Nummer 20. Donderdag 9 Maart 1882. 5e Jaargang Sffi Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. De Yerstootene. Frankrijk. Engeland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Nog altijd houdt de moord van den advocaat Bernays aller aandacht bezigen ieder tracht het zijne te doen om licht in de geheimzinnige zaak te verspreiden. De rechters worden dagelijks overstelpt met brieven en mededeelingen van personen vau alle standen, die zich iets omtrent Peltzer of Bernays herinneren wat van belang zou kunnen zijn. Ieder die maar eenigszins met den vermoorde in betrekking stond, wordt ver hoord. Volgens de Etoile Beige zijn verscheidene personen onder bijzonder toezicht van de politie, en zouden eerstdaags inhechtenisnemingen te wachten zijn. Iemand die Pelzer lang gekend heeft, verze kert dat hij zich sedert jaren in Amerika heeft laten naturaliseeren. In dat geval zou men zijn uitlevering niet kunnen eischen of verkrijgen. De familie Pelzer heeftin een brief aan den Précurseur de onschuld van den verdachte be tuigd en de stellige verwachting uitgedrukt, dat hijingevolge een schrijven hem den 14en Febr. door hen gezonden ten spoedigste naar Belgie zal terugkeeren om zich te rechtvaardigen. Naar de Indépendance verneemtzou de Brusselsche politie gisteren in het hotel de Co logne de hand hebben gelegd op 5 personen die onder verdenking staan in December 1.1. de zakken met aangeteekende brieven en diamanten in het postkantoor van Hatton-Gardcn te Londen te hebben gestolen nadat plotseling in het geheele gebouw het licht was uitgedraaid. Vier hunnertwee manuen en twee vrouwspersonen, hadden in het hotel hun intrek genomen en terwijl de justitie in hunne vertrekken een on derzoek instelde en de verdachten aan een eerste verhoor onderwierpkwam een vijfde aan het hotel naar deze gasten vragen en liep ook deze persoon in den valin wien weldra een bekende der Londensche justitie herkend werd, die reeds een vonnis van 15 jaar gevangenisstraf ten zijnen laste had. Een groot aantal edelgesteenten en Advertentiën 17 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen nangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner, Hamburg. Reclames 15 cent per reg LXXXIX. Wreed als bet graf. „En dat is uw werk riep hij terwijl hij in zijn gehuicheldcn toorn de wooiden zoo snel uitsprak dat zij bijna onwederstaanbaar waren. Dat die verdoemde gek mij thans in zijne macht heeftheb ik u te danken. Dat is uwe be kwaamheid uwe wijsheid uwe voorzorguwe geslepenheid Ik was een dwaastoen ik mij aan eene vrouw toevertrouwde maar gij waart altijd zoo zeker van uwe zaak en hier hebt gij nu het gevolg daarvan Gij bewaardet hel het bewijs steeds in uwe schrijftafel en bracht het juist van pas weder aan het licht. Het verwondert mij maardat gij mij naar huis liet roepenen zulk een haast had mij dit bewijs uwer bekwaamheid voor te leggen." Zij zag hem met hare heldere blauwe oogen strak in het gelaat, cd zijn blik zwierf rusteloos heen en wederzonder den haren te kunnen ontwijken. Die kalme blik maakte hem woe dend zijn gehuichelde toorn was nu niet lan ger geveinsd en zijn gelaat verbleekte. Harriet hief langzaam hare hand op en wees hem den stoel aan, waarvan hij was opgespron gen woest wees hij dien af. „Stewartik begrijp u nietmaar gij kunt mij niet misleiden zoo begon zij terwijl zij: hare hand nog hield opgeheven. „Wat ver langt gij? Wat beteekent die geveinsde, on verstandige drift „Onwaar?" riep hij met een vloek. „Gij zult maar al te spoedig zien