Nummer 33. Zondag 23 April 1882. 5e Jaargang I L Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. X Bekendmaking. BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Italië. Rusland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Een idéé over een Vakschool voor Schoenmakerij. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Adverten tien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. V SCHUTTERIJ. Het gemeentebestuur van Waalwijk maakt be kend, dat de schietoefeningen op de schietbaan op den Meerdijk zullen beginnen, terwijl telkens voor den aanvang der oefening eene roode vlag zal worden geplaatst op den kogelvanger. Waalwijk15 April 1882. Het gemeentebestuur voornoemd VAN DER KLOKKEN, Burgemeester. F. W. VAN LIEMPTSecretaris. Vervolg van de Echo van het Zuiden van 9 April 1882.) Om aan eene dergelijke inrichting zooveel mogelijk een blijvend bestaan te verzekeren, is het in de eerste plaats noodzakelijk, dat zij op een hechten grondslag gebaseerd zij en zou het daarom, naar mijne moening noodig zijndatna vaststelling van te ma ken statutenrechtspersoonlijkheid werde verkregen. Bij welslagen zou spoedig blijken, dat een kapitaal van f 2500,zooals ik hierboven besproken heb, te klein was. Ik zou daarom voorstellen', dat de 25 bazen, oprichters of nemers van aandeelen zich ver bonden tot het nemen van aandeelen, groot f300.waarop zij aanvankelijk slechts f100.storten, om de overige f200. geheel of gedeeltelijk aan te vullenzoodra op eene te houden algemeene vergadering tot uitbreiding besloten was. Eene uitbreidingwanneer die bleek noodig te zijnzou des te meer succes hebben omdat als b.v. het tweede jaar reeds het aantal personen van 52 in de genoemde evenredig heid werd verdubbeld en dus de inkomsten van arbeidsloon tweemaal hooger werden de kosten van huur, enz., salaris van den directeur en boekhouder niet in die verhou ding zouden behoeven te worden vermeerderd en dan ook niet een dubbele subsidie van de gemeente noodzakelijk maken. Om nu de oprichting nog meer te ani- meeren zou ik voorstellen, dat van het door de gemeente te subsidieeren bedrag bij «vijze van rentegarantie eene zoodanige som werd gereserveerd, als noodig is voor 5 pet. van het door de oprichters gestorte kapitaal en zou du9wanneer de oprichters voor drie jaren contracteerden en in dien tijd werd besloten de aandeelen vol te fourneeren, de gemeente zich tot een minimum subsidie van f375.hebben te verbinden. Wanneer de zaak marcheert, hetgeen bij eene ernstige opvatting niet valt te betwijfe len hebben de schoenfabrikanten-oprichters, behalve dat zij hun vak bevorderen om daar van spoedig in hun eigen zaken de vruchten te plukkenhierbij reeds belang, omdat zij kans hebben hun werk tegen een billijk loon goed gemaakt te krijgen en zouden zij dan van de rente van het gestorte kapitaal kun nen afstand doenom dat bedrag te voegen bij de f 300.uitgetrokken voor gedeeltelijke vernieuwingen aanschaffing van materiaal abonnement op vakbladenetc,, waarmede mendunkt me, tamelijk royaal moet zijn. Het loon voor de verschillende soorten van schoeisel zou natuurlijk in eene even redigheid van f 0.121/2 per uur, die ik heb aangenomen, dat een werkman geregeld kan verdienenonderling moeten worden vast gesteldzooook zouden al de verplichtingen van directeur, boekhouder, werklieden en leerlingen bij een huishoudelijk reglement bepaald behooren te worden. Het ligt voor de hand, dat bij voorkeur de leerlingen der teekenschool zullen worden toegelaten. Uit de oprichters zouden 'o. v. 4 commis sarissen moeten worden benoemd, die met de controle worden belast en, in overleg met eene uit den gemeenteraad te benoemen perma nente commissie, met het wekelijksch verslag van den directeur aan de vergadering maan delijks rapport uitbrengeneen en ander bij huishoudelijk reglement en onderling te bepalen. Om niet te uitvoerig te worden heb ik me onthouden om van eene aan deze in richting te verbinden snij- en stikschool te spreken, daar men hiertoe van zelf zal ge raken wanneer er de hoofdzaak samenwer- Icing" is. Zie hier nu mijn idéé over een vak school, wat ik met de meeste beschei denheid uwer attentie aanbeveel. De beschrijving en berekeningen zul len onvolledig zijnin alles te voorzien is mij onmogelijk, daar ik met mijne berekeningen geheel alleen sta. Ik hoop dat juist die onvolledigheid de mannen van het vak zal aansporen het te kort aan te vullen om op deze wijze een goed geheel te verkrijgen. - Mijn hoofddoel was mijne vroegere beweringen d. w. z. de mogelijkheid van -bestaan van eene vakschool voor de schoenmakerij te bewijzen en ik ge loof dat hiermede te hebben gedaan. En eindelijk nog wil ik het niet ontveinzen dat het mij een streelend genoegen was uit het gemeenteraads- verslag van 11 Apr. te mogen opmerken; dat mijn idee bij den geachten voor zitter een gunstigen indruk heeft ge maakt. Wat de verwezenlijking van mijne plannen betreft antwoord ik den geachten spreker, dat dit niemand vuriger wen- schen kan dan ik voor het belang van het kwijnende vak. Het is daarom dat ik beleefd, maar met den meesten ernster op durf aandringen dat vanwege eene commissie uit den gemeenteraad in overleg met eenige bekwame vakmannen eene ver gadering worde belegd, waarin mijne plannen aan eene strenge kritiek wor den onderworpen, opdat op deze wijze het initiatief genomen worde om eene door velen als de eenigste manier tot opbeuring der kwijnende schoenindustrie beschouwde, goed geconstitueerde vak school te helpen tot stand brengen. Reeds dan zal ik de mij gegeven moeite en inspanning beloond achten. 