Trekkingen 1 Juni en 1 December F-c M A N T E L S. WED. J. e. een Huis Attentie Jet A. J. RANT, eiken VRiJDAG en MARKTDAG, URB APfllS-PlLL EN rg-Van Ree, MODELMANTELS SPECIALE INRICHTING LOTEIST f3_- P. C. B AI JENS, De Notaris SANT, Berigt van Inzet, IDE STER, I ANTOON TIELEN, te WAALWIJK, Prijs buiten inteekening f4.00. Burgerlijke Stand. ADIEBTEVTIEN. f lofton f25>000> f 15,000, 1 1JU,UUU, f5000, f3000, f2500, f1000, f100, f75, f50, f25, f20, f 10, f5 enz. Ontvangen Schoenmakers, A. VERHEULEN 1. Een perceel Hooiland, 2. Bouwland, 3. Bouwland, 4. Bouwland, Oosterhout en Waalwijk, A. van der Corput. de Wed. Kuenen Zn. Zijden en Stoffen maken van Mantels KLEEDENGSTÜKKN, VOOR DE LEDERINDUSTRIE, L Elk lot moet uitkomen met minstens een G 3UZE 1 ROOTE KE PUBLIEK VERKOOPEN: TE WAALWIJK, thans WEDER in werking zijnde beveelt zich aan voor de levering van de verschillende biersoorten. voor MANTELS, ROBES en COSTUMES uit de voornaamste fabrieken, beneden winkelprijs. uit te voeren op maat volgens de nieuwste modellen. H. F. M. VAN DE GOOR, neemt BESTELLINGEN aan op het f hij zich meester van een overjaswaarmee hij zich wegpakte zonder zijne verteringen te beta len. Aan de ijverige vervolging der politie wist hij telkens te ontkomen. Hij had zelfs de stoutheid zich in het naburige Werverskoof uit te geven voor een welgesteld persoon die op trouwen stond met een burgemeestersdochter waarom hij een boerderij wenschte te koopen. Zoo verkreeg hij bij een openbare verkooping f40 strijkgeld en verdween daarna heel handig, toen hij bemerkte dat raar zijn persoon werd onderzocht, waaruit hij terecht begreep dat spoe dig zou blijken hoe hij den notaris en alle Wervershovers bij den neus had gehad. Zóó zijn er talrijke voorbeelden van zijue oneerlijke practijken te vertellen. A. B. is een eenvoudige boerenknecht uit het landelijke Wijdenes. Te Oudenbosch zijn ten huize van A. van Aartten nadeele van eene bij hem inwonende vrouw ontvreemd eenige sieraden zonder dat men tot nog toe der. dief heeft kunnen opsporen. Wederom meldt men ons een curieus feit, waaruit blijktdat in verschillende oorden van Friesland het geloof van //tsjoeiulerij en duivel banners" nog lang niet geweken is. Voor eenigen tijd kwam de dochter van zekeren de V., te Kollumerzwaag (Friesland) bij een jongeling met het verzoek of hij even bij hare broers wilde komen. De jongeling be geeft zich terstond naar het huis van de V. Op de vraagwat men van hem verlangt, ontvangt hij van een der zoons teu antwoord//Doe hast us mem onder de plak hetgeen beteekent wgij hebt onze moeder betooverd." Daar komt op eens de vrouw gewapend met een hooivork op den jongeling los met bedreiging hem te zullen doorsteken indien hij haar niet geneest. Met moeite gelukte het den jongen //tsjoender" zich uit die voor hem zoo gevaarlijke positie te redden. Wat was de aanleiding tot die verdenking gaweest. Voor een paar jaar waren de zoons van de V. met hun makkerden hierboven bedoelden jongeling, op de kermis te Kollum. Met hun drieën namen ze toen een kijkje in de teut van eene kaartlegsterom eens in den zwarten spiegel te zien, teneinde daarin de schoonheden hunner toekomstige levensgezellin nen te kunnen bewonderen. Maar zie daar vertelt de juffrouwdat de jongeling iets van z/de vrije kunst" verstaatDe zoons van de V. zijn eenvoudig genoeg om tengevolge van dat praatje van de kaartlegsterte constateeren, dat hunne moederdie al eenigen tijd aan kiespijn leed, door hunnen kameraad //betsjoend" is Gelukkig voor den beschuldigdedat het geloof aan zijne bevredenheid in het tsjoenen