Nummer 29. Zondag 9 April 1882. 5e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Een idéé over een vakschool v voor schoenmakerij. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Zooals men uit mijne vroegere artikelen heeft kunnen nagaan is de oprichting van eeae goed geconstitueerde vakschool voor mij langen tijd een ernstig punt van over weging geweest. Het voortbestaan der schoenmakerij in onze streken is, zooals ik dikwijls beweerd heb, voor een zeer groot gedeelte van het tot stand komen en welslagen eener dergelijke inrichting afhankelijk. En hoevelen ook deze meening met mij deelen met leedwezen moet ik het erken nen ik bleef met mijne plannen alleen staan als werden die onuitvoerbaar geacht om de vele bezwaren daaraan verbondenmis schien uit vrees voor gemis aan medewerking; misschien ook om het te weinig uitzicht op steun en rentabiliteit. Mijne eerste vraag om geld zou even on beantwoord blijven als de stem eens roepende in de woestijn en daarmede mijne plannen factiscli onuitvoerbaar gemaakt zijn. Maar even als George Stephenson de deug delijkheid van zijn locomotief volhield tegen over de bekwaamste ingenieurs, die zijne plannen onuitvoerbaar en als een droombeeld beschouwden, zoo houd ik de bestaanbaarheid van een vakschool vol, tegenover degenen, die mij lieten alleen staan en 4e onmogelijk heid daarvan beweerden. Ik heb er over nagedacht om eene vak school tot eene onderlinge, maar toch zelf standige schoenmakerij te vormen, doch kwam daarvan terug omdat ik voorzag dat het welslagen daarvan ten slotte eene concurren tie zou zijn aan de zaken der ondernemers zei ven. Ik ben nu tot de volgende conclusie ge komen. ]£angenomen dat 25 bazen die de ver schillende in het vak voorkomende artikelen fabriceeren, zich verbinden ieder f100.te storten, dan krijgen wij een oprichtings kapitaal van f2.500. Hiervan te besteden voor werktafels, stoe len banken kasten gereedschappen enz. bijv. f1000.zoodat we f 1500.voor- loopig onaangeroerd kunnen laten. De bazen zullen gezamenlijk kunnen toe laten 13 jongens, 13 jongens, die iets van het vak verstaan. 13 personendie zoogenaamd hun vak half verstaan IS bekwame werklieden. 52 personen samen, die zij geregeld werk moeten geven in de verschillende soorten schoeisel. Zoodoende zullen er kunnen gevormd wor den 13 werktafels aan iedere 4 personen, die te samen voor 21/2 man arbeid produ- ceeren. (Ik geloof niet dat dit overdreven is.) INKOMSTEN. Ik neem aan, dat de schoenmakersknechts, dooreengenomen wanneer ze geregeld door werken een loon kunnen verdienen van f 0.121/2 per uur. Nu zou ik voorstellen drie avonden 's weeks, b. v. Maandag, Woensdag en Vrijdag, school te iouden van 4 tot 9 uur en krijgen wij dus eene inkomst aan arbeidsloon van 21/s werkkracht X 5 uur x 3 avonden X f 0.121/3 x 13 tafels 52 weken gelijk per jaar f 3168.75 Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschïand worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. Transport. f3168.75 5°/o rente van f 1.500.(het eerste jaar onaangeroerd kapitaal) - 75. Eventueele subsidie van de ge meente Waalwijk - 300, Totaal inkomsten f 3543.75 UITGAVEN. is Directeur-chef, die het werk naziet en voor de goede aflevering verantwoordelijk salaris per jaar. Salaris boekhouder, die voor de administratie aansprakelijk is en administratiekosten Huur, licht, vuur. Gedeeltelijke vernieuwing en aanschaffing van materieel en be- noodigdhëden abonnement op vakbladen 5°/0 rente van gestorte f 2.500 De 13 bekwame werklieden zullen per uur worden betaald met f 0.15, gelijk f 0.15 X 5 x 3 X 52 x 13 of per jaar De 13 half bedreven en f 0.0 i1fi per uur, dus -per jaar (De overige 26 zullen niets verdienen, maar daartegen geheel kosteloos onderwijs genieten.) Eens prijsuitdeeling per jaar en certificaten - 50. Onvoorziene uitgaven - 12.25 _Totaal uitgaven f 3543.75 Ik weet zeer goed dat mijne becij- f ringen hier en daar wijzigingen zullen hebben te ondergaan. Ik stel mij voor in een volgend num mer mijne berekeningen etc. nader toe te lichten. Mijne lezers worden beleefd verzocht zoolang met hunne opmerkingen te willen wachten. April '82. N. f 350. 175. 250. 300. 125. - 1521.