G.J. ZEEVISCH, ^A.7. RANT, min mus- pil lei NAAI- STIKMACHINES. Huidenberichten fliüöli," Steenhouwer, - 's-BOSCH Schoorsteenmantels Amsterdam A.. Houtverkooping. ijarig Eiken-Schaarhout, ZANGCUKSUS Brandspuiten. 3 goedwerkende brandspuiten rg-Van Ree de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." Kantongerecht Waal wij k. Burgerlijke Stand Handelsbericlitcn Fabriek en Magazijn MARMEREN Damstraat, 36, lil 'M te WAALWIJK, VOLKS- EN ZANGSCHOLEN de Wed. Kneuen Zn. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BER3MANS Jz. Onderricht GRATIS, TEVENS VOORRADIG: DE NOTARIS Publiek Ver koopen 1. Op Maandag 13 Februari 1882, 110 koopen mastensparren, hop en boonstaken, knuisten, drooge mutsaard, biaiidhout, enz 2. Op Vastenavond Maandag 20 Februari 1882, des voormiddag» 10 ure, voor Mej. dew. \\r. TIMMERMANS, te Waalwijk Eene aanzienlijke partij zware mooie sparren, opleggers, hein hout, knuisten, eiken- en berkenschaar- hout en eiken mutsaard, enz. 3. Op Dinsdag 21 Februari 1882, Circa SO koopen masten sparren, snoeisel hop- en boonstaken. 3 koopen Elzenschaarhout. Op Maandag 27 Februari 1882, 50 koopen gave en lange mast; een partijtje mooie hop- en boon staken. knuisten, drooge mutsaard en zwaar eiken schaarhout. en Publiek Verpachten Op Dinsdag 14 Februari 1882, Drie pcrceelen Weiland voor vijf jaren en do, Dorpshocf in perceclen voor liet saisuen 1SS2. op Dinsdag 21 Februari 1882, Publiek Ver koopen voor door P- VASSEÜR Jr. Hoofd der School te Epe. met zu'gpompen en Hinken inven taris. Zegt het voort. J ccnc grootc sortccriag van dc beste en meest geicnommeerdc JANSEN. parïemorr te maken ran het rclife i iet te undersell' i<!«-u maar zeer veel goeilkooper. Dinsdag avond, omstreeks 10 ure, ver voegde Z'ch aan h 't bureau van politie te Dord recht zekere N. 11. II., wonende te Drinamelen, welke verklaarde dat hij een uur te voren te Öuil-Alblas ziju zwager De B. teea'rts aldaar, door middel van twee revolverschoten het leven had benomen. Volgens zijne verklaring was hij tot deze dead g.-leid door medelijden met zijne zusterwelke door haren manDe B. zeer slecht behandeld werd. In de overtuiging dat hij zoo vel zijne zuster als zijne famillie een weldaad zou bewijzen door De B. het leven te benemen begaf hij zich na zijnen zaken in ord. te hébben gebracht des avonds ten 7 uur naar Oud-Alblas wachtte zijn zwager op en loste toen deze de dorpsherberg verliet, twee revolver schoten op hem. Vervolgens gaf hij hij een kennis eenige brieven af, met verzoek die op de post te bezorgen en vluchtte daarna naar Dord recht, waar hij ter b; schikking van den officier vj.n justitie is gesteld. De B„ die door een kogel aan de linkerhand en linkerliis verwond werd is in eene nabijzijnde woning gevlucht waar hij geneeskundig werd behandeld. De toegebrachte wonden moetennaar men zegt niet doodelijk zij:i. De welbekende hardlooper Dibbels heeft te Rotterdam in het „Feestgebouw,, een wedloop gehouden met den Berlij sclien hardlooper King, die den wtidschen titel voert van overwinnaar van den wereldberoemib-n hardlooper Köperuick, en hem daartoe uitgenoodigd had. Dc wedloop is door Dibbels met glans ge wonnen en hij heeft zich dus den roem ver worven van „overwinnaar van den onovertroffen overwinnaar van den wereldberoemde!) Köperuick -te zijn. liet gift mengen en hondenslagen 13 in Terborg tegenwoordig in vollen gang. Uit weer wraak wegens het vergiftigen hunner werfhonden hebben een aantal grondeigenaars en andere personen peiniën gesteld op het dooden der honden van dc lieer.;» jagers. Eu dat dit g«en looze bedreiging iskan daaruit blijkendat men eenige dagen geleden een der beste jacht honden van den heer v. \V. in de nabijheid van deze plaats een strop om den hals, in een der hoogste boomt n k n zien hangen. Een 50 tal ingezetenen te Rouveen maakt zich geaeed om met April e. k. naar Amerika te gaan- OSS 8 Februari, liet gemeentebestuur heeft geweigerd aan des. houder va» het buffi in het station alhier vergunning te verleent»: tot den verkoop van sterken drank in het klein op grond dat eerst na lo. M< i 18S l met dien verkoop in gemeld gebouw begonnen is en lie' maximum der vergui nii gen r. eds ver is over schreden. De belaugh 'bbeude heeft zich van hit besluit in beroep voorzien. Uitspraken in strafzaken van den PX Februari 1881. 