Nummer 14. Donderdag 16 Februari 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. De Yerstootene. K Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Iets voor schorshandelaren en Looiers. De Echo van het Zuiden, Nins- i tan* te, ïïaalik, tem Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden j 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. X Onder de vele rampen waaronder tegen woordig de schoenmakerij gebukt gaat, belmo ren zeker de menigvuldige bankroeten, die er plaats hebben. In het belang van looiers en schoenmakers wil schrijver dezes hier bekend maken, wat hij dienaangaande weet, teneindezooveel in zijne macht is, mede te werken om die slagen te weren. De groote oorzaakdat er tegenwoordig zoovele schoenwinkels failleeren, moet m. i. daarin gezocht wordendat ervooral in Amsterdamonder de vele soliede, brave schoenhandelaars nog enkele zijn, die goed beginnen, maar door de groote concurrentie of door andere omstandigheden in een verkeerd vaarwater komen dezulken, die nog steeds bij de kassiers als goede betalers te boek staan, maar die, als zij geld noodig hebben om wissels te betalen, zich overgeven aan woekeraarsdie hen voorthelpen tot het oogenblik daar is om een grooten slag te slaan. Het kan niet genoeg rondgebazuind worden, dat men tegenwoordig lieden vindtdie zoodra een schoenfabrikant eene commissie heeft afgezonden, klaar staan om alles tegen half geld in te rukken. De fabrikant merkt daarvan niets. Yol vertrouweu zendt hij zijn goed af op 3 maanden enik herhaal het, nauwelijks is het aan het adres bezorgd of 't is weer, verre beneden de waarde, in andere handen overgegaan. Hoe vele fabrikanten in Noordbrabant lijden nu weder onder het faillissement van De V. te Amsterdam. Ook die man was vroeger solied en stond nog tot den laatsten tijd toe als zoodanig bekendmaar om dien naam nog een tijd lang te kunnen behouden was hij gevallen in de handen van een zekeren leer— en schoenhandelaarte Amsterdam. Het spijt mij dat ik, in 't belang der zaak, den naam van bedoelden persoon niet mag noemen maar velen die dit lezen, zullen hem toch herkennen hij wordt thans meer en meer berucht; hij maakt er speciaal zijn werk van in een slappen tijd, zooals tegen woordig, leer en schoenen ver beneden de Advertentiën 17 regels f 0,60, daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscbland worden alleen aangenomen door het advertentie- bureau van Adolf Steiner, Hamburg. Reclames 15 cent per reg. LXXXVII. Een ander tooncel der herkenning. Haar rijtuig werd afgeroepen en de omstan ders maakteu onwillekeurig plaatsom haar voorbij te laten zweven. South ging met haar in het rijtuig en nu kwam ook Jim te voor schijn. Daar zij geen bedienden bij zich hadden, riep de man met den lantaren zoo goed bij de bezoeksters zonder cavalier bekend. „Waarheen Jim stond in de onmiddelijke nabijheid en lui sterde. „Naar huisantwoordde de stem der dame. „Naar huis riep den man met de lantaren en schonk zijn oplettendheid dadelijk aan het volgende rijtuig. Jim beschouwde de epuipage oplettend. Er was geen bakje voor den be diende alleen eene trede. Toen het rijtuig door het gedrang belemmerdlangzaam langs het strand reedliep Jim er naasttot hij op eene betrekkelijk donkere plaats kwam en op de trede klom. De wagen reed in eene westelijke richting voort met Jim achteroptot het aan een zoo genaamde squares gekomen waswelke tus- schen Brompton en Chelsea liggen. Hier hield het stil voor een huis met arduinsteenen voor portaal en balkon. Jim liet zich behendig van de trede afzakken en verborg zich in de schaduw