Nummer 23. Zondag 19 Maart 1882. 5C Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ËE UILLETÖN. BUITENLAND. Belgie. De Verstootene. Frankrijk. Uitgever: ATfTOON TIELEN te Waalwijk. V De Echo van het Zuiden, i toniiii m luit, lil* tan* si Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner, Hamburg. Reclames 15 cent per reg Al is er ook geen twijfel meer mogelijk, dat Léon Peltzer wel degelijk de man is die de rol van Vaughan heeft gespeeldtoch is dit drama nog even geheimzinnig als op den dagtoen het lijk van den vermoorden advocaat ontdekt werd en dit geheim zal niet worden opgelost zoolang niet de motieven voor den moord zijn aan 't licht gebracht. Men heeft beweerd dat de moord met diefstal is gepaard gegaan, maar hoe dan den toestand van berooidheid te ver klaren waarin Lcón Peltzer te Keulen gevonden; is. Zijne kleederen zijn half versletensijti uiterlijk getuigt van hongerlijden en al wat hij aan geld bij zich hadbedroeg nog geen 50 mark. Te Weenen waar hij van 4 Fejruari tot 3 Maart een gemeubeld vertrekje op de Wollzeile bewoond heeftleefde hij hoogst een voudig en bleef hij zelfs nog een deel der huurA penningen schuldig. Dat bij de gestolen som in korten tijd zou hebben doorgebracht is der halve zeer onwaarschijnlijk. Moet men aan eert wraakoefening denken dan stuit men altijd op tien grooten omslagwaarmede de moord voor bereid en uitgevoerd isterwijl er toch gelegen heid genoeg was om op eenvoudiger wijze zich van den heer Bernays te ontdoen. De justitie schijnt overtuigd dat er nog een derde persoon, en hoogst waarschijnlijk eene vrouwin het drama betrokken is maar waar die te vinden zoolang de beide broeders Peltzer in hun systeem blijven volharden dat Armand van niets geweten heeft en Léon den advocaat Bernays bij ongeluk heeft getroffen Want men vergete nie' dat dé justitieondanks de vele aanwijzingen, nog geen enkel stellig bewijs tegen een der broeders in handen heeften dat zoolang Léon Peltzer niet met de getuigen die Vaughan gekend hebben is geconfronteerd zijne erkentenis dat hij Vau ghan is nog geheel op zich zelve staat. De justitie heeft van de twee ambtenaren, die naar Dusseldorf en naar Weenen vertrokken waren om de bagage van Léon Peltzer aldaar door hem achtergelaten te gaan halenper telegraaf bericht ontvangendat zijne koffers LXXXIX. Ontvangen berichten. „Goed en weldat moet gij zelf maar met hem vindenzeide Cunningham een weinig ontevredenomdat George de grap niet zoo aardig vond als hij. //Tracht zelf uit Tatlow te krijgen op welke wijze Paul Ward tot de zaak van uw neef in betrekking staat, zonder dat gij er zelf iets van weet. Ik heb hem hw adres gegeven en gezegd dat gij binnen twee dagen hier zijn zult." ,/En wat zeide hij vraagde George, die ook belang in deze mystificatie begon te stellen. „Hij zeidedat hij de dagen telde voor uwe komst. Waarschijnlijk zult gij vernemen, als gij tehuis komtdat hij reeds bij u geweest is. Het moet al zeer komiek zijn als hij verneemt, dat de mandien hij zoekt, dezelfde is als hij, die hem de zaak heeft opgedragen." Cunnington lachte en George drukte er nog maals zijne verwondering over uit, dat Totlow zoo geheel op een verkeerd spoor was, toen een derde in het kantoor trad waardoor een einde aan het gesprek gemaakt werd. George nam hierop afscheid en verliet de kamer. Onuer aan den trap gekomenbleef hij een oogenblik staan liep daarop de vuile trappen weer op en trad een karig verlicht vertrekje binnen. In dit heiligdom dat naar stof en drukinkt rook, 'lag een hoop gebonden deelen van den „Mer- curius." Op de lompe tafel die iü het midden stond