Oostenrijk. Rusland. Amerika. BINNENLAND. Handelsberichten. proefje van die sigaren te gevenopdat zij zich zelren zouden kunnen overtuigen omtrent de hoedanigheid van de producten der regie. Hij had in een der bijzalen een aantal kistjes met sigaren uit de rijksfabriek te Straatsburg, van verschillende prijzen, tusschen 3 en 25 pf., laten brengenen een aantal afgevaardigden kwamen daar, na de zitting, een proefje nemen. Allen waren het er over eens dat de sigaren afschuwelijk waren en de proefneming heeft het aantal tegenstanders van het monopolie niet weinig doen toenemen. Volgens berichten uit Weenen zou de minder vriendschappelijke verhouding tusschen Oostenrijk en Rusland steeds duidelijker aan het licht treden. Te Weenen en Berlijn doet weder het gerucht van de aftreding van den czar de ronde. Zelfs in Petersburg is er sprake van en men verhaalt daarbij dat de keizer, voor hij zal af treden, een ministerraad zal instellen, waarvan de eerste daad zou zijn een oproeping te doen tot het volk om eene wetgevende vergadering te kiezen. Wat van die geruchten waar is, zal de tijd nog moeten leeren. Volgens officieel bericht ontving generaal Obadieh den 26 Maart bevel, het terrein op den rechteroever der Drina, tusschen Foca en Gorazao, tot de grenzen van Montenegro en Sandschak door te trekken. Eene kolonne ont moette den 28 bij Ifzarkaraula opstandelingen, die na een kort gevecht terugtrokken, gedeelte lijk naar Sanlsckak en grootendeels naar Vikok. Een andere kolonne ontmoette den 28 bij Zece- valava 50 opstandelingen, die na een kort ge vecht op de vlucht sloegen, één doode en de levensmiddelen achterlatend; de kolonne bezette Bastaci. Obadieh trok den 29 van Foca naar Celebic, rechts en links kolonnes uitzendend, en kwam bijna tegelijk met die kolonnes te Celebic, na twee levendige gevechten bij Budaglavica en Velenic, waarin de opstandelingen op de vlucht gingen, de levensmiddelen achterlatende. De troepen verloren één doode en twee gekwetsten. Twee kolonnes, door Obadieh den 31 uitgezon den naar Visovo, bemerkten, toen zij den top van den berg Rogjet bijna bereikt hadden, een bende oproerlingen in de vallei Taradie op twee platboomde vaartuigen met hun vee de rivier overstaken. De troepen openden het vuur op de schuiten en schoten er een in den grond. Vele opstandelingen verdronken, de overigen vluchtten in noordelijke richting. De troepen vonden de lijken van 39 opstandelingen en het aantal dat verdronk, is onbekend. De troepen leden geen verlies. Dezer dagen had op den spoorweg nabij Salzburg een vreeseiijk drama plaats. De trein was op het punt het station binnen te rijden, toen de machinist zag dat een jongen zich op de rails wierp. Niet meer kunnende stoppen sprong hij van de locometief om den knaap hulp te bieden, maar, o schrik, het was zijn eigen zoon, die daar verminkt voor hem lag. De ongelukkige had zich om het leven gebracht omdat hij gestraft was. Te Odessa is weer een politieke moord gepleegd. Generaal Strelnikoff, ambtenaar van het openbaar ministerie bij het militair gerechts hof te Kiew, en naar Odessa gezonden om een politiek proces te leiden, is op de openbare straat doodgeschoten. De twee daders, die zich in gereedstaande rijtuigen wilden verwijderen werden^ na hardnekkigec tegenweer, waarbij verscheidene personen gekwetst werdengevat, 't Zijn jongelieden nog en ze weigeren hun naam te noemen. Zaterdag is hun de akte van be schuldiging ter hand gesteld en dienzelfden