Nummer 16. Donderdag 23 Februari 1882. 5e Jaargang. M uit Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. te De Yerstootene. Nieuwe Behandeling BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. om leder en gelooide huiden water- y-r dicht te maken. gr- gr- De Echo van het Zuiden, DU blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brievèn, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitsehfand worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner, Hamburg. Reclames 15 cent per reg. Mijnheer de Redacteur Het stuk, voorkomende in uw blad van 1G februari jl., en ten onderwerp hebbende faillissementen, en wel Jspeciaal dat van De V. alhier, heeft mijne aandacht getrokken. I)e geachte inzender daarvan moge zeer g-ed op de hoogte zijn de oorzaak die ZEd. op geeft van het vele failleeren is m. i. niet geheel juist. Menschendie op hunne zaken passenen dc tering naar de nering zetten, zullen niet licht bankroet gaan en zoolang er handel bestaat zullen er faillissementen voorkomen. Dit is „eine alte geschichte, doch immer neu." Te betreuren echter is het, dat het oplich ters zoo gemakkelijk wordt gemaakt zich met het geld van anderen te verrijken. Het zij met alle bescheidenheid gezegd, doch ik geloof, dat onze wet op dit punt eene ernstige her ziening behoeft't is immers zoo gemakke lijk men gaat intijds naar een' advocaat, wiens metier hoofdzakelijk bestaat in het in order maken van boeken en accoorden aan te bieden, men failleert, en na 'een of twee verificaties en een paar kunstmiddeltjes van zulk een' advocaat wordt men gehomologeerd, en de geschiedenis is uit. Ik heb eerbied voor het ongeluk, en deernis met hen, die door achteruitgang van zaken hunne verplichtingen niet meer kunnen na komen, doch aan de eerlijkheid van eenige der in den laatsten tijd voorgekomen faillis sementen twijfel ik zeer, of liever gezegd, ik ben van het tegendeel overtuigd. Ik ge loof, dat wanneer men in een faillissemeut naast den rechtsgeleerde een vakman tot curator koosmen zeker andere resultaten ten gunste van de crediteuren zoude zien. Het komt mij voor, dat gewoonlijk de heeren curatoren te phlegmatiek zijn, en of schoon als rechtsgeleerde zeer ervarenvan zaken hoegenaamd geen begrip hebben. De aan het slot van hierbovenbedoeld schrijven voorkomende raadom geene zaken te doen, met winkeliers, welke met dien be- ruchten zwendelaar in verbinding staan, moge zeer goed gemeend zijn, doch baat niet veel. LXXXVIII. Het zwaard van Damocles. „Het toeval speelt toch dikwijls op eene wonderlijke wijzedacut Routh toen de loop zijner gedachten eindelijk eene andere richting nam. „Is het niet een eigenaardig toevaldat Harriet half en half aan die menschen verwant is De gevoelige Lady van Poynings heeft misschien nooit van de nicht haars stiefvaders Creswick gehoord" „Een brief voor Mr. Routh Een elegante brief met een sierlijk zegel gesloten in een supra fijn papier. Het briefje bevatte slechts twee regels, maar terwijl Routh ze ontcijferde, schitterden zijne oogen van vreugde en zege praal en zijne schoone trekken werden met een hoogrood overtogen. „De brenger wacht." Mr. Routh schreef een kort maar vurig antwoord dat kon men al thans aan de uitdrukking van zijn gelaat be speuren. Hij riep zijn klerkopdat deze den brief aan den brenger ter hand mocht stellen doch deze was verdwenon om in den tijd, dien hij moest wachten in het naatste bierhuis de waar te gaan proeven. De brief werd dus zoo lang op de tafel in het voorvertrek gelegd. „Een andere brief voor Mr. Routh Ook Voorzichtig zijn met het geven van crediet en zoo r.u en dan eens naar hen te informee- ren, met wien men in verbinding staat, is het eenige middel om zich voor schade trach ten te vrijwaren. U dankende voor het mij toegestane plaatsje in uw geëerd blad, heb ik de eer hoogachtend te zijn, UEds. dv. dienaar Amsterdam21 Febr. '82. X. Volgens eene mededeeling in de „G. Z." bestaat deze behandeling hoofdzakelijk in het laten doorweeken van eene oplossing van lijm, waarbij men een zout mengt, dat de eigenschap heeft den in de poriën gedrongen lijm te doen stollen, en in het water onop losbaar te maken. De samenstelling van de door den uitvin der bij voorkeur gebruikte oplossingen varieert tusschcn de twee hieronder aangegeven ver houdingen. No 