Nummer 26. Donderdag 30 Maart 1882. 5e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. De Yerstootene. Frankrijk. Spanje. Engeland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. STAAT VAN BRIEVEN Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, iranco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels ƒ0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschïand worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per rcg. geadresseerd aan onbekenden. Verzonden gedurende de 2e helft van Februari. Waalwijk. Heijlaerts. 's Hertogenbosch. Uit Besoijen. A. van Zintien Utrecht. Kunnende de brieven aan het postkantoor wor den teruggehaald. De Directeur, BAGGERMAN. Buiten de zelve al zeer weinig interessante parlementaire werkzaamheden is er van hier geen belangrijk nieuws te melden. J)e instructie in de beide gernchtmakende zaken, den diefstal in het bisschoppelijk paleis te Doornik door den kanunnik Bernarddie zich met ongeveer 2 millioen fr. uit de voeten maakte, en den moord van advocaat Bernayswordt ijverig voortgezet, maar daar zij geheim is valt er natuurlijk niets bijzonders van te melden. Het eenige feit te midden van de tallooze praatjes, die er verspreid wordenis dat de bagage van Léon Peltzer uit niet minder dan 10 stuks bestaande met eenige overtuigingsstukken uit het huis van Armand te Antwerpen aan het adres van den rechter van instructieden heer Ketelsper vrachtwagen aan het paleis van justitie gebracht is en in een lokaal der griffie is opgeslagen. De laatste maatregelen van politietoezicht ten opzichte van Mevrouw Bernays, de weduwe van den vermoorden Antwerpschen advocaatzijn nu opgeheven. Zij werd Vrijdag en Zaterdag als getuige in de zaak Peltzer gehoord. Het gerucht heeft zich Zaterdag verspreid dat de justitie den kanunnik'Bernard op het spoor zou zijn ja zelfs dat hij reeds gearresteerd was. Dit gerucht is echter onjuist gebleken. De Etoile beige meldt echter van eene andere arrestatie in verband met deze zaak al blijkt ook uit hare korte mededeelingen dit verband nog verre van duidelijk. Zeker Amerikaanscli advocaatGodhue genaamddie sedert eenige dagen in Belgie isheeft een langdurig verhoor in het paleis van justitie ondergaan en is in LXXXXI. Ontvangen berichten. Mrs. Bembridge zag haar een oogenblik aan, maar alleen om haar gelaat dadelijk in hare handen te verbergen. „Dit was de leugen, welke hij u met betrekking tot mij verhaaldever volgde Harriet. „De leugendie hem zeiven betrof, was in hare gevolgen niet zoo gewich tig, en juist berekend zijnde om u te vleien, schonkt gij haar uw volle vertrouwen. Hij ver haalde u van een misluktnutteloos leven, van familietrotsstand en rijkdom van familie banden die hij door zijn huwelijk uit mede lijden en ridderlijk gevoel vaneen reetvan een lot met edele onderwerping gedragen van talenten, die in het duister onopgemerkt moesten verstikkenvan een streven naar aanzien en van gelukkige vooruitzichtenals rijkdom en liefde hem hierin te hulp kwamen. En gij ge- loofdet aan zijne woorden omdat zij uwe fan- taisie geketend hielden. Het scheen u zoo be koorlijk toe de ledige plaats in het leven van een niet begrepenonbevredigd man aan te vullen en hem over de gebreken zijner vrouw te troosten. Maar het was geheel leugen, alles wat hij u van mij en zich zelve verhaalde was valsch." Harriet zweeg een oogenblik om te overleg gen daarna vervolgde zij. „Voor zoover de leugen mij aangaat," ver volgde zijzonder dat hare stem