Geldersche Cfediet-Vereeniging De notaris Rant, BEKHUIS 10DELIANTELS SPECIALE INRICHTING STIKMACHINES. NAAI- echte Knoopsgatenmachine STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ. Van Waalwijk naarRotterdam. Van Botterdam naar Waalwijk, Van Waalwijk oaar Rotterdam, MAGAZIJNEN TEE HEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. n. jTsuy-yer IDE STER, ANTOON TIELEN, te WAALWIJK, benevens de Elastiek-Machine „Polytype." MOOHDBEABANTSCHE 's-ROSCH, Kerkstraat 65 en 66. ÖP SB 2 3 22 STOOMKETELS en WERKTUIGEN 1. Een perceel Hooiland, 2. Bouwland, 3. Bouwland, 4. Bouwland, m m Zijden en Stoffen maken van Mantels KLEEDINGSTUKKEN, VOOR DE LEDERINDUSTRIE, l Na. dien datum wordt dezelve verhoogd tot ƒ4.De verzending begint den 4 April. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Stoomboot STAD TILBURG APRIL 1882. MEI 1882. „De Hollandsche Tuin", Bickerstraat 20 21, Amsterdam. op Dinsdag 25 April daarna PUBLIEK VERKOOPEN: TE WAALWIJK, thans WEDER in werking zijnde beveelt zich aan voor de levering van de verschillende biersoorten. De gewone jaarlijksche ALBEMEENE VERGADERING VAN AANDEEL HOUDERS IN DE Maandag den 17 April a. s., PUBLIEK VERKOOPEN: op Woensdag 29 Maart 1882, op Woensdag 5 April 1882, A Toor MANTELS, ROBES en COSTUMES uit de voornaamste fabrieken, beneden winkelprijs. uit te voeren op maat volgens de nieuwste modellen. H. F. M. VAN DE GOOR, neemt BESTELLINGEN aan op het f Deze Maatschappij biedt de geschiktste reisgelegenheid aan voor personen van Tilburg naar LoonopzandKaatsheuvelSprangBesoijen WaalwijkBaardwijk en verdere dorpen der Langstraat en om gekeerd. Zij staat in directe aansluiting met ROTTERDAM, AMSTERDAM en tusschengelegen plaatsen per en is dus het BESTESNELSTE en GOEDKOOPSTE vervoer middel voor goederen van alle soort. De uren van vertrek der Stoomboot STAD TILBURGzijn geregeld als volgt: Nadere informatiën bij de Agenten: te Waalwijk de Heer CHR. YAN DE WERFFHaven te Rotterdam P. H. KOK, Haringvliet ZZ. 90; te Dordrecht J. MAST H.Wz., Merwekade; te Amsterdam D. F. KIEVITS, Expediteurs. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Tekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. IBB ^5^ Heden overleed tot diepe j A droefheid van mij, mijne kin- deren en behuwdkinderen, na I langdurig lijden en voorzien van de H. Sacramenten der 'stervenden, zacht I en kalm, mijn dierbare echtgenoot I)E HEER GERARDUS VAN LOON, in den ouderdom van ruim 66 jaren. Wed. A. VAN LOON- Van Dijk. Waalwijk, 26 Maart 1382. T\oor deze zeggen wij onzen harte- ■*-Mijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden op den dag der Eerste H. Communie onzer dochter. A. C. LE EL ANC en Echtgenoote. Waalwijk, 29 Maart 1882. DE NOTARIS te Waalwijk, zal op Dinsdag 11 April 1882, Provisioneel ter licrberge van J. De Kort, en Finaal ter herberge van Nic. Schonis te Baardwijk, telkens des avonds 6 ure, Onder Baardtoijk. I. Voor de Erfgenamen van de Weduwe L. VAN HERPT: op het Laageind „Voorweide", groot 1.65,90 hcetaren. over de le Zeine, groot 86 aren. II. Voor de Kinderen C. VAN HERPT. over de le Zeine, groot 72.80 aren. III. Voor ARN. JOII. VAN DER LEE, te Vlijmen over de 2e Zeine, groot 82,30 aren. Op den dag der Einale toewijzing zullen afzonderlijk worden verkocht, de