Nummer 31. Zondag 16 April 1882. 5e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BUITENLAND. Belgie. STAAT VAN BRIEVEN Gemeenteraad van Waalwijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Echo van bet Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco pe/post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. geadresseerd aan onbekenden. Yèrzonden gedurende de le helft van Maart. Van Waalwijk, Jansen Leiden' 2. Wilhelmus Tilburg Kunnende de brieven door tusschenkomst van het postkantoor terugbekomen worden. De Directeur, BAGGERMAN. OPENBARE VERGADERING van Dinsdag 11 April, nam. 6 uur. Afwezig de heeren Van Baal en Quirijns. De voorzitter opent de vergaderiug en ver zoekt den secretaris de notulen der vorige voor te lezen, die na lezing worden goedgekeurd. Aan de orde I. Rapport omtrent het adres van de heeren H. W. A. Van Reede en J. Van den Elzen. men zie het verslag der vorige vergadering De conclusie van het rapport strekt om aan adressanten te kennen te geven, dat er voor dit jaar geen sprake kan zijn van vermindering van het tarief van haven- en kaaigeld, daar dit voor het geheele jaar verpacht is maar dat de raad niet ongenegen is tegen het volgend jaar eene billijke vermindering voor booten toe te staan. Burgemeester en weth. zijn het met de con clusie van het rapport eens daar er niet veel anders aan te doen is. De heer Van der Heijden wenschte wel, dat door burg. en weth. het vooruitzicht werd ge geven, dat het havengeld in 't algemeen verlaagd werd, in 't belang van den handel en van de gemeenteniet in 't belang der Noordbrabant- sche stoomtramwegmaatschappij waaraan toch geen eer te behalen is. Toen spreker wethouder was heeft die maatschappij alles van de gemeente verkregen, wat zij gevraagd heeft. Wel verre er van dat de maatschappij reden heelt om zich over ons gemeentebestuur te beklagen, gelijk de commissarissen op de laatste vergadering van aandeelhouders goed gevonden hebben te doen, bestaan er voor het gemeentebestuur vele redenen van ontevredenheid op de traramaatschappij. Zij zou aan de Oostzijde der haven rails gelegd hebben dit is niet geschied aan de Westzijde heeft zij willekeurig veel meer rails gelegd, dan waartoe zij vergunning had de heele bestrating tusschen en langs de rails aan de haven heeft zij nooit in orde laten maken hierdoor ont- staan bij regen groote waterplassen, die het bijna onmogelijk maken droogvoets naar de remise of boot te gaan. Om dit water te doen afloopen heeft de maatschappij keien langs de haven be schoeiing laten uitbreken, waardoor die beschoei ing gevaar loopt van te verrotten. Spreker zou het door de maatschappij gestorte kapitaal aan spreken om alles in orde te laten brengen, waar toe zij verplicht is. In 't algemeen belang echter is vermindering van havengeld wenschelijk de schors b. v. laat men te Capelle aankomen omdat hier het havengeld te hoog is belang hebbenden moeten die dan daar af gaan halen, hetgeen zeker kostbaar en tijdroovend is, Een handelaar in hout en bouwmaterialen die hier veel goederen aanvoert, laat alles in de haven te Labbegat aankomen, uithoofde van het hooge havengeld in onze havenwas het tarief hier lager, zou dit wellicht het geval niet zijn. In 'l belang dus van den handel in 't algemeen zou hij verlaging wenschen niet in het belang der tramwegmaatschappijdie slechts op haar eigen belang bedacht is en zich weinig bekommert om dat van Tilburg of Waalwijk. De voorzitter antwoordt, dat het vooruitzicht voor vermindering van het havengeld in de conclusie van het rapport, waa mede burgem. en weth. zich hebben vereenigd, ligt opgesloten. De heer Van der Heijden zou gaarne zien dat de raad nu een besluit nam dat het haven geld zou verminderd worden. De voorzitter zou dit thans niet doen dit is nog tijd in het najaarhet