den minsten het Hotel de l'Europe gearresteerd nadat de justitie te laat te Villers-Perwin gekomen was om hem aldaar in hechtenis te nemen. De Fransche senaat heeft Zaterdagzonder debathet door de kamer reeds goedgekeurde ontwerp aangenomen, waarbij aan alle gemeen'en van FrankrijkParijs uitgezonderdhet recht wordt teruggegeven hare eigene burgemeesters te kiezen. In de kamer diende de minister voor binnen- landsche zaken o. a. een ontwerp in tot uit breiding van de bevoegdheden der gemeenteraden, met name in geldzakenterwijl van Gambetta, die maar niet besluiten kan de fraaie ontwerpen, die hij met zooveel moeite had gereed gekregen, ongebruikt te laten niets meer of minever dan een ontwerplegervvet was ingekomen. De minister van oorlog diende een ontwerp in betreffende dezelfde aangelegenheid. Met 399 tegen 61 stemmen heeft de kamer hierna het handelsverdrag met België goedgekeurd. Tot voorzitter der begrootings-commissie is de heer Wilson benoemd schoonzoon van pre sident Grévyen die al eens meer gediend heeft als de incarnatie van het verzet tegen Gambetta's aanmatiging. Te Dombes (Aix) zijn de teruggekeerde Trappisten met den sterken arm opnieuw uit hun klooster verwijderd. Bij de gehouden verkiezingen voor den senaat zijn gekozen te Foix de republikein Frezoul en te Montauban de legitimist Delbriel. Het geruchtdat een bende van duizen den opstandelingen zich tusschen Gabes en Dyezid heeft vertoond wordt geloochend. Men heeft slechts eenige troepjes van 50 a 80 ruiters in het uiterste Zuiden bespeurd. Volgens ver trouwbare berichten uit Tripoli staan in het Tripolitaansche niet meer dan 13,000 man Turksche troepen. Op de kust van Algerië* heeft een zware storm gewoed. Een bark met tien man is ge zonken en slechts één man werd gered. Een andere bark sloeg aan stukken op de rotsen en de vier man, die er op waren, verdronken. Van eene stoombootdie mede groot gevaar liep MWIBBB—B—BBÜBMI Hl—H tfi'MPBBB» toorn of eenige minachting verried, „voor zoover de leugen mij aangaatwil ik zwijgenwant geen van ons beiden heeft er eenig belang bij die op te helderen maar aangaande hem moet gij de waarheid vernemen en wel tot zijn eigen geluk." „Hoe zoo Waarom stamelde Mrs. Bem bridge. „Omdat hij in gevaar is en ik hem wensch te reddenwant ik bemin hem. Versta mij welik bemin hem niet den teederen, vlei- enden aanbidderzooals gij hem ongetwijfeld hebt leeren kennen want voorzeker is hij de rol getrouw gebleven welke hij op het balkon reeds speeldemaar den ruwen harden laag gezonken man die hij is. Ik zeg u," vervolg de zij terwijl zij Mr. Bembridge eene schrede nader trad „hij is een spelereen leugenaar en een diefgeheel zijn bestaan berust sedert jaren alleen op eerlooze middelen. Deze mid delen zijn hem nu ontvallen zoodat zijn spel hier is uitgespeeld. Welk plan hij nu weder in het hoofd heeftweet ik niet juistmaar ik twijfel geenszins of zijn toeleg is nu u en uw vermogen iti zijn bezit te krijgen." Mrs. Bembridge beefde onder Harriets on- barmhartigen blik. „Zoo die schrikkelijke vrouw slechts bare oogen van mij wilde afwenden dacht zij te midden van haar angst en ontstel tenis die oogen die haar doorboorden ver stikten Zij kende dus zijne plannen niet maar wie kon haar aanzien en nog twijfelen of zij was in staat elk dien zij maar wildetot bekentenis te dwingen Wie kon hare koude bedaarde stem hooren en er nog aan denken haar te weerstaan schipbreuk te lijdenspoelden drie man over boordterwijl drie anderen