lag een dik boek, dat de eerste helft van door hen gevonden zijnen zij daarmede zoo spoedig mogelijk naar Brussel zullen terugkeeren De justitie schijnt zich te vleien dat in deze bagage allicht aanwijzingen gevonden zullen kun nen worden tot opheldering van verscheidene nog duistere punten in de treurige zaak. De Gazette deelt de volgende bijzonderheden mee over de samenkomst van Léon Peltzer met zijne moeder. Mevrouw Peltzer kwam de gevangenis in met den advokaat Mr. Van Calster. Zij kon zich met moeite staande houden en was uiterst bleek. De ontmoeting was hartroerend. Léon Peltzer wierp zich aan de voeten zijner moederdie hij voor de eerste maal in de gevangenis zagen smeekte haar om vergiffenis. Mevrouw Peltzer kon bijna geen woord zeggen en deed niets dan snikken. Leon Peltzer is wel twintig jaar verouderd zijne oogen liggen diep in hunne kassen zijn aangezicht ziet er erg verwilderd uit. Hij slaapt niet meer en lijdt aan zenuwachtige bevingen. De gezondheidstoestand van mevrouw Bernays laat veel te wenschen over. Die toestand laat zich begrijpenna al de schokken die deze vrouw heeft doorstaan. Mevrouw Bernays doet bij schoon weer, op last van den dokter, nu en dan een rijtoer, liet toezicht dat op haar ge houden wordt, is nog steeds hetzelfde gebleven. Een van de diamantendie venFulton geheetenis eindelijk door de mand gevallen en heeft na, evenals zijne kameraden, hardnekkig zijne onschuld betuigd te hebben zich genood zaakt gezien den weg der bekentenissen in te slaan. Deze schijnen van het allerhoogste ge wicht zegt de Indépendancewant daaruit moet gebleken zijn dat de justitie de hand gelegd heeft op enkele leden eener wijdvertakte inter nationale dievenbende die in bijna alle landen reeds de onbeschaamdste diefstallen heeft ge pleegd. Een der medeplichtigen heeft haar wel is waar op brutale wijze bij de neus gehad maar vroeg of laat zal hij toch wel weder in de fuik loopen. Onder de pereonen die hier voor eenigen dagen gearresteerd werden was ook iemand die zich Smith noemde en beweerde met zijne vrouw op zijn huwelijksreisje te zijn. Onmiddellijk na zijce arrestatie riep hij den bijstand in van den Engelschen consulen zoowel door zijn houding M—II—PU—MP—Ml den loopenden jaargang van dit blad bevatte. „Laat eens zienzeide George„zij weet niet zeker of het den 22 geweest is doch om dien tijd moet het geweest zijn." Hij sloeg het boek opendoorbladerde het en liet zijn blik gaan over de rubriek „annon ces en vond daar de waarschuwingwelke Mis Carruthers aan Paul Ward gericht had. J)e tranen kwamen hem in de oogen toen hij de advertentie las. Hij riep een der bedienden, liet zich het bedoelde blad geven sneed er de advertentie uit en legde ze in zijn portefeuille in dezelfde afdeeling, waarin hij zoo lang Clara's onvrijwillig geschenk bewaard had. Toen George het portier der droschke opende, die hem van het bureau van den „Mercurius" naar Piccadilly gebracht had, naderde Jim Swain het rijtuigraakte even zijn haar met de hand aan hem vragende of hij hem een oogenblik spreken kon. „Zekerlijk hernam George terwijl hij uit het rijtuig stapte. „Hebt gij een boodschap van Mrs. Bouth aan mij „Neen, mijnheer," zeide Jim, „dat juist niet, het is iets belangrijks, dat ik u reeds lang heb willen mededeelen. Doch ik was het niet ge heel met mij zeiven eens en „Kom binnen Jimgij kunt mij alles in huis vertellen hernam George vriendelijk terwijl hij de deur met zijn sleutel opende en Jim in de vestibule liet komen. Hier ontmoette hem Mr. Felton met een ernstigbezorgd gelaat. George bemerkte al aanstonds dat er iets ge beurd was, dat