Hnidenbericliten Engeland. Duitscliland. Oostenrijk. Amerika. BINNENLAND. Haudelsb erichten. Si 3 4» Heden behaagde het den£ A Almachtige, na een langdurig 8 en smartvol lijden, meermalen gesterkt door de II.H. Sacramenten, onzen dierbaren broeder, behuwd broeder en oom, den ZeerEerw. Heer Bericht van de makelaars Brouwer, Ancher Dordregter. Johannes Carolus Schrauwen, zijns inziens wel niets anders overblijven dan een eenvoudig tractaat met clausule der meestbegun- stigde natie te sluiten. De Daily News meent te weten dat zulk een tractaat reeds iu discus sie is. De borgstelling onder welke 'Bontoux en Feder ontslagen zijn, bedraagt voor eerstgenoemde 100.000 fr. en voor den tweede 60000 fr. Uit hunne loslating blijktdat de crimineele ver volging ter zijde is gesteld. Alexander Dumas heeft den schilder Jac quet een proces aangedaan omdat deze naar de tentoonstelling van waterverfteekeningen een por tret van een joodsch koopman te Bagdad had gezonden waarin een ieder dadelijk Alexander Dumas had herkend. Jacquet had zich die wraak veroorloofd omdat Alexander Dumas wien hij eene schilderij had verkochtdeze naar men zegt tegen de afspraak weer met winst van de hand had gedaan. De advocaat van Dumas heeft de verwijdering der waterveri'teekening van de tentoonstelling geëischt en zich voorbehouden later eene schadevergoeding of de vernietiging der teekcning te vorderen. Voorshands is Dumas reeds in 't gelijk gesteld De vereeniging van waterverfteekenaars heeft last bekomen den joodsclien koopman te Bagdad van de tentoonstelling weg te nemen. Een Spaansch stoomschip heeft te Marseille het laatste overschot aangebracht der ongel ukkigen, die zich door den markies de Bays hebben laten overhalen de nieuwe kolonie Port Breton te bevolken van welke onderneming van tijd tot tijd de treurigste berichten aankwamen. Een honderdtal kolonisten, die in de grootste ellende op het onherbergzame eiland leefdenhadden den commandant van den Spaanschen stoomer Leqasqi gesmeekt her. uit hun verlaten toestand te redden waar hij hen allen aan boord had genomen. Zooals wij reeds in ons vorig nummer hebben gemeld beeft er een ernstige mijnont- ploffing nabij Hartlepool plaatsgehad. Een ont ploffing waarvan men de oorzaak nog niet kan bepalen had tegen 4 uur des namiddags plaats op het oogenblik dat de ploeg werkzaam zijnde 130 man allen in de mijn aanwezig waren. Bij het eerste gerucht kwamen dadelijk alle opzich ters en een groot deel der bevolking ter hulp sneller, maar ongelukkig was de bak waarin de werklieden naar boven worden gehaald naar beneden geploftbinnen in de mijn brandde hel, zoodat eerst een half uur nadat het onheil had plaatsgehad met redden kon worden begonnen. De opzichters deden al wat in hun macht was en binnen een korten tijd had men ook veertien mijnwerkersdie nog leefden opgehaald. Allen waren echter min of meer ernstig gekwetst. Voor de tweede maal gingen de redders in de mijn maar toen waren helaas hunne opsporingen minder vruchtbaar. Men vindt niets dan lijken en afgescheurde ledematen van de ongelukkigcn Des avonds te elf uur had men reeds zeventig lijken gevonden. De tooneelen van wanhoop die aan de opening plaatshebben wanneer een lijk wordt opgehaald, zijn onbeschrijfelijk. Vrou wen en kinderen, alles verdringt zich om de opening om te zien of de man of de vader ook naar boven wordt gebracht. Des nachts te twaalf uur liep het gerucht, dat in du mijn van East Helton ook een ontploffing had plaatsgehad, men is daarom echter nog zonder berichten. De jongste berichten (van 17 Februari) betrefFer.de den bouw vaD den tunnel onder het kanaal luider, gunstig. Op dit oogenblik zijn meer dan 1000 yards van den nieuwen 7 voet hoogen gang gereed. Het boren heeft 's nachts plaats bij electrischc verlichting. Nagenoeg 