dat zij waar is. Gij hebt mij in het verderf gestortvrouw, en ik zeg u diamanten is door de juttitie in het bezit der 5 verdachte personen gevonden. Brussel6 Maart. Arraand Peltzer, broeder van dei vermoedelijker. moordenaar van Bernays, is gearresteerd. In het begin van de volgende maand hoopt men met het onderzoek der zaken van de Union Générale te Parijs klaar te zijn. Voor zoover men nu reeds weethebben de directeuren geen schurkerij gepleegd en hebben zij al het mogelijke in het werk gesteld om de tinancieele ramp af te wenden. Het grootst aantal slachtoffers, dat de bank gemaakt heeftbestaat uit meer of minder gegoede rentenierswaarvan cr ver scheidene geheel geruineerd zijn. Men is nog niet veel wijzer geworden omtrent den moordenaar van de weduwe Gal- sterrer in de rue Labat te Parijs. Wel heeft men enkele personen aangehoudenmaar zij konden allen hun onschuld bewijzen en moesten dus wed( r op vrije voeten worden gesteld. De moordenaars zijn en blijven weg. Wat zij me degenomen hebben weet men nu wel.. Geen enkel stuk van waarde hebben zij achtergelaten en zij hebben zelfs de zittingen der stoelen opengesneden om te zien of de zonderlinge weduwe ook daar wat van hare bezittingen had verstopt. Op een persoon heeft men een vaag vermoeden, dat hij debet aan de misdaad is. Het is een jongmenschdie reeds niet goed bij de politie stond aangeschreven hij is op den avond der misdaad uit zijne woning verdwenen en heeft sedert den bewusten dag niets meer van zich doen hooren. Tusschen Vissan en Coursan is een reiziger van een sneltrein uit Norbonne komende plotse ling krankzinnig geworden. Wat men hem ook raaddede man wilde naar buiten en hij klom dan ook door het portier en ging de loopplanken langs om kaartjes op te halen. Bij een bocht in den weg raakte hij het evenwicht kwijt en viel van de plank juist op het nogenblik dat een goederentrein langs kwam en den ongelukkige over het lichaam reed zoodat men niets meer „En ik zeg u dat dit alles eene dwaze en bespottelijke comedie is hernam zij terwijl zij opstond en met het hoofd fier omhoog ge heven zich voor hem plaatste. „Gij kunt uwe geheime redenen niet lang voor mij verborgen houden en spoedig zal ik het spel, dat gij/ thans speeltgeheel doorzien." „Zult gij dat riep hij woedend. „Ja dat zal ik dat zal ik tot uw eigen welzijn hernam zij. „Houd op spreek niet verder," vervolgde zijterwijl zij hare blanke hand zacht op zijne borst legde. „Ik zeg voor uw eigen welzijn. Wij beiden gij en ik Ste wart die vroeger een waren zijn thans ver deeld maar dat doet thans niets ter zake. Ik wil u nu niets verwijten." „Gij wilt mij niets verwijten ?- zeide hij. „Ik heb in den laatsten tijd niets anders' van u gehoord dan verwijtingen." „Nu speelt gij weder comedie en ik zeg u nogmaals dat ik het speldat gij thans speelt, weidia geheel zal doorzienStewart. De dag van verwijtingen kan neen mag nooit komen maar die des verderfs is nabij vreeselijk dicht nabij," „Daarvoor hebt gij weten te zorgen," „Nog eens! Gij moet weten, Stewart, dat gij mij niet misleiden kunt. Weldra zal ik de waarheid vernemen nu kan ik slechts de leugen onderscheiden. Maar dat alles is ijdel gesnap. Lees den brief nog eens." Zij nam den brief van den grond op streek hem glad en gaf hem dien over. Hij rukte het papier met een vloek uit hare hand. Zij zag hem vol verbazing aan doch slechts voor een oogcnblik. „Gij zijt niet dronken Stewart," zeide zij toen „gij zijt ook niet krankzinnig. Hoor mij dus aanvoordat het onheil boven u los