VERPACHTING van WEISCHAREN ROSSERS DeNotarisBink, Trekkingen 1 Juni en 1 December Glas, Porcelein, J. MIIULTEN, Emdenberiöiiten. Wolberichten. De Notaris LANDRÉ, TE KOOP voor f175 Bericht van Inzet. LOCOMOBIEL, LOTZEUnT f3.- P. C. BAI JENS, Burgerlijke Stand. Handelsb erichten te VLIJMEN. Vrijdag 14 April 1882 ADVERTENTIES TE KOOP aangeboden, f no non 25'oo° - f15,000, 1 J'JUJDlU, f5000, f3000, f2500, f1000, f100, f75, f50, f25, f20, f 10, f5 enz. WINKELIER AARDEWERKGALANTERIËN, Publiek te Verpachten Eene goed onderhouden rtrl te Loonopzand, zal op Vrijdag den 21 April 1882, Veilen en Verkoopen ^^fe^Wperceel HOOILAND, onder Waalwijk over de Hooigracht, sectie Ano 229, geheel groot 1,24,20 hectaren. op Dinsdag 25 April 1882, FINAAL VERKOOPEN 4 paardenkrachtzoo goed als nieuw met een ijzeren schoorsteen. Vereeniging „ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG." Elk lot moet uitkomen met minstens te Waalwijk, vangen. Evenzoo is er nog vrij wat onverkocht hooi van het gewas van '81. Een en ander inaakt de pachters voorzichtig en bewerkt daling in de pachten. Zondag ochtend sprong in de Dijkstraat te Kralingen een man die sedert eenigen tijd aan verstandsbijstering lijdende is, van het dak zijner woning, ongeveer 15 M. hoog. In bewusteloozen toestand werd hij opgenomen en bij geneeskundig onderzoek bleek dat zijn lichaam op verschillende plaatsen zwaar was ge broken. Hij werd daarna overgebracht naar het stedelijk ziekenhuis te Rotterdam en is daar spoedig aan de gevolgen overleden. Zaterdag namiddag isdoor eene nog onbekende oorzaak eene oppervlakte van p. m. 30 hectaren heide en boschgrond van degemeent Emmelo nabij Elspeet atgebrand. Met veel moeite mocht men er 's avonds ongeveer 8 uur in slagen den brand meester te worden, en was niet juist nog bijtijds hulp van Elspeet en Uddel gekomen dan had er groot gevaar bestaan voor de op niet meer dan 100 meter van het terrein gelegen groote Uddelscke cn Elspeter bosschen. Zaterdag avond is er aan de Oude vest te Leiden twist ontstaan tussclicn twee artille risten en een burgerwaarbij de burger door een dier militairen in het water is geworpen doch spoedig door voorbijgangers gered. Tegen de militairendie zich uit de voeten hebben gemaaktwordt door de politie proces-verbaal opgemaakt. Door den veldwachter, gestationeerd op den Hout, onder Oosterhout, zijn op de Hout- sche akkers drie zoutsmokkelaars betraptdie bij zijne nadering de vlucht namen met achter lating van 1481/2 kilogram zout. Ondanks het verbod van den machinist, klommen cenige jongens op de stoomtram te Raamsdonk en wilden aan het Willemsveer er weder afspringen het ongelukkige gevolg was dat 'een veertienjarige knaap met de linkerhand onder een truc geraakte, waardoor de middelste vinger geheel verbrijzeld en de overige vingers erg gekneusd werden. Uit Nieuwe Niedorp wordt gemeld Zaterdag avond, tusschen 10 en 11 uur, is een hevige brand uitgebroken in de boerenwoning van A. de Boer aan den Langereisdijk. De bewoners waren reeds in slaapdoch een der kinderen riep de moederen verzocht haar te mogen drinken. Daardoor gewekthoorde de vrouw reeds het knetteren der vlammen boven haar hoofd. In allerijl werden de kinderen