Engeland. Duitschland. Oostenrijk. Italië. Turkije. Rusland. Amerika. BINNENLAND^ UI T V O E RIN G EN aanmerkelijk vergroot door den terugkeer van vroeger verjaagde monniken, waarop de regeering hen liet sommeeren om te vertrekken en, toen ze weigerden, hen met geweld verdreef. De Siècle bevat merkwaardige onthullingen omtrent de wijze, waarop Paul Bert gedurende zijn, gelukkig kortstondig, ministerie van onder wijs met de financiën van zijn departement heeft omgesprongen, uitgaven doende, waarvoor geen gelden beschikbaar walen gesteld, geheel onge motiveerde gratificatiën toekennend en daaren tegen de lieden, die het noodig hadden, gebrek latende lijden, kortom zich in deze gedragende met eene losheid, die door kunstenaars en ge leerden vaak als iets geniaals wordt beoefend, maar bij den bekrompen burgerman eenvoudig oneerlijkheid heet. Alle moeite heeft het gekost, zegt de Siècle, om te beletten, dat de regeering over deze zaak in de kamer werd geïnterpel leerd. Le Voltaire evenweleen bladdat verre beneden de Siècle staa^.beweert, dat deze mededeelingen grootelijks zijn overdreven. Dinsdag zijn te Marseille op last der politie drie schouwburgen gesloten wegens het nalaten van de bij de verordening voorgeschreven voorzorgsmaatregelen tegen brandgevaar. In ambtelijke kringen is men over den toestand in Tunis lang niet gerust. Men heeft het bericht ontvangen dat 800 inwoners, die naar Tripolis gevlucht waren op het punt staan om met een aantal xVrabieren over de grenzen te trekken. Twee Fransche kolonnes zijn daar voor naar de grenzen van Tripolis getrokken. Men vreest in Frankrijk dat het niet lang meer zal duren of men moet nieuwe versterkingen naar Tunis zenden teneinde daar de bevolking in toom te houden. De advocaat, wiens verdwijning te Parijs zulk een pijnlijken indruk te weeg bracht, daar men vermoedde dat men ook met een moord te doen had, is eindelijk teruggevonden. Hij was naar Londen vertrokken, omdat hij een tekort van vierhonderd duizend francs in zijn kas had, Nog geen 15 jaren geleden begon de min dere klasse van Parijs het paardenvleesch te nuttigen, maar toch was het gebruik toen nog zeer gering. Langzaam veranderde dit, de voor- oordeelen werden minder en nu eet men het maar uit den treurenwaartoe het beleg van Parijstoen zoo menig rosinant werd veroberd, ook het zijne heeft gedaan. Als een staaltje hoeveie menschen paardenvlecsëh eten, laten we hieronder de volgende cijfers volgen in 1875 gebruikte men 7Ó00 paarden en 10 muildieren of ezels. In 1880 werden er 9000 paarden en 320 muildieren of ezels verorberd en in het afgeloopen :aar klom dat cijfer tot 9300 paarden en 320 muildieien of ezels. Als men het ge middelde gewicht van een paard en ezel neemt dan kan men er op rekenen dat de bevolking van Parijs in 1881 ruim 2 millioen kilogram van dat nieuwe voedsel verorberd heeft. In Parijs bestaan ongeveer 40 paardenslachterijen. Zaterdag jl. heeft iemand ten acht ure 's ochtends de kinderen van de hertogin de Chaulues, die toevertrouwd waren aan de zorg van hunne grootmoeder, de hertogin de Ghevrease, op haar landgoed in het departement Sarthe trachten op te lichten. De dader is door een bediende in het park aangehouden en aan de justitie overgeleverd. De heeren Rothschild hebben den oogst van Chateau-Lafitte, gewas 1881, verkocht. In 't geheel ±10 vaten, tegen 8000 fr. het vat, gezamenlijk alzoo 880,000 lr. Het vat telt 1000 liter. In het zuiden van Frankrijk maakt een eigenaardig gezelschap landverhuizers zich gereed naar Algerie te vertrekken. Het zijn twaalf ge zinnen uit Dormilhouse, een dorp der Fransche Waldenzen, aan de grenzen van Italië. Het gure klimaat en de onvruchtbare bodem hebben hen doen besluiten hun geboortegrond, die met Néran het hoogst gelegen bewoonde punt van Europa is, te verlaten. Zeven a acht maanden ligt er sneeuw, en vijf maanden des jaars zijn de be woners afgesloten van de buitenwereld. Het eenige wat ze nog konden verbouwen is aardappelen en