dag om 9 uur 's avonds is de krijgsraad bijeenge komen om de zaak in behandeling te nemen. Zondag is het stoffelijk overschot van den vermoorde onder den toeloop van een ontzaglijk groote volksmenigte, met alle militaire eer ter aarde besteld. De sedert den dood van Alexander II gezochte nihilist Kobosew, die voor een groot deel schuldig aan den aanslag was, is nu eindelijk te Moskou aangehouden en naar de Peter- en Paulvesting te St. Petersburg overgebracht. Een Amerikransche stoomboot, de Golden City, van New Orleans naar Cincinnati, is bij aankomst te Memphis verbrand. De brand werd in den vroegen morgen ortdekt en men legde haar aan de kade vast; maar de lijn brak voor allen aan wal waren en de strooming sleepte de brandende boot in snelle vaart mede de rivier af. Er waren 40 passagiers en een bemanning van 60 koppen aan boord. Ongeveer 20 per sonen, voor het meerendeel vrouwen en kinderen, kwamen in de vlammen om of verdronken. Al de officieren werden gered behalve de 2de machinist. Hij ontdekte den brand, waarschuwde en bleef op zijn post, totdat de viammen hem eiken uitweg hadden afgesneden. De meesten der geredden waren in nachtgewaad en ontkwa men slechts met groote moeite. Vijf minuten nadat de brand was ontdekt, stond de geheele kajuit reeds in vlammen. Onder de passagiers was een menageriehouder, die met zijn vrouw, twee kinderen en al zijn dieren om het leven kwam. Het brandende vaartuig deed ook een sleepboot en eenige ko lenschepen in brand raken, maar deze werden spoedig gebluscht. Tilburg, 5 April 1882. Uit het verslagbetreffende den toestand der Noordbrabantsche stoomtramwegmaatschappij ter algemeene vergadering van aandeelhouders, onder leiding van den pres. commissaris Jhr. Mr. J. B. Verheijen op 1 April te Tilburg gehouden en waarop 86 aandeelen, uitbrengende 53 stemmen, vertegenwoordigd warenuitgebracht, ontleenen we het volgende De exploitatie der lijn Tilburg—Waalwijk begon op 14 Juli 1881. De eerste zes weken werd slechts met drie treinen op en neer tot Besoijen geëxploiteerd en alle aansluiting met de haven te Waalwijk gemist. Het goederen vervoer dat geregeld toenemende iskon eerst op 1 Sept. een aanvang nemen en was in 1881 nog van weinig beteekenis. Reeds nu aanmer kelijk vermeerderd (319 verzendingen in Sept. '81 tegen 1497 in Maart '82) is het aan geen twijfel onderhevigdat dit zichvooral nu de stoomtram sinds 1 Maart '82 met de stoomboot a Stad Tilburg" in directe correspondentie met Rotterdam gebracht is, aanmerkelijk zal uit breiden daar steeds druk verkeer tusschen de haven van Waalwijk en Tilburg bestaat. Door het bestuur werd tot den aanleg van een zijtak naar Capellede beste der Lang— straatsche havens beslotenvoor welke lijn de concessiën verkregen werden. Een deel hiervan werd reeds in '81 gebouwd en wel tot de ge meente Kaatsheuveldie tot den dag der opening van dien zijtakvan alle verkeermiddelen was uitgesloten. Gemiddeld waren in 188117 kilometer in exploitatie. De lengte der lijn is thans bijna 21 kilometer. Het materiëel bestaat uit4 locomotieven geleverd door de locomotieffabriek Winterthur 2 vierassige gemengde wagens1 tweeassige le kl., 2 tweeassige 2 kl. en een open zomerwagen, al deze personenwagens, afkomstig uit de fabriek van J. J. Beijnen te Haarlem, terwijl 2 gesloten en^ 8 open goederenwagens door de Société Métallurgique te Nivelles werden afgeleverd. De weg bevindt zich in goeden staat en was in het natte weder gedureude zomer en