breekt. Misschien zijn u nog enkele uren ver- dan een misvormde vleeschklomp terugvond. In de bureaux van den prefect van Ve- soul heeft een hevige brand gewoed waardoor het geheele gebouw en verscheidene belangrijke documenten vernield zijn. Men betreurt eveneens verscheidene slachtoffersonder andi ren den vroegeren commandant der brandweerdie de bluschmaatregelen willende besturen op een schoorsteen klom en naar beneden stortte, zoodat hij op de plaats dood bleef. Zaterdag hield de Fransche kamer weder om eens een zitting waarin besloten werd het regeeringsvoorstel, betreffende de verkiezing der maires of burgemeesters, te behandelen als een spoedvereischende zaak. In dit voorstel wordt bepaalddat overalbehalve te Parijsde maires door de gemeenteraden zullen gekozen worden en niet door het centraal gezag be noemd. Een amendement van de la Forge ten gunste van Parijs is met 283 tegen 180 stemmen verworpen nadat Freycinet het in persoon be streden had waarna het geheele ontwerp is goedgekeurd. Eerst Donderdag a. s. wordt wederom zitting gehouden. Iu Léon Say's toelichting van de begrooting wordt andermaal de stelling uiteengezetdat het financieel programma der regeering bestaat uit eén drievoudige negatie: geen conversie; geen overneming van spoorwegen geen nieuwe leeningen. De kosten voor de aan te leggen werken van openbaar nut zullen gevonden wor den uit de gelden verkregen door vermindering van uitgaven of vermeerdering van inkomsten en aldan verwacht men nog 'een saldo van drie miliioen francs. Andrieux gaat allerwaarschijnlijkst inder daad naar Madrid. In Zuid-Algerië is weer gevochten. Een detachement van 300 Fransche soldaten heeft naar uit Anisefra gemeld wordteen corps van 1500 opstandelingen uit Figug totaal geslagen hun een verlies van honderd dooden en ge kwetsten toebrengend terwijl zij zeiven slechts twee dooden en 12 gewonden hadden. gund. Het komt er niet op aan hoe groot mijne schuld bij deze nieuwe verwikkeling zij het komt er niet op aan wat gij daaromtrent voorgeeft of werkelijk denkt; dit voorval is in alle geval juist geschikt om aan mijne woorden gewicht bij te zetten. Hier ligt een bewijs voor u, dat gij niet kunt ontkennen zoo er vermoeden tegen u ontstaat. Dit geschrift van Arthur Felton bevat een lijst van de Actiën, welke gij met zijn geld betaald hebt. Stewart, Stewart zijt gij blind en krankzinnig dat gij hier blijftden kostbaren tijd zoo laat voorbij gaan en met het noodlot speelt Laat ons gaan Stewartlaat ons vluchten zoo lang de tijd er ons toe overblijftGeorge Dallas is niet onze eenige vijand wel dreigt ons van zijnen kant een groot gevaar maar dat is niet het eenige. Bedenk Stewartdat Mr. Felton hier komtom zijn zoon te zoeken bedenk dat wij den vader het hoofd moeten bie— ben 1" Er lag iets hartverscheurends in den toon harer stem .en den koortsachtigen glans harer oogen de doodelijke bleekheid van haar gelaat had iets schrikwekkends. Hare handen hielden zijn arm als in een stalen klauw omklemd. Hij trachtte zich los te maken doch zij scheen die beweging niet eens op te merken. „Geen hoop was ooit dolzinnigerdan die van u te kunnen reddenwanneer de beide mannen naar Londen komenvervolgde zij. Zulk eene mogelijkheid is niet bestaanbaar. Laat ons dadelijk zonder verwijl vluchten om aan huue macht te ontkomen!" „Bij den duivel 1 ik zal dien Dallas op eene eenvoudige wijze en voor goed onschadelijk maken zoo gij uw mond niet houdtriep ltouth in zulk een woede, dat Harriet zijn arm losliet en terugdeindealsof