THEOD. HOFIAIS. PAARDEN VLEESCH. bij H, Van Wijlen &H. Van Vuren Glas, Porcelein, J. een Huis 1p:lÉl§ «I. F.BI BOOM. VERPACHTING van WEISCHAREN win is mum. DE NOTARIS 1. J. BH, ellen VRIJDAG en MARKTDAG. Attentie D'ÉLIÏCTRICITÉ Be Inschrijving geschiedt tot den prijs van 300 fr, per aandeel, Niet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE KOOS JAPOHS ff. TRMGL1N0 te HUIILEII Mei. de Wed. Rubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, per Half kilo W ANDGEDIERTEN, De Notaris RAMT, TE KOOP voor f175 J. F. DE BOOÏJ, Se Notaris LANDRÈ. De Notaris Verberne, uuu Inschrijving op 3000 onbezwaarde aandeelen BETAALBAAR op Woensdag 12 April a.s., GEKOOKT WINKELIER AARDEWERKGALANTER1ËN, Einale Uitroeiing Heeren Kiezers in het Mesdistrict Tilburg te VLIJMEN. Vrijdag 14 April 1882 Notaris MIDDELKOOP, 16 Hectaren WEILAND, p.m. 29 hectaren Weiland, Oosterhout en Waalwijk, A. van der Corput. I Schoenmakers, ga A. VERMEULEN, Maatschappelijk kapitaal 5.000.000 francs. Hoofdzetel te BRTJSSEL, Rue Royale, 80. Deugdzaamheid yan Fabrikaat. Verkrijgbaar te Waalwijk bij Voor de a. s. verkie- zing van een lid voor den gemeenteraad alhier, wordt beleefdelijk aanbevolen DE HEER Vele Kiezers. Puik best Gerookt Paardenvleesch te bekomen te SPRANG nabij den tram. Weder verkoopcrs genieten een flink rabat. van Mr. Timmerman, Baardwijk. Eene schoone collectie van GLAS PORCELEIN en BEELDEN, wit fen gekleurd en losse STOLPEN, die door hem tegen de con- ou J$\ curreerendste prijs vvor- den geleverd binnen jTt) den kortst mo- gelijken («rootte en ruimte naar djd. verkiezing. Fijne qualitcit. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. VAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie kosteloos. r-r------Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. te Waalwijk, is voornemens Publiek te VERKOOPEN: Provisioneel op Woensdag 12 April 1882, ten herberge van Nicola as Dekkers te Baardwijk; Finaal op Woensdag 26 April 1882, ten berberge van J an De Kort te Baard wijk, telkens des avonds om 8 uren. Te Baardwijk. Koop I. De Oostelijke lielft, groot ongeveer 9 aren 93 centiaren, van gggjpAn ERF met TUIN, tbans nog deel uitmakende van de kadastrale nommers 800, 801, 397, 400, 401 en 621 van sectie E., te zamen gebeel groot 23 aren 01 centiaren. Toebeboorende aan PIETERNELLA VAN DER ZANDEN, weduwe van JACOBUS STEENBERGENte Baardwijk. Koop II. De Westelijke helft, groot on geveer 7 aren 85 centiaren van voormeld huis, erf en tuin, insgelijks nog deel uitma kende van voormelde kadastrale nommers van sectie E., met den strook grond, groot on geveer 5 aren 90 centiaren, breed 4- meters gelegen aan de Westzijde langs deze Weste lijke helft, insgelijks nog deel uitmakende van voormelde kadastrale nummers van sec. E. Toebeboorende aan ANTONIA VAN DER ZANDENeebtgenoote van NICOLAAS SMITS, te Kaatsheuvel. De Vaste Goederen, onder voormelde koo- pen omschreven, zijn voor den kadastralen dienst nog niet afzonderlijk genummerd. Voornoemde Notaris geeft inlichtingen. Eene goed onderhouden Franco brieven aan het bureau van dit blad, letter A. DINSDAG 2 MEI a. s, zal in district gestemd worden voor een Lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaalwegens de vacatureontstaan door het bedanken van den Keer F. H. A. BORRET. Wij hopen dat gij ditmaal zult afvaardigen een persoon die uwe nijverheid kent en volkomen in staat is die te verdedigen. De industrie in uw district is hoofdzakelijk Wol- handel en Lederfabricatie. Voor de wolindustrie bezit gij een door en door ijverig en bekwaam afgevaardigde in den heer B. M. BAHLMANN. De LEDERINDUSTRIE is, jam mer genoegnog NIET in de Kamer vertegenwoordigd. Wi; nemen daarom de vrijheid tot can-- didaat te stellen een persoon, die reeds vijf jaren lang getoond heeft alies over te hebben om den toestandwaarin de lederindustrie verkeert, te verbeteren, en met kennis van zaken over uwe belangen kan oordeelen. Indien kunde, geschiktheid, lust en redenaarstalent in een persoon zijn vereenigddan voorzeker is onze candidaat de rechte man op de rechte plaats. Wij hebben het oog gevestigd op den heer Lid van den Gemeenteraad