najaar weinig aan zakkingen onderhevig. Niettegen staande de vele eigenaardige bezwaren die de eerste tijd eener nieuwe exploitatie met zich brengtkonden de resultaten daarvan, zoomede de toestai.d der maatschappij zeer gunstig ge noemd wordea. In het geheel werden in 169 dagen vervoerd 70,927 reizigers of gemiddeld 420 per dag, met een opbrengst van f17.430.076 of 24.57 cent per reiziger. Met de administratie der posterijen, zoomede met de expeditie Van Gend Loos werden contracten van vervoer afgesloten. Het eerste trad eerst op 1 Oct. in werking. Aan goederenvervoer werd ontvangen een bedrag van f2795.77 uitmakende met diverse ontvangsten rente van waarborgkapitaal een totaalontvangst van t 22,382,665. De onkosten-rekening bedraagt f12,203,125 zoodat blijft een saldo winst van f 10,179.54. Na afschrijving volgens statuten zal aan aandeelhouders kunnen worden uitge keerd makende per jaar gerekend een dividend van ruim 31/* °/0. Eene commissie tot onder zoek der balans werd benoemd, terwijl ten slotte de uit Tilburg en Waalwijk aanwezige aandeel houders den directeur verzochten krachtig te protesteeren tegen onware berichten dikwerf en nog op den dag der vergadering zelve in som mige dagbladen omtrent de maatschappij en den staat van den weg verspreid. Waalwijk, 5 April 1882. Met genoegen nemen wij het volgende artikel over uit het R. N. van verleden Zaterdag. Te Baardwijk bestaat eene nog jonge vereeni- ging waarvan we reeds een paar malen melding maakten en die naar ons meer en meer blijkt de zaken goed inziet. Zij stelt zich ten doel bevordering van de belangen der schoenmakerij, de hoofdtak der Baardwijksche industrie. Geen druktegeen omslaggeen groote woorden geen hoogdravende redevoeringen over vrijgevige of niet vrijgevige handelpolitiek niets van dat allesde ledenailen mannen van het vakkomen op gezette tijden bijeen en bespreker, dan al wat hun in den loop der dagen sedert de vorige vergadering is voorge komen in hun vak de mode- en patroonplaten op hun vak van toepassing, voor gezamenlijke rekening aangeschaft en die onder de leden ge circuleerd hebben worden daar besproken en wat de een niet weet, weet de ander allicht, zoodat na afloop der vergadering ieder volkomen op de hoogte is en zich in staat ziet de beste en nieuwste modellen en uitvindingen toe te passen. Een nieuw stuk gereedschap, dat een agent te koop aanbood, wordt in die vergaderingen onderzochtbesproken beproefd; nieuwe werk- systemen uit vakbladen als anderszins leeren kennen worden eveneens in die vergaderingen ter sprake gebracht en over onderwerpen van algemeenen aardzooals in de jongste vergade ring het leerlingschap waarover wij het in ons hoofdartikel van 11. Zondag hadden van ge dachten gewisseld. Dergelijke vereenigingen moeten uitstekend werken op den geest onder de gezamenlijke fabrikanten en werklieden en vooral op de alge meene ontwikkeling. Zij vernauwt den ouder lingen band zonder eerlijke concurrentie uit te sluiten want ieder beijvert zich om beter werk te leveren dan de anderen, terwijl dergelijke vereenigingen de oneerlijke concurrentie tegen werken en beletten. Het Baardwijksche schoeisel reeds zoo uitnemend ter faam zal er op blijven winnen en dit vooral ook danken aan de nuttige werking der bedoelde vereeniging. Zondagnacht omstreeks 12 uren ontwaakten twee op den zolder slapende jongens van C. Berenslandbouwer onder Waalwijk en zagen dat het achterhuistevens schuur, in brand stond. Zij konden