I Oostenrijk. Duitsehland. Italië. Rusland. BINNENLAND. A V u bi n UITVOERINGEN. h tl v tf feeds het ietwat ruwe openen ran het omslag eetië ontploffing zou hëbb.-n veroo zaakt. Geluk kig wekte liet uiterlijk van den brief terstond argwaan, cn men opende hem dus zeer behoed zaam. De heer Foister was niet op het ka*t*cl aanwezig; doch al ware hij er geweest, hem zou toch de lielsche toeleg niet geschaad hebben daar alle brieven aan zijn adres door zijne secretarissen geopend worden. Merkwaardig zijn de prijzen die thans reeds te Londen worden betaald voor de opvoe ringen, die in Mei al.laar zullen worden gegeven van den Ring «les- Ni behingen. Voor afzonderlijke avonden worden geen biljetten afgegeven men moei toegai g voor de vier avonden knopen. De prijs der plaatsen is als volg,in de grnote vreemdenloge 4S p*t.; orkestloge 40 pl eerste rangloge 36 pil.; tweede dito 24 pl., enz. Liet parket kost nog altijd 7 pd een staanplaats op de galerij 1 pd. De aandrang om plaatsen te bekomen is desniettemin zeer groot. Voor het crimeel-gerechtshof te Leeds stond dezer dagen een vrouw, Kate Dover genaamd, terecht wegens moord op een bejaarden heer, bij wien zij huishoudster was. De 27jarige vrou v kwam twee jaren geleden bij deu ouden beer in betrekking en hoopte blijkbaar zijn vrouw te worden of tenminste in zijn testament Ie komen. Zijn testament was echter ten gunste van de vorige huishoudster, mi-t wie hij nog steeds verkeerde en dat wekte in hooge mate Kate's ijverzucht op. Op zekeren dag zond de gewezen huishoudster haar vroege*en meester eenige groenten ten ge schenke, welke Kate dien middag toebereidde. Kort na het eten werd de oude heer onwel en hij stierf nog dien/elfden avnd. Kat»?, die voorg-wend had mede ongesteld te zijn, beschuldigde de gewezen huishoudster den ouden man vergiftigd te hebben. Maar het bleek weldra dat zij de schul«li/e was en rattenkruit! in een schoteltje groenten had gedaan, waarvan haar meester alleen gegeten had. De verdediger voerde am, dat de bedoeling der beschuldigde niet was geweest haar meester te (boden, dit zou nie'. in haar voordeel zijn geweest, daar zijn testament nog ten gunste van de vorige huishoudster was. Zij wilde hem door het vergift ongesteld doen worden en achterdocht teg'.n haar mededingster doen opvatten die zij reeds sedert lang zijdelings van boosaardige plannen beschuldigd had. Op grond van die verdediging verklaarden de gezworenen haar, na langdurige beraadslagingen, niet schuldig aan moord maar aan manslag, een uitspraak, die niet weinig verwondering en verontwaardiging verwektedaar het vonnis waarvan (ie uitspraak verdaagd is, nu aanmerke lijk minder s*reng zal zijn en een manslag als de door haar gepleegde niet minder afschuwelijk i3 dan een moord. De regeering heeft aan de bladen van Londen een telegram van Samuel llowe, den gouverneur van de Goudkust, ter opneming ge zonden waarin verklaard wordt dat bet een onwaarheid is, dat de koning van Arknntis order had gegeven om tweehonderd jonge meisjes te verinoorden, teneinde met haar bloed de kalk voor zijn nieuw paleis te doen aanmaken. Het telegram voegt er bij dat tegenwoordig zulk een moord tot de onmogelijkheden behoort, d.iar de koning van Achautis geen slaven meer houdt er. het volk hem wel verbieden zon zulke wreed- hedtui te bedrijven. Een dergelijke moord zou het geheele volk van Goomassie in opstand brengen. omdat het, wat trouwens voor de regeering moeielijk te vermijden was, de gehate \leiwet- ten tot grondslag heeft, deels omdat het eig*nlijk alles aan de bescheidenheid der regeering over laat. en in het algemeen omdat het niet genoeg geeft. Men heeft zich evenwel tot een grondig onderzoek van het ontwerp bereid verklaard en dat zal nu beginnen. De conservatieven gewoon met de regeering door dik en di n te gaan, willen liet ontwerp aannemen, mits het slechts geldig verklaard worde voor een bepaalden termijn. Te Münchcn zijn 17 sociaal-democraten gearreste :rd. Von Bismarck zou in de laatste dagen met onderscheidene juristen