De Firma RUBBENS Comp, van JULIUS GUTMAN vooi linnen en gebreid wed voor naaisters. "fflAGAZUHEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. Magazijnen ter Meubileering Niet meer naar Parijs! mtTziI voor japons, A. C. van der Meuten Zonen. '^0^NIEUWE AANVOER W.TRMGLIl le HAARLEM PRIESTER-HOEDEN. Handelswerk, de echte KNOOPSGATENMACHINES 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. Tapijten, MeubelenBeddenMatrassen, enz. Draisma van Valkenburg's alsmede REISDEKENS. De Heer RURBENS-KIEVITS, Waalwijk. Waalwjjksche Snelpersdrukkerij. ANTOON TIBÏ.BK, Waalwgk. N. W. STRIKKERS. ANTOON TIELEN, te WAALWIJK, 1/2 H2 1 .ii Pensmarkt B. 33 en 31, 's-BEBTOGI&NBOSCII. OPENING VAN HET PELTERIJEN-MAGAZIJN. Reparatiën en veranderingen spoedig en billijk. Deugdzaamheid van Fabrikaat. Eenig Vertegenwoordiger voor Waalwijk en Omstreken Zijden Hoeden van f 2.T5, 3.50, 4.25, 5.00 en 6.00 Flambaarhoeden van f2.00, 2.50, 3.00, 3.25, 3.50. Jongenshoeden f0.75, 2.50, 2.75, 3,50, 4,00. Zijden Petten f 1.09,1.20,1.30, 1.45, 1.60 en 2.—. Winter-Petten fl.20, 1.30, 1.40 en 1.50. Zijden Kinder-Petjes fl.OO, 1.15, en 1.25, Laken- en Winter-Kinderpetjes f 0.75, 0.80, 0.90 en f 1. Karton-Kinderpetjes f 0.75, 1.1.40 en 1.75. v#-ii -v-H G0 u D.r: :v; VOOR DE LEDERINDUSTRIE, Verschijnt 1 April 1882. berichten hunne geëerde afnemers, dat bij hen (JANSEN) voor H.H. Schoenmakers te bekomen zijn, zoomede die Bovengenoemde machine JANSEN, door ons afgeleverd en die in alle opzichten naar wensch voldoet, is in werking te bezichtigen bij den heer J. VAN BLADEL en bij B. HENDRIKS, Mécamcien. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tamiten Meubelstoffen, Behangselpapieren en erdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en vekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. ONTVANGENeene groote sorteering Genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door Professoren van AL de Nedeil. Hoogescholen en verschillende Buitenlandsche Geleerden. Verkrijgbaar bij de Heerente Waalwijk, W. J. Baijens. TilburgDe Kanter v/d Heuvel. Ilevsd nDaniel Duijster. Waspik, A. Snels. OosterhoutP. J. Aerssen. Frijs f 0.80 de heele en f0.40 de halve flacon. NB. Geen Levertraan wordt in den handel gebracht, tenzij door den Hoogleeraar Dr. E. A. VAN DElt BURG onderzocht en goedgekeurd IU Lil lllUUIUi! II Lil uil uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem 62 cm. breed f 3.95 per meter. Faille noir 58/60 - 4.20 Faille de Haarlem62 - 4.o0 Faille de Hollande62 4.80 Faille Impériale26 ,v - 5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk cn voldoen uitstekend bij het gebruik. bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijn; ook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" lp»*®' Premie vanl 6,600fr. sterk KOORiV W. iRSND middel Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. neemt BESTELLINGEN aan op een samengesteld door JAN PHILIPSEN en GERARD HAAGH, en op DAARIN TE PLAATSEN ADVERTENTIËN. en van liet Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van EnveloppesBriefhoofden, Circulaires, RekeningenKwitantien, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken. Brochures, Boeken. Buitengewoon groote sorteering van Enveloppen, van af f 1.75 per mille, Postpapier, van af f 3. per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.— in rekening gebracht' Gedrukt materieel voor GemeenteArm-, Dijk- en rolder besturen en Kantongerechten Daarin worden opgenomen (alphabetisch gerangschikt) de namen van: Fabrikanten van blaasbalgen. q. brandspuitslangen. c- h drijfriemen. d. machineriën in gebruik bij de looierij en schoenmakerij. Handelaars in haar. t y huiden. g. leder. h. pt k léderfournituren. i. looiersgereedschappen. u schors. I. Huidenzouter9. m. Leerlooiers, n. Leertouwers. o. Lijmstokers. Makelaars. Schaftenmakers. r. Schoenmakers. s. Winkélier* in schoenen en laarzen. t. Zadelmakers, ti. Zeeltenmakers. v. Zeembereiders. P- V Onnoodig de groote noodzakelijkheid van zulk een adresboek aan te toonen dat het voor elk hierboven genoemd beroep onmisbaar is. „T-™nl«r Niettegenstaande den grooten omvang is de prijs slechts f 3.00 per exemplaar bij inteekening; ook worden daarin Advertentiën opgenomen tot den prijs van Vi Pag"ia f6 00 >/4 - 200 1/8 tt 1.25 Dat Je- Advertentiën veel tot bekendmaking van iemands firmaalsmede tot ver spreiding zijner speciale artikelen, moeten bijdragen behoeft geen betoog. Immer» eene advertentie, als hier bedoeld, komt dagel.jks onder het oog van dmzeude vak mannen en overtreft zeer zeker elke anntliice in dag- of weekbladen Bekendmaking. V 3D IB ECHTE De EETLUST OPWEKKEND. VERSTERKEND VOEDZAaH. m k. r f WOl.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4