geldt hier eene nog Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Adverten tien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolp Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. al belangrijke zaak de raad kan intusschen de zaak overwegen. Wat overigens betreft het gesprokene op de vergadering van aandeelhouders der Noordbr. stoomtramwegmaatschappij, dat herinnert hem aan het gezegde van Talleyrand, dat de taal den mensch gegeven is om zijne gedachten te mas- keeren ieder, die eenigszins met den toestand bekend is, kan het beoogde doel echter gemak kelijk tusschen de regels door lezen. Wat de heer Van der Heijden van de tram wegmaatschappij gezegd heeft ten opzichte van de haven is volkomen waarvoortdurend heeft men met die maatschappij moeten tobben, maar nooit kon men iets van haar gedaan krijgen telkens wordt men afgescheept met beloften, die nooit vervuld worden van daag zijn de plannen niet klaar, morgen is de ingenieur op reis en zoovoortstelkens een andere uitvlucht. Hoe dikwijls de maatschappij reeds is aangesproken, nooit kan men *ot een retultaat komen een der beambten der maatschappij heeft aan spreker zelf verzekerd dat hij altijd ten antwoord kreeg dat de plans nog niet geteekend waren. Spreker zegt dat het te bezien zal staan of deze maat schappij aan de gemeente die voordeelen zal aanbrengen, die men er van verwachtte. De heer Van Heijst deelt mede dat hij in den voormiddag te Raamsdonksveer eene vergadering heeft bijgewoond, geprovoceerd door leden der tweede kamerwelke vergadering werd bijge woond door leden der prov. staten, waterbouw kundigen en gedelegeerden uit de besturen van verschillende waterschappen. Op die vergadering was liet gevoelen algemeen, dat van de opening van den nieuwen Maasmond niets zou komen, daar dit werk niet 13 maar misschien wel 31 millioen zou kostenmocht het evenwel tot stand komendan scheen beo in de plannen van den minister te liggen, de Langstraatsche havens te supprimeereii. Hij verzocht den bur gemeester hem eenige opgaven betreffende de opbrengst der haven te willen verstrekken, waar van toezegging gedaan wordt. Verder deelt de heer Van Heijst mede, dst de onderhandelingen omtrent den weg van Ver hoeven tot aan de stoep bij de wed. Loeff te Gansoijen, tot een gunstigen uitslag geleid heb ben en die zaak geheel in het reine is alleen zal de Oude Waag f175 inplaats van f2U0.— geven. Bij acclamatie vereenigt zich de raad met de conclusie van het rapport en verklaart zich niet ongenegen bijeen volgende verpachting of inning der havengelden een billijke wijziging in het taiief te brengen. II. Geldleening. De voorzitter deelt mede dat het bestuur den financieelen toestand der gemeente met zorg heeft nagegaan en dat deze niet ongunstig is. Wil men echter al de werken uitvoeren, waarop men plan heeft, dan is het noodig eene geld leening te sluiten van f 35.000.dit geld is noodig voor het land te betalen, aangekocht van den heer Drossaerts voor schoolbouw en aan schaffen van school meubelen, voor het ophoogen en verbreeder. van een gedeelte weg, voor ver betering der haven en het leggen van trottoirs. Natuurlijk zal het geld worden opgenomen naarmate de behoeften, terwijl volgens liet plan de leening zal worden uitgeschreven tegen 4 pet. De heer Timmermans wenscht in overweging te geven de geldleening té behandelen na de haven omdat men dar. beter kan oordeelen wat er noodig is. Verder wijst spreker er op dat in de memorie van toelichting gezegd wordt, dat er geld noodig is voor verhooging en ver betering van een gedeelte weg; de tekst echter van het primitief begrootingsbesluit spreekt van het aanleggen van een keiweg. Als het werke lijk de bedoeling is een keiweg te. leggen, be- schouwe men deze aanmerking als niet gedaan. De voorzitter antwoordt, dat burg. en