Lederberichten. BINNENLAND. Duitschland. Oostenrijk. Italië. Amerika. Handelsberichten. a #AD VE R TENTi E N. EINDHOVEN. GESTEL. WOENSEL. CORN. VAN LOON-Gragtmans. Een vreeselijk ongeluk'heeft te Dublin in een circus plaatsgehad. Onder de artisten be hoorde ook een zekere Artois die de onmoge lijkste toeren op een trapeze deedwelke hoog in het gebouw was bevestigd. De roekelooze had geen net onder zijn werktuigen aangebracht en in den beginne scheen dat ook niet noodig want hij werkte blijkbaar met vaste hand. Maar bij zijn laatste toer tastte hij mis en viel van de vreeselijke hoogte naar beneden. Een kreet van ontzetting ontsnapte aan ieders borstde man was op zijn hoofd naar beneden gekomen en had den schedel verbrijzeld. Tien minuten na het onheil had hij reeds opgehouden te leven. Een tweede tocht per luchtballon over het Kanaal werd Donderdag door den Engelschen Kol. Burnaby ondernomenen nu met beter gevolg dan de eerste tochtvoor een paar weken door twee andere reizigers ondernomenen waarbij zij in zee terecht kwamen. Kol. Burnaby steeg te Dover open kwam veilig het Kanaal over. De ballon werd Don derdagavond te Portel bij Bou'ogne gezien op ongeveer 2000 voet hoogte en drijvende in de richting van Parijs. Des avonds kwam hij behouden en wel bij Caen neder. Nader blijkt dat het welslagen dezer luchtvaart louter aan geluk en in het minst niet aan wijsheid was toe te schrijven. Alles hing van den wind af; ware deze naar het noorden in stee van naar het oosten gedraaiddan zou Burnaby hoogst waarschijnlijk den weg van Powell zijn opgegaan. Het meikwaardigste van den tocht was, dat de kolonel hem geheel alleen ondernam met geen mondkost bij zich dan wat boterhammen en eeue flesch appollinaris. Burnaby is bekend als de held van „den rit naar Khiva", dien hij uit Indië mede geheel alleen volbracht. Bismarckis een trein ontspoord en geheel verbrijzeld. Acht van de passagiers (allen vreemde werklieden) werden gedood en 22 gewond. M>«*MEwe!S»i«KïHjsai Naar de Norddeutsche Allgemeine bericht handhaaft de rijkskanselier zijn plan om den rijksdag in dit voorjaar nogmaals tot ecne extra zitting bijeen te roepenmaar niet voor het begin van Meien zal alsdan in de eerste plaats het tabaks-monopolie aan de orde worden gesteld, benevens het ontwerp waarbij patroons worden verplicht om schadeloosstelling te geven aan werklieden voor ongelukken hun in hunne fabrieken overkomen. Bij Metz zijn belangrijke Komeinsche oudheden opgegraven zooals munten, aardewerk, messen en een geheel a taar. Zelfs is dezer dagen de fundeering van een toren van zestig voet in middellijn opgegraven. Het vonnis van den Poolschen graaf Si- gusmund von Czarneckiete Plusko in het distr. l'leschen, die op zijn huis twee windwijzers met het opschrift //weg met de Duitschers" plaatsteen deswege tot een gevangenisstraf van zes maanden veroordeeld werd, is nu door den keizer tot zes maanden vestingstraf verzacht. Uit Weenen wprat aangaande den opstand in Bosnië enz. gemelddat de opstandelingen zich in kleine groepen beginnen te verdeolen. De troepen doorkruisen het land zonder op een noemenswaardige sterke afdeeling te stuiten. Te Gratz, de hoofdstad van Stiermarken, heerscht groote opgewondenheid wegens het rooven van vier kinderen uit verschillende ge zinnen, die waarschijnlijk weder gestolen werden met het doelde ouders geld af te zetten. Sedert twee dagen worden de kleinen vermist en ondauks alle pogingen heeft men nog geen spoor van hen kunnen ontdekken. Te Driernewbij Augustowo in Polen heeft een groote brand 400 gebouwen in de asch gelegd. Een hevige wind wakkerde de vlammen aan,die zich zoo snel verspreidden, dat de meeste bewoners der huizen niets van het hunne konden redden. Twee menschenzeer veel vee en een menigte goederen verbrandden. Ongeveer 1000 menschenzijn