haver, maar een enkele nachtvorst bedierf hun zeer vaak den ganschen oogst. Als de voorraad haverbrood in Mei is opgeteerd, moeten ze zich op rantsoen stellen. Thans, nu de st'ijd tegen de natuur niet langer is vol te houden, heeft de regeering hun eenige gronden in Oran afge staan, hetwelk een zeer vruchtbaar gedeelte van Algerie is. Ook worden gelden voor hen ver zameld, opdat deze werkelijk door den nood ge drongen landverhuizers in hunne nieuwe woon plaats zich behoorlijk landbouwgereedschap, enz. kunnen aanschaffen. Uit nadere berichten omtrent de Maandag zitting van het Engelsche lagerhuis blijktdat de minister Hartington bij die gelegendheid ver klaard heeftdat de regcering van de al of niet aanneming der cloture (sluiting van het debat)en wel met gewone meerderheid eene kabinets-quaustie zal maken. Men verwacht dat het amendement-Mariott (meerderheid van twee derden), dat oorspronkelijk door vele libe ralen werd gesteundnu weinig kans meer zal hebben. Van de bladen gelooft the Thimes niet aan het voornemen der regeering om af te treden terwijl Daily News het daar dringend ontraadt. Gladstone heeft Dinsdag de boodschap der koningin ter tafel gelegdwaarin H. M. ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van prins Leopold (met prinses Helena van Wal- deck-Pyrraont) voor dezen in bedekte termen natuurlijketne hoogere toelage aanvraagt. Donderdag is deze boodschap in behandeling genomen en door Gladstone voorgesteld aan prins Leopolddie thans 5000 pond sterliug heeft de niet onaardige som van 25.000 pond per jaar toe te leggen. Northoote ondersteunde het voorstel. Labouchere stelde voor het te verwerpen. Na eene tamelijk levendige beraad slaging werd Gladstone's voorstel aangenomen met 387 tegen 42 stemmen. Tot een komiek incident gaf het aanleiding dat John. Bright, bij vergissing, gedurende de voorlezing der boodschapzijn hoed had opge houden waarover een paar conservatieven zich dadelijk ernstig beklaagden. In het Hoogerhuis werd Maandag door minister Granville verklaarddat het ontwerp betreffende de kanaal tunnel niet in behandeling kon worden genomen voordat de regeering in staat is behoorlijk over de zaak een oordeel te vellen. De Times verneemt uit Durban dat, vol gens borichten uit Kimberleyhet Kafferhoofd Manharan tot driemaal toe een aanval der ge combineerde Boeren Korunnas en Batlapins afsloegwaarbij de kommandant der Bieren en de aanvoerder der Batlapins sneuvelden: Volgens een telegram aan de Standard uit Berlijn zou Oostenrijk van zins zijn het bestuur over Bosnië en Herzegowina aan Servië af te staan mits men een krijgs- en handelsverbond maakte, waardoor het opperbevel der vertenigde legers van beide landen aan den keizer werd opgedragen. Of dit de definitieve oplossing der quaestie van Bosnië en Herzegowina zal zijn weten wij nietwel is er sprake om de quaestie door een congres te doen beslissen. Volgens enkele berichten zouden EngelandFrankrijk en Rusland reeds hun toestemming tot zulk een congres hebben gegeven. Er worden pogingen aangewend om den gffmenger Lamson van de galg te redden door te bewijzen dat hij krankzinnig is. Een lang durig gebruik van rcorphina moetnaar men beweertzijne geestvermogens gekrenkt hebben. Of dit pleit iets baten zal, is twijfelachtig. Mis bruik heeft het zijne kracht doen verliezen. Zooals men weetwordt er tegenwoordig in Engeland geen moordenaar meer ter dood ver oordeeld of men vischt uit zijn vroeger leven het een en ander op, dat hem rijp zou kunnen doen schijnen voor een kranzinnigengesticht. Dit is een teeken dat ook in Engeland de beul op zijn laatste beenen loopt. Moet samson dan nu met alle geweld Krank zinnig heeten aan krankzinnigen die hun verstand heeten te hebben ontbreekt het in Engeland waarlijk niet. Hoe ongeloofelijk het klinke, het is een feit, dal er, sinds hij tot het schavot verwezen werdaan de gevangenis door „dames" tal van bloemruikers voor hem afgegeven zijn als blijken van medelijden bewondering en