weth. voornemens zijn de raadsbesluiten prompt uit te voeren dit is plichtzooals de raad besloten heeft zal het gesohieden. Na nog eenige discussie over de bepaling der rente wordt bij acclamatie besloten tot het aan gaan eener geldleening ten behoeve der gemeente ad 4 pet., ^ens leeningsplan, uit te schrijven naar gelang de behoefte. III. Verbetering der haven. De voorzitter deelt mede dat het bestek en de begrooting voor de veibetering der haven zijn opgemaakt door den heer Van den Heuvel te Werkendam dat het in handen gesteld is van flen ingenieur Groeneveld, die het behoudens eenige wijzigingen goedgekeurd heeft. Het gemeentebestuur heeft zich in betrekking gesteld met het bestuur van den buitenpolder, wiens toestemming voor het maken der voorge nomen verbetering niet gemist kan worden. Het polderbestuur heeft condities gesteld, waarmede de voorzitter zich niet kan vereenigen. Na voorlezing van die condities ontspon zich eene langdurige discussiewaarvan wij zullen trachten in het kort de voornaamste punten weer te geven. Het polderbestuur eischte dat de gemeente 1000 M. grond op de Oostkade zou brengen tot verzwaring dier kade; het polderbestuur daarentegen zou f 500 subsidie verleenen. De voorzitter oordeelde dat de gemeente dien grond niet kon missen maar hem moest ge bruiken tot ophooging van land aan de haven om het geschikt te maken voor los- en berg plaatsen de voorzitter behandelde verder nog eenige grieven, die hij tegen het polderbestuur hadwaarop de heer Zijlmans het voor den polder opnam. Deze betoogde o. a. ook dat de verzwaring der Oostkade meer in 't belang was van de gemeente dan van den polder, omdat een doorbraak in die kade altijd meer geld kost aan de gemeente dan aan den polder. Verder zeide hij dat de aangeboden f 500 gegeven wer den voor de 1000 M. grond, maar dat er van subsidie voor den weg in de Putsteeg geen sprake mter kon zijn, omdat de gemeente niet heeft voldaan aan de conditie, welke vroeger door den polder voor 't verleenen van een subsidie voor dien weg gesteld was. De voorzitter zeide niet te begrijpen, dat de polder zich zoo maar van dien weg in de Put steeg zou kunnen afmaken er bestaat een con tract tusschen gemeente en polder om dien weg voor gezamenlijke kosten te onderhoudenhij zal dan ook den polder niet los laten. De voor zitter verklaarde in 't belang der gemeente de eischen, die het polderbestuur wilde opleggen, denkende dat de gemeente niet anders kan, niet te kunnen aannemen. Hij en de heer Zijlmans traden nog in verschillende beschouwingen en berekeningen, zonder het eens te kunnen worden. Eenige andere leden, de heeren Van der Heijden, Van Es, Timmermans en Van Riel mengden zich nu en dan in de discussie, maar deze heeren kwamen tot de slotsom dat, indien de gi meenteraad de door den polder gestelde condities niet aannam, er van de verbetering der haven dit jaar weer niets zou komen. Hiertoe echter wenschten zij niet mede te werken, en, nadat de heer Zijlmans nog gezegd had dat de polder f 500 subsidie gaf voor de 1000 M. grond, maar dat de gemeente z. i. bevoegd was den grond te behouden, tegen gemis der subsidie werd besloten de door den polder gestelde voorwaarden aan te nemen en over te gaan tot verbetering der haven volgens het door den heer Groeneveld gewijzigd bestekde tijdsbepa ling is aan burg. en weth. overgelaten, met dien verstande, dat de werkzaamheden 15 Augustus zijn afgeloopen. De voorzitter alleen kon zich niet met de condities van den polder vereenigen en stemde tegen. Volgens het bestek zal de haven gedurende 25 werkdagen gesloten zijn voor eiken dag minder geniet de aannemer eene premie van f 30 en voor eiken dag langer betaalt hij eene boete van f 30. De keiweg in de Putsteeg zal, volgens de condities van den polder, voor 15 Juni gereed moeten zijn, IV. B. en