zwaar gewond wer den. Naar men vreest zijn nog verscheidene schepen, waarvan men geen bericht heeft, vergaan. In de Ecole des arts et métiers te Chalons zijn door de kweekelingen van de hoogste klasse ernstige ongeregeldheden gepleegd. Zij drongen de zaal binnen, waar hunne mede-kweekelingen van het eerste studiejaar aan den arbeid waren, en wilden daar den baas spelen. Er ontstond een gevecht, waarvan het gevolg was, dat drie der belhamels opgesloten werden, om naar hunne familie terug te worden gezonden. Men meende nu dat de zaak uit was; doch denzelfden avond eischten de kweekelingen van bovenbedoelde klasse de vrijstelling van de drie opgesloten kameraden en weigerden zich naar hunne slaap kamer te begeven. De prefect werd gewaar schuwd en riep de gendarmen te hulp, die de zaal binnendrongen, waar de ruxoermakers zich verschanst hadden. Zeventien kweekelingen zijn nu naar huis gezonden. Zij allen zouden binnen eenige weken de school met het gewone ge tuigschrift van volbrachte studie verlaten hebben. Met het vonnisdat de rechtbank ge wezen heeft in het proces van Périvier, van den Figarotegen Lesueurdie zeker nachtelijk meubelstuk op het hoofd van Périvier had uit gestort en deswege tot zes maanden gevange nisstraf is veroordeeld is deze zaak nog niet uit. Drie bladen de legitimittsche Clairon Gil-Bias en le Petit Populaire hebben te dezer zake hunnen toorn over Périvier uitgestorten deze heeft nu verklaard dat hij zijne getuigen heeft gezonden aan een redacteur van elk der drie bladen. Don Antonio Dorregarayeen der aanvoer ders van de Carlisten, is dezer dagen overleden. Hij werd in 1820 geboren, streed in 1836 onder Don Carlos, trad later bij het koninklijke leger in dienst en trok zich bij de omwenteling van 186 8 uit het openbare leven terug. Hij om helsde in 1870 de zaak van den jongeren Don Carlos, voerde in 1874 het opperbevel over de Carlistische troepen en volgde den pretendent bij zijn vlucht in 1876. „Welke echter zijne plannen mogen zijn," vervolgde Harriet„zoo veel is zekerdat hij er al zijne zorg aan wijdt, en al het andere er om vergeet. Ik wil volstrekt niet zeggen dat gij persoonlijk niet zonder invloed daarop waartgij zijt te ijdel dan dat ik zulks zou geloovenen ik ben niet dwaas genoegom zoo iets te beweren maar uwe schoonheid zou hem toch nooit zoo bedwelmen dat hij in waanzinnige verblinding zijne eigene veiligheid over het hoofd zag, zij zou hem zoo niet ge ketend houden als voorzichtigheid en verstand hem gebieden te vluchten. Hij wenscht in uw bezit te geraken, maar er is hem oneindig meer gelegen aan uw geld. Om u te winnen behoeft hij tijd, maar tijd is juist datgene, wat hij nu niet ten offer brengen mag, zonder zich in het verderf te storten. Hoort gij mij? Verstaat gij mij?" Mrs. Bembridge schudde het hoofd. „Niet. Nu dan zal ik mij nader verklaren. Mijn echtgenoot, uw minnaar die er op uit is u van uw goeden i.aam te bcrooven teneinde des te gemakkelijker zich van uw vermogen meester te maken, is in groot gevaar. De vlucht en de vlucht alleen is in slaat hem te redden maar hij weigert te vluchten, omdat hij u niet wil verlaten „Wat wat heeft hij gedaan „Hij is medeplicbtig aan diefstal," antwoord de Harriet met de meeste bedaardheid„ik weetdat de politie hem op het spoor is en men hem weldra met een net van bewijzen zal omsingeld hebben. In zijne laatdunkendheid weigert hij te vluchten en gisteren nog kende ik er de reden niet van. Toen vernam ik, dat Door den