KANA- DABOOMEN, staande voor den eersten koop. DE BIERBROUWERIJ zal gehouden worden te ARNHEM, op des namiddigs ten 1 ure, in het gewone gebouw, Rijnstraat No 42. De vol gefourneerde aandeelen ,,aan toonder'', zoomede de volmachten, moeten door de houders die deze vergadering wenschen bij te wonen minstens 24 uren te vorenten kantore der directie worden ingeleverd. te Waalwijk, zal ten verzoeke van JOHAN NES ADRIAN US KOESTEREN en CA- THARINA ADRIAN A KOLSTEREN te Besoijen ONDER BESOIJEN. en ERF met aangelegen WEILAND aan de Zuidzijde van de Keistraat, in sectie D., nos 210, 211, 212, 201 en 202, groot te zamen 38 aren 51 centiaren. Verdeeld in 3 koopen, als: Koop I. Het Huis met Erf, Tuin en Dam, tot waar is afgepaald. Koop II. Een Bouwplaats met Tuin, zooals is afgepaald, lang ongeveer 521/s meter en breed gemiddeld 9 meters. Koop III. Het Weiland, achter voorschreven tuin, met den Dam aan de Oostzijde, zooals is afgepaald. Deze koopen zullen bij den toeslag in massa ter afmijning aangeboden worden. 1 Deze verkooping zal plaats hebben te Besoijen, Provisioneelteu huize van de weduwe A. Brokken en Finaal ten huize van Gerardus van Zon, telkens des avonds om 7 uren. MM \<r,#3CW van eene groote sortecring DIVERSE voor het en andere naast het Postkantoor te Waalwijk. samengesteld door JAN PHILIPSEN en GERARD HAA GH. Daarin worden opgenomen (alphabetisch gerangschikt) de namen van: Fabrikanten van blaasbalgen. l. Huidenzouters. T n brandspuitslangen. m. Leerlooiers. c- g drijfriemen. n. Leertouwers. d. a g machineriën in gebruik bij O. Lijmstokers. de looierij en schoenmakerij. P- Makelaars. Handelaars in haar. Q- Scbaftenmakers. ff- g huiden. r. Schoenmakers. n leder. s. Winkeliers in schoenen en laarzen. u g lederfournituren. t. Zadelmakers. g h looiersgereedschappen. u. Zeeltenmakers. j. schors. V. Zeembereiders. k. u r wol. Onnoodig de groote noodzakelijkheid van zulk een adresboek aan te toonen dat het voor elk hierboven genoemd beroep onmisbaar is. Niettegenstaande den grooten omvang is de prijs slechts f 3.00 per exemplaar bij inteekening TOT ÉÉN APRIL. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien; Maandag 3 's morgens 5.30 ure. Woensdag 5 6.30 Vrijdag 7 7,30 Maandag 10 9,— Woensdag 12 's middags 12.— Vdijdag 14 'snamidd. 2.— Maandag 17 's morgens 5.n Woensdag 19 6.— Vrijdag 21 7._ Maandag 24 10.— Woensdag 26 's middags 12,— Vrijdag 28 2.30 Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag 1 's morgens 10.- 4 6 's namidd. 11 's morgens 13 15 IS 20 's namidd. 22 25 's morgens 27 29 11.30 1230 1.30 5.— 7.— 9.— 11 12.30 1.30 5.— 6.30 Maandag 1 's morgens 4.30 ure. Woensdag- Vrijdag Maandag Woensdag Vrijdag Maandag Woensdag Vrijdag Maandag W oensdag Vrijdag Maandag Woensdag 5.00 n 6.30 ii 8 8.30 ii 10 10.30 ii 12 's namidd. 12.30 ii 15 's morgens 4.— ii 17 5.30 ii 19 6.30 H 22 8.30 II 24 9.30 II 26 11.30 II 29 3.— II 31 4.30 II Dinsdag 2 's morgens 11.— Donderdag 4 's middags 12.— Zaterdag 6 's namidd. 1 Dinsdag 9 ii 2.30 Donderdag 11 's morgens 5.— Zaterdag 13 ii 7.— Dinsdag 16 ii 10.— Donderdag 18 ii 11.30 Zaterdag 20 's namidd. 12.30 Dinsdag 23 ii 2.— Donderdag 25 ii 3.- Zaterdag 27 's morgens 6.30 Dinsdag 30 ii 9.— VAN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3