anders gezegd „in de vrije kunsten", zich alleen tot de huishouding van de V. bepaalt. Baardwijk 30 Maart. Ter vergadering der vereeniging tot bevordering van de belangen der schoenmakerij werden Dinsdag-avond behandeld de volgende punten a. Bespreking der in den loop der maand gecirculeerd hebbende mode en patroonplaten en der aangekochte nieuwe gereedschappen b. de keuze en het gebruik van materiaal c. het hoekstelsel tot het maken patronen; d. het leerlingschap. Op verzoek zal punt c in de volgende ver gadering nogmaals behandeld worden en dan ook toegepast worden op laarzen met hakken. UITVOERINGEN. WAALWIJK. Door de Liedertafel //Oefening cn Vermaak" van Waalwijk en Besoijen zullen, op de repetitie a. s. Zondag de volgende stukken worden ge zongen 1. Nachigesang. Abt. 2. Das Gebet der Erde. Zöllner. 4. Mijn Scheepje Beschnidt. Van 17 Maart en met 1 April 1882 WAALWIJK. Beallen Maria van Bokhoven, geb. van Breugel d. Johanna Antonia le Blanc weduwe van Adrianus Josephus van Dongen z. Antonia Kapteijn geb. van Balkom, d. Cornelia Ger- truda van Loon, geb. Gragtmans, z. Overleden-. Elisabeth van Uumongehuwd 58 j. Maria Johanna Trommels, 12 jaar Gerardiis van Loonechtg. van Adriana Francisca van Dijk 66 jaar Wilielmus Adrianus Josephus Jansen 5 weken. WAALWIJK, 24 Maart. De aanvoer ter paardenmarkt bedroeg heden 185 stuks, de handel was stil, in tegenstelling der vorige markten waren er weinig buitenlandsche kooplieden. De handel ter veemarkt was stiller en de aanvoer bedroeg ongeveer 600 stuks. Men besteedde voor Kalfkoeien golden f280 h f000 Kalfvaarzen f 260 h f 000 De handel in granen was niet geanimeerdde prijzen zijn iets flauwer. Boter aangevoerd 1530 kilo van f 1.29 a f 1.46 per kilogram. Eieren f3.50 ii f4.00 per 100 stuks. Biggen golden tot f 12.50 per stuk. mj Voorspoedig bevallen van een welge schapen ZOON, miju geliefde echtgenoote CORN. VAN LOON-Gragtmans. Waalwijk, 29 Maart 1882. P. VAN LOON. t Heden overleed tot diepe droefheid van mij, mijne kin deren en behuwdkinderen, na langdurig lijden en voorzien van de H. Sacramenten der 'stervenden, zacht en kalm, mijn dierbare echtgenoot DE HEElt GERARDUS VAN LOON, in den ouderdom van ruim 66 jaren. Wed. A. VAN LOON- Van Dijk. Waalwijk, 26 Maart 1382. Den 28 Maart 11. overleed| A in het klooster der Ursulinen j te Savethem(Belgie) tijdig i j voorzien van de H. H. Sacramenten, I onze geliefde zuster en behuwdzuster, i de eerwaarde Mère IGNACE, (Francisca Dumoulin), in den ouderdom van 47 jaren. Besoijen, 31 Maart 1882. Namens de familie VICTOR DUMOULIN. Eenige en algemeene kennisgeving. Vereeniging „ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG." met prijzen van Zoolang de Loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premiën, zoodat men den kans beeft met een en hetzelfde lot meer dan eens een boogeren of lageren prijs te trekken. Verkrijgbaar a f2.70 bij den beer te Waalwijk. "1 te Waalwijkis voornemens Publiek te VERKOOPEN: Provisioneel op Woensdag 12 April 1882, ten lierberge van Nicolaas Dekkers te Baardwijk Finaal op Woensdag 26 April 1882, ten berberge van Jan De Kort te Baard wijk, telkens des avonds om 8 uren. Te Baardwijk. Koop I. De Oostelijke belft, groot ongeveer 9 aren 93 centiaren, van en ERF met TUIN, thans nog deel uitmakende van de kadastrale nommers 800, 801, 397, 400, 4-01 en 621 van sectie E., te zamen geheel groot 23 aren 12 centiaren. Toebehoorende aan PIETERNELLA VAN DER ZANDEN, weduwe van JACOBUS STEENBERGENte Baardwijk. Koop II. De Westelijke belft, groot on geveer 7 aren 85 centiaren van voormeld