te Breda en Voorzitter van het Nationaal Lederindustrie-Bond. Wij zijn overtuigd dat deze keuze alom bijval zal vinden. Ons gansche district, TILBURG, WAALWIJK, OOSTER- KOUT, DONGENenz., heeft daarbij het grootste belang. Ook de Kiezers- vereeniging „N OORD BRABA N T" zal, naar wij vertrouwenon2e keuze billijken en steunen. Wij bevelen u dus dringend aan op Dinsdag 2 Mei a. s. uwe stem uit te brengen op den Heer Eenige Looiers uit Waalwijk, Dongen en Oosterhout. te Vlijmen, is voornemens des voor middags ten 9 ure, ten huize van ARNOUD KLERXte Vlijmen, Publiek te Verpachten Voor het Gemeentebestuur van Vlijmen: de Weiscbarentoebehoorende aan de gemeente Vlijmen, en voor verschillende eigenaren Weischaren in het Viijmensche veld of Meerlant. Donderdag 20 April 1882 's morgens 9 uur, ten huize van de Wed. BASTIAAN DE WIND, te Meeuwenzal te Capelleom contant geld PUBLIEK VERKOOPEN Meubelenmelkgereedschappen werktuigen tot den landbouw behoo- rende, chais, 2 boerenwagens, aard- kar, paardentuigen, hout, hooi, stroo, mest, etc. 5 Melkkoeien, 2 Schot ten, 3 hokkelingen 7 yS jarige kalveren, 7 melk- kalveren, schapen, 1 achtjarig en 1 zesjarig merriepaard, beiden met veulen, 1 vijfjarig veulenmerrie, 1 driejarig merriepaard en 1 jarig merrieveulen. te Dussen zal aldaar, ter herberge van J. De Wit, op Woensdag 12 April 1882, des namiddags ten 4 urevoor liet seizoen van 1882publiek Verpachten om te weiden gelegen te Dussen in het Noordeveldin het Zuidevcld en in den Z. H. Polder. te Waalwijkzal op Maandag 17 April 1882, des voormiddags 9 ure, ter herberge van ARN. KLERX, te Vlijmen, Publiek Verpachten of ongeveer 90 halve weischaren in het Viijmensche veld. tot vervoer van GOEDEREN tusschen in correspondentie met BREDA zeer geschikt voor HUISRAAD en Rijdt op bij W. GOVERS, in de Koren beurs te Waalwijk, die Chevreau meisjes-laarzen WÊ en jongens-schoenen voor een V minnen prijs hebben op te ruimen, vervoegen zich, met monsters, bij Fabriekant en Koopman, Boschstraat, Breda. DER (anonyme Sociëteit.) Verdeeld in 20.000 aandeelen, elk van 250 francs. bij de inschrijving, bij de toewijzing den 15den Mei 1882 den 15den Juni 1882 50 francs. 50 100 100 Op Aandeelenwelke bij de inschrijving geheel worden voldaan, wordt eene vergoeding van 6 percent toegestaan. De aanvragen om aandeelen worden van nu af tot en met 15 April 1882 ingewacht bij de voornaamste Bankiers, Wissel-Agenten en Wisselhandelaars van het land, alsmede op schriftelijke aanvraag aan den Hoofdzetel, rue Royale 80, Brussel. De Compagnie Beige et Hollandaise d'Élcctricité bezit den eigendom of het recht tot exploitatie voor Belgie en Holland van de verschillende uitvindingen en toestellen, die te zamen vereenigd haar in staat stellen alle genres van verlichting te organisceren. De Compagnie Beige et Hollandaise d'Électricité heeft het uitsluitend recht verkregen om in Belgie en Nederland te exploiteeren de machines, de witgloeiende en Voltaische booglampen en andere toestellenmei inbegrip van de Lanc-Fox lamp, alle te zamen het geheel vormende van de Anglo American Brush Electric Light Corporation te Londen. RAAD VAN BEHEER E. De Caters, bankier te Ant werpen President. E. Bockstaelingenieur, burge- De Ileeren meester van Laeken, Administr. De Graaf C. De Chancy, grond eigenaar te Brussel, Administr. De Heeren 0. Faure, ingenieur in de electri- citeit, te Parijs, Administrateur. C. Van Bellingen, Administrateur der Belgische Bell-Telephoon- maatsehappijen te Brussel, 22, Administrateur E. Julien, ingenieur te Brussel. gedelegeerd Administrateur. COMMISSARISSENde Heeren A. 3IOLSdirecteur der Belgische Bell-Telephoon-Maatschappij, te Antwerpen. J. WASHER, industrieel, te Brussel. HOOFD-INGENIEURde Heer C. BLANCnART Eere-Ingenieur der mijnen te Brussel. uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem 62 cm. breed f 3.95 per meter. Faille noir5860 - 4.20 Faille de Haarlem62 -4.50 Faille de Hollande62 - 4.80 Faille Impériale26 5.20 Alle deze soorten zijn gebeel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden MPTTRT'T Plff D D D

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3