24 uur in het etmaal wordt gearbeid. Gemiddeld wordt nu 23 a 30 voit per dog geboord. Men meldt uit Tessel van 20 Februari In liet Marsdiep dreef gisteren eenig wrakhout. Voor zoover bekend is hadden nrbij deze kust geene zeerampen plaats ofschoon 't, zeer storm achtig was met zware buien. Teu 9 ure 's mor gens sloeg het water aan den wal tot ongeveer 1.35 M. boven volzee zoodat de kaden langs de haven grootendeels onder water stonden. Een tachtigjarig grijsaard te Chaponost in Frankrijk is op vrecselijke wijze vermoord ge worden. De daders schijnen geweten te hebben, dat de oude man in het bezit was van veertig duizend francks en hebben zijn voeten geschroeid om hem door die folteringen te doen bekennen, waar het geld geborgen was. Toen hij de plaats had bekend hebben zij hem met een bijl de hersenen ingeslagen en het lijk badende in zijn bloed laten liggen. Men is nog in volkonen onzekerheid omtrent de daders. Te Letterfrachin het Iersche graafschap Galwaij, is een gerechtsdienaar bij de deur van het politiebureau doodgeschoten. De moordenaar is ontvluchtmaar een jongman werd onder verdenking van medeplichtigheid in hechtenis, genomen. De landleaguers hebben te Avondalein Wicklon, weer eens een demonstratie gehouden, onder yoorwendsol van Parnell's landerijen aldaar te beploegen. Uit alle plaatsen van het graaf schap en zelfs uit de graafschappen Dublin Kildare en Wexford kwamen vrijwillige arbeiders, met versierde ploegen en paarden die allerlei opschriften droegen. Er liepen extra-treinen voor die gelegenheid en er waren duizenden toeschouwers tegenwoordig. Het werk was in drie uren afgeloopen. De orde werd geen oogenblik gestoord. Volgens berichten uit Londen zijn twee helsche machines, die in kistjes bij twee ver schillende huisgezinnen werden bezorgd, ontploft. Het waren kistjes met laden en zoo spoedig men een lade opendeontplofte zij. Zeven personen werden daardoor gekwetst, waarvan drie levens gevaarlijk. Een persoondien men verdacht de zender te zijn is aangehouden. De misdaad wordt aan persoonlij Ken haat toegeschreven. In haar jongste zitting heeft, de Pruisische landdags-commissie voor de kerkelijke regeerings- voordracht de beraadslagingen over het vijfde en laatste artikel voortgezet. Noch over dat artikel noch over een der voorgestelde amen dementen evenwél is men het eens kunnen worden zoodat ten slotte alles, ariikel en amendementen is verworpen. Daarmede was de eerste lezing ten einde. De tweede, die waarschijnlijk tot nog meer negatieve uitkomsten leiden zalheeft eerst plaats over eene week. Iu de landdags-zitting van Vrijdag hebben bij de behandeling der begrooting, de afgevaar digden Richter en Rickeit heilige redevoeringen gehouden tegen het langer handhaven der sub- sidiën eener officieuse pers die knoeit met industriëele en financiëeeie ondernemingen en de leden der oppositie op de verachtelijksto wijze pleegt door het slijk te sleuren. Een besluit is nog niet genomen. In belichten uit Ween en wordt weer uitvoerig bericht omtrent allerlei kleine schermutselingen met de Dalmathijnsche en de Herzegowijnsche opstandelingen. Gewichtiger is eene proclamatie door de hoofden van den opstand uitgevaardigd waarin zij verklaren slechts voor hunne oude, reeds den Turken ontweldigde rechten te strijden er. daarin tot het uiterste te zullen volharden. Zij doen voorts een beroep op hunne broeders uit Mon tenegro BosniëServië en oud-Servië en op het groote rijk der Russenterwijl ze zich ook overtuigd houden van de sympathie van Enge land en zijn grooten staatsman Gladstone. Een Weener blad, dat dit stuk openbaar maakte, is in beslag genomen. Den 15en had bij een verkenningstocht, oostelijk van Trnowa en noordoostelijk van den Rogojbergrug eene botsing met ongeveer 80 opstandelingen plaats, die