sympathie Jumbo is verloren. Hij liet zich in zijne kooi lokken en vóór hij het wistwas hij in ketenen geklonken. Het beroemde dier zal nu weldra worden ingescheeptwaarschijnlijk op de Assyrian Monarch. Middelerwijl bezorgde hij aan de Londensche diergaarde een profijt van eenige duizenden p. st. aan buitengewone intreegelden. Op de speelplaats van een school te Glas gow is een loods ingestort op het oogenblik dat er een aantal kinderen in aan het spelen waren die allen onder het puin bedolven wer den. Op het geschreeuw der kinderen kwam weldra hulp toeschieten en vele handen gingen terstond aan het werk om de kleinen te be vrijden. Twee werden dood te voorschijn ge bracht zoo treurig verminktdat zij niet te herkennen waren twee andere stiei ven weldra aan de gevolgen van hunne verwondingen. Voorts werden ongeveer twintig kinderen gewond, waar onder verscheidene zeer ernstig, De schuur werd algemeen als stevig en veilig beschouwden men weet nog nietwaardoor het droevig ongeluk veroorzaakt werd. De bladen zijn vol bijzonderheden omtrent de feestelijke viering van keizer Wilhelm's 85sten verjaardag. De verwerping der tabaksmonopo- lievoordracht door den volkshuishoudkundigen raad is waarschijnlijk niet zonder invloed op het fees'animo gebleven. Van het tooneel van den opstand is sedert eenige dagen niets vernomen. Maar thans wordt gemeld, dat de kolonne van kolonel Arlon den 12n Maart naar Obalji is vertrokken om drie andere kolonnes te steunen die Ulok zouden bezetten. De troepen hadden nergens opstande lingen ontmoet, hoewel op vele plaatsen gemeld werd, dat ze er waren. Voorts bleek, dat de inwoners der streek met de opstandelingen in verstandhouding stonden. De brigade van kolonel Leddehn was naar Serajevo' teruggekeerd. Een paar dagen geleden hebben dieven in de Villa Borghese te Rome ingebroken en een beeld van Geta, den broeder van Caracella ter waarde van f 30,000, alsmede een marmeren Jupiterbeeld. gestolen. Zij hadden blijkbaar beproefd een paar prachtige vazen mede te nemen maar deze te zwaar bevonden. De nasporingen van de politie hebben tot in hechtenisneming van de schuldigen geleid, en behalve de gestolen voorwerpen heeft men nog een aantal andere kostbare oudheden, die uit de catacomben van St. Calixtus ontvreemd wareu, gevonden. Een en ander was verborgen in een wijngaard van een Roraeinsch handelaar in oud heden, dte 500 fr. voor de gestolen beelden had betaald. De Times verneemt uit Constantinopel dat de Porte het plan tot mobilisatie van het leger heeft opgegeven wegens geldgebrek, en thans enkel versterking van de zuidwestelijke vestingen osoogt. Uit Constantinopel wordt gemeld, dat het decreet is geteekend, waarbij de opbrengst van sommige directe belastingen wordt afgestaan ten behoeve der houders der schuldbrieven van den staat. Tusschen Rusland en Turkije wordt onder handeld en naar het schijnt ontmoet ze nog ai bezwaar over een aanvrage van Rusland om een schip met gedeporteerden en hunne be wakers, voor Siberie bestemd, door den Bosphorus te laten. Naar het schijnt evenwel zal de Porte eindigen met de machtiging te verleenen, mits het geval niet als precedent worde beschouwd. Het ongelukkige Chios is nog niet aan het einde zijner rampen. Wederom zijn er drie hevige schokken van aardbeving gevoeld. Reeds aan vijf der veroordeelden in het laatste nihilistenproces heeft de keizer genade geschonken. In St. Petersburg gelooft men algemeen, dat ook de straf voor de anderen in levenslangen dwang arbeid zal worden veranderd. Aan het gala-diner, hetwelk te Gatchina plaats had, heeft de czaar een dronk gewijd aan keizer Wilhelm „zijn doorluchtigen vriend en bondgenoot." De Herold meldt, dat de joodsche eige naars van apotheken te Petersburg aanschrijving hebben ontvangen van den minister van binnenl, zaken,^ dat zij binnen een jaar hunne apotheken aan nieljoden verkoopen moeten. Joden, die met het ^beheer van apotheken belast zijn, moeten, op s ministers bevel, van stonde at