Nummer 30 Donderdag 13 April 1882. 5e Jaargang 1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. De Yerstootene. Engeland. Uitgever: ANTOON TIELEK" te waalwijk Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieveningezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. sr.:T' Tj Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Adver ten tien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. Sedert eenige dagen is de algemeene aandacht van de zaak-Bernays eenigszins afgetrokken door een ongehoord schandaaldat aan de middel eeuwen herinnert. Een hoog-adellijk heer wiens familienaam in den Almanach de Gotha voorkomt, prins De Looz-Corswarem, heeft met een pistoolschot een deurwaarder doodelijk ge troffen die de betaling van een wissel van fr. 1000 kwam vragen. Ziehier in 't kort de toe dracht der zaak. Des ochtends had de deur waarder der. wissel aangeboden waarop prins De Looz hem liet zeggen dat hij hem over een paar uur het bedrag zou zenden in het hotel waar de deurwaarder afgestapt was. Op het bepaalde uur kwam de bediende inderdaad het bedrag brengen maar de deurwaarder weigerde dit in ontvangst te nemen en den wissel af te geven en zeide protest te moeten opmaken indien niet tevens de kosten van incasseering ten bedrage van ongeveer 5 fr., door den betrok kene betaald werden. Bij deze boodschap, door zijn bediende overgebrachtontstak de prins in woede hij stak een revolver in den zak en ging zelf naar het hotelwaar hij den niets kwaads vermoedenden deurwaarder met verwijten over laadde. Deze hield echter zijne weigering staande, en terwijl het eene woord het andere uitlokte nam de prins in woede den revolver uit den zak en schoot a bout portant den deurwaarder in de borstdie doodelijk gewond nederviel. De prins is onmiddellijk gearresteerd, en de publieke opinie eischt een zware straf voor dezen oud adellijken ellendelingdiedoor zijn hoogmoed en eigenwaan verblindvergat dat hij in de negentiende eeuw leeftwaarin de wet het even van alle burgersadellijke of niet-adelüjke gelijkelijk beschermt. Uit Algiers wordt gemelddat eene Fransche kolonne eindelijk en ten laatste Bou-Anema LXXXXIII. Ontvangen berichten. Mrs. Bembridge schreef den brief bevende afvouwdeverzegelde en adresseerde hem. „Wanneer ontvangt hij dezen brief?" vraagde zij. „Zoodra ik weetdat gij vertrokken zijt. Ik zal zorgen dat hij dien ontvangt," zeide Har riet, terwijl zij den brief in den zak stak. „Ga nugeef uwe bevelen en maak alle noodige toebereidselen." De beide vrouwen zagen eikander een oogen- blik aan daarop verliet Mrs. P. Ireton Bem bridge de kamerzonder verder een woord te zeggen. Toen Harriet alleen was, zette zij zich uitgeput aan tafel en bedekte haar gelaat met hare handen. De tijd ging voorbij doch zij verroerde zich niet. De 'bedienden kwamen in de kamer en verlieten ze wederzonder dat zij daarvan notitie nam. Eindelijk trad Mrs. Bem bridge in reiskleederen binnen. Zij zag er zeer bleek uit. Op hetzelfde oógenblik kwam ook het rijtuig voor. //Zijt gij gereed vraagde Harriet. J a." „Het is tijd om te vertrekken." „Laat ons dan gaan. Maar gun mij vooral nog eene minuutMrs. Routh. In wist r.iet ïeclit wat ik deed. Kunt gij mu vergeven Zij stond op het punt haar de hand te reiken doch trok die halverwege terugtoen zij in Harriets marmeren gelaat zag. „U vergeven Wat bedoelt gij Wat zijt gij voor mij Mrs. Ireton Bembridge deed geen poging meer om te spreken. Juist toen zij de deur wilde uitgaan werd haar een telegram overhan digd. Het was van Routh en bevatte de woor- het hoofd van den den opstand in Zuid-Algerië, te