van naam tan ge dachten hebben gewisseld over middelen om het. toenemend beursspel te beletten. Aan den koning van Saksen is met groote plechtigheid de orde van den kousenband over handigd. Op een vlakie achter Bella Vista te Han nover waren eenige honderden schaatsenrijders bezig met. het ijsvermaak, toen het nog zwakk«* ijs brak en allen in de diepte zakten. Hoezeer op de vlakte niet veel water stond, kwamen de kinderen toch tot. den bals in het wa er. Door spoedige hulp van alle kanten kwamen c voor het oogenblik geen (boden. Wat echter naliet koude en voor sommigen langilurig bad nog zal plaats hebben zal de toekomst leeren. De landdag heeft de beraadslaging over liet kerkelijk ontwerp der regeering (wijziging en zachtere toepassing «lor Mei wetten) voortgezet. Virchow, van de Fortschrittspartij, bestreed het verleenen in deze van „discretionaire macht" aan de regeering. Ook bestreed hij bet herstel van een gezantschap bij liet Vaticaau. Tot de intrek king van de hardste bepalingen der Meiwei ten evenwel verklaarde hij zich bereid mede te werken. Tegen dat laatste zeide, namens de nationaal liberalen, de afgevaardigde! Gneis?, had ook zijne partij geen bezwaar, maar bij was voor de hand having der bepalingen, die doeltreffend waren gebleken, Richter, van de Fortschrittspartij verklaarde een voorstander te zijn van de vrije kerk in (ien vrijen staat, en noemde het ontwerp slechts een der middelen, door Von Bismarck aangewend om den steun van liet katholieke leger te ver werven. Daarom waarschuwde hij legen het ontwerp en ried hij aan d»i Meiwetgeving liever aan eene li T/.iening te onderwerpen. Von Gossler, de minister var. eeredienst, ken schetste. het ontwerp als de uitdrukking van den parlementairen toestand. De regeering, zeide hij, had te meer recht om met de toestanden in l'olen rekening te houden, omdat de agitatie aldaar in den laatste» tijd weder veel levendiger is geworden. Hierna werd andermaal door Windthnrst het woord apnomen. llij noemde eene geheele her ziening «Ier AL4wetten volstrekt noodzakelijk en wanneer »b reg ering zich daartegen verzette, dan bewi-es zij daardoor slechts den vrede niet opre'hteiijk te. wensclten. liet debat is geëindigd me eene verwijzing van liet ontwerp naar eene commissie van 21 leden. Uit de redevoeringen, door de afgevaardigden van het centrum gehouden en op deze partij moet, bij berekeningen omtrent den uitslag, op de eerste p.nats geht worden is tamelijk duidelijk gebleken', dat ze het ontwerp, g«dijk het daar ligt, geheel onvoldoende achten, deels Uit Weenen wordt gemeld dat er bidden blijven inkomen omtrent groote Russische troe pen bewegingen en oorlogsbereidselen in zuid- waartsche richting. Men verneemt dat Rusland te Londen 9000 kilogram kina besteld heeft evenals voor den oorlog tegen Turkije. De Neue freie Rresse verneemt dat de ware aan- roejilers der opstandelingen Russische officie ren zijn, B -richten uit Cettirje melden dat de impo pulariteit van den vorst aangroeit. Mij is per soonlijk welgezind jigetis oostenrijk maar machteloos tegenover zijne onderdanen die bij de insurgenten aansluiten. Plannen tot het afzetten van den vorst worden openlijk geopperd. De Presse verneemt dat er een koinpbt bestaat om Nikita weg te jagen de Republiek uit te roepen en Menotti Garibaldi uit ie noodigeu liet pesidentschap over de westelijke Bdkau- staten als republiek te aanvaarden. Het ontbreekt in den laatste» tijl, vooral in Oostenrijk niet aan angstige profeten die evenals in 1876; ook nu in den opstand in de door Oosten rijk-Hongarije bezette Turksche pro vinciën een „Britschen llerzegowina" zien waaruit een groote oorlog zal voortspruiten. Men twijfelt, gelijk onze correspondent te Wee een reeds schreef, niet aan de vredelievende gezindheid en de goede trouw van den czaar zijne officieele ministers, maar vreest den invloed zijner officieuse vrienden de apostelen van liet panslavismede Katkow's en Aksakow's die nu evenals in 1875, de clmuvinistiche harts tochten in het volk trachten op