der deurposten van het naburige huis. Routh stapte er uiteu toen de deur geopend werd stroomde een zee van licht op de straat. waarde op te koopen hij zorgt voor het in orde brengen der boeken als hij alles heeft ingeslokt en de zaak gereed is om nog een accoordje aan te bieden, en zoodoende wordt, vooral in Amsterdam, door een enkel persoon groot nadeel toegebracht aan looierij en schoenmakerij, want natuurlijk, wanneer de schoenfabrikanten verlies op verlies lijden, krijgen ook de looiers hun geld nietdaarbij worden de schoenen, die op bovenaangehaalde wijze voor spotprijzen ingekocht zijn, weder beneden de markt verkocht, zoodat een enkele nietswaardige schurk den geheelen schoen- handel gedrukt houdt. Schoenfabrikanten alvorens uwe goederen af te zenden (informeert eerst goedniet alleen bij kassiers, want die worden, zooals ik u boven aantoonde, gemakkelijk misleid; vraagt in Amsterdam wie de door mij be doelde persoon is; op 't oogenblik zal men u zijn naam wel noemen, eu neemt dan als een vasten regel aan nooit iets af te zenden aan iemand die met dien zwendelaar of een zijner gelijken ooit in de minste betrekking gestaan heeft. Hierdoor zult gij u zeiven mogelijk voor groote verliezen vrijwaren en den goeden gang der lederindustrie in 't algemeen helpen bevorderen. D. {Chambre Syndicale des cuirs et peaux.) Onder de voornaamste punten, die in de ver gadering van Vrijdag jl. zijn behandeld, behoorde ook dat der spoorweg-tarieven speciaal met be trekking tot de terugzending van zakken of emballage, waarvan, volgens beweeren van som mige maatschappijen de terugzending wel franco maar zonder hare verantwoordelijkheid zou zijn. Het kwam ons voor dat deze beweering ten zeerste te betwisten is wanneer men bij de terugzendingen van emballage der goederen waarvan aan eene maatschappij vracht betaald is, zou zijn blootgesteld aan de schade bij even tueel verloren gaan, ware het beter, dat men de terugvracht betaalde. Een der voornaamste schorshandelaren had De dame stapte ook met behulp van haren be geleider uil het rijtuig en bleef een oogenblik staan om de heerlijke lucht in te ademen en nog eens vertoonde zij zich aan Jim in het volle licht dat naar builen straalde. „Zij is het," zeide de knaap tot zich zelf. „Zij is het zij en hij." „Welk een heerlijke nachtzeide Mrs. P. Ireton Bembridge, toen zij in huis gingen. Jim bleef in zijn schuilhoek tot de deur gesloten en het rijtuig weggereden was. Daarna beklom hij de trappen van het bordesom het nommer boven de deur te lezen van het huis waar het tweetal was binnen gegaan. „Nummer vierzeide Jim nu moet ik nog den naam van het plein weten." Hij stak de straat over en ging het hek om dat het kleine met verdorde struiken beplante plein omgaf. De nacht was heldet en de naam van het plein was duidelijk leesbaar. „Hollingten-Squarezeide Jim. „Men heeft den naam afgeroepen van Mrs. Bembridge, toen haar rijtuig voorkwam. Ik heb geen slecht geheugen om namen te onthoudenevenwel zal ik Teddy Smith verzoeken voo mij het adres op te schrijven. En nu kan ik niet langer wachten maar moet handelen. Ik wil tracïi- teu Mr. Dalles te sprekenals hij van zijne reis terugkomt en ik zal hem alles zeggen. Ik geloof wel datals hij het goed vindt te spre ken, zij mij naar de strafkolonie zullen zenden," vervolgde hij zijne alleenspraak op klagendèn toon, „maar ik kan niet anders; ik moet spre ken. Bijna al mijne bekenden hebben ook eenigen tijd in de strafkolonie doorgebracht." zich teruggetrokken in een proces tegen de com pagnie P. L. M., daar hij vernomen had, dat deze bij