hem op nieuw ongerust maakte. „Het is mij zeer aangenaam dat gij komt Gaorge," zeide hij. „Toen ik te buis kwam vond ik eenige brieven." fBrieven uit New-York als door de papieren welke hij ^in zijn bezit had wist hij zulk vertrouwen in te boezemen dat hij en zijne zoogenaamde jonge echtgenoote, nog wel onder aanbieding van verontschuldi gingen op vrije voeten werden gesteld en hem door een ambtenaar van het Engelsche consu laat uitgeleide gedaan werd naar het station du Nordwaar hij twee le klasse biljetten naar Botterdam nam. Nu de slimme vogel gevlogen isblijkt dat hij een gauwdief is bij de En gelsche politie bekend onder den naam van Jemmy Scotchdie met een der gearresteerden nog onlangs een belangrijken diamar.tendiefstal in Italië pleegde. In Brussel bestaat het voornemen om de waggons van den naehtsneltrein van Brussel naar Calais eleclrisch te verlichten. De kamer heeft aangenomen het door den senaat goedgekeurde wets-ontwerp betreffende de leger-organisatie. Namens de regeering ver klaarde Billot dat zij voor het ontwerp was. De artikelen en de geheele wet werden daarna zonder discussie aangenomen. De zitting is opgeheven. Uit den staat der handelsbeweging gedu rende de twee eerste maanden van dit jaar blijkt, dat de invoeren bedragen hebben eene som van 777,872,000 fr., tegen 679,470,000 fr. in het zelfde tijdvak van het vorige jaaren de uit voeren een cijfer van 459,631,000 fr.. tegen 369,249,000 fr. in 1881. Het hooge bedrag der invoeren moet alleen toegeschreven worden aan de onzekerheid die er omtrent de toekomstige handelswetgeving heerscht. De vrees voor de toepassing der buitensporig hooge rechten van het algemeen tarief heeft den handel en de nijverheid doen besluiten inkoopen te doenveel grooter dan zij in gewone omstandigheden zouden gedaan hebben. De vermeerdering van Frankrijks uitvoeren is aan dezelfde ongezonde oorzaak toe te schrijven. In het buitenland namelijk heeft men zich haastig voorzien van Fransche voortbrengselen, uit vrees dat onze hooge invoerrechten represailles in het buitenland ten gevolge zullen hebben. „Ja*" George liet Jim staan en ging met zijn oom in de kamerwelke deze kort te voren verla ten had. Jim Swain die een groot gedeelte van zijn leven had doorgebracht met op trappen, in gan gen en keukens te wachten kwam de plaats in een huis a's dit voor als een zeer aangenaam verblijf, zoodat hij het zich zoo gemakkelijk mogelijk wilde maken zich nederzette om de terugkomst van George bedaard af te wachten. Eerst hield hem de gedachte eenige minuten bezighoe hij George Dallas alles zeggen zou vervolgens begon hij de steenen van den mar meren vloer te tellen toen op eens een luide kreet zijne ooren trof. Hij sprong op en luis terde. De kreet herhaalde zich nietmaar weinige minuten later trad Mr. Felton met een verschrikt gezicht in de vestibule en riep de dienstboden aan den trap. Twee hunner een man en eene vrouwverschenen op hetzelfde oogenblik. Jim had intusschen door de open staande deur gezien en trad nu met de overige bedienden in de kamerwaar George Dallas doodsbleek en bewusteloos in een leuningstoel lag. Mr. Felton had reeds zijn hemdskraag das en vest los gemaakt. Op een tafel voor hem zag Jim verscheidene brieven liggen en op den grond een kaartje. George lag in een diepe onmacht. De aan leiding daartoe scheen niemand te kennen ten minste was zij van dien aard dat Mr. Felton ze aan de bedienden niet kon mededeelen. lim Swain raakte George niet aan hij zag slechts hetgeen er gedaan werden toen men op het voorstel der vrouw het venster opende en den stoelwaarin George lagmeer