1. H U Water 1200 Lijm 15 Dubbel chromzure kali 5 No 2. Water 1500 Lijm 50 Dubbel chromzure kali 30 De temperatuur verschilt tusschen 10 tot 100 gr., afhankelijk van de samenstelling der vloeistoffen. Wanneer de chromzure kali slechts in ge ringe quantiteit is bij gemengdwordt de vloeistof koud gebruikt en moeten de huiden daarin 24 uren blijven liggen. Iloe sterker de oplossing van lijm en dub bel chromzure kali isdes te hooger moet de temperatuur der te gebruiken vloeistof zijn en zooveel korter moeten de huiden daarin gelaten worden. Zoodra de oplossing het maximum van sterkte bereikt heeft, mag de indooping slechts een oogenblik duren en worden de-huiden daarna dadelijk gedroogd. CCMWW I ■Wm—HIMi BBMMMBaMWBBB—M nu wachtte de brenger op antwooord. Hij wachtte in het voorvertrek, waar de eerste brief op tafel lag en had tijd genoeg het adres van dezen te lezen voor de bierproever terug was gekeerd om hem met zich te nemen. Weldra ging de deur open aan het einde van den gang en Routh verscheen. „Wie heeft den laatsten brief gebracht?" vraagde hij aan zijn klerkdoch den bood schapper ziende wendde hij zich tot dezen. „Ha, Jim, zijt gij het? Ziedaar, geef dezen brief aan Mrs. Routh." Daarna keerde Routh naar zijne kamer terug en las het laatst beant woorde briefje nogmaals. Het was van Harriet en bevatte slechts de volgende woorden „Kom zoo spoedig mogelijk naar huis. Ik heb zoo even van G. D. een brief ontvangen welke toevallig twee dagen vertraging heeft ondervonden en van het grootste gewicht is. Laat u door niets weerhouden." De vreugde en zegepraal op zijn gelaat waren door een uitdrukking van toorn vervangen en hij mompelde allerlei verwenschiugenterwijl hij het briefje in kleine stukken scheurde. „Eene reden te meer om nog heden tot eene eindbeslissing te komen," dacht hij. „Heden is het Dinsdag en de „Asia" vertrekt Zaterdag. Een brief van Dallas kan echter de eindbeslis- sinh nog niet ten gevolge hebben daartoe moet hij zelf komen. Ea zoo het geluk mij maar een weinig dientben ik bij zijne terug komst buiten gevaar." Wanneer de huiden zeer zacht zijn wordt bij de oplossing 25 tot 50 proc walvischvet gevoegd of wel worden de huiden zelve voor de indooping daarmede ingesmeerd. De dubbel chromzure kali kan door elke soort chromzuur zont vervangen worden ook kan m plaats van chromzuur zout eene men ging van azijnzuur loodoxyde en aluin in de volgende verhoudingen worden aangewend Water ca. 1000 gr. Lijm 10 Azijnzuur loodoxyde 100 Aluin 100 In allen geval moeten de huiden zoodra zij uit eene der bovengenoemde vochten ge nomen zijn, afhankelijk van hare bestemming aan eene of beide zijden met paraffine worden ingesmeerdwanneer de huiden moeten wor den vet gemaakt, moet de paraffine met vet worden aangemengd. O O De volgende samenstelling is in 't bijzonder voor dit doel geschikt. Paraffine ca. 50 gewichtsdeelen. Walvischtraan 50 Vloeiende pek 15 De paraffine kan ook door vloeiende pek worden vervangen. Wanneer het leder aan de vleeschzijde ge bruikt wordt, b.v, voor laarzen, zoo wordt deze zijde om de waterdichtheid te bevorderen met het volgende mengsel ingesmeerd: Kolophonium ca. 100 gr. Teer 300 Walvischtraan 200 n of; Kolophonium 50 Teer 50 Geest van terpentijn ca. 50 tot 75 Wanneer men teer gebruikt is het goed voor de indooping het leder met de oplossing in te smeren. De aldus behandelde huiden zullen aan beide zijden geheel en al [waterdicht zijn en zullen den lijm en de zouten, die in de porieën der huid zijn ingedrongen, bij de aanraking met hars en vette stoffen in [eene zachte substantie veranderd worden, en buigzaam in het water onoplosbaar zijn. N. u sees Een weinig later maakte Routh nogmaals zorgvuldig toilet en vertrok daarna in een huur rijtuig naar Tockenhouseyard. Hij zag er niet uit als werd hij door kommer gekweld. „Qnecns- Gate, Kensington"zeide hij tot den koetsier. De laatste woorden van het sierlijk verzegeld briefje, dat hij nu in zijn borstzak droegluidden „Ik verwacht u in mijn rijtuig bij Queens- Gate." „Ik beu blijde den brief gezien te hebben," zeide Jimterwijl hij uit zijn zak tusschen broodkruimels en tabakblaadjes een vuilge kreukt stuk papier te voorschijn bracht. „Ted dy heeft het goed afgeschreven," vervolgde hij, terwijl hij het papier trachtte glad