— - 760.50 Verslag der eerste algemeene vergadering j van aandeelhouders der Noordbrabantsche w stoomtramwcgmaatschappij, gehouden tc Tilburg den 1 April jl. Nadat jlir. Verkeijen als voorzitter van liet bestuurde vergadering geopend en de aan deelhouders welkom geheeten hadbracht de heer de Benedittylid der bankiersfirma de Beneditty Beerte Amsterdam, als secretaris commissaris van voornoemde maatschappij, ver slag uit van het afgeloopen jaar. Uit dat verslag bleek dat op de lijnen Til burgWaalwijk en de Kaatsheuvelin Juli '81 in exploitatié gekomen, is ontvanger, f 17,430, hoofdzakelijk door personenvervoer, en dat voor het vervoer der posterijen door de maatschappij jaarlijks f1500 wordt genoten; de uitslag dei- exploitatie kan gunstig worden geacht, daar toch, na de noodige afschrijving op het rollend mate riaal over het halfjaar H/s pCt. dividend kan worden uitgekeerdeen uitkomstzeer zeker bij eene nieuwe zaak bevredigend. De heer Verheyen deelde der vergadering mede dat het bestuur gebruik zal maken van zijne bevoegdheid om voor uitbreiding der lijn naar Capelle een 5 pCts. obligatieleening uit te geven, groot f150,000; het bestuur meende, na rijp beraad tot die uitbreiding te hebben moeten besluiten daar de medewerking van de gemeente Waalwijk tot verbetering der haven aldaar steeds op zich liet wachten, en de haven te Capelle door haren diepgang en gunstige legging voor den handel zeer geriefelijk is; Spr. gelooftdat na het verslag en de rekening te hebben gehoorden in aanmerking nemende dat de uitgaven over 9 maanden en de ontvang sten over slechts 5Yg maand loopen ieder met hem overtuigd zal zijn van de levensvatbaarheid der ondernemingen de uitkomsten die men zich had voorgesteld, niet zullen worden beschaamd, maar wel overtroffen. Door den voorzitter werd een commissie benoemd tot onderzoek der balans welke com missie over een maand verslag moet uitbrengen. De voorzitter opende de discussiën over het verslagwaarop de heer Fano uit Waalwijk het woord verzocht, en wel om het bestuur toch aan te bevelen zuinigheid, vooral in de admi nistratie. Het kwam hem voor dat de dienst te veel geld kostmen had zooveel chefs en en eene luxe bij het maken van gebouwen, zooals te Waalwijk. Ook betreurde' hij het besluit van het bestuur om de lijn uit te breiden tot Capelledaar de maatschappij daardoor met zich zelf gaat concurreercn hij gelooft ook nietdat die lijn de kosten zal opbrengen benoodigd voor administratierente amortisatieen dit zal ten nadeele zijn van de aandeelhouders. De voorzitter betuigde zijn dank voor de opmerkingen en verzekerdedat het bestuur steeds op zuinigheid is bedachtdoch bij het begin eener zaak is het niet zoo gemakkelijk alles direct op goeden voet te hebben. Tevens dient er te worden gezorgd, dat de zuinigheid de wijsheid niet zal bedriegen overigens zal het bestuur gaarne den wensch van den heer Fano ter harte nemen. De heer dé Beneditty merkt opdat geen luxe in de aanstelling van personeel heerscht dat er slechts één chef is voor rollend materieel en beweging en één voor het goederenvervoer, welk goederenvervoer een groote factor der onder neming belooft te worden hij zou voor zijne participantendie hij in deze zaak betokken heeften voor zich zelf niet verantwoord zijn als hij mede toeliet dat er uitgaven werden gedaandie niet dringend noodzakelijk waren. Dat de uitgaven groot waren tegenover de oni- vangsten kwam ook hierdoor, dat die uitgaven over negen maanden loopen, terwijl de ontvang sten slechts over vijf en een halve maand hebben plaats gehad. Het personeel toch was drie maanden vroeger in dienst dan door allerlei omstandigheden de exploitatie der lijn kon aan vangen. Als men dus de ontvangsten over 9 maanden rekendezou er reeds 't eerste jaar van exploitatie een dividend van circa 5 pCt. per jaar Jiebben kunnen worden uitgekeerd hij bewees dit met cijfersdie toch alleen kunnen getuigen. Wat betreft de uitbreiding tot Capellehij neemt gaarne de verantwoordelijkheid daarvan op zich. Niet dan na rijp beraad en ingewon nen infcrmaticn van groote handelsfirma's werd tot die uitbreiding besloten en alléén uit vaste overtuiging, dat het belang der maatschappij het vordertis het bestuur daartoe overgegaan. De heer van den Elzen (directeur der maat schappij) zeidedat de kosten van exploitatie naar Capelle weinig kostbaarder zullen zijn dan nu 'tgeval is-naar Kaatsheuvel, daar materieel en personeel weinig of geen vermeerdering zullen behoeventevens is het bouwen der lijn ook te danken aan de geringe medewerking van de gemeente Waalwijk, die ongenegen was de haven te verbeteren. Het belang