liuis, erf en tuin, insgelijks nog deel uitma kende van voormelde kadastrale nommers van sectie E., met den strook grond, groot on geveer 5 aren 90 centiaren, breed 4 meters gelegen aan de Westzijde langs deze Weste lijke belft, insgelijks nog deel uitmakende van voormelde kadastrale nummers van sec. E. Toebehoorende aan ANTONIA VAN DER ZANDENechtgenoote van NICOLAAS SMITS, te Kaatsheuvel. De Vaste Goederen, onder voormelde koo pen omschreven, zijn voor den kadastralen dienst nog niet afzonderlijk genummerd. Voornoemde Notaris geeft inlichtingen. 1 die Chevreau meisjes-laarzen en jongens-schoenen voor een minnen prijs hebben op te 1 ruimen, vervoegen zich, met moisters, bij Fabriekant en Koopman, Boschstraat, Breda. DE NOTARIS te Waalwijk, maakt bekend, dat de Vaste goederen van J. A. en C. A. KOESTEREN, te Besoijen, zijn ingezet: Koop I op f 300.koop II op f 200. koop III op f 300.koop IV (zijnde de massa van koopen I en II) op f 500.en koop V., (zijnde de massa 'van koopen I, II en III) op f1200. De toeslag blijft bepaald op Woensdag 5 April a. S., tot welken dag ten kantore van genoemden notaris gelegenheid bestaat tot verbooging. DE NOTARIS te Waalwijk, zal op Dinsdag 11 April 1882, Provisioneel ter herb erge van J. De Kort, en op Dinsdag 25 April daarna Finaal ter berberge van Nic. Schonis te Baardwijk, telkens des avonds 6 ure, Onder Baardwijk. I. Voor de Erfgenamen van de Weduwe L. VAN HERPT: op het Laageind ,/Voorweide", groot 1.65,90 hcetaren. over de le Zeine, groot 86 aren. II. Voor de Kinderen C. VAN HERPT. over de le Zeine, groot 72.80 aren. III. Voor ARN. JOH. VAN DER LEE, te Vlijmen over de 2e Zeine, groot 82,30 aren. Op den dag der Finale toewijzing zullen afzonderlijk worden verkocht, de KANA- DABOOMEN, staande voor den eersten koop. DE BIERBROUWERIJ tot vervoer van GOEDEREN tusschen in correspondentie met BREDA, zeer geschikt voor HUISRAAD en MEUBELEN, Rijdt op bij W. GOVERS, in de Koren beurs te Waaldijk, bereid volgens het ECHTE recept van zijn zeer nuttig tegen ongesteldhe den der Maag, heilzaam voor de Spijs ver teering, uitmuntend tegen de Gal, Scherpte in 't bloed en f Huiduitslag, zacht Laxeerend en Slijmafdrijvend. 3772 Ct. de doos verkrijgbaar te Waalwijk alleen bij A. G. G. Oosterling. Tilburg. J. H. VAN GIL8. Besoijen. Van Delft v. Heinsb. Dussen. Wed. van Dijk Zn Geertruidenberg. Koene Severijns. 's Gravemoer. G. Bijl. Heusden. Malingré. Loonopzand. L. v. d. Hoven. Sprang. Woudrichem. Wed. Otto. Waspik. M. Muscus. Wijk J. J. Aitton. en in de bekende depots in andere plaatsen. Men wacJite zich voor namaaksels Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteekening van de vervaardigers Wed. KUENEN ZOON. Chemistew van eene groole sortecring DIVERSE W voor het en andere naast het Postkantoor te Waalwijk. samengesteld door JAN PHILIPSEN en GERARD HAAGH. Daarin zijn opgenomen (alphabetisch gerangschikt) de namen van: a. Fabrikanten van blaasbalgen. b. brandspuitslangen, c- n drijfriemen. d. machineriën in gebruik bij de looierij en schoenmakerij. e. Handelaars in haar. u huiden. I, leder. a n lederfournituren. u n looiersgereedschappen. h u schors. u wol. l. Iluidenzouters. m. Leerlooiers, n. Leertouwers. o. Lijmstokers. p. Makelaars. q. Scliaftenmakers. r. Schoenmakers. s. Winkeliers in schoenen en laarzen. t. Zadelmakers. u. Zeeltenmakers. v. Zeembereiders. Onnoodig de groote noodzakelijkheid van zulk een adresboek aan te toonen dat het voor elk hierboven genoemd beroep onmisbaar is. De verzending begint binnen eenige dagen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3