van alles beroofd. Het dorp telt ongeveer 2000 inwoners. Ook uit Emadin Hongarijewordt een dergelijke ramp bericht. Daar brandden 358 huizen af, en vonden 9 personen hunnen dood in de vlammen. Order de gestolen oudhedendie iu den wijngaard van een antiquiteiten-handelaor Dal boni gevonden werden waren niet minder dan 60 sarcophagen 15 marmeren borstbeelden en 14 oude opschriften alsmede een groot aantal andere voorwerpen. Het is gebleken, dat som mige daarvan reeds tien jaren geleden gestolen werden. Het beeld van Getadat onlangs uit de villa Borghese werd ontvreemdvond men met ge broken armen en beenen. De dieven hebber, hetzooals zij bekendenvan den buitenmuur af naar beneden laten vallen. De berichten over de overstrooming beginnen gunstiger te luiden. Het water is thans ge stadig zakkende. De ellende is natuurlijk nog zeer grootmaar de officieele en particuliere weldadigheid wedijveren met elkander tot het aanbrengen van leniging. De Amerikaansëhe Yereeniging van het „Roode Kruis" heeft zich het lot der ongelukkigen aangetrokken, een be roep op de weldadigheid gedaan en te Vicks- ourgHelena en Memphis agentschappen ge vestigd voor hulpverleening. Op den Noord Pacific-spoorwegbij Waalwijk, 29 Maart 1882 Onderstaand adres zal in het begin der vol gende maand wordt n opgezonden. Op verzoek van het bestuur van het Nationaal-Leder-Indus- trie-Bond zal onze uitgever dezer dagen iemand rondzenden met eene lijst, teneinde alle belang hebbenden in de gelegenheid te stellen van hunne adhmsie aan dit adres te doen blijken. Het luidt als volgt: XAan de tweede kamer der staten-generaal 's Gravenhage Geven met allen eerbied te kennen Het nationaal leder-industrie bondhoofdzetel ge vestigd te Bredaen verdere onderteekenaren allen betrokken bij de leder-industrie Dat adressanten met bijzondere ingenomenheid kennis namen van de verwerping van het Fransch- Nederlaudsche handelstractaat en dat wel hoofd zakelijk om de gronden bij hun adres van 14 Januari jl. aan de 2e kamer, ontwikkeld; Dat reeds van 13 Maart 1877 (datum van oprichting van het bond) onverpoosd den mini sters van financiën binnenlandsche- en buiten- landsche zaken en vooral den minister van waterstaat, handel en nijverheid, is gewezen op de moedwillige vernietiging eener hoogst belang rijke industrie omdat de inlandsche lederfabri- katie door de tarieven op den invoer van de buitenlandsche regeeringen wordt tegengewerkt en daarentegen de buitenlandsche lederhandel door den staat der Nederlanden wordt gesteund eD beschermd Dat den minister van waterstaathandel en nijverheid herhaaldelijk bij adres en ook mon deling is onder het oog gebrachtdatdoor onze regeeringten aanzien der leder-industrie, een valsch stelselzoogenaamd vrijhandelstelsel, wordt toegepasten dat stelsel eigenlijk niets anders is dan eene bescherming op den invoer van het buitenlandsche fabrikaat ten nadeele van het inlandsche Dat als bewijsstukken zijn overgelegd de ta rieven op deu invoer der Europeesche mogend heden alsmede dat der Noord-Amerikaansche republiek waaruit zonneklaar blijkt, dat, behalve het groote vereenigde koningrijk van Groot- Britannië en Ierland, reeds elke staat het vrijhandel-stelsel heeft gewijzigd of verlaten en het beschermend- of wederkeerig stelsel overal op deD voorgrond wordt gesteld Dat ook door statistieke opgaven en verslagen is aangetoond dat Nederland overvoerd wordt met AmerikaanschDuitsch en Fransch leder en schoenwerkterwijl indien dac leder of die schoenen eenmaal hier te lande zijn ingevoerd wederinvoer in het land van oorsprong onmogelijk is geworden door de hooge invoerrechten welke de 3 genoemde staten op leder en schoenwerk heffen Dat de Nederlandsche lederfabrikatievooral op het gebied van zwaar lederhet hoofd kan bieden aan elke andere natieenafgezien het