der maatschappij is aan te sluiten aan een haven die 't geschikst voor den handel is. De heer Jansen, commissaris, sloot zich gaarne aan bij 't geen zijne mede-commissarissen in 't midden hebben gebrachten voegde er nog bijdat het bestuur ook tot die uitbreiding genoodzaakt is geworden daar een anderdie reeds concessie had gevraagdals concurrent zou zijn opgetreden. Ook ZÈd. betuigde alleen tot de uitbreiding te hebben helpen besluiten uit volle overtuigingdat hij de belangen der maatschappij daarmede bevorderdemeer dan tienmaal is de uibreiding een onderwerp van discussie geweest in de bestuursvergaderingen, ZEd. is tevens overtuigddat al was het waar. dat het goederenvervoer van de haven te Ca pelle niet aan de billijke verwachting mocht voldoen zeer zeker het personenvervoer een rijke bron van inkomsten zal zijn. Ook de slechte toestand van de haven te Waalwijk en de geringe medewerking van die gemeente heb ben tot het besluit mede gewerktzoodra de aanleg naar de haven te Capelle besloten was ging Waalwijk aan het werk hare haven te doen verbeteren. De heer Fano dankte liet bestuur voor de gegeven inlichtingen en kon zich nu ook met de uitbreiding- vereenigen. De heer van Schendel (Zevenbergen) vroeg eenige inlichtingen, omtrent het kapitaal voor den bouw der lijn tot Capellewaarop de heer de Beneditty mededeeldedat daarvoor de obligatieleening moet dienen. De heer Franken (Tilburg; vroegof de maatschappij nog merr lijnen zal bouwen de heer de Beneditty antwoorddedat dit niet zal kunnen geschieden zonder een besluit van aandeelhonders. De heer Fano vroegof bij de uitgifte der obligatieleening aandeelhouders ook pioriteit heb ben welke vraag bevestigend door den heer de Beneditty werd beantwoordnog gaf de heer Fano het bestuur in overwegingmaandelijks in de nieuwsbladen de opbrengst der lijnen te pubüceeren openbaarheid geeft vertrouwen. Het bestuur zal gaarne dien wenk in over weging nemen. Na nog eenige inlichtingendoor het bestuur gegeven waaruit bleek dat de Noordbrabant- sclie stoomtramweg zich in een gezonden-en krachtigen toestand bevindtsloot de voorzitter de eerste algemeene vergadering. Nu een nauwkeurig onderzoek in loco heeft bewezen dat de dood van den heer Bernays niet aan een ongelukkig toeval kan worden geweten, heeft Léon Peltzer, naar het schijnt, het on houdbare zijner verdediging ingezien. Nu heeft hij althans volgens de bladen aan den rechter van instructie een lange memorie ter hand ge steld waarin hij een nieuw stelsel van verdedi ging ontwikkelt. Volgens dit verhaal zou dc heer Bernaysde kamer binnenkomendeLéon Peltzer herkend hebbenen zou deze daarop zijn pruik hebben afgelegd en Bernays hebben aangegrepen. Gedurende de worsteling zou hij een geladen pistool hebben gegrepen en dit op B( mays hebben afgeschoten. Het is mogelijk dat de zaak zich dus heeft toegedragen doch het is niet bijzonder duidelijk in hoeverre men dit verhaal dat vrij wel op een bekentenis van de misdaad neerkomteen nieuw stelsel van verdediging kan noemen. Volgens de Indépendancc zou trouwens Léon Peltzer mondeling een bekentenis hebben afge legd voor de raadkamer toen hij voorgeroepen was om zijn preventieve hechtenis met een maand te hooren verlengen wat volgens de Belgische wet op de preventieve hechtenis noodzakelijk is, als niet binnen een maand na de inhechtenisne ming terechtstelling of vrijlating is gelast. Voor de waarheid dezer mededeeling kan het blad niet instaan doch het acht die waarschijnlijk omdat de zitting der raadkamer langer dan een uur geduurd heeft en er dus wel iets bijzonders moet gebeurd zijn. Het blad bouwt op zeer zwakken grond en die grond zinkt bovendien geheel weg, als men de Etoile leest, die name lijk verzekertdat Léon Peltzer reeds binnen eenige oogenblikken de raadkamer weer verliet en de zitting slechts zoolang heeft geduurd omdat zijn broeder Armandwiens hechtenis insgelijks verlengd moest worden, zich daartegen heeft verzethoewel zonder gevolg. Doch wat hiervan zijof Léon mondeling bekend heeft of nieten waarop het nieuwe stelsel van verdediging moge neerkomen, zooveel schijnt zeker, dat hij zich niet langer aan het beweren dat een toeval oorzaak is geweest van den dood durft vastklampen. In den kabinetsraad legde Frycinet verkla ringen afdie aanduiden dat de jongste be roeringen in Zuid-Tunis tot bedaren komen, en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1