gerechtelijke uitspraak was vrijgesteld van schadevergoeding, waartoe zij was gedag vaard. De advocaat van de Halle aux cuirs et du syndicat de tannerie Franqaise dien wij over dit onderwerp consulteerden, wees on3 op twee von nissen waardoor bewezen werd dat, wanneer zakken of andere emballage, kort na de verzen ding van goederen geretourneerd er tenminste zeker verondersteld kan worden, dat eene spoor wegmaatschappijondanks het vaststellen van eene clausule van niet verantwoordelijkheid, toch kan worden aausprakelijk gesteld. De verzender moet zich wel houden aan den tijd van terugzending en reclame der emballage, door de maatschappij bepaald wanneer dit niet geschiedt heeft hij natuurlijk op schadeloosstel ling geen recht. Het volgende artikel zal den advocaat voor eene maatschappij, die zich van de verantwoor delijkheid voor verloren geraakte emballage tracht te ontslaan, voldoende opheldering geven. Het is eene vaste conditie, dat eere spoorweg maatschappij, die deze beperkende condities niet heeft, stilzwijgend verantwoordelijk is. Er is in dezelfde kamer ook sprake geweest dat in het vervolg aan haar duidelijk mededee- ling moet worden gedaan van de nieuwe regle menten die de maatschappijen voor het vervoer vast stellen daar deze kennisgevingen meestal zeer gebrekkig waren. Du transport des sacs vides En retour et en franchise. Het franco terugzenden van ledige zakken.) Een artikel, den 26 Dcc. jl. gepubliceerd in de Ilalle aux cuirs, bevestigt geheel en al dat de spoorwsgraaatschappijen onbetwistbaar ver antwoordelijk zijn voor verlies vau of schade aan ledige zakken die zij gewoon zijn franco terug te zenden. Wat mij betreft beschouw ik de bevestiging voor twijfelachtig en moet ik de volgende op merkingen maken die de jurisprudentie mij aan de hand geeft. Het is zeker dat het afzonderlijk tarief van bijna alle spoorwegmaatschappijen vermeldt, dal zij niet instaan voor het verloren gaan van of schade aan franco teruggezonden emballage of Het zwaard van Daraoclcs. Dp den dag na het zonderlinge gedrag van Jim Swain en het daarop genomen besluit ver liet Stewart Routh des morgens zeer vroeg zijne woning in Mayfair. Zijne zaken stonden zeer goed de dreigende schaduwen die zich voor een oogenblik tegen hem hadden verheven waren weder verdwenen. Al zijne speculatiën gelukten; hij verdiende veel geldgeld dat ten allen tijde ter zijner beschikking was en de aangelegen heden van zijn hart gingen naar zijn wensch. Dat alles deed hem steeds hopen. Daarenboven gevoelde hij zich boven het lot verheven. Met reuzenschreden naderde het tijdstip, dat het aan het licht komen zouwie de vermoorde geweest was en dat de gevaarlijke r.asporingen moesten aanvangenhij was bereid ze te gemoet te gaan. En toch hoopte hij nu en dan aan dat onderzoek te kunnen ontsnappen. Zijn invloed op de schoone vrouwdie hij harts tochtelijk bemindegroeide met den dag aar., Hij wist, dat hij haar door zijn wil behesrschte, want zij was niet trotsch maar alleen ijdel; en toch maakte hij een feil in zijne berekening een feil waartoe baatzuchtige karakters zoo licht vervallen hij vergat den invloed van zelf zucht en berekeningin geval deze tegen hem waren. Zijn egoïsmus deed den evenaar tegen over het verstand overstaan en Harriets kalm bedaard juist oordeel ontbrak hemom het verstoorde evenwicht te herstellen. Het had hem moeite gekost, sedert zij te Londen terug waren in schijnbaar goede ver standhouding met zijne vrouw te blijven. Het plan waarvan hij reeds lang zwanger ging ver- eischte geen twist om tot uitvoering te geraken, ledige zakken