na een kort vuurgevecht naar de Jakovina Plania weken. De troepen leden geene verliezen. Van verscheidene kanten wordt gemeld dat vie, opstandelingen zich zui delijk van de kosjen Plania concontreeren. De noodige maatregelen iu verband daaimcde zijn genomen. Na de Spaansche en de Fransche furie van vroeger hadden we nooit gedachtdat we in onze dagen ook nog eens een Peruaansche fuiie beleven zouden. De overblijfselen van het, door de Chilianen verslagen Peruaansche leger hebben zich reeds tegenover eigen landgenoolen aan allerlei baldadigheden schuldig gemaaktmaar de kroon spant wat uit Buenos-Ayres van 24 Januari wordt gemeld, Damcnlijk dat de Peru aansche stad Pisco door een deel van het ver slagen Peruaansche ieger is uitgemoord, 't Waren 600 man onder kolonel Mas, die, na^en anderen troepwelke zich in Pisco genesteld hadte hebben verdreven de stad bezetten. Toen or.der de soldaten overvloed van wijn was verdeeld sloegen ze aan het moorden en branden, zonder op tegenstand te stuiten totdat de 400 vreem delingen die te Pisco waren gevestigd zich tegen de waardige vaderlandsverdedigers wapen den. Maar ze waren niet tegen hen bestand en nauwelijks honderd van hen moeten het leven behouden hebben. In het geheel zijn meer dan 1000 menschen vermoord onder welken naar verzekerd wordtde Fransclien consul kolonel Mas zou door de troepen vau Carcia Calderon vermoord zijn. Voor tusschen Chili en Peru bemiddellend wordt opgetreden zouden naar men ziet, veeleer maatregelen noodzakelijk wezen om de Peruanen te beschermen tegen de uitspattingen van hun eigen gedemoraliseerd-leger. Tilburg, 22 Februari 1882. De werkzaamheden aan den Z. O. spoorweg worden met snelheid voortgezetzoodat de aansluiting aan den staatsspoorweg op 1 Maart (den vastgestclden termijn) zal kunnen ge schieden. Met de uitbreiding aan bet stationsgebouw is nog niet aangevangendaarnaar men ver neemt, de onderhandelingen met de directie van den Central Beige daarover nog niét afgeloo pen zijn. Waalwijk, 22 Februari 1882. Heden avond ten zes ure openbare vergadering van den gemeenteraadter behandeling van onafgedane zaken en ingekomen stukken. Zooals wij reeds in 't kort mededeelden wordt den len Maart a. s. een geregelde stoom- bootdienst voor koopmans goederen tusschen Waalwijk en tusschengelegen plaatsen naar Rot terdam Amsterdam en verder in aansluiting met het Noorden des rijks, geopend. Voorloopig zal in den dienst tusschen Waalwijk en Rotterdam voorzien worden door ééne stoom boot, „De stad Tilburg", die Maandag, Woensdag en Vrijdag van Waalwijk, en Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van Rotterdam zal vertrekken. Te Rotterdam worden de goederen besteld op den dag van afvaart van Waalwijk; te Amsterdam een dag later. De goederen kunnen dagelijks afgegeven worden aan de kantoren der Noord- brabantsche stoomtramwegmaatschappij, te Waal wijk aan het kantoor aan de haven waar de heer Cbr. Van de WerfF als agent dier maat schappij zal optreden. De kantoren aan de Veldhoven te Tilburg en aan de haven te Waalwijk zullen geopend zijn voormiddags van S12 en namiddags van 27 ure. De vergadering van schoenmakersbazen te Kaatsheevcldie, zooals onze lezers weten, tegen verleden Woensdag avond belegd was met het doel om te beraadslagen over loonsvermindering, heeft geen voortgang gehad. Het schijnt dat de bazen uit vrees dat deze bijeenkomst aanleiding zou kunnen geven tot ongeregeldheden, verzocht zijn aan de vergadering geen deel te nemen terwijl hun tevens in over weging is gegeven de loonen niet te verlagen en vooral om den prijs hunner winkelwaren ook voor hunne knechts gelijk te stellen met dien van andere winkelsindien die soms hooger mocht zijn. Door den HeerQuadekker, paardenarts bij het garnizoen te Venloworden voor eigen rekening