Twee Kleermakersknechts, Attentie De notaris Rant, EEN HUIS DR1ANUS-PILL EN Wed, Klijbeig-Van Ree, MOMMIE I" NAAI- STIKMACHINES. Donderdag voor Palmzondag*, 30 Maart 1882. IDE ST EE, KLEERMAKERS. Notaris RINK Braisma van Yalkenburg's de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." mm, ontvaMnT PLAKPLAATJES. Kantongerecht Waalwijk. Handelsberichten ADVERTENTIES Schoenmakers, A. VERMEULEN, de Wed. Kuenen Zn. 1. Een perceel Hooiland, 2. BouAvland, 3. Bouwland, 4. Bouwland, FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Het Gemeentebestuur van Waalwijk, brengt bij deze ter kennis, dat de Jaarmarkt van PAARDEN, BEESTEN. LINNEN en LAKEN, dit jaar zal gehouden worden op Donderdag den 30 Maart 1882. DE BIERBROUWERIJ TE WAALWIJK, thans WEDER in werking zijnde beveelt zich aan voor de levering van de verschillende biersoorten. Er worden TERSTOND voor vast werk GEVRAAGD bij J. H. STEINHAUS, te Weesp. PUBLIEK VERKOOPEN: op Woensdag 29 Maart 1882, op Woensdag 5 April 1882, zijn zeer nuttig tegen ongesteldhe den der Maag, heilzaam voor de Spijs verteering, uitmuntend tegen de Gal, Scherpte in 't bloed en Huiduitslag, zacht Laxeerend en Slijmafdrijvend. 3772 Ct. de doos verkrijgbaar te Waalwijk alleen bij op Maandag 27 Maart 1882 ErfTuin Bouw- §2jg| -ij en Weiland en Den- denbosch. Onder Loonopzand. De le koop op f 335 De 2e kóóp op f 75 De 3e koop op f 200 De massa van koopen 1, 2 en 3 op f 700 De 4e koop op f 410 De 5e koop op f 305 De massa van koopen 4 en 5 op f 750 De 6e koop op f 410 De 7e koop op f 350 De massa van koopen 6 en 7 op f 825 De 8e koop op f 210 Dagelijks tot den dag der toewij zing, zal ten kantore van genoemden notaris gelegenheid bestaan tot ver hooging. DE NOTARIS te Waalwijk, zal op Dinsdag 11 April 1882, Provisioneel ter herbjrge van J. De Kort, en op Dinsdag 25 April daarna PUBLIEK VERKOOPEN: 9t Prijs f0.80 de heele en f0.40 de halve flacon. JANSEN, - kunnen onmiddellijk ter opleiding geplaatst worden ter snelpersdruk kerij van den uitgever dezer courant. Goed lezen en schrijven is hoofd- vereischte. ANTOON TIELEN. Het Gemeentebestuur voornoemd, Waalwijk, Maart 1882. De Secretaris, De Burgemeester, F. W. VAN LIEMPT. VAN DER KLOKKEN. in den waggon in slaap was gevallen oniroofd var. zijn gouden horlogezonder dat tot dusver de diet werd ontdekt. Nu zit sinds eenigen tijd in het huis van arrest te Breda een vrouw, be schuldigd van diefstal in het spoorwegstation te Roosendaalbij eene huiszoeking ten huize van deze vrouw werd o. a. een gouden horloge ge vonden en het moet nu gebleken zijn dat dit. horloge toebehoort aan bedoelden onder officier. Te Leeuwarden heelt in den nacht van Maandag op Dinsdag oen brand gewoed in een stroo-cartonfabriek, die zich in het begin ern stig liet aanzien. Daar de, brandweer spoedig op de plaats des onheils aanwezig was, is men er in geslaagd nog veel te redden, waardoor de ruim 150 werklieden aan die fabriak verbon den niet lang zonder werk behoeven rond te loopen. Men schrijft uit Assen van 23 Maart: De justitie alhieralsmede de militairen die te dezer stede in garnizoen zijnzijn heden ochtend vroegtijdig naar de Nieuwe Smilde ver trokken ter beteugeling der ongeregeldheden, die aldaar hebben plaats gehadnaar aanleiding van de weigering van een scheepsbouwmeester aldaar, om een schip, dat hij moest ropareeren, aan den eigenaar weder op te leveren omdat deze niet bij machte was het verschuldigde geld dadelijk te betalen. Uitspraken in strafzaken van den 23 Maart 1882. 1. J. W. v. L., te Drunen, rijden met een voertuig, bespannen met een os, over den berm van den weg, ontslagen van rechtsvervolging. 2. J. v. Z., te Vlijmen, houden van eene verloting van roerende goederen beneden de waarde van f100.zonder vergunning, boete f 3.of 2 dagen gev. 3. P. B. en A. B., te Loonopzand, jacht- delict, ieder 2 geldboeten van f10.of ieder 3 dagen gevangenisstraf en verbeuring van den haas en het geweer. 