van schrik en angst niet tot hun ouders en de nog 6 beneden slapende broeders en zusters roepen. De beneden slapenden waren intusschen ont waakt en dezen moesten zich haasten om, som- migen geheel ongekleed de vlammen te ontvluch ten. Berens redde nog met veel gevaar zijn paard van weinig waarde twee koeien een kalf, zeug, houd en vele kippen en al hunne goederen kwamen in de vlammen om. De beklagens waardige lieden waren thans de gevolgen van een vorigen voor hen mede zeer nadeeligen brand, door ijverzuinigheid en goed gedrag eenigsins te boven gekomen. Op hetzelfde tijdstip stond op slechts eenige minuten van daar een hooischelftop het erf van en behoorende aan de wed. J. Timmermans in het gehucht Hoekje, gemeente Loonopzand rondom in brand; vier personen welke dezen brand zagen en er heen snelden, vonden de eigenares en hare kinderen nog in diepe rust. Hoewel de schelft slechts op een geringen af stand van de hoeve stond en de wind ongunstig was, hebben bedoelde vier mannen met de twee zoons der weduwe den brand met veel inspanning gebluscht. Algemeen wordt vermoed dat beide branden moedwillig zijn gesticht. Door de maréchausée's wordt ijverig onderzoek ingesteld. De oplichter Gantz waarmede in ons land verschillende firma'svoornamelijk Duitsche tot hun spijt in connectie kwamen zal thans worden uitgeleverd. De quaestie of daartoe termen bestonden of niet heeft lang genoeg ge hangen maar is nudoor de verwerping van Gantz's appèl beslist. De officier van justitie te Arnhem vestigt de aandacht op een drietal Duitschers gebroe ders Bales, uit Steele bij Essen, die sinds jaren hun werk schijnen gemaakt te hebben van het bestelen der offerbussen in kerken zoowel in Duitschland en Belgie als in Nederland. Elk van deze drie personeD is deswege voor eenigen tijd afzonderlijk veroordeelddoch zij bevinden zich waarschijnlijk thaus weder in vrijheid. Valentin Bales werd veroordeeld wegens kerk diefstal te Keulenomstreeks het begin van 1880 tot 2 jaren tuchthuisstraf. Matthias Bales oud 38 jaren, werd 11 December 1880 te Arnhem op heeterdaad op een dergelijken dief stal betrapt en bij vonnis der arrond.-rechtbank aldaar dd. 4 Jan. 1881 veroordeeld tot 1 jaar celstraf. Johann Balesoud 33 jaren die bij laatstgemelden diefstal tegenwoordig en daaraan waarschijnlijk medeplichtig was, doch zich door de vlucht heeft weten te redden werd eenige dagen later, namelijk 23 Dec. 1880, in den dom te Keulenbetrapt op eene poging tot diefstal, waarvoor hij aldaar den 12den Maart 1882 veroordeeld werd tot 3 maanden gevange nisstraf. De beide laatsten moeten herhaaldelijk Nederlandin het bijzonder de grensproviën bereisd hebben. Zij hadden een fatsoenlijk voor komen waren goed gekleed en gaven voor op reis te zijn voor zakenof ook wel voor een onderzoek omtrent een erfenis. Gewoonlijk gingen zij puasi liggen bidden in R. K. kerken, totdat zij ontwaarden aldaar alleen te zijn. Van Johann Bales bezit het parket te Arnhem een photographisch portret. De Fransche regeering heeft de voorloopige aanhouding wegens bedreigelijkc bankbreuk en medeplichtigheid daaraan aangevraagd van Gus- tave Lemaire en Antoinetta Leblanc wier pho- tographische portretten te 's-HageRotterdam en Amsterdam voorhanden zijn. Als een bijdrage tot de kennis van de werking der drankwet verdient vermeldingdat te Haarlem gedurende liet Le kwartaal van 1882 zijn in arrest gebracht wegens openbare dronken schap 191 personen, terwijl in het vorig jaar