proeven genomen om het strooisel voor de paarden in plaats van stroo met turfstrooisel te verwisselen. Volgens de berenekine van den proefnemer zou dit veel voordceliger zijn dan strooen daardoor in het fianncieel belang van het ltijk werken. Den uitslag daarvan deelen wij later mede. Uit Oud-Zevenaar meldt men ons Niettegenstaande de nauwkeurigste surveillance zoowel bij dag als bij nacht, brengen de tabak- smokkelaars met afwisselend geluk nog verschei dene vrachtjes tabak over de grenzen. Het is een ware wedstrijd in geslepenheid tusschen commies en smokkelaar. Het commiezen-korps is opnieuw versterkt en gaat strenger dan ooit te werk. Nu het water iu de rivieren weder begint te wassen en wellicht in den eersten tijd niet weder zoo Jaag zal worden als het geweest is, verdient vermeld te worden, dat het laagste peil op den Boven-Rijn in de Rheingau en in liet Bingerloch 80 centimeter en op de Waal, bij Opijuen en Bommel1 M. 36 centimeter heeft bedragen. Te Geertruidenbergmet eene bevolking V3n 1924 zielen zijn 33 aanvragen ingekomen om vergunning om sterken drank in het klein te verkoopen waarvan er slechts 2 zijn gewei gerd. Het wettelijk maximum bedraagt 8. In het knnstwolfa'oriek van N. Lonnr-s te Neuss is een 33 jarige gehuwde arbeider en vader van drie kinderen met de drijfriemen eerier machine in aanrakirg gekomen en met geweld tegen de zoldering 'geslingerd. De on gelukkige is kort dnnrna onder de smartelijkste pijnen overleden. Tot nn toe scheen men te meenen dat vanwege de gemeentebesturen niets kon gedaan worden tegen het te hoog verzekeren van roe rende goederen en het daardoor heerschende gevaar voor brand. Deze meening ia thans gelogenstraft. Door het gemeentebestuur van Zuidbroek is een verordening uitgevaardigd „tot voorkoming van de hooge verzekering tegen brandschade van gebouwen en losse goederen." Deze verordening werd door gedeputeerde staten van Groningen ter vernietiging aan den koning voorgedragen doch desniettegenstaande bij koninklijk besluit goedgekeurd. Zij is hoogst eenvoudig en bevat slechts weinig artikelen. Het eerste legt aan eiken verzekerde de verplichting op om op schriftelijken eisch van 't gemeen tebestuur opgave te doen van de maatschappij waarbij er van liet bedrag waarvoor hij verze kerd is. Het tweede schrijft hem voor, dat hij op vertoon van een schriftelijke lastgeving de daarvoor aangestelde personen moet toelaten in de gebouwen en hun alle gevraagde inlichtingen geven opdat dezen de waarde der goederen in verhouding tot de verzekerde som kunnen be- oordeelenterwijl eindelijk nalatigheid in aangifte met boete en weigering van aangifte met gevangenis wordt gestraft. Deze verordeniug verdient toejuiching, omdat daardoor niet alleen de publieke veiligheid wordt bcvordcidmaar ook paal en perk gesteld aan hoogst onzedelijke practijken. Men zegt dat in den laatsten tijd in het Noorden bet geloof meer en meer veld begon tc winnen dat verreweg de meeste gevallen van brand het gevolg zijn van opzettelijke brandstichting, veroorzaakt door de aanlokkelijkheid der hooge verzekeringssommen, die worden uitbetaald voor door brar.d vernie tigde ot beschadigde roerende en onroerende goederen die bij lange na die waarde niet hadden. Het sluiten van te hooge verzekerin gen ligt natuurlijk hoofdzakelijk aan de valsche opgave van gewetenlooze verzekerden, maar wordt gemakkelijk gemaakt door hebzuchtige agenten der verschillende maatschappijen die procents- gewijze hunne inkomsten hebben van de verze kerde sommen. Beschouwt men de zaak uit het oogpunt der publieke veiligheid dan richt zich het oog het eerst naar het gemeentebestuur als het aange- wezan lichaam om te zorgen voor de veiligheid der ingezetenen tegen gewetenlooze practijken van {.enoemde verzekerden cn agenten. Het