eiken VRIJDAG en MARKTDAG, NIEUWE AANVOER JNiet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE VDDR JAPDNS te Tapijten, Bedden, Meubelen BU1ERU, ST0BMRD1IJ, B1DEIABR1IK.' A. C. van der Meulen Zonen. PRIESTER-HOEDEN. De Firma RUBBENS Comp, van JULIUS GUTMAN voor linnen en gebreid werk voor naaisters. ~~ïiïmm fiia, Handelswerk, De Heer RUBBENS-KIEVITS, Waalwijk ANTOON TIELEN, te WAALWIJK, tISSllASKÏ1. 31 EK 34, Volledige Meubileering van Gebouwen. Waalwijk. N. W. STRIKKERS. de echte KNOOPSGATENMACHINES Waalwijksche Snelpersdrukkerij. wijn-elixer 00 MiMj van UrtSl Oosterhout en Waalwijk, A. van der Corput. Deugdzaamheid van Fabrikaat. Eenig Vertegenwoordger voor Waalwijk en Omtreken W VOOR DE LEDERINDUSTRIE, en bijbehoorende artikelen, Zijden Hoeden vanaf f 2.50, tot f 6.00. Vilten Hoeden fl.50 tot f5.00. Elambaarhoeden van fl.50, tot 4.50. Tyrolerhoeden fl.50 tot f7.00. Zijden Petten fl.00, 2.00. Jongenspetten f0.80, tot fl.50. Stroohoeden voor heeren, jongens en kinderen in alle prijzen. Verder beveelt hij zich minzaam aan voor het laten wasschen en opmaken der stroohoeden. de Heer F. W. VANLIEMPT. Rijdt op bij W. GOVERS, in de Koren beurs te WaaKijk. Prijs f 1.50 tot f 5.00. BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem62 cm. breed f 3.95 per meter. Faille noir5860 - 4.20 Faille de Haarlem62 4.50 Faille de Hollande62 4.80 Faille Impériale26 5.20 bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden neemt BESTELLINGEN aan op een asj 5X2 samengesteld door JAN PHILIP SEN en GERARD HAAGH, en op DAARIN TE PLAATSEN ADVERTENTIËN. Daarin worden opgenomen (alphabetisch gerangschikt) de namen van: van Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. Prijs fl.00 tot f2.00. berichten hunne geëerde afnemers, dat bij hen (JANSEN) voor H.H. Schoenmakers te bekomen zijn, zoomede die Bovengenoemde machine JANSEN, door ons afgeleverd en die in alle opzichten naar wensch voldoetis in werking te bezichtigen bij den heer J. VAN BLADEL en bij B. HENDRIKS, Mécaniciën. Premie A ran16,600 fr. GOUDEN Medaille UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" Hel Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken. Brochures, Boeken. Enveloppen, van af fl.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Arm-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten. EN LIJFRENTE. O Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van lo November 1880, No. 28. Hoofdkantoor: AMSTERDAM, HEERENGRACHT 378. De Maatschappij neemt geene verzekeringen aan heneden f 500,verzekerd kapitaal. Agent te Waalwijk (voor Waalwijk en Omstreken) tot vervoer van GOEDEREN tusscken in correspondentie met BREDA zeer geschikt voor HUISRAAD en MEUBELEN, VAN uit de fabriek van Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. l. Huidenzouters. m. Leerlooiers. n. Leertouwers. o. Lijmstokers. p. Makelaars. q. Schaftenmakers. r. Schoenmakers. s. Winkeliers in schoenen en laarzen. t. Zadelmakers. u. Zeeltenmakers. v. Zeembereiders. Fabrikanten van blaasbalgen. q. brandspuitslangen, c- a n drijfriemen. d. I, h machineriën in gebruik bij de looierij en schoenmakerij. -e. Handelaars in haar. f. u huiden. g. a leder. h. n h lederfournituren. u ii looiersgereedschappen. n n schors. k. U H wol. Onnoodig de groote noodzakelijkheid van zulk een adresboek aan te toonen dat het voor elk hierboven genoemd beroep onmisbaar is. Niettegenstaande den grooten omvang is de prijs slechts f3.00 per exemplaar bij inteekening. VERDER Bekendmaking. sterk KOORT& WEREND middel De EETLUST OPWEKKEND. VERSTERKEND VOEDZAAM. rASKIIKAMIU «IDKPONBBRD De KRACHTEN HERSTELLEND. fARIS, 22, me Drouot. IN IR AU.I ATOIBUia Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. en van beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Buitengewoon groote sorteering van Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.in rekening gebracht*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4