volgens het vastgesteld tarief (zie No 70 tarif special de la compagnie Paris-Lyon Méditerrannée). De clausule luidt als volgt „De ledige zakken van vroeger verzonden „goederen worden gratis geëxpedieerd tegen f 0.10 „inschrijvingbetaald voor de afzending der „goederen. „Deze kostelooze verzending kan alleen dan „geschieden, wanneer de afzender op het oogen- „olik, dat hij de ledige zakken retourneert, door „een hem gegeven re$u kan bewijzen dat de „verzending der goederen, die zij hebben inge- „houden, door dezelfde maatschappij heeft plaats „gehad. „Deze re9u's worden afgegeven aan het station „van afzending en blijven slechts 2 maanden geldig. „Verzender en ontvanger moeten zich houden „aan de voorschriften der maatschappijen." Ziehier nu de tegenwerpingendie door de strenge toepassing dezer clausule zijn in het leven geroepen. In 1873 heeft een zekere heer Pisani de compagnie Paris-Lyon-Mediterranée doen dag vaarden tot betaling van f 500.voor het ver loren gaan van 5 balen ledige zakken. De maatschappij erkende dat de 5 balen ledige zakken door hare schuld waren in het ongereeae geraakt, maar weigerde schadeloos stelling op grond van het „tarif special no 6." Het tribunal de commerce, te Constantine, heeft de maatschappij veroordeeld tot betaling van fr. 500 aan Pisani en wel overwegende lo. dat de verplichtingen van spoorweg maatschappijen of andere expeditieondernemin gen, ingeval van verlies zijn vastgesteld bij de artikelen 1784 du code civil en 103 du code de commerce 2o. Dat in algemeenen zin niet zou kunnen worden bepaald, dat zij voor hunne fouten of voor die hunner employés en agenten niet zou den verantwoordelijk zijn 3o. dat een dergelijk besluit de achteloosheid en onattentie zou bevorderen en de deur zou openen voor misbruiken en dieverij 4o. dat in het gegeven geval de maatschappij niet kon bewijzen, dat het verlies oorzaak was van „force majeure" ete. Vonnis van 6 Juni 1873. en zoo het hem niet gelukte het ten uitvoer te brengenvoor het tot de onvermijdelijke ont dekking kwam, was het van het grootste belang, dat zij beiden in volkomen overeenstemming handelden. Harriet kon in geval de nood het vorderde Dallas van moord te beschuldigen, zich hiertegen niet verzetten doch Rouths toestand werd zeer gevaarlijk, zoo zij hem niet onder steunde. En toch welke reden had hij eigen lijk om haar te vreezen De verwijdering tus- schen hen was toegenomen dat liet zich niet ontkennenmaar het was zijne schuld niet alleen zij had zich even ver van hem verwij derd gehoudenals hij van haar en deze verwijdering zou ook plaats gehad hebben, hij verheelde het zich nietal ware er voor hem geene verzoeking tot ontrouw voorhanden ge weest. Van het oogenblik af, dat zijn deelge noot in avonturen en ondernemingen van allerlei aard met eene misdaad door hem gepleegd was bekend geworden deden zicb ook daarvan de gevolgen gevoelen. Routh geloofde niet aan zegen evenmin als aan vloekmaar hij ont kende de onvermijdelijke gevolgen nietdie er uit voortvloeien moestenals twee menschen elkander kenden in de geheele diepte hunner verdorvenheidhij ontkende het nietdat die twee personenals zij verplicht waren verder met elkander te leven elkander tot last moes ten worden. „De ergste medeplichtigedien een man heb ben kanis zijne vronwhad hij dikwijls gedacht. „Vrouwen koesteren immer in het geheim zekere vrees en men moet haar de mo gelijkheid latenharen echtgenoot in zekere mate te achten. Zij zou ongetwijfeld minder ellendig zijn, zoo zij zelve de misdaad gepleegd had." Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1