1. V V. K., 2. J. V., 3. L. v. II., allen te Waalwijk, naclitgerucht, veroordeeld ieder tot f 1 boete sub. 2 dagen gevangenisstraf ieder. J. F., te 's B. seh, nachtgerecht, f5.50 boete, of 3 dagen gev. 1. A. K., 2. G. v. M„ beiden te Besoijen, nachtgerucht, ieder f3 boete of 2 dagen gev. ieder. A. V, te Waspik, herijk, f0.50 boete of 1 dag gev. F. B., te Waspik, openbare dronkenschap f 3 boete of 2 dagen gev, 1. M. T., 2. A. M. v. B., 3. J. v. B., allen te Capelle i achtgerucht 1 en 2 ieder f 5,50 boete of 3 dagen gev., sub. 3 vrijg« sproken. !I. S., te Waspik, openbare dronkenschap f2 boete of 2 dagen gev. J. K., te Waspik, voerwezen, f3 boete of 2 dagen gev. L. V., te Sprang, openbare dronkenschap, f2 boete of 2 dagen gev. 1. A. M., 2. A. K., 3. V. 11., 4. H. H., 5. J. L., 6. J. v. d. V., 7. W. v. G., allen te Waalwijk, naeh'geruelit, veroordeeld sub 2, 3, 4, 5 en 7 ieder f5.50 boete of 3 dagen ieder, sub 1 en 6 vrijgesproken. 1. J. V., 2. J. v. d. V., 3. F. P., allen te Waalwijk, openbare dronkenschap, ieder f3. boete of 2 dagen gev. T. v. O., te Waalwijk, openbare dronkenschap. f2 boete of 2 dagen gev. C. L., te Waspik ais voor f 2 boete of 2 dagen gev. P. v. G„ te Waalwijk, als voor, f 3 boete of 2 dagen gev. A. v. B., te Tilburg, voerwezen, f2 boete of 2 dagen gev. M. T., te Capelle, openbare dronkenschap, f 2 boete of 2 dagen gev. Al de veroordeelden in de kosten. ROTTERDAM 1 Februari. Bericht van de Makelaars BREUKELMAN en DE MONCHY. Deze week werden uit de hand verkocht: 500 stuks drooge Buenos-Ayrcsos en koe huiden, wegende ca. 9ö/3 k., ex stoomboot tfOlnf". 635 Sainarang runderhuiden, ca 413/10o k. 300 dito dito 298/ln0 k., 210 dito dito ca 593/100 k., 910 dito buffelhuiden ca. 913/ioo k» 990 dito dito ca 930/100 k., uilen zeilende per Antonia.* 124 Padang runderbuiden ca, 5 k., 15 dito dito ca. 23/4 k. ex yUtrecht. Van 3 tot en met 10 Febr. 1882 WAALWIJK. Bevallen: Adriana Ten Hoaff, geb. Steenber gen d. Overleden: Adriana Cntharina Ivleikx, wed. van Franciscus Mei;s, 4G j. DRIIXEN. O'ekuivd: Johannes Tielemans en Johanna van de Ven, weduwe. Johannes Baptist Snijders en Adriana v. Halten'. Bevallen: Elisabeth van der Krabben, geb. van Drnnen, z Maria van Balen, geb. Van Ilulten d. Johanna Maria Van Delft, geb. Smits z. Anna Maria De Vacn. geb. Van Gorcum d. Overleden: Jacobus van de Wiel, wed. Van Maria Elisabeth van Heivoort. SPRANG. Geboren Hendrik Gerrit zoon van J. Var- ossieau en J. Da wans. Bastiaan zoon van Johannes Schiedon en C. Van Beek. Wilhelmus zoon van Gerrit Van Beers en en Ant. de Beer. Bastiaan zoon van Adriaan Spuijbroek en C. Verschuren. Jenneke dochter van L. J. van Strien en Joh. M. van Esch. Overleden: Johanna Pieternella C'olijn. weduwe van W. Gouda, 78 j. Adriana Braspenning 4 m. Adriaan de Jong, 9 m. WAALWIJK, 10 Februari. Bij redelijken aanvoer waren dc prijzen van het hoornvee lieden niet. willig. Kalikoeten golden f J SO ft f280 Ka Ifvn «rzen f 200 a f 240 Tegen het einde der markt was de stemming iets beter. In de loopende week werd veel vee van de stallen gekocht. Biggen, bij redelijken aanvoer, f 12.50 h per stuk. Boter aangevoerd 1934 kilo van f 1.35 a f 1.56 p<.r kilogram. Eijeren f5.50 h fO.OO per 109 stuks. In leder was de handel vlugger. Zware koe huiden, zoollcder en liciit. iulnudsch zoolleder was voor het buitenland gevraagd. Voor prima kw. zwaar zoolleder, voor paardenlcdcr en iulaudsche runderhelfien komt ook meer vraag, waarJoor de prijzen wel zoo ferm zijn. Iulaudsche ruwe