Figuig heeft ingehaald en hem geheel ver slagen. Bijna allen die aan den strijd deel namen dus heet het werden gedood of gevangen, behalve Bou-Anema zelf, wi'en het gelukte te ontsnappen. In plaats van bemachtigd veeaangehouden kippen of omgehakte olijf-boomen die in de berichten omtrent de heldenfeiten der Franschen op deze expeditie altijd zulk een groote rol hebben gespeeld is thans sprake van de gevan- neming van niet minder dan 26 van Bou's vrouwen benevens van het buitmaken van zijn voorraad. Het .zal nu moeten blijken of er inderdaad met Bou-Anema zoo weinig opstandelingen zijn ontsnaptdat de beweging als geëindigd mag beschouwd worden. In den Franschen ministerraad is op het oogenblik een ontwerp in behandeling om aan Cherbourg een nieuwe haven te geven, een werk dat veertig millioen francs zal kosten. Naar beweerd wordt zal Gambetta den 25en a. s. eene „groote staatkundige redevoering" te Marseille houden. De gewezen dictator had eerst naar Ajaccio op Corsica willen gaan, maar dat is afgesprongen. Op een gastmaal dat hij onlangs aan zijne vrienden die met hem het gevallen ministerie uitmaakten heeft gegeven moet hij een langen toost hebben geslagenwelks inhoud wordt geheim gehouden maar die „alles overtreffen moetwat tot dusverre uit zijnen mond werd vernomen." Aan brutaliteit of aan welsprekend heid Iu de République Francaise diegelijk bekend is, door Gambetta wordt „geïnspireerd komt een extra vinnig artikel voorwaarin de wenschelijkheid betoogd wordtdat hij de ex- dictator weer aan 't bewind kome. Maar dan moet men hem een andere kamer en het scrutin de liste geven. Yoorloopig zal daarvan zeker nog wel geen sprake we-zenmaar we deelen het slechts mede als een staaltje van de eigen aardige vrijmoedigheid die zich in de bladen den „Onmogelijk u heden te zien. Brief per post." Zij reikte Harriet het papier overdie het laszonder een woord te zeggen. „Verandert dan iets aan de zaak?" vraagde Mrs. Bembridge verlegen toer. zij te zamen in het rijtuig zaten. „Voor u nietsmaar misschien voor mij. Hij behoeft de tijding nu niet zoo spoedig te omvangen. Verder werd er geen enkel woord tusschen haar gewisseld. Harriet bleef op het perron van het station staan tot de trein met welke hare mededingster vertrok zich in beweging stelde en toen Mrs. Bembridge het strakke bleeke gelaat uit het oog verloren had zonk zij in de kussens van het rijtuig neder, zich gelukkig achtende alleen te zijn en begon zenuwachtig te weenen. Routh kwam dien avond niet tehuis; hij be richtte zijne vrouwdat hij door zaken in de city werd opgehouden en zij hem den volgenden morgen zijne brieven alsmede eenige kleding stukken aan liet bureau zenden moest. „Zoo als ik gedacht hadzeide Harriet. „Hij maakt zijne toebereidselen en wenscht niet eerder mij te zien dan volstrekt noodza kelijk is. Doch de avond zal niet voorbij zijn zonder dat ik iets van George hoor of zie." Des avonds laat deed Harriet den brief op de pestdoor Mrs. P. Ireton Bembridge ge schreven. Maar dc dag en de nacht gingen voorbij zonder dat George kwam of van zich liet hooren. De uren kropen voor Harriet onder een vreeselijke marteling langzaam voort. En voor Mr. Felton en zijn neef brachten zij lijden van een anderen aard. Mgr. George Dallas alias Paul Ward, werd des avonds ten acht ure in de woning van Mr. Felton gearresteerd, als verdacht van den moord op den zoon van Mr. Felton gepleegd. De agent door George in het werk gesteld had zijne ontwikkeltwelke door Gambetta's geest worden aangeblazen. Op het Concours hippique heeft een luitenant der dragonders de heer Prieur de