in vei ligheid gebracht. De man en vrouwnaar de brandende woning terug gekeerd, trachtten nog het een en ander te redden doch te vergeefs alles in brandhuisraad granenook twee koeien terwijl een derde half verzengd wist te ontvluchten maar van angst in een sloot kroop en daar den dood vond. De man en de vrouw, en vooral de eerstezijn zeiven deerlijk aan aangezicht en handen gebranden onder ge neeskundige behandeling. De brandweerhoe ijverig ook kon niet meer doen dan de belen dende huizen tegen het vuar te beschermen. Huis en inboedel waren laag verzekerd. De brand is vermoedelijk in den schoorsteen ontstaan. Bij Hillesluis zijn Zondag middag twee goederentreinen bij het rangeeren tegen elkander gereden, de een van het terrein der Maatschappij Eeyenoord en de ander van de Rotterdamsche Handelsvereeniging achterwaarts. De stoot was geweldig. Persoonlijke ongelukken vonden niet plaatsdoch de beschadiging der voorwaarts- gaande locomotief, alsmede die van den achter- waartsgaanden goederenwagen was nog al aan merkelijk. De stremming in den dienst was spoedig hersteld. Uit Winschoten wordt weer een ergerlijk geval medegedeeld van een opzettelijke verwaar- ïoozing van een oude vrouwnogal door hare eigene kinderen. Ten huize van zekeren K. Niekamp ontdekte de politie eene ruim 90-jarige vrouwde moeder van Niekam's echtgenoot in een allerdeerniswaardigsten toestand in den turfhoek van een schuur. Blijkbaar werd haar ook de noodigste voeding onthouden en werd zij in elk opzicht schandelijk verwaarloosd. De politie heeft zich deze treurige zaak aange trokken. De gemeente Wouw zal in een proces gewikkeld worden. In het plan der geldleening ad f21.000 ten behoeve dier gemeente stond duidelijk uitgedruktdat de leening aan den hoogsten bieder zou gegund worden. Niette genstaande dit is de leening toegewezen aan den heer W. Laane die voor f21.020 had inge schreven terwijl de inschrijving van den heer I. Luykx f21,111,30 bedroeg; alzoo f81.30 meer. De heer Luykx zal tegen deze beslissing in hooger beroep komen. Te Zetten is een huis en schuurtoebe- hoorende aan den heer J. Jansen van Randwijk en bewoond door E. Timmermans door brand vernield van den inboedel is weinig gered een veulen een varken en een kalf zijn verbrand. Huis en inboedel waren verzekerdhet vee echter niet. De oorzaak van deu brand is on bekend. Door het spoedig aanwezig zijn van de brandspuit uit Hemmen kon men het be lendende perceelwaarin houthandel gedreven wordtbehouden. De justitie van Middelburg is opnieuw te Veere gev eestom nog een nader onderzoek in te stellen omtrent den in het het begin van October aldaar gepleegden moord. C. L. P., te. Clingedie eenige dagen gele den staande de terechtzitting der rechtbank te Middelburg, teen hij als aanklager optrad tegen een ander persoon die hem voor brandstichter had uitgescholdengearresteerd werdis op vrije voeten gesteld. In het bedstroo van een dezer dagen te Ellewoutsdijk overleden weduwedat na haar overlijden uit - de slaapstede verwijderd werd, moeten gevonden zijn eene som van f1990 aan papieren geld, f700 aan goudentientjes en eenige effecten. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is te St. Agatha i,n de nabijheid van het klooster een groote boerderij afgebrand, waarbij 14 koeien, 4 paarden en eenig klein vee zijn omgekomen alsook eenige roerende goederen van het klooster zijn vernield. De oorzaak van den brand is onbekend Van 1 April en met 8 April 1882 WAALWIJK. Bevallen: Artonetta Johanna Hombergen, geb. Van lteez. Willemijna van Wanrooij geb. Maas, d, Adriana van der Pennen, geb. Ver hoeven z. Pieternella Allessiegeb. van der Sanden z. Overleden: Geertruida Bosman, 3 m. Pieter nella Cornelia Schalken, ongeh. 23 j. ANTWERPEN. Uit de hand werd er de laatste acht dagen weinig gedaan. Daartegenover staat dat er eene groote veiling gehouden is, waar van wij verder den uitslag mededeelen. Verkocht werden de laatste 8 dagen 6 April 1882. Gezouten Buenos-Ayres. No 2003. 87 os 15/20 k. per „Hevelius77 h fr. 70. Van no 2094. 160 os 20/25 k. per dito a fr. 78. Van no 2007. 300 os mat. 25/32 k. dito a fr. 81. Gezouten Montevideo. 171 koe mat. 14/18 y2 k. „La Place a fr. 66. Van no 1086. 100 os 24/28 k. per „Ville d'An vers a fr. 75. Van no 4027. 100 koe mat. 14/20 k. per „Strabo'' a fr. 68. Rest no 4030. 251 koe mat. 26/28 k. p. dito a fr. 79. Van no 1070. 100 os 25/32 k. „V.d'Anvers" a fr. 77. Gezouten Valparaiso. Van no 8005. 100 os 25/40 k. //Rhamsès// afr. 69. Gezouten Montevideo. Rest no 9016. 650 paarden ll7/io k. per Galileo/7 a fr. 48. 7 April 1882. lieden werd niets verkocht. 8 April 1882. Drooge Rio Grande. 152 koe en os garn. 93/i0 k. „Egine^ a fr. 10372. Gezouten San Nicolas. Van no 1009. 100 os 25/32 k. „Gassend^ h fr. 71. Gezouten Uruguay. Rest no 1003. 279 os 25/32 k. „Var una7/ tegen geheimen prijs. 11 April 1882. Drooge Buenos-Ayres. Van no 19. 125 os mat. 10/14 k.//Colina// a fr. 13972. Gezouten Buenos-Ayres. Van no 2007. 110 os mat. 25/32 k. Galileo a fr. 81. Gezouten Gualeguay. 39 os 14/20 k. per //Maskelyne'' a fr. 69. 74- os 20/28 k. per „Maskelyne" a fr. 80. Gezouten Montevideo. Van no 4-029. 100 koe mat. 14/20 k. per //Strabo" h fr. 68. Gezouten Uruguay. Rest 4025. 269 koe mat. 14/20 k. per //Hevelius" a fr. 61. 470 os 20/28 k. p. //Maskelyne^ a fr. 80. 50 os 25/28 k. p. „Maskelyne" a fr. 84-/ Wol. De vraag, ofschoon niet groot, blijft regelmatig aanhouden. Verkocht werden: 6 April 1882. 114 balen vette La Plata en 96 balen vette Australische. 7 April 1882. Niets verkocht. 8 April 1882. 55 balen vette La Plata en 11 balen vette Australische. 11 April 1882. Verkocht 32 balen vette La Plata. Aangevoerd 1313 balen wol van Buenos- Ayres per „Maskeleyne//, 432 balen wol en 30 balen vellen van Montevideo per dito 453 balen wol van Montevideo per „Nurn- berg'7, 747 balen wol van Buenos-Ayres p. dito; 15 balen vellen van Rosario p. „Han del 178 balen wol van San Pedro pet dito, 300 balen wol van Buenos-Ayres per dito 794 balen wol van Montevideo per dito, 52 balen wol van Odessa en 4250 balen wol van Engeland. De aanstaande driemaandelijkscbe veilingen zullen van den 19 tot 28 April plaatsheb ben, De aan te bieden hoeveelheid bedraagt circa 22130 balen, waarvan 5730 Australische, 16130 Plata, 130 Kaap en 100 Russische. GORINCHEM, 11 April. De aanvoer van granen was heden stilhandel vluggerzoodat het aangevoerde met moeite plaatsing