onmogelijk geworden debiet in het buitenland door de bescherming welke andere landen aan hunne nijverheid geven hun débouché in leder en schoenen zich ook nog hier zien ontnemen uit de oorzaak van ons tariefstelselongemoti- veerden vrijen invoer van leder Dat Nederland mot zijn ruim 1100 looierijen waarlijk wel in staat iszonder hulp van den vreemden concurrentzijn eigen land te gerieven en zelfs vóór ae wet van 1862 nog voorzag in de behoeften van België en Frankrijk Dat Nederland voor zijne belangrijke over productie in leder en schoenwerk afvoerkanalen noodig heeften deze thans niet alleen ontbreken maar nog buitendien het vreemde kunstleder het betere inlandsche fabrikaat op de Neder landsche markt verdringt Dat [door dien treurigen toestand alléén in Noord-Brabant reeds meer dan 100 looierijen voorloopig zijn gesloten geworden en nog we kelijks geen nomraer van het orgaan van Neder- landsch leder-industrie verschijnt, of de van ouds gerenommeerstc looierijen worden wegens kwiteering van zaken in publieke veiling ge bracht Dat uit dien ergerlijken achteruitgang zelfs het zedeloos feit is geboren dat de schoenmakers bazen in de Langstraat het loon hunner werk lieden hebben verminderdin die hooge mate dat het der koninkl. maréchausée slechts met veel meeite mocht gelukken een volksoproer te Kaatsheuvel te bedwingeneerst nadat eenige consessies door de werkgevers waren toegestaan, welk ernstig feit zich dagelijks kan en meer dan waarschijnlijk ook zal herhalen Dat het door de regeering zoo vaak beweerde alsof de staat geroepen ware de belangen van den consument te behartigenook hier niet van toepassing is, wijl het bekende soliede Nederlandsche schoeiselin wat deugdelijkheid betreft, Eog altijd de overwinnende concurent van hst buitenland isdoch de patroons hun werkvolk hebben moeten ontslaanuitsluitend omdat het buitenland te recht begrepen heeft dat zijn eigen industrie hem meer waard moest zijn dan die van Nederland, waardoor de invoer in den vreemde uit Nederland ondoenlijk is geworden: Dat op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1878 en waarvan op kosten van het nationaal leder-industrie-bor.d een uitvoerig verslag is uitgebrachtde Nederlandsche leder-nijverheid door de schuld der 'egeering échec heeft geleden; want elke steun werd het bond onthouden elk inzender werd bemoeielijkt door een soi-disant staatscommissie, aan wier hoofd zich bevond de heer Graaf van Zuijlen van Nyeveltzeker de minst geschikte man voor zulk eene taak. Uit vele nijverheidstakken werden werklieden door den staat aangewezen maar de leder-in dustrie welke ook om eene kleine subsidie voor hare werklieden had gesolliciteerd, scheen, hoewel aan den rand des afgrouds der regeering nog te weelderig toe Dat in 1881 eene internationale leder-expo sitie te Franklor* a/M. heeft plaats gehad en het rechtspersoonlijV bond, van wege den toen- maligen minister van waterstaathandel en nijverheid het hooge voorrecht deelachtig werd, eerst den 13 Mei de kennisgeving dier tentoon stelling te ontvangen en dat „letwel" reeds den 15 daaraanvolgende de inzendingen voor de mededinging gesloten werden waardoor de weg tot deelneming feitelijk werd afgesneden. Geluk kig dat enkele Nederlandsche lederfabrikanten het officieele onvertaalde rcgeericg*bericht niet hadden afgewacht en toch nog inzenders uit ons vaderland aldaar groote onderscheiding behaalden. Redenen waarom adressanten zich veroorloven eerbiedig aan de 2e kamer der staten-generaal ir. overweging te geven lo. Om de vaderlandsche nijverheid, bij het sluiten van het aanhangige handelstractaat met Frankrijkalsook later bij het aangaan van handelsovereenkomsten met andere staten, zooveel mogelijk te bevorderen en tegen overheersching te beschermen 2o. Herstelling van het additioneel recht ad. 10 pCt. op Javahuiden in Amerika. 