naar den in dringenden luchtstroom roldenam hij he Parijs wordt als een der rijkste steden beschouwd en het bedrag der kapitalen die er in omloop zijnis dan ook bijna niet te berekenen. Maar dat er ook ellende en armoede gevonden worden blijkt o. a. uit de statistieken van de stedelijke bank van leening. Volgens die opgaven werden in het jaar 1880 niet minder dan 2,400,000 pandbriefjes uitge geven dus ongeveer een op ieder inwoner en 3 op elk der 800 000 huisgezinnen. Als men daarbij bedenktdat er behalve deze stadsbank van leening nog een groot aantal particuliere inrichtingen van dien aard bestaandan kan men eenigszins nagaan hoeveel personen er meestal door oogenblikkellijke geldverlegenheid, gedrongen worden tot verpanding van hun goed. Het aantal jaarlijks vernieuwde pandbriefjes is in den laatsten tijd zeer vermeerderd. In 1860 bedroeg het een vierde en thans een derde van het aantal afgegevene. Daaruit blijkt, dat het der arme bevolking hoe langer hoe moeie- lijker vait in verloop van tijd de gemaakte schuld weder af te doen. Maar deze vaste klanten die alle jaren hun pandbriefjes ver nieuwen zijn zeker de achtenswaardigstedie liever jaren lang rente betalen dan van een dierbaar aandenken of van een familiestuk voor goed afstand te doen. Volgens den staat van 1880 waren er in de bank van leening ruim 10,000 voorwerpen, welke voor 1870 verpand werden, en welker eigenaars jaarlijks rente betaalden terwijl 450 er zoo reeds sedert 1860 lagen. In genoemd jaar werd een pand, dat er sedert 1842 dus 38 jaren lag en waarvoor trouw rente betaald werd, eindelijk wegens staking van die betaling verkocht. Het Parijsche publiek wordt met een nieuwe groote loterij bedreigd. De kosten van het nieuwe museum in den trant van dat te South-Kensington dat men te Parijs wil bou wen zullen daardoor gedekt moeten worden. Men zal voor 14 millioen francs loten uitgeven a 1 francs per stuk er zal een prijs zijn van 1,000,000 fr.2 van 100,000 fr.; 4 van 50,000 fr. enz. De Parijzenaars zullen met koortsach- tigen ijver loten koopen dë uitkomst zal teleur stelling of wildeongezonde opgewondenheid zijn en Parijs zal een „South-Kensingtnn mu seum hebben dat millioenen waard is en niets gekost heeft. kaartje op, waarover juist een der rollen gegaan was. Het was een klein photographisch portret, hetwelk de knaap als dat van Deane herkende; de kopie van een portretdat hij zelf nog pas in handen gehad had. Hij legde het kaartje op de tafel en vroeg Mr. Felton of het mis schien niet het beste was om een geneesheer te zendenin welk geval hij bereid was er een te halenwelk aanbod dadelijk aangenomen werd. Toen Jim met den chirurgien die het dichtst bij woonde terugkwamzeide men hemdat Mr. Dallas weder bij gekomen maar nog zeer zwak en ontsteld washij weende en snikte als een kind. Jim zag wel dat de kans om hem nu te spreken zeer slecht stond. „Ik kan hem dus niet spreken Het is eehter iets van groot belangwat ik hem te zeggen heben hij heeft zelf mij hier binnen gelaten zeide hij. „Ja, ja, dat weet ik," hernam de dienst bode „maar gij kunt hem heden niet spreken, en al wacht gijhet baat u toch niet. Kom morgen tegen elf uur terug en dan zal ik zien, wat ik voor u doen kan." Er bleef Jim dus niets verder over dan heen te gaan en hij ging. Terwijl George Dallas zijn" tóte-a-tête met Clara Carruthers in Sir Boldero's huis had er. dit tweetal oogenblikken te zamen doorbrachten, die geen hunner ooit vergeten zou, had Harriet Bout een niet minder belangrijk onderhoud met hare schoone vijandin. (Wordt vervotgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1