afgevaardigde Ritchie is in het lagerhuis voorgesteld, eene commissie te benoe men teneinde een onderzoek in te stellen naar den invloed derbuitenlandsche tarieven van in voer op den Engelschen handel en de moge lijkheid te overwegen om door wettelijke be palingen de belemmeringen, aan de ontwikkeling der Engelsche nijverheid in den weg gelegd weg te nemen. Deze motie werd door Stafford-Northcote, den leider der oppositie, ondersteund en door Glad stone bestreden. Hij betreurde netzeide de premierdat bij den heer Northcote eene front-verandering scheen te hebben plaats gehad. Mogelijk werd deze hem opgelegd door zijne positieomdat eene aanneming der motie den ouden strijd over het vrijhandelstelsel weer zou doen beginnen. Met den meesten nadruk moest hij dan ook op de verwerping aandringen. Inderdaad werd hierop Ritchies motie met 140 tegen 89 stemmen verworpen. De minderheid bestond uit conservatieven en lersche home miers. Eenige burgers van Northampton zijn natnurlijk voor de leuseen proces tegen Brad- laugh begonnen teneinde hem te dwingen zijn mandaat als hun vertegenwoordiger te vervullen Ernstiger gemeend is een ander proces, dat den „beeldstormer" boven het hoofd hangten dat de afgevaardigde Newdegate onderneemt die verlangt dat de afgevaardigde van Nort hampton voor elke zitting die hij (volgens het besluit van het huis) onwettig heeft bijgewoond, met de zware boete zal worden gestraftdie daarop gesteld is. Verliest Bradlaughwat waarschijnlijk isdan zal hij bankroet moeten worden verklaard. De Kanaal-tunnel is aan de Engelsche zijde nu reeds tot eene lengte van 1315 voet gevorderd.' Er schijnt geschil te zullen rijzen tusschen de Channel Tunnel Company en de Board of Trade over het eigendomsrecht op het stuk strand waaronder de tunnel geboord wordt. In Ierland zijn verleden week twee En gelsche regimenten uit verveling wellicht, of uit spijt dat zij niet tegen de Ieren mogen vechten met elkander slaags geraakt. Ver scheidene manschappen ontvingen bajonet-wonden. gij hem waarschijnlijk was het zoo tusschen u bepaald herwaarts gevolgd waart. Stil tracht niet u door een leugen te verschoonen Doch wat bekommer ik mij daarover Op een leugen eene laagheid meer of minder komt het niet aan maar nu weet ik ten minste, waarom hij het lot trotseert." „Ik ik geloof u niet," zeide Mrs. Bem bridge terwijl zij zich half oprichtte en hare hand naar de bel uitstrekte. Harriet weerhield haar door eene beweging met de hand. „Neen gij gelooft mij welgij gelooft mij onvoorwaardelijkvervolgde zij. „Gij hebt dien man gevreesdzelfs als hij u vleide en trachtte uwe liefde te verwerven. Gij hebt u in zijne tegenwoordigheid nimmer op uw gemak gevoeld en gij weet bepaald dat ik de waar heid spreek. Maar gij zijt eene zwakke vrouw en hot hindert u u zelve te moeten belijden dat gij op eene lage wijze bedrogen werdt. Om zijnentwil echter mag ik niet dulden dat gij u zelve in dit opzicht misleidt. Gij hebt te Homburg een medaillon verloren een gouden, eivormig medaillon, dat twee portretten bevatte. Een dezer portretten was van u zelvehet andere van een jongmensch een uwer aanbid ders. Gij liet mijnen man het medaillon zien en zeidet hem dat het zeer kostbaar was is het niet zoo „Ja, ja, het is zoo. Maar vervolg," „Nuhij heeft u dat medaillon ontstolen terwijl hij naast u in het rijtuig zat en u vleide en zeide hoezeer hij u beminde. Hij heeft het u ontstolen zeg ik u." (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1