te strijken en om het veiliger te bewaren in zijn pet legde, waar hij ook het antwoord, dat hij Mrs. Routh breng in moest bewaarde. Toen Jim Swaira op de plaats zijner bestem ming aankwam en men hem de deur opende was Harriet juist iu den gang. Zij scheen ver wonderd dat hij haar een geschreven antwoord brachtwant zij had verwacht, dat Routh haar zou hebben doen wetendat hij onmiddellijk naar huis kwam. Jim die verwonderd was haar hier te ontmoeten nam haastig zijn pet afgaaf haar den brief overterwijl hij een vorschenden en medelijdenden blik op haar sloeg, Hij begreep het zeer juist, dat hij eene lijding brachtdie haar leed deed. Zij beschouwde eenige oogenblikken verschrikt het briefje, zonder het te openenmaar zij vergat daarbij niet De Escaut meldt dat de industrie in de zaak- Bernays reeds een dubbel resultaat heeft opge leverd en wel lo. dat de justitie uit het schrift der brieven van Vaughan, vergeleken met andere brieven van dezelfde hand, welke met den waren naam van den schrijver onderteekend zijn, weet welke persoon de treurige en misdadige rol van Henrij Vaughan gespeeld heeften 2o. dat zij in 't bezit is van het portret van dezen misdadi ger hetwelk zij op 't ooger.blik laat verveel voudigen om het in duizenden exemplaren naar alle richtingen te verspreiden met een bevel tot aanhouding. De procureur des konings te Brussel, de heer Willemaertheeft zich de moeite gegeven in een brief aan het Journal d'Anvers het lasterlijke gerucht tegen te spreken dat de justitie opzet telijk in haren ijver om den misdadiger op te sporen verflauwde en dat de minister van justitie de heer J ules Barazelt daarin de hand zou hebben. De Parijsche correspondent der Times weet weder .hit een en ander mede te deelen over de onderhandelingen over het Fransch-Engelsche handelstractaat. De Freycinet zou tegen den wensch van Tirard aanbiedingen hebben gedaan die verder gaan dan het het uiterstewat de vorige minister Bouvier wilde toestaan. In hoofdzaak zouden die zijn een vermindering der katoenrechten met 7Vs pet. boven de ver laging die Rouvier aanboodeen verdeeling der wollen goederen in twee klassen met aanneming der Engelsche voorstellen voor de mindere en handhaving der Rouvier'sche voor de betere qualiteit; een gelijkstelling van corduroy's met andere fluweelen. Engeland moet daarop onvoor waardelijk afwijzend hebben geantwoordals onvoldoende concession. De vrees is dus opnieuw ontstaandat een overeenstemming onmogelijk is. De Fransche ministerraad zou echter op 18 dezer over den staat van zaken beraadslagen. Dc correspondent vreest, dat, als de hinderpalen die in den laatsten tijd den loop der onderhan delingen belemmeren, nauwkeurig bekend worden zal blijken dat de ergste blaam niet het Fransche kabinet moet treffen. Hij gelooft dat de laatste voorstellen van Frankrijk de goedkeu ring der meerderheid van de Engelsche fabri kanten zouden wegdragen. Doch er zal thans vriendelijk tegen Jina te zijn. „Ga naar de keuken Jim de keukenmeid zal u wel wat te eten geven zeide zij daarna ging zij in de kamer en sloot de deur achter zich toe. De knaap gehoorzaamde haar, versterkt in zijn gevoel van haai en wantrouwen jegens Routh. „Nu begin ik alles te begrijpen," dacht hij terwijl hij tegen zijne gewoonte zwijgend ge bruikte, wat de keukenmeid hem had voorgezet. „Die zeker iemand brengt Routh tot alle mo gelijke slechtheid want het was een streek van haar en die goede ziel hier verdraagt slechts terwijl hij haar verraadt." Kort daarna nam Jim afscheid van de vriendelijke kenken- meid en verliet het huis door de achterdeur. Na in Picadelly gekomen te zijn stond hij een oogenblik in gedachten naderde toen het huis waar hij den vorigen dag ook geweest was en vraagde of er ook bericht van Mr. Felton ge komen was. „Ja wij hebben een telegram uit Parijs ont vangen en moeten de kamer tegen morgen gereed hebben," hernam de dienstmeid, die de deur geopend had. „Ik heb grooten lust terug te gaan om het haar te zeggen dacht Jim. „Zij moet er bij zonder belang bij hebbenanders zou zij mij gisteren, niet reeds op informaties uitgezonden hebben. Doch neer. voegde hij er na eenig overleg bij „ik wil wachten tot Mr. Dallas hier islang zal hij toch. niet meer uitblijven."

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1