Attentie!!! eiken VRIJDAG en MARKTDAG, IIlilUPS-PILLP rg-Van Bee, A.J.RANT, Aanbesteding. Niet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE VOOR JAPONS W. TRAÏAGLIIi te HAARLIJ Tapijten, Bedden, Meubelen fiiuiit ia m ii, LIJ. STOFEEERDEBIJ, BEDDEiHFABRIEK A. C. van der Meulen Zonen. n m m m m m m Huidenberichten PLAKPLAATJES. Notaris BINK Huis, De Heer RÜBBENS-KIEVITS, Waalwijk Volledige Meubileering van Gebouwen. ii B SI HBS W BB 1 mnMtÊmmm mm Handelsberichten. Schoenmakers, A. VERMEULEN Oosterhout en Waalwijk, A. van der Corput. ONTVANGEN: ALGEMEENS Van Gend Loos de Wed. Kuenen Zn. AANBESTEDEN: Deugdzaamheid van Fabrikaat. Eenig Vertegenwoordger voor Waalwijk en Omtreken en bijbehoorende artikelen, Bericht van de makelaars Brouwer, Ancher Dordregter. Li IJ IJ IJ Rijdt op bij W. GOVERS, in de Koren beurs te Waalwijk, op Maandag 27 Maart 1882 Erf; TuinBouw- en Weiland en Den- denbosch. Onder Loonopzand. De le koop op f 335 De 2e koop op f 75 De 3e koop op f 200 De massa van koopen 1, 2 en 3 op f 700 De 4e koop op f 410 De 5e koop op f 305 De massa van koopen 4 en 5 op f 750 De 6e koop op f 410 De 7e koop op f 350 De massa van koopen 6 en 7 op f 825 De 8e koop op f 210 Dagelijks tot den dag der toewij zing, zal ten kantore van genoemden notaris gelegenheid bestaan tot ver hooging. Vanaf 15 Maart treedt het na volgende tarief in werking voor binnenlandsche verzendingen zon der onderscheid van franco pak ketten tot 1 ko. 15 cent. van 1 3 ko. 20 3 5 ko. 25 Voor verzendingen van Waal wijk naar 's Bosch en Tilburg is het tarief als volgt tot 2 ko. 10 cent. van 2 5 ko. 15 Xlll UJII kunnen onmiddellijk ter opleiding geplaatst worden ter snelpersdruk kerij van den uitgever dezer courant. Goed lezen en schrijven is hoofd- vereischte. zijn zeer nuttig tegen ongesteldhe den der Maag, heilzaam voor de Spijs verteering, uitmuntend tegen de Gal, Scherpte in 't bloed en Huiduitslag, zacht Laxeerend en Slijmafdrijvend. 37Ys Ct. de doos verkrijgbaar te Waalwijk alleen bij te Waalwijk, zal PUBLIEK VERKOOPEN: Afbraak van de Tramloods, op Vrijdag 24 Maart 1882, Het GEMEENTEBESTUUR te Nieuw- kuik c.a., zal, op Maandag 20 Maart Het herstellen en vergrooten van het bestaande schoolge bouw en verdere bijbehooren- de werkenmet bijlevering van de daartoe benoodigde materialen, en de levering van een partij schoolmeubelen. Drap de Haarlem62 cm. breed f3.95 per meter. Faille noir58/60 - 4.20 Faille de Haarlem62 4.50 Faille de Hollande62 4.80 Faille Impériale26 5.20 bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden van Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. SPRANG. GelorenAdriana, D. van Joh. De Bie en Maria De Bie. Geertruida, D. van Jan Spierings en Maria An- tonia Dawans. Joost, Z. van Joh. Molegraaf en Johanna Van der Leij. Justinus, Z. van Joh. Klis en Joh. v. Balkora. Jacobus Theodorus, Z. van Jacobus Timmermans en Jacoba Timmermans. Leendert Jacobus, Z. van Arnoldus Van Zelst en Agnita Ramsteijn. Overleden: Cornelia Roossen, echtg. v. Adriaan de Jong, 68 j. Cornelia van Os, 88 j. Justi nus Klis, 1 dag. Wilhelmina van Dongen, 11 m. Willem Zacharias Varossieau, 14 m. Geertrui van den Hoven, wed. van Adrianusvan der Ploeg, 41 j.Een levenloos aangegeven kind. WASPIK. Géboren: Anna Catharina d. van J. de longen E. van der Pluijm Johannes z. van A. Stofregen en J. Vissers Allegonda d. van J. Rekkers en J. de Jong Johanna d. van AI. Nouwens en S. Vervoort. OverledenWilhelmina van der Waater 7 ra. Arnoldus Christianus de Bont 9 m. overleden te Antwerpen. AMSTERDAM 18 Maart. Verkoop bij inschrijving op 23 Maart 1882, namiddags half een ure. Iedere partij afzonderlijk. Entrepotdok 8e afdeeling. Per „Auguste.* No 70. 3222 meest Passoeroean ronder- ca. 24/s k. Taxatie 72/73 No 71. 2706 dito dito ca. 485/ioo k- Tax 64/65 No 72. 1064 dito dito ca. 64/s k. Tax. 66/67 No 73. 43 dito dito 4 k. Tax. 62/63. No 74. 2372 Sumanap rnnd 2*/$ k. Tax 69/70 No 75. 88 dito dito ca. 5 k. Tax. 60/61. No 76. 316 dito dito 21/, k. Tax. 62/63 No 77. 123 dito dito. No 78. 182 Passoeroean buffel 8Ys k. 36/37 Entrepotdok 7e afdeeling. Per „Prins Hendrik.* No 79. 990 Samarang rund. 4x/io k. 02/63 No 80. 362 dito buffel 9l/t k. Tax. 35/36 Entrepotdok 8e atdeeling. Per „Zwerver/7 No 81. 