la Comble grooten opgang gemaakt. Hij is op zijn merrie Mascotte den 4den Aprildes namiddags ten twee ureverirokken van Lunéville en is te 1'arijs aangekomen den 6den Aprilten één ure des namiddags dat is in twee dagen eer. afstand afgelegd van vier honderd kilometerof twee en zeventig uren gaans. Ten twee heeft hij een triomfantelijken intocht gedaan in het Nijverheids paleis onder het luide gejuich van het talrijke publiek. De Parijsche correspondent van het R. N. schrijft het volgende Voor vreemdelingen moet een Parijsche Zondag, vooral wanneer het prachtig weder is vreemd toeschijnen en zulk een Zondag was het den 2en April 11. Het was een lust door de Champs Elysées te wandelen en de bonte menigte gade te slaandie zich of naar de wedrennen te Longchamps ot naar het concours Hippique in het Palais de l'lndustrie begaf. En hoe vele duizenden waren er niet die boven hun wandelen de voorkeur gaver, aan het beschouwen van de menigte en op de bank of stoel uitgestrekt, zich verlustigden in een dolce far-.niente. Een zekere eigenaardigheid deed zich tevens opmerken het was Palmzondag en bijna alle rijtuigen en paarden waren versierd met palm takjesja sommige four in hands ijtuigen bespannen met vier paarden) droegen kolossale bouquetten van deze plant. In de katholieke kerken werd dc godsdienstige plechtigheid, die tot die palmversiering aanleiding safmet bijzonderen luister herdacht. In de Madeleine kerk was de plechtigheid hoogst indrukwekkend en niet het minst droeg daartoe bij de prachtige muziek der groote meesters Mozart en Rossinidie door werkelijke artisten allerverdienstelijkst vertolkt werd. In de Notre Dame was het onmogelijk in te .komen. Ruim 7000 personen waren daar tegenwoordig en de toevloed van menschen was zoo grootdat 2 taak voortreffelijk vervuld en de te Amsterdam gewisselde banknotendie door den dood des ouden boekhandelaars uit haren schuilhoek aan het licht gebracht en weder in omloop gekomen waren hadden Mr. Tatlow op het spoor ge bracht. Deze banknoten waren aan Arthur Felton door de Liverpool Bank uitbetaald en hij had ze met de voorletters van kijn naam geteekend. Op de keerzijde stond de naam Paul Ward met den datum. „Mij dunkt dat het geval zoo klaar is als de dagzeide Mr. Tatlow. Met dcii avondtrcin. „Er is van daag een boodschap voor u Jim," zeide Harris tot den knaap, toer. deze zich den volgenden morgen half negen aan het huis van Mrs. Routh aanmeldde. „Ik ben niet gekomen om naar boodschappen te vragen maar om de juffrouw te spreken," hernam Jim. „Maar gij kunt haar nu niet spreken zij is nog niet opgestaan en de boodschapdie gij doen moetis noodzakelijk." Het gelaat van Jim drukte ontevredenheid uitdoch het klaarde weder op toen Harris hem zeidedat hij Mrs. Routh zou kunnen spreken ais hij terugkwam. De boodschap, die hij verrichten zou bestond daarin dat hij de verlangde brieven en kleederen naar het kantoor van Routh moest brengen. De knaap was in deu laatsten tijd aan het wankelen gebracht. De plotselinge ziekte van Georgede photogra phic, die hij gezien had, hadden dien toestand nog verergerd. Misschien was het beter eerst met Mrs. Routh te spreken maar hij kon het met zich zelve niet eens worden. In elk geval kon hij, zonder van het portret te spreken, haar mededeelenwat er den vorigen dag geschied was en dan zien welken indruk deze mededee- ling op haar maken zou. Hij had hierover zoo lang nagedachttot hij bij zijne gebrekkige escouades van de Garde républicaine noodig waren om de orde te handhaven. Vrijdagde Vendredi Sainthadden weder in de katholieke kerken godsdienstigen