te wekken en er misschien evei als in 1877 in zouden kunnen slagen het officieele Rusland in de panslavisti- sche beweging mede te sleepen. Karakteristiek in dit opzicht is 't zekerdot o. a. de Golos wiens verstandige en vaderlievende raadgevingen om Rusland in geen oorlog te wikkelen nog dezer dagen uit een Reutertel gram konden blijken, onder de strengste censuur staat en straf op straf van (ie regeering ontvangt, terwijl Matlioff tot geheimen raad des Keizers benoemd wordt en Aksakotf ongestraft den hei ligen Slavenoorlog tegen O istuiirijk-Hongarije kan prediken. In zijn to Moskou verschijnend blad verscheen den le dezer een heftig artikel in 't kort van dezen inhoud Oostenrijks legerbenden overstroomen liet schiereiland vati den Balkan om deu Slavischen geest te verstikken en Oostenrijksche en H»>n- gaarsclie geweren worden op de borst onzer stambroeders gericht dit kan niets anders be ttekenen dan een strijd tegen Rusland. F.lke druppel Slavisch bloed valt in onze ziel en roept ons ter wrake op. Wat de regeeriug voorne mensis, weet de schrijver niet, maar zeker zal zij niet de raadgevingen volgen van het Petershurgschè liberalimewant zij heeft geen ander middel om eene uitbarsting van (ie ge rechtvaardigde sympathie voor de broeders der llerzegowina te beletten dan zich aan het hoofd te stellen der nationale beweging en aan de Russische diplomatie de goede richting te geven. De Golos antwoordt op dit artikel dat. de politiek van een groot rijk geeue gevoelspolitiek mag en kan zijn. Onvoorbereid en gedachteloos is de laatste Turksche oorlog begonnen, en met welk resultaat Daarop zégt de Golos geve Aksikoff het antwoord die nu weder tot een dergelijke onbezonnenheid aanspoort. Voor deze veroor le» ling van den laatsten oorlog straft de censuur de Golos met intrekking van li«;t recht otn het blad in 't openbaar verkrijgbaar testel len. Aksakoff i3 daarentegen tot dusver onge moeid gelaten. WEENEN, 8 Februari. Uit Serajewo werd gemeld dat generaal Obanisch van Suejevno en Naraida Humic uiteene offensieve beweging tegen de opstandelingen ondernam. De vijand nam voor beide kolonnes de wijk. Des namid dags echter kwam l et tusschen de opstande lingen n de linker fl u k der kolonne bij Sussink tot e» n vuren, waarbij »irie man gek vetst werd. De offeu8ieve beweging wordt voortgezet. De paus heeft, bevelen doen toekomen aan al de Itaiiaansche bisschoppen en katholieke co mi te's om de katholieken die bij de nieuwe kieswet liet stemrecht hebben verkregen aan tiet verstand te brengen dat zij te zorgen heb ben op de kiezelslijsten te worden ingeschreven. Verlof om deel te nemen .aan de verkiezingen, hebben de katholieken intusscheii niet ontvan gen. Omtrent die zaak schijnt Leo XIII zich eene beslissing nog te willen voorbehouden. De (Jaffaro \an Genua meldt Den 5 Febuari was de schouwburg Carlo Felice gevuld met een uitgelezen publiek. Sarah Barn hardt zou La Dame aux (Jumélias spelen. In het toonneelwaar Marguerite Gauthier van tafel opstaatviel de kunsteiiercs plotseling bewusteloos op den grond, en men hoorde eene stem uit de schermen herhaaldelijk roepen rideau rideau Het gordijn werd neergelaten en eerst geruimen tijd later verratn het o ge duldig en nieuwsgierig publiek van den acteur Dariadat Sara Bernhard ongesteld was ge- wurileu en d it de genecsheeren beraadslaagden, of zij de voorsteliing al of niet mocht voortzet ten. AVcer een twintig minuten verliepen en dezelfde tooneelspe.ler bracht het welkom bericht, dat het stuk afgespeeld zou'worden. Het tweede bed lijf ging uitmuntend en en verscheidene keeren werd Sarah Bernhardt luid algemeen toegejuicht. In het derde bedrijf werd h»*t pu bliek hoe langer hoe opgewondenermaar op het oogenblik waarin de Duval Marguerite het offer barer liefde vraagt, kreeg de actrice eene bloedspuwing en viel zij flauw. Uu docteur 1 rideau! Vit»» un docteurluid den de kreten en in pijnlijke spanning bleven de toeschouwers op het neergelaten scherm staren. Verscheiden genecsheeren waren in een oogen blik