U-A.J.RANT, Aanbesteding. A, Y1ROTDI SMI 1ÜIMÜPILLEN Politie-Nieuws II! üA«»€TTOlWlWm COURANTE GOEDEREN, Notaris BINK Huis, Mr, Steenhouwer, - !s-B0SCH Waalwijk alleen bij J, Kuiten, eiken VRIJDAG en MARKTDAG, AUVERÏENTIEN. Handelsberichten. ALGEMEENS Van Gend Loos AANBESTEDEN: ml Fabriek en Magazijn MARE^ERE^ Schoorsteenmantels. 61ELLUSTREERD Oosterliout en Waalwijk, A. van der Corput. Waalwijk. Wed. Dumoulin-Verwiel. H. M. VAN MIEROP op Maandag 27 Maart 1882, - De le koop op f 335 De 2e koop op f 75 De 3e koop op f 200 De massa van koopen 1, 2 en 3 op f 700 De 4e koop op f 410 De 5e koop op f 305 De massa van koopen 4 en 5 op f 750 De 6e koop op f 410 De 7e koop op f 350 De massa van koopen 6 en 7 op f 825 De 8e koop op f 210 Dagelijks tot den dag der toewij zing, zal ten kantore van genoemden notaris gelegenheid bestaan tot ver hooging. Yanaf 15 Maart treedt het na volgende tarief in werking voor binnenlandsche verzendingen zon der onderscheid van franco pak ketten tot 1 ko. 15 cent. van 1 3 ko. 20 3 5 ko. 25 s Voor verzendingen van Waal wijk naar 's Bosch en Tilburg is het tarief als volgt tot 2 ko. 10 cent. van 2 a 5 ko. 15 DE NOTARIS PUBLIEK VERKOOPEN Afbraak van de Tramloods, op Vrijdag 24 Maart 1882, 1882, om 12 ure des middagsten Raad- huize aldaar, Het herstellen en vergrooten van het bestaande schoolge bouw en verdere bijbehooren- de werkenmet bij levering van de daartoe benoodigde materialen, en de levering van een partij schoolmeubelen. kunnen onmiddellijk ter opleiding geplaatst worden ter snelpersdruk kerij van den uitgever dezer courant. Goed lezen en schrijven is hoofd- vereischte. (SCHREUDERS PILLEN) Zij die zich met 1 April Ij'UIjbjIIIj IhUlIIV lillik DEN 15 MAART A. S. tegen de meest concurreerende prijzen. geleed had, werden door voorbijgangers gevonden en brachten het eerst op het vermoeden van den zelfmoord. I)e verontwaardiging tegen de moeder is groot en uit zich in hare buurt op luidruchtige wijze. Luitenant Danenhower van de Jeannette- expeditie heeft de voornaamste resultaten van zijne langdurige reis gepubliceerd. Niettegen staande het schip maanden lang op zijde lagen door het ijs werd geperst werden de waarne mingen geregeld gedaan. Ongelukkiger wijze zijn de photographische verzamelingen en de beschrijving van tweeduizend Noorderlichten met het schip te loor gegaan. De peilingen gaven énne vrij gelijkmatige diepte van 35 vademen met een zeebodem vau blauwe modder. Tal van onbekende en bekende algen werden daarin gevonden en eveneens vele gelede dieren. De hoogste en laagste tempaaatuur bedroeg 44 graden boven en 51 graden onder nul. Ge middeld was de temperatuur des winters 36 graden onder nul. Het ijs werd in één winter acht voet dik. Evenwel is ook ijs gevonden van 23 voet dik. Drie nieuwe eilanden werden ontdekt. Zij werden genoemd Jeannette Henriëtlo en ILn- nett-eiland. Het laatste was vrij groot en be volkt met vogels. Verder vond men er horens, drijfhout en steenkolenmaar geen robben of walrussen. Groot verschil in cb en vloed werd waarge nomen. Verleden week zijn 302 personen, waar onder 284 mannen en 18 vrouwenwegens landlooperij, gemis van papieren of om andere redenen door de justitie uit het rijk verwijderd. Te Haarlem is uit de Eaamsingelgracht opgehaald"het lijk van een 76jarig man, die sedert veertien dagen werd vermist en, waar schijnlijk door de duisternis misleid, te water is geraakt. Maandagnacht ontstond te Tilburg brand bij den winkelier De Beer in de Schijfstraat. Toen de eerste brandspuit ter plaatse aankwam, was het dak reeds vernield. De spuit werkte intusscken krachtigzoodat men den brand weldra meester was en hij zich tot dit ééne pand bepaalde. ROTTERDAM, 13 Maart Beestenmarkt. Aangevoerd: paard 0, runder ren 295vette graskalv. 