hij haar gesla gen had. „Zoo gij niet wiltdat ik Mr. Fel- De koningin heeft den nacht na den aanslag rustig doorgebracht en is zoo wel mogelijk. De gevangene heeftzooals te begrijpen is geen al te besten nacht doorgebracht. Herhaal delijk betuigde hij dat hij de daad enkel heeft gepleegd uit broodsgebrek. Inderdaad sehijnt hijin den laatsten tijd altans van de hand in den tand te hebben geleefd. Niettemin blijft het raadselachtig hoe hij dan de zaken heeft kunnen koopen die men bij hem en in zijn logies vond alsook den zesloops Colt-revolver, waarmee hij den moord heeft willen plegen. Hij schijnt van Portsmouth naar Windsor gewardeld te zijn-, en ettelijke nachten in arm huizen te hebben doorgebracht. Volgens berichten uit Portsmouthging hij daar voor een zonderling doordie zich litera tor noemde, Shakspeare declameerde en het hoofd in den schoorsteen stak om zijne buiksprekers talenten te bewijzen. Hoe hij het leven hield was daar onbekend; maar men vertelde dat hij „commissaris" was geweest te Boulogne. Het staat vast dat hij iemand van opvoeding isdie een goede hand schrijften Fransch verstaat. Deze en vele andere zaken zullen waarschijnlijk worden opgehelderd door het verhoor voor de politiemagistraten van Windsor drt heden mid dag reeds een aanvang heeft genomen. Ten half twee werd de beschuldigde naar het raadhuis gebracht in eene vigelante, waarbij een inspecteur van politie hem gezelschap hield. Hij zag er allernaarst uiten iedereen vond de ge lijkenis van Maclean op Lefroy bijzonder treffend. De heer Stevensonsolicitor der schatkist vertegenwoordigde het openbaar ministerie dat de vervolging op zich heeft genomen. Door den mayor, een der magistraten, onder vraagd zeide de beschuldigde op een fermen toon en ietwat brutale wijze, dat zijn naam Roderik Maclean was. De heer Stevenson zeide dat de gevangene beschuldigd wordt van poging tot moord op H. M. de koningin van Engeland en dat hij enkel zoover met de verhooren zou gaan, om een verdaging der strafzaak en een detentie van ton zeg, wat er van zijn zoon geworden is, en hem op het spoor van George breng, houd dan uwe handen geheel uit de zaak Inderdaad is er misschien geen beteren wegom ons uit dien verwenschten toestand te redden 1" voegde hij er met een hoonenden lach bij. „Stewart Stewartriep Harrietzij was niet in staat een woord meer te zeggen. „Hoor mij aan Harriet vervolgde hij buiten zich zelve van toorn maar met doffe stem. „Zoo gij nog iets van uw vroeger door zicht bewaard hebt dan zult gij iemand niet tot vertwijfeling willen brengen. Laat mij de zaak alleen, uit den weg ruimen laat het aan mij overmij cr uit te reddenzoo goed ik kan. Het ejgste is wat gij over mij bracht. Ik ben niet voornemens George Dallas eenig leed te doenals het zonder dat geschieden kan dreigt mij echter van zijnen kant gevaar dan ruim ik hem uit den wegdat is zeker. Gij zult daarover zeer bedroefd zijnmij aan zijne moeder herinneren en al die fraaiigheden meermaar ik kan er niets tegen doen. Dat kan ik u alleen zeggen zoo iemand voor Deane hangen moetdan zal het Dallas zijn ik niet Harriet sidderde doch trachtte hare aan doening te overwinnen. „Gij wil dus niet naar mij hooren, Stewart?" zeide zij. „Gij wilt de belofte niet houden waarop ikhoe onbepaald het ook wareal mijn hoop gebouwd heb Gij wilt dushet geen ik u te Homburg gezegd heb hier niet in overweging nemen Gij wilt uw leven hier niet opgevenom elders in vrede en rust te kunnen leven. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1