aan hunne betrekking nederieggen. De brand in den schouwburg te Peters burg ontstond in een magazijn van costumes op de bovenverdieping, 't Is daaraan te danken, dat de vlammen zich niet zoo snel aan de zaal mededeelden en het publiek gelegenheid had om te ontkomen. Het gebouw, dat geheel van hout was opge trokken, liet anders, wat uitgangen en voorzor gen tegen brandgevaar betrof, veel tc wenschen over. Het was onlangs, bij een onderzoeknaar aanleiding van de ramp in het Ringtheater, als te gevaarlijk afgekeurd, maar niettemin nog steeds geopend gebleven. Voor het Panama kanail zijn de voornaamste voorbereidende maatregelen, betrekking hebbende op de landmeting, liet boren en peilen, reeds ge schied. Men bestudeert bovendien de mogelijk heid om eene schutsluis te Panama te bouwen. De vloed heeft te Panama eene hoogte van 10 meter boven laag waterterwijl het verschil tusschen eb en vloed te Colon of Aspinwal aan den Atlantischen Oceaan slechts 0,05 meters bedraagt. Men zoekt thans naar de beste wijze om dit verschil ouschadelijk te maken maar volgens de ingenieurszal de stroom daardoor in het kanaal veroorzaakt, zwak en gemakkelijk te beheerschen zijn. Langs het kanaal worden 15 of 16 dorpen gebouwd door den Amerikaanscheu ingenieur Prosper Huerne. Elk dorp zal bestaan uit eene groote loodseene bewaarplaats een cottage voor den ingenieureen ziekenhuis, eene keukeu voor de werkliedeneetzalen woningen voor de opzichterseene bakkerijeen waterbak eene ijshut enz. De dorpen zullen allen naar hetzelfde model worden ingericht. Alle gezond heidsmaatregelen worden daarbij in acht genomen en in alle gebouwen wordt gezorgd voor eene goede luchtverversching. Het opmaken der plannen en het uilbakenen van het kanaal geschiedde door twee ploegen arbeiderswaaronder veel inlanders. De merk- teekenen voor de waterpassing zijn gebeiteld in de pijlers der spoorwegbruggen en de mijl palen. De waterpassing van de lengtedoorsnede van het groote kanaal evenals die welke de dwars doorsneden verbindt met den spoorweg, die als uitgangs punt dientzijn bijna gereed. Op verschillende plaatsen zijn grondboringen geschiedom den aard van den grond te leprer. keunen. Op sommige plaatsen heeft men vast gesteente aangetroffenop diepten van 30 tot 40 meters. Op andere plaatsen vond men daar entegen vaste klei. De putten zijn met hout be kleed en bestaan uit twee afdeelingen. Zes huizen zijn te Emperador gebouwd voor de mijnwerkers. Eene groote werkplaats voor de timmerlieden eene andere voor de smeden enz. zijn opgericht om in de behoeften der putboringen to voorzien terwijl de noodige werktuigen zijn aangekomen om deze boringen tot 100 meters diepte voort te zetten. Sommige putten worden bedekt met eenvoudige daken van palmbladeren, om de werklieden te beschermen tegen den regen en de brandende zonnestralen. Uit een en ander blijktwelke groote toebe reidselen moeten worden gemaakt, vóórdat de eerste spade voor het kanaal kan worden in den grond gestoken. Aan de Kaap dc Goede Hoop is den 20 Februari jl. binnengeloopen de Amerikaansche korvet Marion die aan boord had de manschap pen (33 in getal) van de Amerikaansche bark Trinity welkg opgenomen waren op Heard's Islandwaar de genoemde bark (kapitein J. L. Williams in October 1880 was gestrand. De bark ging ter Zuidzeevangsten bleef op de banken van bedoeld eiland. Van 17 October 1880 tot 15 Februari 1882 stonden de man schappen (eerst 35) op het woeste vulkanische eiland, 30 mijl lang en 3 breed, allerlei ellende, koude honger enz. door. Zee-olifanten pin- guqnen en de eieren daarvan en wat zeekool hielden de schipbreukelingen in het leven. Op het eiland waren gelukkig eeuige hutten, die vroeger door walvischvangers waren opgericht. Deze gaven beschutting tegen de koudedie zoo hevig werd, dat in Januari 1881 twee mannen dood vroren. Den 15den Februari jl. zagen de ongelukkigen voor het eerst een schip langs de kust komen. Door signalen met doeken werd de Marion op hen opmerkzaam en den anderen dag werden ze aan boord gehaald. WAALWIJK. Door de harmonie l'Espérance zullen Zaterdag op de harmoniezaal bij A. N. Van Riel de vol gende stukken worden gerepeteerd 1 Marche militaire. J. v. Hemert. 