15, nuchtere kalveren 7. echapen ot lammeren 28 varkens 304 biggen 00, bokken of geiten 0. De bestede prijzen liepen als volgt: Runderen le kw. 82 a 00 ct., 2de kw. 72 a 00 ct. 3e kw. 60 a 00 ct. Kalverenle kw. 100 a 00 ct.2de kw. 80 a ct.3de 00 kw. a 00 ct. Schapenle kw. 80 a 00 ct., 2e kw. 50 00 ct. 3de kw. 00 a 00 ct. Lammeren le kw. 00 a 00 ct., 2e kw. 00 a ct. 3de kw. 00 a ct. Varkensle kw. 30 a 00 ct., 2e kw. 28 a 00 ct. 3e kw. 26 a 00 ct. SCHIEDAM, 14 Maart. Moutwijn per HL. zonder fust of belast, f 11.50 Jenever u u -17.00 Amsterdamsen proef. -18.25 Spoeling per ketel, f2.20 AMSTERDAM, 13 Maart. Tarwe in loco zonder noteering; oP levering onveranderdMaart f316, Mei f000. Rogge in loco bij kleinigheden als voren Petersburger f 198; Taganrog f192; Galats f218; Odessa f 000, puike dito f000 op levering iets lagerMei f181, 182 000. 000, 000; October 128, 1S3. Koolzaad per April f4 en Oct. f3 lager; per April f347; Oct. f355. Lijnzaad zonder handel. h5V Voorspoedig bevallen van een welge schapen ZOON, geliefde echtgenoot van C. A. VERWIEL. Waalwijk, 7 Maart 1882. GORINCHEM, 13 Maart. De aanvoer van granen was heden ruim, handel redelijkzoodat het aangevoerde met moeite plaatsing vond tegen vorige prijzen. Men besteedde voor: ristarwe f 10,80 h 11.25 roode dito f9.00 a 9,50; witte dito f 9.00, a 11.00 inl. rogge f8,00 a 8.25 buitenl. dito f'7-75 a 8.0, gerst f5.50 a 6.00, haver f3.00 4.00 beste kook- erwten f 9.00 a 9.25 beste mestingerwten f 7,75 f8.00 duivenboonen f7.73 it 8.00 paardenboonen f7.50 a 7.75 lijnzaad f 10.75 11.25, alles naar qual. en per heet. Bij een aanvoer van slechts 140 stuks vee was de handel lieden vooral in kalfdragende koeien zeer geanimeerd. 1ste soort Kalfkoeien f230 f330 2de f000 f000 Kalfvaarzen f 140 f 220 Vare koeien f000 f000 Guiste Vaarzen f 00 f000 Melkkoeien f160 f230 Tweejarige Ossen f 00 f000 Pinken f 30 f 50 Hokkeling ossen f 00 f 00 stieren f 00 f 00 Graskalveren f 00 f 00 Nuchtere Kalveren f8.00 f 14 Varkenszware van 150 kilo golden 48 52 ct minder zware 00 h 00 c. per kilo fokvarkens van 6 8 weken i 0.00 f 0 per stuk. Boter f 0,75 f0.78. Eieren f0,80 5. 0.85 de 26 stuks. ROTTERDAM, 13 Maart. Tarwe. Hoewel van Inlandsche witte de aan voer slechts matig waswas [de kooplust zeer gering, waardoor de puikste partijtjes moeielijk tot vorige prijzen geplaatst en werden en het mindere tot 25 lager niet geheel epiuimde Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Over- maassche de beste f 10.50 a 12.00; dito goede f 8.75 a 10.00 dito mindere f 7.00 a 8.50. Jarige dito, de beste f 00.00 A 00.00; dito min dere fO.OO a 00,00. Rogge. Voor nieuwe inlandsche, die-wat rui mer was toegevoerdbestond weinig vi*aag en was moeielijk tegen vorige prijzen te plaatsen. Nieuwe Vlaams., Zeeuwsche en Overm.de beste f7.50 a 8.00 dito mindere f6.00 A 7.40. Gerst. Van inlandsche winter en zomer was de aanvoer niet groot die tot nagenoeg vorige prij zen opruimde. Nieuwe ZeeuwscheFlakk. en Overmaasche Winterde beste f 6.80 A 7.50mindere f 5.00 A 6.60Zomer de beste f 5.80 A 6.50 mindere f 5.00 A 5.70. Haver onveranderd. Inlandsche dikke van f3.40 A 5.50, dito lange van f2.80 A 4.80. Paardenboonen beste f7.00 A 7,50; mindere f6.20 a 6.90. Duivenboonen, ofschoon onveranderd, konden toch niet ter volle vorige prijzen opbrengen. De beste f 8.25 a 8.75 mindere f 7.50 a 8.20. Bruineboonen. De beste partijtjes f 10.50 a 11 00 goede en mindere f8,50 A 9.75 Witteboonen. De beste partijtjes f 12,75 a 13.00 de mindere en geringe f 5.50 A 10.75. Blauwe Erwten met redelijken toevoer volkomen prijshoudend. Walchersche en puike Zeeuwsche f9.50 Af 10.50 ZeeuwscheFlakkeesche en Overmaassche de beste f8.75 A f9,25 dito mindere f6.75 A 8.50. Van Lijnzaad is niets toegenerd. Hennepzaad van f8.00 A 8.75 Kanariezaad 00 ct. hooger. Het beste f 9.75 A 10.50; minder f8.50 a 9.50. Aardappellen. Snuische