op iiet tooiieël en bevolen dat de patiënte terstond naar haar logement vervoerd en vol komen rustig gehouden moest worden. De acteur Daria droeg haar voorzichtig i:i haar draagkoets en verscheidene aanwezigen vergezel den den kleinen stoet naar liet Hotel de Gèues. Zoo droevig liep de eerste voorstelling van Sarah Bernhardt te Genua af. Reeds een paar malen is er in particuliere telegrammen sprake geweest van een verijdelden moordaanslag op den procureur-gen» raai der heilige Synode, dien de regeering geheim zon willen houden zoodat deze zaak in de Rvissischt pers dan ook doodgezwegen wordt. Wat haar daartoe beweegt, is tot dusver niet gebleken, maar het belangdjkste in deze zaak is zeker wel ditdat de sluipmoordenaar gevat wer»l, voor aleer hij zijn voornemen aon ten uitvoer leggen. Het slachtoffer, dat hij zich voor zijn mis ladigeti aanslag gekozen had is eon der aanzienlijkste en hoogstgi plaatste personen personen tu de officieele Russische wereld een eenvoudige pope (pi i - ster); zooals de omzetting van ccuu letter iu den naain ons in het eerste telegram deed zeggen. De procureur-generaal der Synode toch was vroeger gouverneur van Czaar A e'xatuler III, en is ook nu nog zijn vriend en vertrouweling, cn door de verwisseling van een b door d werd van den naam van dezm invloedrijken lioogen amijtenaarj Pobedonoszeiv een eenvoudige pop Dono zew gemaakt. De schatrijke Russische prinses Lenaide Yussuppow, van wier verloving met den vorst van Bulgarije indertijd spra e was zal nu in het huwelijk treden met een jongen officier van de garde, Graaf Schumarokow Elstou. Het bruidje brengt voorloopig een jaarlijksch inkomen van 2 milli'ien roebel mede dat na den dood van haar vader 4 inillioen zal worden, en daar enboven aan juweelen en kostbaarhedeu een sommetje va» 10 uiillioen. Aan zijne excellentie den heer minister van waterstaat, handel en nijverheid^ De kamer van koophandel en fabrieken te Waalwijk heeft met belangstelling inzage geno men van een adres van ingezetenen der gemeente Druncn, gericht «au uwe excellentie, waarbij wordt gewezen op de bezwaren voor liet verkeer met rij- en voertuigen, vee, enz. over den dijk aan den Baardwijkscheti overlaat, welke dijk «laar ter plaatse ten behoeve van den spoorweg Zwaluwe's Bosch eene aanzienlijke verliooging heeft ondergaan, terwijl adressanten met het oog daarop, verzoeken aldaar een weg te maken aan den teen des dijks 'augs de Oostzijde mei een oprit in de richting van den reeds verlegden rijksweg in den overlaat. De kamer heeft alle aanleiding, om de ver klaring af te leggen, dat de motieven, welke adressanten noopten zich ter zake tot uwe exc. te wenden, volkomen gegrond zijn en door haar dan ook geheel en al worden gedeeld. liet verkeer, excellentie, op den rijksweg in den Baardwijkscheti overlaat, is zoo belangrijk, dat er wellicht geen wegen in ons vaderland bestaan, waar drukker passage wordt aangetroffen. Behalve, dat door (ie inwilliging van het ver zoek, het gevaar e.i ongerief, met het oog op de zeer lange en hooge oprit, voor de rij- en voer tuigen komt te vervallen, wordt er ook de veiligheid van den 'spoorweg zeer door bevorderd, daar de overweg op dit zeer gevaarlijke punt dan niet meer noodig is, eene omstandigheid van overwegend belang. Het zij de kamer verder vergund uwe excel lentie er nog op te wijzen, dat het maken van den weg, zooals boven aangeduid, geeue groote uitgaven zal vorderen wijl het werk van be trekkelijk geringe» omvang is. Om aangevoerde redehen verzoext de kamer uwe excellentie beleefd doch dringend het verzoek van-de adressanten voornoemd, in gun stige overweging te nemen. De kamer voornoemd, enz. De Staatscourant meldt t Bij koninklijk besluit van 9 Februari 18S2 no. 3 is met ingang van 10 Februari e. k. aan jbr. tnr. \V. Six op zijn verzoek eervol ontslag verleend als minister van binnetilandsche zaken met da. betuiging voor de vele en ge wichtige diensten door hem aan den koning en aan den lande bewevetien is, met ingang van dien (lag, benoemd tot minister van binneti landsche zaken tnr. C. Pijuacker Hordijk, hoog leeraar aan de rijks-universiteit te Utrecht. Nu de w» t b. treff -"de de pakketpost weldra namelijk 15 Maart 1882, in werking treedt heeft de lieer Are. Jansen coin mies «Ier pos terijen een nuttig werk Verricht door «leze wet in» t het bijbehooretul kon. besluit tel uitvoering uit te geven beknopt toegelicht met eenige ophelderende aaiiteekenitigenen verrijkt met een lijst der kantoren die voor dezen di.