2847 O.-Ind. buffel 97, k. 42/43 Magazijn „Januari*. Entrepotdok. Per „Prins Hendrik.* No 82. 377 Padang ruuder ö1^ k. 55/56 No 83. 64 dito buffel lD/io k* 33/34 Entrepotdok 5 e afdeeling. Per „Prins Hendrik.* No 84. 1200 Soerab. rund. 42/s k. 63/64 No 85. 300 dito buffel 103/s k- 37/38 Magazijn „Westerdok*, Bikkerstraat. Per „I)en Helder.* No 86. 262 Macassar buffel, wegend volgens factuur 16 k. No 87. 33 dito runder-fdito dito 41/2 k. WAALWIJK, 17 Maart. De handel ter veemarkt was vlugger en de prijzen bij redelijken aanvoer hooger. Men besteedde voor Kalfkoeien golden f240 h f300 Kalfvaarzen f 180 f 210 De handei in granen was niet geanimeerd; de prijzen zijn iets flauwer. Boter aangevoerd 1240 kilo van f 1.24 a f 1.37 per kilogram. Eieren f3.00 a fO.OO per 100 stuks. Biggen golden tot f 13 per stuk. Huiden worden tegen verminderde prijzen aan geboden. Ook was er meer aanbod in schors, waardoor de prijs eenigszins is teruggeloopen. Voor leder is de kooplust niet groot. Zwaar zoolleder ruimt langzaam op tot de prijs van 82'/3 a 921/j cents naar kwaliteit, terwijl voor lichtzoolleder «teeds koopers zijn tot de prijzen 82,/3 a 92Vs cents naar kwa! lichtzo van f 0.7273 a 0.85. Udenhout, 15 Maart. Boter Aangevoerd 1097 kilo. van fl.45 tot f 1.59. Oisterwijk, 15 Maart. Boter. Aangevoerd 1940 kilo van fl,30 a fl,64. Eieren f §73 ct. per stuk Waspik, 7 Alaart. Boter. Aangevoerd 250 kilo van fl.36 tot f 1.56. DORDRECHT, 16 Maart Tarwe. Nieuwe puike 10.20 f 11,50, mindere f8.h 9,20; Jarige f12,a f13,Zomer f7,00- k 8,00 Canada- f7.30 8.30. Rogge nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche van 8,00, tot f8.40, dito Overmaasche en 7.80, f 8.00. Gerst winter f 6.40 a 7-20 Overmaasche en Flak" eesche f 5.40 tot f 6.60 gest. Zeeuwsche en Vlaam* 8che f 0.00 e 0.00 Zomer f 6,00 tot 6.30 Overmaas* sche en Flakkeesche f 5.20 a f 5.80. gestort f 6,70 Spelt als voren f3,00 f4.50. Haver dikke 3,10 4.30. D jarige Inlandsche voedernaar deugd van f3.10 tot f 4.30en dito dikke van f 3.50tot f5,50. Paardenboonen 00 cent meernaar qauliteit van f 6.50 tot f 7.50 Duivenboonen 20 cent meer; naar qualiteit van 7.00 tot f 8.50. Witte- en bruineboonen. De nieuwe Zeeuwsche Witte 00 cent lager, naar deugd van f7,00 tot f 13.00 en dito bruine naar deugd, van f6.00 tot f 10.00 verkocht. Erwten. De nieuwe goedkokende blauwe langzaam; naar deugd van f 8.00 tot 9.00 mesting- soorten f6.50 tot 8.00 te noteeren. die Chevreau meisjes-laarzen en jongens-schoenen voor een |j ■minnen prijs hebben op te 1 ruimen, vervoegen zich, met monsters, bij Fabriekant en Koopman, Boschstraat, Breda. tot vervoer van GOEDEREN tusschen in correspondentie met BREDA zeer geschikt voor HUISRAAD en MEUBELEN, een mooie keuze van de NIEUWSTE ANTOON TIELEN. te Waalwijk zal des avonds 6 ure ter herberge van P. VAN ES in het Loonshoekje Finaal verkoopen Ingezet en verhoogd als volgt kantoor Waalwijk. bereid volgens het ECHTE recept van Tilburg. J. H. VAN GIL8. Besoijen. Van Delft v. Heinsb. Bussen. Wed. van Dijk Zn. Geertruidenberg. Koene Severijns. 's Gravemoer. G. Bijl. Iieusden. Malingré. Loonopzand. L. v. d. Hoven. Sprang. A. G. G. Oosterling. Woudrichem. Wed. Otto. Waspik. M. Muscus. Wijk J. J. Aitton. en in de bekende depots^ in andere plaatsen. Men wachte ziek voor namaaksels Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteekening van de vervaardigers Wed. KUENEN ZOON. Chemisten. DE NOTARIS bestaande in250 vlotdeelen, baddings, rib ben 2 en 3, latten, pannen, enz. Voorts eene groote partij breede achter- deelen, schalen, schroten, riga-schalen, rib hout en latten in verschillende zwaarte en lengte 's voormiddags 10 ure. Koopen van f5 en daarboven te betalen 1 October 1882koopen daarbeneden CONTANT. 1882om 12 ure des middagsten Raad- huize aldaar, Bestek en voorwaarden, op franco aanvrage, tegen 50 cent per exemplaar verkrijgbaar ter secretarie van voornoemde gemeente, al waar die stukken, alsmede de teekening, ter inzage zullen liggen. Aanwijzing op den dag der besteding om 10 uur des voor middags. Nadere inlichtingen geeft de bouwmeester C. VAN M1ERLO, te 's Bosch. uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3