jammen f2.00 A 2.75, Hamburgers f2,50 a 0.Saksische jammen fl,50 A 2,Duitsche roode fl,25 A 2.10 Zeeuwsche poters f 0.95 A 1.30 alles per hectol. t Heden overleed tot diepej droefheid van mijmijne kin deren en beliuwdkinderentijdig j voorzien van de laatste Heilige Sacra-1 I menten der stervenden MIJNE DIERBARE ECHTGENOOTE Theodora Maria van de Goor in den ouderdom van bijna 76 jaren. A. VERWIEL. Waalwijk9 Maart 1882. Voor de talrijke bewijzen van deelneming ons betoondgedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen geaebten broeder, behuwd- broeder en oom den Zeer Eerw. Heer J. C. SUH.lt AU WEN, in leven Pastoor te Heerle betuigt ondergeteekende, ook namens de familie, zijnen hartelijken dank. C. A. WITLOX-Sciiradwen. Waalwijk7 Maart 1882. ,e ondergeteekenden betuigen bunnen har telijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondei vonden bij het afsterven van hunnen geliefden zoon JACOB, J. BACHIENE. C. W. BACHIENE. Van Den Boogaart. Bcsoijcn15 Maart 1882. te Waalwijk zal des avonds 6 ure ter herberge van P. VAN ES in het Loonshoekje Finaal verkoopen ^Erf, Tuin Bouw- |§§en Weiland en Den- denbosch. Onder Loonopzand. Ingezet en verhoogd als volgt kantoor Waalwijk. Sfcurufi^ te Waalwijk, zal jestaande in: 250 vlotdeelen, baddings, rib ben 2 en 3, latten, pannen, enz. Voorts eene groote partij breede achter- deelen, schalen, schroten, riga-schalen, rib hout en latten in verschillende zwaarte en lengte 's voormiddags 10 ure. Koopen van f5 en daarboven te betalen 1 October 1882; koopen daarbeneden CONTANT. Het GEMEENTEBESTUUR te Nieuw- kuik c.a., zal, op Maandag 20 Maart Bestek en voorwaardenop franco aanvrage, tegen 50 cent per exemplaar verkrijgbaar ter secretarie van voornoemde gemeente, al waar die stukken, alsmede de teekening, ter inzage zullen liggen. Aauwijzing op den dag der besteding om 10 uur des voormiddags. Nadere inlichtingen geeft de bouwmeester C. VAN M1ERLO, te 's Bosch. van zijn Maagversterkend, zacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijsverteering. 321/2 Cent per doos verkrijgbaar te Heusden: Erven G. Veerman TilburgJ. H. van Gils. en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening vau den ver vaardiger J. J. SCHREUDER, Apotheker. op het abonpeeren, ontvangen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis, van deze zoo interessante en onderhoudende populaire cou rant. Vroeger verscheen slechts een nummer per week. Vanaf 1 October verschijnt het blad Woensdags en Zaterdags, terwijl de abonnementsprijs als vroeger blijft voor Am sterdam f 1.-voor daar buiten f 1.15 per drie maandenfranco aan huis. Voor hen die het GEïLLUSTR. POLITIE-NIEUWS nog niet van nabij kennen, zij bericht, dat het blad steeds alle belangrijke gebeurtenis sen op het gebied der justitie en politie bevat, benevens een plaat op een der gebeurtenissen betrekking hebbende, varia, keurige feuilletons enz. Verder komische voorvallen voor den rechter een rubriek De Amsterdamsclie lantaarnwaarin zaken van den dag worden besprokenenz. Bovendien wordt aan alle geabonneerden rechtkundig advies, zoo vaak zij dit verlangen, gratis verstrekt. Men abonneert zich bij eiken boekbande aar of postdirecteur, voor buiten ook dcor het toezenden van een postwissel f 1.15 aan den uitgever. Voor Amsterdam aan bet bureau Molsteeg 12, bij alle boekhandelaren en kiosken. E. F. EDEN. tot vervoer van GOEDEREN tusschen in correspondentie met BREDA zeer geschikt voor HUISRAAD en MEUBELEN, Rijdt op bij W. GOVERS, in de Koren beurs te Waalwijk. De Ondergeteekende heeft de eer UEd. te berichten dat zij voornemens is te Openen, bestaande voornamelijk uit Zich minzaam in UEds. gunst aanbevelende en eene prompte en nette bediening belovende, noemt zij zich met achting TJEd. dio. dienaresse

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3