vond tegen vorige prijzen. Men besteidde voor: ristarwé f 10,75 k 1100 roode dito f9.00 a 9,50; witte dito f 9.00, a 11.00 ml. rogge f0,00 0.00 buitenl. dito f0,00 a 00 gerst f5 50 k 0.00, haver f3.25 4.00 beste kook- f.8*75/ 9-00, beste mestingerwten f7,25 rrr'ln duivenboonen f7.75 k 8.25 paardenboonen f7.00 a 8.00 lijnzaad f 10.00 k 10.75, alles naar qual. en per heet. Bij een aanvoer van slechts 300 stuks vee was de handel heden vooral in kalfdragende koeien zeer geanimeerd. lste soort Kalfkoeien 2 de j, Kalfvaarzen Vare koeien Guiste Vaarzen Melkkoeien P/s-jarige Ossen Pinken Hokkeling ossen stieren Graskalveren Nuchtere Kalveren i .v Varkenszware van 150 kilo golden 42 k 54 ct minder zware 00 k 00 c. per kilofokvarkens van 6 a 8 weken i7.00 a f10 per stuk Boter f 0,60 f0.65. Eieren f1,10. ;15 de 26 stuks. f220 f240 f000 f 000 f130 f200 f000 f 000 f 00 f000 f160 f120 f 70 f 90 f 30 f 60 f 00 f 00 f 00 f 00 f 00 f 00 f4.00 f 10 te Vlijmen, is voornemens des voormiddags tea 9 ure, ten huize van ARNOUD KLERXte Vlijmen, Voor het Gemeentebestuur van Vlijmen de Weischaren, toebehoorende aan de gemeente Vlijmen, en voor verschillende eigenaren Weischaren in het Vlijmensche veld of Meerlant. Eranco brieven aan het bureau van dit blad, letter A. 'oor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden mijner dierbare echtgenoote, Theodora Maria Van de Goorbetuig ik, ook namens mijne kinderen en behuwdkinderen, mijnen hartelijken dank. w A. VERWIEL. Waalwijk, 8 April 1882. DE NOTARIS in de herberg van M. Van Vuren, te Sprang, en 8 dagen later ten herberge van de Weduwe Dijkman aldaar, telkens des avonds om 6 uur sK 1- De Zuidelijke af- >|l,_ gegraven helft van een 2. Een perceel BOUWLANDonder Besoijen in den Meerdijk, sectie C., nos 320 en 321, groot 79 aren 50 centiaren. te Waalwijkzal s namiddags 6 nreter herberge van 1ST. Schonis, te Baardwijkvoor de Erven der Weduwe L., TAN HEIJST en anderen Onder Baardwijk. Ie koop Een perceel Hooiland, „De Laagemdscbe Voorweide"groot 1.65.90 hectaren. Ingezet en gehoogd op f2725,— 2e koop. Bouwland, over deleZeine, groot 86 aren. Ingezet en geboogd op flOOO. 3e koop. Bouwland over de leZeine groot 72,80 aren. Ingezet en geboogd op. f500. 4e koop. Bouwland over de 2eZeine groot 82,30 aren. Ingezet en geboogd op. f425, De verkooging blijft dagelijks tot de finale toewijzing ten kantore van genoemden Notaris opengesteld. Adres met franco brievenonder letters A. J5. O., aan het Bureau dezer Courant. met prijzen van Zoolang de Loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premiën, zoodat men den kans beeft met een en betzelfde lot meer dan eens een hoogeren of lageren prijs te trekken. Verkrijgbaar a f2.70 bij den heer en aan bet Algemeen Advertentie-Bureau van NIJGH VAN DITMAR, te Rotter dam, tegen overmaking van bet bedrag per postwissel. van Mr. Timmerman, Baardwijk. Eene schoone collectie van GLAS PORCELEIN en BEELDEN, wit fen gekleurd en losse STOLPEN, ïjp die door hem tegen de con- JS curreerendste prijs wor- (lengeIevei-d binnen >TS) den kortst mo- W3C5 gelijken Grootte cn ruimte naar yjeiJWr?' tijd. verkiezing. Fijne qualiteit.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3