dit getal over hetzelfde tijdstip slechts 83 bedroeg. Zóó groot is tegenwoordig de toevloed van landverhuizersdat de vorige week langs den Oosterspoorweg twee extra-treinen liepen uit sluitend met landverhuizers die uit Amsterdam de reis naar Amerika zouden maken. Omtrent de Surreyhet stoomschipdat met ruim 1000 passagiers aan boord van Amsterdam naar New-Tork vertrok deelt het Handelsblad mede Het vaartuig is nog in de volle kracht der eerste jeugd het werd ten vorige jare gebouwd op de werf dei beroemde scheepsbouwmeesters Miitchell Co. Bij eene lengte van 330 voet, heeft het een breedte van 40 en een diepte van 31 voet. De inhoudsgrootte bedraagt 4000 ton; de dubbele cilinder-machines vertegenwoordigen 1800 paardekrachten. Deze voortstuwende kracht wordt nog ondersteund door een driemast-stoom- bootstuiggeplaatst naar de eischen van de waterverplaatsing. Niet zelden loopt deze kolos sus dan ook 15 mijlen. Het stuurraaa wordt ter bevordering der snelheid van wenden door stoom bewogen. Het schip is in acht waterdichte afdeelingen verdeeld gescheiden door ijzeren schotten; eene afdeeling kan gevolgelijk beschadigd worden, zonder dat dit onmiddelijk gevaar veroorzaakt. Tegen brandgevaar is met niet minder zorg gewaakt. Een dubbele bodem en waterballast verkoogen nog de veiligheid der opvarenden. De kajuit van den commandant is in onmid dellijke nabijheid van het stuurradonder de commaudantsbrugzoodat hij steeds onmiddellijk alles kan nagaanen om het stelsel van eenheid in het commando streng door te voeren zijn de hutten van mede-officieren in de nabijheid van de kapiteinskajuit aangebracht. Het geheele schip is thans uitsluitend voor derde klasse passagiers ingerichtin drie afdee lingen, die door afzonderlijke toegangen gescheiden zijnatdeeling a, bestemd voor ongehuwde mannen afd. B. voor gezinnenafd. C, voor ongehuwde vrouwen. In elke afdeeling bevinden zich bassins, welke door gestadigen toevoer van frisch water, de passagiers in de gelegenheid stellen zich steeds te reinigeneveneens bevinden zich in elke afdeeling disiilleertoestelien die zulk eene hoe veelheid drinkwater leveren dat elke passagier zooveel kan gebruiken als hij verkiest. Een ander voordeel is de vrije beweging op het dekdat geheel ter beschikking der land verhuizers isdaar slechts ééne klasse de reis medemaakt. Voor de ziekendie door een geëxamineerd dokter worden behandeldzijn daarenboven afzonderlijke vertrekken ingericht. Dinsdag heeft een meisje van 1472 jaar te Amsterdam" heimelijk de ouderlijke woning verlaten en wordt tot heden toe vruchteloos door de politie nagespoord. Zij moet een brief hebben achtergelaten waarin zij haren vader alle on derzoek naar haar ontraadt aangezien zij reeds zeer ver verwijderd is. Op klaarlichtendag had bij den heer W. Lohe aannemer te Kralingen een brutale diefstal met inbraak plaats. Een paar heeren n.l. kwa men des morgens in de woning van L. om hunne sigaren eens aan te steken waarna zij zich weder verwijderden. De heer L., natuurlijk niets kwaads vermoedendebegaf zich een poos later naar de kerk. Toen hij thuis kwam, zag hij evenwel tot zijne verbazing, dat men bij hem ingebroken hadzijn geld en papieren waren verdwenen. De zoogenaamde sigarenaanstekende heeren hebben zich zeker eerst een weinig op de hoogte willen stellen van de inrichting van Lohe's woning. Zekere H. P. S., te Amsterdam, van beroep smidsknecht, doch door eene verzwaring aan den duim buiten verdienste