2 Flora polka mazurka. Goldschmidt 3 Scène et choeur de l'opéra le Trouvère Verdi. 4 Parade Marsch. A. v. Eeten Waalwijk, 24 Maart 1882 De kamer van koophandel en fabrieken te Maastricht heeft een adres aan de tweede kamer gericht naar aanleiding van het antwoord, door den minister van waterstaat gegevon op het bekende verzoek van 22 kamers van koophandel en fabrieken en vereenigingen van nijverheid aan den koning om eene staatscommissie in het leven te roepen ten einde te onderzoeken welke gevolgen de wederinvoering van het protectie- stelsel in de voornaamste rijken van Europa voor de Nederlandsche handelnijverheid en landbouw kon hebbenen zoo noodig zijner majesteits regeering voor te lichten omtrent de maatregelen die onder de bestaande omstan dighedeu in het belang dier gewichtige bronnen van volksbestaan behooren te worden genomen. De kamer te Maastricht betuigt hare ver wondering over dit antwoord. Zij herinnert aan iiare in vroegere adressen geuite meeningdat het geïsoleerd standpunt wat door Nederland in zijne tariefwetgeving is ingenomen tot ver nietiging van de inlandsche nijverheid moet leiden en meentdat sedert dien tijd de uit komsten hebben bewezen dat hare voorspelling dreigt waarheid te worden. De achteruitgang van de Limburgsche fabrieken is thans niet meer te onkennen. Hare vroegere bedrijvigheid gaat van dag tot dag achteruit; sommigen houden zich enkel in stand door onmogelijk te continu- eeren opofferingen anderen hebben gedeeltelijk naar den vreemde verplaatst ten eindeeen exploitatieveld voor hare producten te vinden dat te onzent ontoereikend is. En indien de kamer afgaat op hetgeen zij uit andere Neder landsche nijverheidsstreken verreemtdan is het daar niet beter gesteld. Ook de handel in Liraburgvooral die van Maastricht, vindt zich door deze omstandigheden zeer gedruktvermindering van verdiensten toch onder den werkenden stand veroorzaakt minder vertier. Ook de binnenlandsche scheepvaart gevoelt er de nadeelige gevolgen van en het tijdstip schijnt niet ver verwijderd dat merkbare achteruitgang bij haar zal worden waargenomen. Dat alles noopt haar de kamer eerbiediglijk te verzoeken om eene enquête te willen instellen lo omtrent den toestand van het fabriekwezen in Nederland2o omtrent den invloed dien daarop het protectiestelsel in naburige rijken uitoefenten 3o omtrent de middelen daartegen casu quo van regeeringswege te nemen. Door een der leden van de kamer van koophandel en fabrieken te Vlissingen is voor gesteld en de kamer heeft dit voorstel aan genomen om zich te wenden tot den minister van financiën met verzoek om bij'de voorgeno men hervorming van het belastingstelsel aller eerst afschaffing van den zet paccijns te verkrijgen, op grond dat het gebruik van surrogaten die buiten de belasting vallen zoo toeneemt dat de zeepfabrieken te gronde dreigen te gaan. leder die eenigszins bekend is met het kolossale ver bruik van „olie en loogom zeep te maken" zal de billijkheid van het verzoek erkennen. Ten huize eener weduwe op Hulsdonk onder Roozendaal zijn verscheidene gouden voor werpen uit een kast ontvreemd. De dader3 zijn nog niet ontdektdoch men vermoedt dat eenige rondventers niet vreerad aan den dief stal zijn. Te Sprang zijn twee jongens van 11 jaar op heeterdaad betraptterwijl zij heimelijk op de kousen in een winkel waren geslopen en geld uit een bakje ontvreemdden. Uit het door de politie ingestelde onderzoek is gebleken, dat deze jeugdige dieven zich reeds meermalen aan dief stal in denzelfden winkel en ook ten nadee'e hunner ouders hebben schuldig gemaakt. Eenigen tijd geleden werd een onderofficier van de mariniersdie per spoor van Rotterdam naar Roozendaal vertrokonderwegterwijl hij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2