plechtig heden plaats, en de couranten kondigden te voren aandat op dien dag het Stabat Mater van Rossini zou uitgevoerd worden in de kerk St. Eustache door eerste artisten. De plechtigheden gedurende „la Samaine Sainte zijn hier zeker niet zoo indrukwekkend als te Rome of te Sevillaniettemin zijn zij niet van grootschheid ontbloot en ik kan het zeer goed begrijpen dat de kerken gedurende die dagen steeds gevuld zijn. In eene vergadering van aandeelhouders der Submarine Continental Railway Company, deelde de directeur Sir Edward Watkir.mededat het boren van den kanaal-tunnel op hoog bevel gestaakt isin afwachting van de uitspraak der militaire commissie over de raadzaamheid van het werk uit strategisch oogpunt. Sir Edwin gaf bij deze gelegenheid te verstaandat het gemakkelijk zou wezen zoodanige inrichtingen aan te brengenwaardoor de tunnel op ver schillende punten snel vernield of onder water gezet zou kunnen worden. Naar aanleiding hiervan schaart thans ook de Daily News zich onder de tegenstanders van het^ werk. Het gevaarzegt gijmag uiterst gering zijn doch het bestaat. liet behoort tot de mogelijkheden dat er omstandigheden zouden rijzenin welke het vernielen van de tunnel eene zaak van leven of van dood zou wezen voor Engeland. Het is denkbaar, dat het behoud van onze nationale onafhankelijkheid komt af te hangen van het bezit van eene spanne gronds aan het Engelsche uiteinde des tunnels. Laat de kwade kans zoo miniem zijn als men wil zij valt nu eenmaal niet weg te cijferen. Dit op zichzelf ware al bedenkelijk. Doch veel erger zou de werking wezen die dit minimum van mogelijk gevaar zeer stellig zou uitoefenen op de verbeelding van het Britsche publiek. Hier kennis der daadzaken en zijn ongeoefend ver stand niet meer denken kon. Hij had het voorwerpdat hij te huis zorgvuldig in een gat in den muur verborgen had, heden met een bepaald doel bij zich gestokenhet kon doelmatig zijn het aan Mrs. Routh te toonen. Zijn besluit om het aan Mr. Dallas te doen zien stond bij hem vastnu terwijl bij de kleine reistasch waarin de verlangde kleedingstukken warennaar de City brachtkeerde hij bij herhaling het voorwerp in zijn zak om en het werd hem daarbij steeds angstiger om het hart. Toen hij in Tokenhaus-Yard aankwam, nam de kantoorbediende hem de tasch afmet het bevel te wachtenomdat Routh wellicht het een of ander voor hem te verrichten had. Jim wachtte en weldra verscheen Routh in de voor kamer. Reeds voor lang had Jim zich een denkbeeld van Rouths karakter gevormd, en dit denkbeeld stond bij hem vast, doch hij had een even slechte meening van zijn uiterlijk voorko men, dat door anderen daarentegen voor schoon gehouden werd. „Welk een boosaardige ver raderlijke hond," zeide hij meer dan eens in zich zelve. „Hij heeft meer van een bandiet of een zeerooverzooals ik ze wel eens heb afgebeeld gezien dan van een ander mensch." En Jim vond dat Routh dezen morgen een nog slechter en verdachter uiterlijk had dan gewoonlijk. Zijn gelaat was bleek zijne oogen 3tonden zoo bloedig, zijn blik was verward en onvastzijne stem heesch en ongelijk. Hij gaf Jim in weinige woorden bevelhem tegen kwartier over vijven aan het station bij de London-Bridge te wachten. „Ik heb misschien een boodschap voor uzorg echter er bij tijds te zijn en vergeet het nietzeide hijdaarop keerde hij zich om ging weder naar zijne ka- nier en sloot de deur achter zich op slot. „Hij schijnt in geen beste luim te zijn," dacht Jimtoen hij Tokenhans-Yard verliet en naar het westelijk gedeelte der stad zijne schreden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1