ligt op den weg van de gemeentebesturen ten behoeve van de veiligheid der inwoners alle maatregelen te nemen, die het ontstaan ran brand kunnen verhoeden. Wij noemen het daarom een hoogst loffeüjken maatregel van Zuidbrock wanneer het overdreven verzekerin gen die niet anders dan met ongeoorloofde bedoelingen geschieden binnen de billijke gren zen terugbrengt. Kaatsheuvel. In de nacht van Zondag op Maandag zijn alhier bij zes schoeumakersbazen de ruiten ingeslagen of ingeworpen. Door de marechaussee is gedurende twee dagen een onderzoek ingesteld dat moet geleid hebben tot de overtuiging dat drie personen waaronder twee dronkaardsde vermoedelijk daders zijn. Ook moeten deze personen nog op andere wijzen buisgezinnenwaar de mannen afwezig waren, hebben verontrust. Wenschelijk is het dat deze onverlaten be halve de rechtmatige verontwaardiging van ieder weldenkend ingezetene eene gestrenge straf zullen krijgen te meer daar de personen bij wien de ruiten zijn ingeworpen, geen de minste aanleiding gegeven hebben. R.N. AMSTERDAM. Verkoop bij inschrijving op 7 Maart 18S2, namiddags half een ure. Iedere partij afzonderlijk. Entrepotdok 7 e Afdeeling. Per „Deliar.e." No. 34. 1179 Soerabaga runder- ca. 542/ioo k. Taxatie 63/64. 35. 1003 dito dito ca. 59/10 k. Tax. 63/64 36. 504 dito dito ca. 5V5 k. Tax. 60/61 37. 352 Soerabaya, eenige Bali-aard runder- ca. 594/roo k. Tax. 58/59. Per „Electra." ii 38. 1394 Soerabaya runder- ca. 59/10 k. Tax. 63/64. I, 39. 308 dito dito ca. 37/l0 k. Tax. 64/65 n 40. 660 diio dito 54/5 k. Taxatie 62/63 I, 41. 264 dito dito ca. 6 k. Taxatie 58/59 42. 379 dito dito ca. 33/io k. Tax. 63/64 43. 127 dito dito ca. 3l/z k. Tax. 61/62 44. 108 dito dito ca. 54/5 k. Tax. 57/58 45. 559 dito ditc ca. 5l/2 k. Tax. 66/67 46. 113 dito dito ca. 2?/io k. Tax. 71/72 47. 721 dito dito 51/* k. Tax. 59/60 48. 3S9 dito dito ca. 6 k. Tax. 57/58 ,i 49. 807 dito dito 31/i k. Tax. 61/62 ,i 50. 408 dito dito Sl/5 k. Tax. 59/60. a 51. 404 dito dito ca. 6 k. Tax. 60/61 52. 89 dito dito ca. 3^5 k. Tax. 42/43 Entrepotdok 8e atdeeling. Per C. Fellinger. a 53. 2032 Soerabaya runder- 29/I0 k. Tax. 71/72. i, 54. 680 dito dito ca. 39/10 k. Tax. 63/64. u 55. 185 a h 3®/]q k. 62/63 a 56. 514 n 2 k. 74/75 ii 57. 134 l9/]0 k. 72/73 58. 618 Soerab.aard do 315/100 k. 65/66 59. 60 Soerabaya dito 31/i k. 62/63 60. 194 dito dito 21,l0 k. 72/73 ii 61. 52 Soerab aard do 2^2 k. 70/71 ii 62. 83 Soerabaya dito Sl/2 k. 62/63 63. 2 dito dito k. 58/59 64. 10 gezouten dito dito 82/5 k. 36/37 GORINCHEM, 20 Februari. De aanvoer van granen was heden ruim, handel geringzoodat liet aangevoerde met moeite plaatsing vond tegen vorige prijzen. Men besteidde voor: ristarwe f 10,75 h 11.25 roode dito f9.00 a 10,25 witte dito f 9.00, a 11.25 ml. rogge i"0,00 a 0.00 buitenl. dito f 0.— a 0.00 -erst f 5.25 n 6.00, haver f 2.80 h 4.00 beste lcook- erwten f9.00 a 9.25, beste niestingerwten f8,00 f 8.25 duivenboonen f8.00 8.25 paardenboonèn 17.50 a 7.75 lijnzaad f 10.75 11.00, alles naar qual. en per heet. ROTTERDAM, 21 Februari. Beestenmarkt. Aangevoerdpaard 7, runder. ren 1206vette graskalv. 95, nuchtere kalveren 91, ,'chapen of lammeren 77, varkens 259 biggen 45, bokken of geiten 2. De bestede prijzen liepen als volgt: Runderen le kw. 85 a 00 ct., 2de kw. 67 a 00 ct. 3e kw. 49 a 00 ct. Kalveren: le kw. 115 a00 ct.2de kw. 95 k ct.3de 00 kw. a 00 ct. Schapen: le kw. 98 a 00 ct., 2e kw. 00 itOOct. 3de kw. 00 a 00 ct. Lammeren le kw. 00 a 00 ct., 2e kw. 00 a ct. 3de kw. 00 a ct. Varkensle kw. 28 a 29 ct., 2e kw. 00 a 00 ct- 3e kw. 00 a 00 ct. Pastoor te Ileerle, in den ouderdom van 54 jaren tot zich te nemen. Heerle, 12 Februari 1882. A aniens de Familie C. A. WITLOX-SCHRAUWEN. Algemeene kennisgeving.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2