huiden vcrkeeien in flauwe stemming, het gevolg van veel voorraad en wei nig viaag. Schors wordt meer aangeboden niet eene daling van p. .M. 25 cent per 65 kilo. Udenhout8 Febr. Boter. Aangevoerd 1201 kilo van 14.47 tot f 1.66. Oisteririjl-, S Febr. Bol er. Aangevoerd 1840 kilo van 11,30 a 11,64. Eieren 1*4 per 100 stuk DORDRECHT, 9 Februari. Tarwe. Nieuwe puike I 10.50a f 11,70, mindere l'8.a 9,30 Jarige I' 1),a 1'33,Zomer 1 7,40- a 8,60; Canada- f8 9.00. Rogge nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche van S,40, tot 1*8.80, dito Overmaasche en 8.00. a 1' 8 10 Gerst winter f 6 f0 a 7-30 Overmaasclie en Flnk- eesche 1*5.50 tot 1*6.70 gest. Zeeuwsche en Vlaani schc 1*7-30 e 7.70; Zomer 1*6,00 tot 6.70 Overmaas- scheen Flakkeesche f5.20 a f 6 00. gestort 1*6,70, Spelt als voren f3,00 f.3,80. Haver dikke 3,50 u 4,80. De jarige Inlatidsciie voeder, naar deugd van f2 50 tot 13.80, en dito dikke van fO.OO, tot f0.00. Fa arden boon en 00 cent meer; naar qauliteit van f6.30 tot f730 Duivenboonen 00 cent meer; naar qualitvit van t 7.00 tot f 8.00. Witte- en bruineboonen. De nieuwe Zeeuwsche Witte 00 cent lager, naar deugd van 1*6,00 tot f10 30 en dito bruine naar deugd, van 1*7 00 tot f13.00 verkocht. Erwten. De nieuwe gc,edkokende blauwe langzaam: naar deugd van fO.OO tot 0.00 inesting- soorten 1*0.00 tot 0.00 te noteeren. TToor de vele bewijzen van ware belang- stellingondervonden bij het ongeval van 23 December, betuigen ondergeteeken den hunnen hartelijkén dank. C. R. M. FICQ. J. Al. T. FICQ-De Ruiter. van beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle soorten puike versche vat) ïiu af te beginnen, maar vooral in den aanstaanden VASTENTIJD. Wanneer men den viseli Dinsdag3 bestelt, ontvangt men deuzelven D onderdags verscli aan huis. te Waalwijkzal Ia dc llicscn en Achterste Hoeven onder Loon op 7. a ml des voormiddags 10 ure, voor Mevr. dew. Dr. E. VAN "NEUST, te VBosch. des vo irm ddags 10 ure aan den Meerdijk onder Baardwijk, voor Mevr. dew. II. LOEFF te Baardwijk Voor Mevr. dew. SMITS. des voormiddag» 10 uur, in de Biezen onder Loonopzmd Voor Mevr. dew. E. TIJSMAN-S. Voor den Alg.'tn. Arme en de Burg. ge meente Oud-Neusden c. a. dis avond» (J ure, ten herberge van II. KLERKS, te Elsliout Een en ander bij biljetten breeder om schreven. Notaris te Waalwijk, zal voor dea WelE-lelca lleér Dr. L. G. VAN NKIJST, te Waalwijk, des vo iriniddag» om 11 uur, van ongeveer een bunder Schaarbosch, zeer geschikt voor erwteniijs, staande nsu den grintweg bij oen Meerdijk, achter de Hoef van Doctor VAN NEIJST, te Waalwijk. In kavelingen afgebakend, zoonls op liet teriein zal worden aangewezen. Bij Buijs- Boekhandel te. Epeis ter perse om eerstdaags te verschijnen lste deeltje Prijs f0,40 II t Gemeente bestuur van Waalwijk biedt te koop aan Into» mal in geeft het gemeentebestuur, terwijl op verlangen op een rader te bepalen dag, de puilen kunium worden beproefd. bereid volgens liet ECHTE recept van zijn" zeer nuttig tegen ongesteldhe den der Maag, heilzaam voir de Spijsverteeiing, uitmuntend tegen do Gal, Scherpte in 't bloed en Huiduitslag, zacht Laxeerend en Sliimafdr jvend. 37'/2 Ct. de doos verkrijgbaar te H'aalioijk alleen bij i Tilburg. J. II. VAX GIL8. Jlesojen. Van Delft v. Neinsb. /tussen. Wed. van Dijk Zn. Geer frit i denhergKoene Severijns. 's Graremoer. G. Bijl. Malingré. .tleusiile.ii. Loonopzand. Sprang. II oud nahem. Hospik. II ijk Ij. V. (I. oveh. A. G. G. Oosterling. Wed Otto. M. Mnscus. J. J. Ait ton. en in de bekende depots in andere plaatsen. Men wachie zich roor namaaksels Elk doosje i.s gelakt en ge3temp3ld met de haiiduvkciiiug van de ver.aardiger* Wed. KIENEN ZOON. Chemist en. te ^VAAIjWFJK hebben de eer te b( richten da* zij VOORHANDEN hebben: Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking tc zien bij den lieer BERGMANS, mecanicien,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3