J. Olislagers, Travaglino ZIJDE H.F.M.v.d.Goor Een goed onderhouden Karretje -A_. ct.bi.tstk;, Steenhouwer, - 's- Sfi.ll! II IMfiPILLl 4 aüeen 11 G. J. II. VAN HELST, Politie-Nieuws NAAI- STIKMACHINES. MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. a „BE GEKROONDE VALK voortra DE ORANJEBOOM" ïSS&,M~i Duizend Bloemengeur DUIZEND- ANTOON TIEREN. Slagers Eau de Cologne Eau d'An vers rijksnormaallessen ZANGCURSUS Schoorsteenmantels Amsterdam HUP**"ae echte Knoopsgat benevens de Elastiek-Machine „Polytype." 's-BOSCH, Kerkstraat B5 en @6. Amsterdamsche Princesse-Bieren VAN VOLLENHOVEN Co. J~. CL BOLDOOT, f125 per Flacon, per stuk f 0.45, 8 stuks f 1.20, dozijn f4,60, Meubelmaker te Waalwijlc, HET HUIS te Haarlem te Waalwijk BESOIJEN. VOLKS- m ZANGSCHOLEN Fabriek en Magazijn MARMEREN Damstraat, 3G, GEÏLLUSTREERD FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: hun STOUT en ALH, ssmm is te WAALWIJK verkrijgbaar bij beveelt zich teil vriendelijkste aan voor het maken van alle soorten Ook genegen tot repareer en en om oude meubelen op te halen, BEKWAAM Slagersknecht Een ZOEKT PLAATSING. Inclineerenden vervoegen zich per brief, onder letter ft, bij den uitgever van dit blad. bericht hiermededat met den verkoop vau de door hetzelve ge fabriceerde diverse soorten belast is, Mejuffrouw in MODES waar stalen voorhanden en ook ter bezichti ging te bekomen zijn. STEEDS V O O It II A N D E N in flacons van verschillende en grootte waaron- Eau de Colgn zeep 16 Ct. p. stuk. Echte zomersproeten zeep 30 Glycerine zeep 10 Cocoszeep 10 u Waschcristal 15 ct. per pakje. Waalwijk. ANTOON TIELEN. op lange veeren, pas nieuw er onder gemaakt, groen geschil- vpflL. flerd, met witte kap en van binnen bekleed met best blauw doek. Te bevragen bij den uitgever dezer courant. te Ouders of voogden, die hunne kinderen of pupillen zoowel jongens als meisjes, met het nieuwe leerjaar, beginnende 1 April a. S., aan bovengenoemde inrichting of aan de voorbereidende klasse te Waalwijk tot het onderwijs wenschen te doen opleiden, wordt verzocht zich vóór 1 Maart a. S., daartoe met franco brieven lot den ondergeteekende te wenden. Wie tot de normaallessen wenscht toe gelaten te wordenmoet op 1 April den leeftijd van 14 jaar en tct de voorberei dende klasse den leeftijd van 12 jaar be reikt hebben. Overlegging is noodig van lo. de geboorteacte 2o. een of meer getuigschriften, waaronder, zoo hij of zij bij eene lagere school is werk zaam geweest, een getuigschrift van het hoofd der school 3o. eene verklaring van ouders of voog den, dat zij voornemens zijn hem of haar voor liet onderwijs te bestemmen. De tijd van het toelatings-exaraen zal nader worden bekend gemaakt. Be Birecteur der Rijksnormaallessen te Besoijen W. VAN DER SLUIJS. Besoijen, 10 Eebruari 1882. DE NOTARIS te Waalwijk, zal Publiek Ver koop en: Op Maandag 27 Februari 1882, des voormiddags 10 uur, in de Biezen onder Loonopzand Voor Mevr. dew. E. TIJSMANS. 50 koopen gave en lange mast; een partijtje mooie hop- en boon staken, knuisten, drooge mutsaard en zwaar eiken schaarhout. Bij Buijs- Boekhandelte Epe is ver schenen en alom te bekomen voor door P- VASSEUR Jr. Hoofd der School te Epe. 1 ste deeltje. Prijs f 0,40. van (SCHREUDER'S PILLEN) zijn Maagversterkend zacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijs verteering.. 321/o Cent per doos verkrijgbaar te 1 leusdenErven G. Veerman TilburgJ. H. van Gils. en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUDER, Apotheker. li ill II87) Zij die zich met 1 Maart op het abonneeren, ontvangen de nog in deze maand verschijnende nomnters gratis, van deze zoo interessante en onderhoudende populaire cou rant. Vroeger verscheen slechts een nummer per week. Vanaf 1 October verschijnt het blad Woensdags en Zaterdags, terwijl de abonnementsprijs als vroeger blijft voor Am sterdam f 1.voor daar buiten f 1.15 per drie maanden franco aan huis. Voor hen die het GEïLLUSTR. POLITIE-NIEUWS nog niet van nabij kennen, zij bericht, dat liet blad steeds alle belangrijke gebeurtenis sen op liet gebied der justitie en politie bevat, benevens een plaat op een der gebeurtenissen betrekking hebbende, varia, keurige feuilletons enz. Verder komische voorvallen voor den rechtereen rubriek De Amsterdamsche lantaarn", waarin zaken van den dag worden besprokenenz. Bovendien wordt aan alle geabonneerden rechtkundig advies, zoo vaak zij dit verlangen, gratis verstrekt. Men abonneeit zicli bij eiken boekhande aar of postdirecteur, voor buiten ook dcor het toezenden van een postwissel a f 1.15 aan deu uitgever. Voor Amsterdam aan het bureau Mol,steeg 12, bij alle boekhandelaren eu kiosken. E. F. EDEN. t- te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. /C Z JANSEN. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien, MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en erdere Behangersartikelen. Bedden Matrassen en vekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. dat zij^ met 1 Maart a. s. van den Heer G. F. VAN VLOTEN hebben overgenomen zijne Bierbrouwerij ge naamd DE ORANJEBOOMte Dordrecht. Zij stellen zich voor genoemde Bierbrouwerij onder hunne firma, doch onder den naam geheel op den bestaand en voet voort te zetten zoodat al de verschillende soorten, welke tot nu toe werden gefabriceerd, tegen dezelfde prijzen, ook thans te ont bieden zullen zijnterwijl zij daarenboven nog hunne zoo gunstig bekende zoowel op fust als gebotteld, en ook hunne AZIJN EN aldaar verkrijgbaar stellen. Prijscouranten zijn op aanvrage aan de brouwerij te Dordrecht verkrijgbaar. Wederverkoopers genieten RABAT en worden gezocht op die plaatsen waar de brouwerij nog niet vertegenwoordigd is. van van Ji'Qi wm> 1 KM &J SS i.uuwun nim UJJ LC UWIIOIIW5I1, illOAIIK'lipir-ZlTII

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3