3o. Wederinvoering van de differentiëele rech ten in Nederlandsch Indië en rerhooging van het tarief der invoerrechten in Nederlanden 4o. Maatregelen te zoeken tot opbeuring der voorheen zoo bloeiendethans zoo kwijnende Nederlandsche leder-industrie. Blijkens bericht van den Nederlandschen gezant te Parijs heeft aldaar de onderteekening plaats gehad van een nieuw verdrag van handel en scheepvaart tusschen Nederland en Frankrijk. Art. 14 van het door de tweede kamer verwor pen tractaat is bij het nieuwe vervallen, of al- tans zal het verbod worden opgeheven, om den uitvoer van kolen te verbieden. Ook het veel besproken art. 21 is verdwenen, zoodat niet de mogelijkheid is afgesneden om weer differentieele rechten in onze koloniën te heffen. Overigens moet het tractaat gelijkluidend zijn met het vroegere. De commissie van beheer van den veekring te Waalwijk heeft de aandacht van het geweste lijk bestuur gevestigd op het groot belang, dat voor den veestapel in de Langstraat verbonden is aan de vestiging van een veearts in dien kring, en heeft daarvoor een subsidie van f 800, dat ook elders wordt verleend, aangevraagd. De te Breda verschijnende //Boerencourant" uitgegeven door den heer J. Philipsen, zal met 1 April a. s. worden herdoopt en alsdan heelen: „Prov. Noordbrabantsche Landbouw-Courant" en dat naar aanleiding van de onlangs opge richte Noordbrabantsche Maatschappij van Land bouw, waardoor thans met vereende krachten kan gewerkt worden. De maatschappij tot exploitatie van staats spoorwegen is voornemens om eene verlaging der prijzen voor abonnementskaarten voor han delsreizigers en andere personen in te voeren. Vooral voor groote afstanden zullen de verla gingen zeer aanzienlijk zijn en tevens zullen abonnementskaartengeldig voor het geheele Noordemet of Zuidernet der staatsspoorwegen of voor beide netten, zoowel voor handelsreizigers als voor andere personen, voor eerstgenoemden tegen zeer lage prijzenverkrijgbaar wórden gesteld. Door de politie te Rotterdam is over de grenzen van het rijk, in de richting van Duitsch land verwijderd geworden zekere Robert Kirsch- ningdieniettegenstaande hij geheel zonder middelen was, het plan gemaakt had om te dier stede onder den naam van Henry Roger handel te drijven en daartoe, evenals de persoon die zich verleden jaar daar onder den naam van Bernhardt Wijprecht heeft opgehouden, brieven, enveloppes en kaartjes had laten drukken met het adres //Henry Roger, General-Agent and Shipper". Op dezelfde wijze is mede verwijderd geworden een Duitscher, die zich op verdachte manier aldaar ophield en met bovengenoemden persoon in betrekking stond. Een arme blinde viouw was Vrijdag jl. te Amersfoort alleen te huistoen door een onbekende oorzaak een peluw en twee lakens van haar bed en nog andere zaken in brand geraakten; op haar angstgesclirei kwamen eenige buren toeschieten, die de brandende voorwerpen spoedig blu8chten, en haar voor een groot onheil bewaarden. Onder de gemeente Lithoijen woedde de vorige week een hevige brand, waardoor een van steen gebouwd, doch met stroo gedekt huis in de asch werd gelegd. Van de roerende goederen is weinig gered. De schade is vrij aanzienlijk. De oorzaak is onbekend. Het verbrande was verzekerd. met afgereden hoofd, Zijn lijk is door de Kraiing3che politie overgenomen. De woning door den landbouwer G. te Geraert bewoond, is met een gedeelte van het roerend goed geheel verbrand. Alleen het vee is gered. Alles was verzekerd. Oorzaak onbekend. Zondagavond zijn te Krimpen aan den IJssel drie jongelieden, die met een boot zonder riemen over het onstuimige water wilden varen, verdronken, Waarschijnlijk is de boot door den wind omgeslagen. De lijken zijn alle gevonden. Te Scheveningen is het treurige bericht aangebracht, kat een bomschuit tengevolge van het stormweder boven Zand voort was omgesla gen en dat de equipage, uit zas personen be staande, was verdronken. Naar men uit Gendringen meldt zijn de drinkebroers aldaar zoo bevreesd voor de toe passing der drankwet, dat zij zich gaan bedrinken in aangrenzende gemeenten en eerst na aldaar te zijn ontnuchterd, weder huiswaarts durven keeren. Looiersbeurs bij den heer V. d. Lebden, nabij het station. Gebr. Keunen. 