W. vragen machtiging tot het ver pachten van het grasgewas voor dit jaar. Toegestaan. V. Trottoirs De voorzitter deelt mede dat bujg. en weth. zich in contact gesteld hebben met ged. st. omtrent de overname van den prov. weg. De hoofdingeuieur van den prov. waterstaat is ge machtigd met de gemeente over die zaak te onderhandelen. Zaterdag zal ZEd. komen om den toestand in loco op te nemen. Burg. en weth. wenschen de opinie van den raad in deze belangrijke zaak te vernemen Na eenige gedachtenwisseling wordt als grond- s'ag aangenomen een vaste breedte voor den weg, de breedte der trottoirs te regelen naar den plaatselijken toestand. VI. Ingekomen stukken a. Goedkeuring door ged. st. der begr. over 1882. Aangenomen voor kennisgeving. b. adres van 93 ingezetenen wonende in de Kloostersteeg, verzoekende aanleg van een rio- leering. (het adres komt voor in ons nummer van verleden Zondag). De voorzitter verklaart dat hij het in princiep met adressanten eens isom het vergevorderd uur stelt, hij voor de behandeling dezer zaak aan te houden. Conform besloten. c. Goedkeuring van den aankoop door de ge meente van een perceel land aan de haven, van den heer Drossaerts. Aangenomen voor kennisgeving. d. Kennisgeving der kamer van kooph., dat zij de haar toegestane som met f43.x8 heeft overschreden. De voorzitter zegt dat dit geschied is om redenen in 't belang der gemeente en stelt voor het ontbrekende aan de kamer van kooph. te suppleeren onder aanbeveling aan de kamer om de hoogst mogelijke zuinigheid in acht te nemen Conform besloten. Hierna zegt de Voorzitter ongeveer het vol gende Met genoegen heb ik het opstel van N. in het laatste nummer van de Echo van het Zuiden gelezenik ben benieuwd naar het volgend nummer, om de nadere uiteenzetting te zien zijner berekeningen, voor het mogelijke van het daarstellen eener vakschool voor de schoenmakerij Ik hoop dat de geërde schrijver zijn doel mag bereiken en dat het hem niet aan ondersteuning zal ontbreken voor de daarstellingik ben het geheel met den schrijver eens dat dit de weg is, en de eenige weg, om de schoenmakerij uit haren kwijnenden toestand op te beuren en haar spoedig in staat te stellen aan buitenlandsche concurrentie het hoofd te bieden. Mocht het plan van den gecerden inzender, dien ik niet de eer heb te kennen, verwezen lijkt worden, wat ik vurig wensch dan geloof ik dat die tijd niet ver meer af is, want, mijne heeren, ik heb met groot genoegen gedurende den afgeloopen teekencursus, die door verscheidene jeugdige schoenmakersleerlingen is gevolgd, op gemerkt, dat de kiem van ontwikkeling en van schoonheidsgevoel in hen ligt. Om dit te be vorderen heeft uwe teekenschool-commissie waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, een buitenlansch tijdschrift aangeschaftde Neue Wiener Schumacher-Zeitungdie om de 14 dagen verschijnt en voorzien is van de nieuwste mo dellen en patronen 't is genoegelijk te zien hoe de jeugdige leerlingen elk nieuw nummer opmerkzaam beschouwden en bespraken zeker is het datindien zij eene grondige practische opleiding krijgen, zij zeer spoedig knappe en in hun vak ervaren ambachtslieden zullen worden. De leden stemden volkomen in met het door den voorzitter gesprokene, terwijl ook nog gewezen werd op de uitmuntende werking van de /,Ver- eeniging tot bevordering van de belangen van de schoenmakerij" te Baardwijk. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Leon Peltzer heeft deze week, natuurlijk onder behoorlijke geleide een bezoek gebracht aan het huis in de rue de la Loiwaar hij den moord pleegde. Men wilde op de plaats zelve onder zoeken in hoeverre de nieuwe lezing, die Ppltzer van de zaak geeftwaar kan zijn. Een agent van politie moest de rol van Bernays vervullen;

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1