-nst sullen worden opengesteld en een ulpbabetisch register. Het geschenk door 11II. MM. den koning en de koningin aan H. K. 11. prinses Helena van Waldeck aangeboden, is een compleet dames toilet in zilver en ivoor bewerkt ofschoon in een zeer beknopte ruimtebevindt zich in het prachtig étui het «eest volledig kap- en wasch- stel zilveren kom on kan incluis. Op elk stuk is het monogram der prinses eti zijn de wapens van Engeland en Waldeck-Pyrtnom aangebracht. Het etui, waarin zich dit vorstelijk toillet bevindt, is op zichzelf een zeldzaamhri I, daar het prachtig bewerkt is uit coromandel een bou ut soort, die men nog slechts bij groota uitzondering vindt. (Vad.) Bij de gehouden verkiezing van een lid der tweede kamer te Boxmeer waren uitgebracht 1068 geldige stemmen. Gekozen is de heer ntr. J. Clercx mei 942 stemmen, De heer tnr. Van Rijckevorsel had er 35 en de óverige stemmen waren verdeeld. WAALWIJK. Door de harmonie l'Espcrancc zullen Zondag op de harmotiiezaal bij A. N. Van Hiel de vol gende stukken worden gerepeteerd 1. Auscitain Marsch. C. Fort. 2 Trantway Polka. Pauli. 4 Potpourri populair. Van Phüma. Op Maandag 13 Februaridoor de rede rijkerskamer „Uitspanning door Oefening" des avonds ten 7 ure, bij M«j. dew. C. J. Verwiel. BESOMEN. Op Zondag 12 Fehr. des avondsten 7 uur door de Tooneclclub „Vondel" ten huize van M»j. deiv. Brokken. DRUNEN. Op Maandag 13 Febr. des avonds ten half zeven door de Harmonie de „Eendracht" bij C. Van llulten. CAPELLE. Op Donderdag 16~ Februari, door de rede rijkerskamer „Vriendentrouw" bij den lieer M. Boeser te Cappelle's avonds ten 7 ure. Na afloop bal. LOONOPZAND. Op Zondag 12 Februaridoor de lieder tafel „Écho der Duinen" bij den lieer A Pij nenburg te Loouppzand 's avonds 6T/2 uren. Waalwijk, 11 Februari 1882. In de vergadering de»* kamer van koophandel cn fabiieketi alhier i3 het volgontie adres vast gesteld Het personeel van het Fransch gezantschap is nadat de le secretasisde heer De Voize sedert het laatst van het vorige jaar als zaakge lastigde van de republiek fungeerdethans wederom voltallig. Het hoofd der legatie de graaf Lefebvrc de Behainewiens afwezigheid tijdens de onder handelingen over en de behandeling van het verworpen Fransch-Nederi. handtlsverdag zeer de aandacht trok is op zijn post te 's Hage teruggekeerd alwaar hij door het jongst- r\p ctreden Fransche kabinet geliandhaaf.i is. Heden ochtend is aan het hotel Paulez afge stapt grahf Batmy d'Avriconrt nieuwbeno. :nd secretaris 2e kl. bij het gezantschap der Fransche republiek alhierter vervanging van den heer Meunier de Houssoye voor den tijd van een jaar wegens gezondheidsredenen op nonactiviteit gesteld. Het Museum voor de Noordsche oudhedeu te Kopenhageu heeft dezer dagen een belang wekkende!) in het Wester Maria-kerspel op Bornholm gevonden runesteen bekomen. De steen is 43/4 duim lang, S1^ d. breed en 2 d. dik bestaat uit zuudsteen en bevat op den eenen kantomringd door een ingekrabden rand 4 regels runen. Deze vormen echter niet een op schrift, maar liet jong» re Rune-alfabet tn de zelfde reeks als liet tegenwoordige. De steen is afkomstig uit Int eind der middeleeuw»n. Op Bornholm vindt men veel runesteenen uit de middeleeuwen. Door de geïsoleerds ligging heeft op dat eiland het gebruik der runen blijkb; ar veel langer stand gehouden dun ergens anders in Scandinavië. Volgens de Berner Bund heeft zi-ker»* heer Karl Ge li m ia te Bern nu verscheidene jaren zoekeuseen middel gevonden om kunstmatig

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2