4. A. V., te Tilburg, openbare dronkenschap, 3.boete of 1 dag gev. 5. J. v. T., te Capelle, maken van een stoep of stap in eene waterleiding, zonder vergunning, boete f3.— of 2 dagen gev, lo J. v. d. S., 2o J. V. en 3o J. v. S., a len te Waalwijk, te laat verblijven in eene herberg, ieder f3.boete of 2 dagen gev. 7. v. O., te Waalwijk, klimmen op den stoomtramtrein, f2.boete of 1 dag. 8. A. v. B., te Drunen, herstellen van een dak met stroo, f 6.— boete of 1 dag gev. Allen in de kosten. WAALWIJK, 24 Maart. De handel ter veemarkt was stiller en de prijzen bij redelijken aanvoer hooger. Men besteedde voor: Kalfkoeien golden f230 h f000 Kalfvaarzen f 180 h f 000 De handel in granen was niet geanimeerdde prijzen zijn iets flauwer. Boter aangevoerd 1560 kilo van f 1.29 a f 1.44 per kilogram. Eieren f3.00 l fO.OO per 100 stuks. Biggen golden tot f 11.50 per stuk. i ruimen die Chevreau meisjes-laarzen en jongens-schoenen voor een minnen prijs hebben op te vervoegen zich, met monsters, bij Fabriekant en Koopman, Boschstraat, Breda. te Waalwijk, zal ten verzoeke van JOHAN NES AÜRIANUS KOLSTEREN en CA- THARINA ADRIANA KOLSTEREN te Besoijen, ONDER BESOIJEN. sul en ERF met aangelegen WEILAND aan de Zuidzijde van de Keistraat, in sectie D., nos 210, 211, 212, 201 en 202, groot te zamen 38 aren 51 centiaren. Verdeeld in 3 koopen, als: Koop I. Het Huis met Erf, Tuin en Dam, tot waar i.s afgepaald. Koop II. Een Bouwplaats met Tuin, 2ooals is afgepaald, lang ongeveer 521/2 meter en breed gemiddeld 9 meters. Koop III. Het Weiland, achter voorschreven tuin, met den Dam aan de Oostzijde, zooals is afgepaald. Deze koopen zullen bij den toeslag in massa ter afmijning aangeboden worden. Deze verkooping zal plaats hebben te Besoijen, Provisioneelten huize van de weduwe A. Brokken en Finaal ten huize van Gerardus van Zon, telkens des avonds om 7 uren. bereid volgens het ECHTE recept van Tilburg. J. H. VAN GIL8. Besoijen. Van Delft v. Heinsb. Bussen. Wed. van Dijk Zn. Geertruidenberg. Koene Severijns. 's Gravemoer. G. Bijl. Ileusden. Malingré. Loonopzand. L. v. cl. Hoven. Sprang. A. G. G. Oosterling. Woudrichem. Wed. Otto. Waspik. M. Muscus. Wijk J. J. Aitton. en in de bekende depots in andere plaatsen. Men wachte zich voor namaaksels Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteekening van de vervaardigers Wed. KUENEN ZOON. Chemisten' lii te Waalwijk zal des avonds 6 ure ter kerberge van P. VAN ES in het Loonshoekje Pinaal verkoopen auis' Ingezet en verhoogd als volgt Finaal ter herb erge van Nic. Schonis te Baardwijk, telkens des avonds 6 ure, Onder Baardwijk. I. Voor de Erfgenamen van de Weduwe L. VAN HERPT: op het Laageind //Voorweide//, groot 1.65,90 hectaren. over de le Zeine, groot 86 aren. n. Voor de Kinderen C. VAN HERPT. over de le Zeine, groot 72.80 aren. III. Voor ARN. JOH. VAN DER LEE, te Vlijmen over de 2e Zeine, groot 82,30 aren. Op den dag der Pinale toewijzing zullen afzonderlijk worden verkocht, de KANA- DABOOMEN, staande voor den eersten koop. Genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door Professoren van AL de Nederl. Hoogescholen en verschillende Buitenlandsche Geleerden. Verkrijgbaar bij de Heeren te WaalwijkW. J. Baijens. TilburgDe Kanter v/d Heuvel. ReusdinDaniel Duijster. WaspikA. Suels. OosterhoutP. J. Aerssen. NB. Geen Levertraan wordt in den handel gebracht, tenzij door den Hoogleeraar Dr. E. A. VAN DER BURG onderzocht en goedgekeurd. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dal zij VOORHANDEN hebben: b eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien, een mooie keuze van de NIEUWSTE Jaarmarkt-Waalwijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3