F" MANTELS. WID. J. B. TIMMERMANS. n: ONTVANGEN: WAALWIJK. JEZj- NIEUWE AANVOER *©0 PRIESTER-HOEDEN. NAAI- STIKMACHINES. LOTE3ST Trekkingen 1 Juni en 1 December f3.-- P. C. B AI JENS, BINK, Draisma van Valkenburg^ w VOOR Waalwijk. N. W. STEKKERS. 'de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." BUZE I Ontvangen ROOTEKE 1. Een perceel Hooiland, 2. Bouwland, 3. Bouwland, 4. Bouwland, il.au "T 2 3 I s m Zijden Hoeden vanaf f 2.50, tot f 6.00. Vilten Hoeden fl.50 tot f5.00. Flambaarhoeden van fl.50, tot 4.50. Tyrolerhoeden fl.50 tot f7.00. Zijden Petten f 1.00, 2.00. Jongenspetten f0.80, tot fl.50. Stroohoeden voor heeren, jongens en kinderen in alle prijzen. Verder beveelt hij zich minzaam aan voor het laten wasschen en opmaken der stroohoeden. -aiüER FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Vereeniging „ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG." met prijzen van fuiuiiin f25'°oo, f 15,000, 1 l*)U,Ullll, f5000, f3000, f2500, flOOO, flOO, f75, f50, f25, f20, f 10, f5 enz. Elk lot moet uitkomen met minstens Zoolang de Loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premiën, zoodat men den kans beeft met een en betzelfde lot meer dan eens een boogeren of lageren prijs te trekken. Verkrijgbaar a f2.70 bij den beer te Waalwijk. j een G1 DE NOTARIS te Waalwijk, zal op Dinsdag 11 April 1882, Provisioneel ter herb erge van J. De Kort, en op Dinsdag 25 April daarna Finaal ter herberge van Nic. Schonis te Baardwijk, telkens des avonds 6 ure, PUBLIEK VERKOOPEN: Onder Baardwijk. I. Voor de Erfgenamen van de Weduwe L. VAN HERPT: op het Laageind //Voorweide//, groot 1.65,90 hcetaren. over de le Zeine, groot 86 aren. II. Voor de Kinderen C. VAN HERPT. over de le Zeine, groot 72.80 aren. III. Voor ARN. JOH. VAN DER LEE, te Vlijmen over de 2e Zeine, groot 82,30 aren. Op den dag der Finale toewijzing zullen afzonderlijk worden verkocht, de KANA- DABOOMEN, staande voor den eersten koop. Sli ui f 55 LOFOBlKSCllE'c lLEVERTRAAN Genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door Professoren van AL de Nederl. Hoogescholen en'verschillende Buitenlandsche Geleerden. Verkrijgbaar bij de Heeren te Waalwijk lleusd' n Oosterliout W. J. Baijens. Daniel Duijster. P. J. Aerssen. TilburgDe Kanter v/d Heuvel. Waspik, A. Snels. Prijs f 0.80 de heele en f0.40 de halve flacon. NB. Geen Levertraan wordt in den handel gebracht, tenzij door den Hoogleeraar Dr. E. A. VAN DER BURG onderzocht en goedgekeurd 1=5 ba 'o P N P P P nd o a a §>3 ..s "SS 3 a JS ei fl JSH S.ss ff '8:e>3 t=UO 53 w 1 °o 3 3 -■ .5 n .i 11 ÏÏ^'M -S O tsi pp p M i VAN Prijs fl.50 tot f5.00. Prijs fl.00 tot f2.00. VERDER sterk KOORTteWEREND middel Premie jl ran16,600fr. Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. GOUDEN Medaille te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dal zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge- regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien, h—3 H H O 1 W O) >"3 nj 'r, ff ff ff OT CU 03 03 o bO O 2 03 -O rO <D r-i X) rQ CLD CLD OO ff -o CS3 93 O ff 03 bo 03 - ca «3 co «S'Ö. 5 <s rr4 I.53 fl) O) O O m 4^> 05 *4 5 -4-3 a rt r—J n «in'o fl'P n'OWohW t> t+H ff 03 1—4 cu ff r;-' ff PP ff 03 c! bO O O VD _J O f-, 'ff bo ■M >Örö ff 03 ff 43 o -+J H4 'ff 1^5 1-5 ff <u *C3 K §S S 53 r±4 03 •73 P4-S o w O ba bo .ff 5° S ff 03 03 'ff rf-2 ff •r2 ff co »-i fes - >0 s'fes S J? .fe 03 S cn os 03 .«-e 03 'ff ff Ph STOFFEN en GARNITUREN Damesmantels en Costumen. De nieuwste modellen zijn ter bezichtiging. «WW K üs pBlw De EETLUST OPWEKKEND, VERSTERKEND VOEDZAAM. VABKIKKSHBRK «KDEPONEïïP.D De KRACHTEN HERSTELLENi). PARIS, 22, rue Drouot. IN IK ALLE APOTb'SKEK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4