geraakt, scheen ep meer gemakkelijke wijze zijn brood te willen verdienen Te dien einde reisde hij naar Dordrecht, waar hij bij denzelfden schoenmakereerst twee paar heerenpantoffels en later een paar damespan toffels van de uitstalling wegnam en aan een uitdrager verkocht. Nog dienzelfden dag echter werd hij door de politie, die van het feit in kennis was gesteld, gearresteerd en hoewel hij ontkende den diefstal begaan te hebbennaar het huis van arrest getransporteerd. De 22-jarige ongehuwde moeder te Breda, beschuldigd het kindwaarvan zij heimelijk bevallen waste hebben vermoord is schuldig verklaard aan kindermoord voor de eerste maal door de ongehuwde moeder gepleegden met verzachtende omstandigheden veroordeeld tot één jaar celstraf en in de kosten van het geding. De eiscli was 2 jaar celstraf. De vrouwdie in de Czaar Peterstraat te Amsterdam op 10 Maart jl. door haar man in den hals werd gesneden neemt langzamerhand in beterschap toe. Sinds dien tijd is zij in 't gasthuis verpleegd en kunstmatig door een buisje in de keel gevoed. Sedert een paar dagen heeft zij weder op natuurlijke wijze eenig vloei baar voedsel kunnen gebruikendank zij de goede genezing van de keelwond, die vrij groot was doch thans zoo goed als gesloten is. Ook haar natuurlijk kraambed is goed afgeloopen en het kindje is gezond. Haar moeder heeft nog voortdurend vergunning bij haar te zijn. (A. Ct.) Zondag overleed te Goor de heer H. oud-ontvanger der directe belastingen te Sloch- lerendie in 1831 bij den tiendaagschen veld tocht uittrok, als 2e luitenant bij het 2e bataljon der mobiele Overijselsche schutterij en toen te Leiden door vermoeienis en koortsen overwel digd zoodanig ziek werddat hijna drie dagen lijdens, geheel buiten bewustzijn als dood werd beschouwd. Het scheelde niet veel of hij wa9 levend be graven geworden, daar men zijn goed reeds had geïnventariseerdde timmerman de maat van de kist had genomen en alles verder in gereed heid was gebracht om hem den volgenden mor gen ter aarde te bestellentoen door een toeval de consulent chrirurgijn van den Koningde heer Loggerdie juist uit den Haag kwam 's avonds in de sociëteit over het ziektegeval hoorde spreken en gaarne den doode eens in oogensckouw wilde nemen. Na hem goed beschouwd te hebben en alle mogelijke middelen te hebben aangewend scheen hij toch nog on voldaan en nam nu zijn toevlucht tot een laatste middelnamelijk om door het ingieten van een weinig onden Rijnwijn waarvoor de mond opengeschroefd moest worden te trach ten de levensgeesten weder op te wekken, waarin hij gelukkig slaagde. De blijdschap van den schijndoodedie alles gehoord had wat er ge durende al den tijd van zijn bewusteloosheid over hem gesproken werdlaat zich natuurlijk niet beschrijven. Hij herstelde spoedig geheel en al, was tot 1865 ontvanger te Oost-Marsum, sukkelde daarna veel aan de oogen en was na 1879 tengevolge van een lichte zenuwberoerte memorieloos terwijl hij nu dus ruim 50 jaren na zijn wondervolle redding werkelijk gestorven is. Niet gaarne sprak hij over zijne ontzettende ondervindingwaarvan zijn geheele geheele leven lang de kenteekenen zichtbaar waren aan de tanden door het openschroeven van den mond. TILBURG3 April. Op de heden gehouden maandelijksche markt waren aangebracht p. m. 150 runderengrootendeels jong vee benevens ruim 600 biggendie van f 7 tot 14 verkoeht werden. Overigens in andere artikelen weinig omzet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2