hoofd gekruist op zijn bed. Afgezien van de beschaving en het onderscheid dat de opvoeding, alsmede dn gewoonte van geregeld te denken het eenige voorrecht der beschevtng te weeg brengttoonde het gelaat van den knaap een.» uitdrukking, welke veel oven enkwatn met die van het gelaat van Harriet toen zij den vorigtti dag dooi den last harer zorgen onder den blauwen hemel en in den zonncnschijn van reel park gebukt ging. Jim zag er ook uit als of hij alleen en zonder even als zij iets ge wichtigs bepeinsde. Het nieuw stuk in D.Iphi-theater rechtvaar digde Jitns verwachtingen, liet gebouw was vol het begin van het herfstseizoen was schit terend en ofschoon men Int publiek wel niet hoogst 'ashiuiiahlé noem n kon, zoo was het des te meer vol geestdrift en tevredenheid. Jim zag, zooals wij zeilen, zijne verwachting verre overtroffen. Het was een heerlijke avond, groote mogendheden wenschen. Een en ander zal geschieden met eerbiediging van de rechten der Portemaar het is de wensch van alle mogendheden dat deze eindelijk de op zich genomen internationale verplichtingen zal nako men. De regeering dus besloot Gladstone zijne mededeeling in deze kon onmogelijk bare sympathie onthouden aan het streven, dat zich thans voor het eerst in Mahomedaansclie landen openbaart, tot het verkrijgen van iustel- lii genwaarbij nok nan liet volk recht van medespreken woidt toegekend. Aangaande het Fransch-Engelseh handelsver drag verklaaide Gladstone weinig meer te kunnen mededeelen. Een terugkeer tot het beschermend stelsel zou r.oodlott'g zijn. Overigens en dat is een nadeel vereischen handelsverdragen steeds langdurige onderhandelingen. Lang heeft de regeering overwogen of het niet het beste zou zijn de geheele zaak op te geven maar de onderhandeld gen zijn nog niet tot dat punt gekomen waarop zulk een besluit te rechtvaar digen zou zijn. Door den Ierschen afgevaardigde Smyth is voorgespeld in het adres eene alinea op te nemen, waarin verklaard wordtdai eene herziening van de in 1880 tot stand gekomen staatkundige betrekkingen tusschen Engeland en Ierland wordt vereischt, opdat afdoende verbetering kome in den tegenwoordigen treurigen toestand. Onder de wetsontwerpenin de troonrede aangekoudigd, trekken de aandachteen ont werp tot uitbreiding der gemeentelijke autonomie, een tot hervorming van het gemeentebestuur der hoofdstad eu een tot bestrijding van verkiezings knoeierij. Minister Granville moet l ij den Russischen ambassadeur krachtig geprotesteerd hebben tegen h»*t optreden der Russische regeering in Midden- Azie en vooral tegen het tractaat, onlangs door deze mogendheid met Perzie gesloten. Het „Court-Journal" bericht dat de konin gin in Maart naar Mentone zal gaan, daar de grneesheeren haar rust en verandering van lucht hebben aangeraden. Na Pasehen komt zij terug. De ochtendbladen publïceeren het nieuve parlementaire reglement van orde, krachtens hetwelk de debatten gesloten kunnen worden door eene eenvoudige meerderheidmits het voor stel tot sluiting door meer dan 200 afgevaardigden ondersteund, of door minder dan 40 bestreden worde. Aan het adres van minister Forster werd 11. Woensdag op het kasteel te Dublin een brief bezorgd, die eene hoogst kwaadaardige stof bleek te bevatten (vermoedelijk zilvertulmir.aat), zoodat men bekommerde zich er niet om eenige mi nuten te moeten wachtenallen waren in de beste stemming en niet spaarzaam met hunne drie peny-stukkcr. Eer.ige eigene equipages gaven een weinig afwisseling aan de meer bur gerlijke droschje8 en fiacresen de ryutigen werden met eene vlugheid geroepen geopend en toegeslagen zooals het in dit saizoen nooit- had plaats gehad. Jim had het zeer druk met liet halen van rijtuigen en keerde telkens buiten adem naar het voorportaal van den schouwburg terugom een anderen naam te vragen en dien den wachtenden koetsier toe te roepen, toen het gelaat van een heer zijne aandacht trok wiens gelaat hij kende en die met eene dame aan den arm onder de gasvlammen aan den inging stond. l)e dame had haar gezicht naar haren geleider gewend, zoodat het licht geheel op hare trekken viel en hare schoone «estaltehaar prachtig toiletde achtelooze bevalligheid harer iioudit g geheel deed uitkomen eti Jims opmerk- zaamhiid in elk ander geval moesten getrokken hebben maar er lag een meer dan gewone belangstelling in den Mik, did hij op haar sloeg, Hij bleef .etli oogenblik onopgenierk iu de scha duw staan. De dame zag Routli iu het gelaat en deze zag niets dan haar niets dan hare schitterende zwarte oogen die hem met tee- derheid aanzagen niets dan purpere lippen en hare blozende wangen, Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1