60 gezouten Buenos-Ayres 38/40 p. Gr. zuigers 5/51/2 p. Pessers. Gezouteu Buenos-Ayres 36 p. Paar- denhalzen en wild overleder. B. Verhagen. Verschillende partijen gezouten zooileder in wicht van 30 a 40 p. Buffels en K aapzoolleder. Ant. Kerssemakers-Simonis. Gezouten Buenos- Ayres 48 p., dito 34 p., dito 38 p., gez. platen 28 p. G. Schellekens. Gezouten Buenos-Ayres 34 p. Een partij banden tuigleder, gr. zuigers en kalfsvellen. P. Schellekens. 300 gr. overleers 3 a 5 p., 150 gezouten zoolleers 33/37 p. 500 p. biunen- zoolleder. 200 p. contrefoorleder. Verlakt en chevreauleder. Glaudemans. Paardenleder, gr. overleder, licht zoolleder en binnenzoolleder. M. Kuiten. 100 paardenhalzen 3 p. 50 grauwe Daccas 4 a 5 p. J. Moonen. 30 gezouten Buenos-Ayres zool leers 38/40 p. 50 dito 30/32 p. paarden leder in 't smeer. T. J. Van 'Luijtelaar. 60 gez. Buenos-Ayres 33/36 p., Javas ronde nerf 9 p. Javas in 't smeer 8 a 10 p. M. Valens. 80 Javas in 't smeer 6 a 8 p., 70 gezouten Buenos-Ayres 34/36 p. E. Vosters. 50 gez. Buenos-Ayres 37/40 p., 50 gez. Uruguay 30/32 p. Looiersbeurs den eersten Dinsdag van elke maand bij den heer V. d. Leeden nabij het station, alwaar ook steeds het voorraadsboek ligt. GORINCHEM, 27 Maart. De aanvoer van granen was heden stil, handel redelijk zoodat het aangevoerde met moeite plaatsing vond tegen vorige prijzen. Men besteedde voor: ristarwe f 10,50 1100 roode dito f9.00 a 9,75 witte dito f 9.00, a 10 75 ml. rogge f0,00 is. 0.00 buitenl. dito f0,00 a 0.0 gerst f 5.50 a 6.00, haver f3.50 4.50 beste .kook- erwten f9.00 a 9.50, beste mestingerwten f7 00 f7.50 duivenboonen f7.75 h 8.00 paardenboonen f7.50 a 7.75 lijnzaad f 10.00 it 10.50, alles naar qual. en per heet. Bij een aanvoer van slechts 226 stuks vee was de handel heden vooral in lcalfdragende koeien zeer geanimeerd. lste soort Kalfkoeien 2de Kalfvaarzen Vare koeien Guiste Vaarzen Melkkoeien Tweejarige Ossen Pinken Ilokkeling ossen u stieren Graskalveren Nuchtere Kalveren f220 f320 f000 f000 f140 f230 f000 f000 f 00 f000 f160 f230 f 00 f000 f 30 f 60 f 00 f 00 f 00 f 00 f 00 f 00 f6.00 f 12 De groote spinnerij van den heer Jackson te Rheine is geheel door brand vernield. Niet tegenstaande alle aangewende pogingen viel aan blusschen niet te denken. Vele arbeiders zijn daardoor zonder werk. Weder zijn 245 personen waaronder 21 vrouwen en kind, wegens landlooperij, gemis van papieren of om andere redenen, door de justitie uit het rijk verwijderd. Nabij Rotterdam, tusschen de IJsselmond- sche laan en den 3tations-afstandspaalis het lijk gevonden van een onbekend manspersoon Varkenszware van 150 kilo golden 48 52 ct minder zware 00 h 00 c. per kilofokvarkens van 6 a 8 weken fO.OO it f0 per stuk. Boter f 0,72 f0.78. Eieren f0,95 a 1.00 de 26 stuks. ROTTERDAM, 27 Maart. Tarwe. De aanvoer van Inlandsche witte was wederom niet groot en waren de partijtjes zonder 6chot tot ruim vorige prijzen te plaatsendoch het overige ging nagenoeg onveanderd langzaam van de hand. Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Over- maassche de beste f 11.25 a 12.50; dito goede f9.50 a 10.50; dito mindere f8.00 a 9.25. Jarige dito, de beste f 00.00 00.00; dito min- dere fO.OO a 00,00. V Voorspoedig bevallen van een welge schapen ZOON, mijn geliefde echtgenoote Waalwijk, 29 Maart 1882. P. VAN LOON.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2