20-4-'82. N. In September a. s. zal de president der Fran- sche republiek zich naar Marseille en eenige andere steden van het Zuiden begeven. Hij bracht daa-, gelijk men weet, gedurende den tijd van zijn bestuur nog geen bezoek; wel aan het Noordentoen Gambetta zich trouwens meer op den voorgrond wist te dringen. De exdic- tatorgelijk men weet, moest onlangs een plan om naar Marseille te gaan opgeven omdat hij niet zeker meende te wezen van eene hartelijke ontvangstof lieverbepaald zeker van eene zeer onhartelijke. Het wordt hoe langer zoo waarschijnlijker, dat de dieven die zich meester gemaakt heb ben van de 189 aangeteekende brieven op het psstkantoor te Parijs beambten bij die inrich ting zijn of geweest zijn. Anderen toch zouden kwalijk geweten hebben welke nacht en welk uur het geschiktst zijn om een slag te slaan. Ook heeft men op den grond bij de openge- brokene kast een mes gevonden dat de brie venbestellers gebruiken om de touwtjes af te snijden bestemd voor het vastbinden der pak ketten voorts eenig ander gereedschap in gebruik bij de postbeambten. Hierbij komt nog dat de dieven juist dien brievenzak opengesneden hebben, waarin zij de grootste waarde konden verwach ten den zak namelijkdie de voor de wijk Lonvre-Palais-Royal bestemde brieven bevatte. De schildwachten hebben niemand 's nachts het postkantoor zien in- of uitgaan maar uit den aajd der zaak was hunne aandacht niet gevestigd op de beambten of op dezulken die zij voor beambten konden houden. Dezen zou den zij bij het komen en gaan ongemoeid heb ben gelaten. Dit, meent men, wisten de dieven wel door hunne ervaring op het postkantoor en dit zal hen zoo stout gemaakt hebben. Een reeds sinds geruimen tijd door den majoor Roudaire ontworpen plan, dat tot dusver r.og niet ernstig door de regeering in overweging genomen scheen is thans door den minister president bij den ministerraad aanhangig ge maakt. Het strekt om eene binnenzee te vormen, die uitgaande van Gabes zich zou uitstrekken tot het zuiden van Tunis. Met dat doel zou het noodig zijn eene kleine landengte bij Gabes door te graven, om zoodoende er het water uit de Middellandsche Zee en verder te brengen. Er is eene commissie van onderzoek benoemd. De kosten van het werk worden geraamd op 60 millioen fr. In het bosch van Chaux (Jura)heeft een geweldige brand gewoed waardoor vijftig a zestig hectaren boschdie aan den spoorweg grensdenvernield werden. Men schrijft den brand toe aan de vonken die uit een locomo tief kwamen. Met de kleine meerderheid van twee stemmen (87 tegen 85) heeft bij tweede lezing het En- gelsch lagerhuis de wet aangenomen waarbij bepaald wordtdat voortaan de kiesdistricten (en niet de candidaten) de kosten der verkiezingen zullen dragen en datwaar verscheidene candi daten zijn, de meerderheid der gezamenlijke stem^ men noodig is om verkozente worden. Is deze niet bereikt, dan moet eene nieuwe verkiezing plaats hebbenwaarbij dan eene betrekkelijke meerderheid voldoende is. Het voorstel was aan het initiatief van een der leden te danken, maar werd door de regee- rir.g ondersteund. Mac Leandie den jongsten aanslag pleegde op het leven der koningin is door de jury op grond van verstandsverbijstering en bij gevolg van on-toerekenbaarheid „niet schuldig" bevonden. Volgens Daily News is door de regeering nog niets besloten ten opzichte van nieuwe dwangmaatregelen voor Ierland. Blijkens eene pas verschenen officieele op gave, hebben in Ierland, gedurende de afgeloopen maand, nie^. minder dan 531 verschillende, zoogenaamd agrarische misdrijven plaats gehad, gespecificeerd 2 moorden 12 pogingen daartoe; 30 brandstichtingen319 brandbrieven55 andere bedreigingen 10 gevallen aanvallen van huizen en 27 van vuren door de vensters van huizen. Uit Londen wordt bericht, dat in een ko lenmijn bij Durham weer een ontploffing heeft plaats gehad waardoor 35 mijnwerkers gedood en 6 gewond werden. Ook in het noorden van Schotland heeft de winter nog zijn afscheid niet genomen. Het is er koud en er viel buitengewoon veel sneeuw. Te Deeside stond de thermometer 11 graden onder het vriespunt en in den omtrek van Fort William in Inver.iess-shire, lag de sneeuw zoo hoog, dat het verkeer ei door belemmerd werd. Ook van de Shetlandsche eilanden worden zware sneeuwstormen bericht. Te Camborne, in het Engelsche graafschap Cornwallis braken ernstige ongeregeldheden uit. Er waren daar in den laatsten tijd een aantal Ieren gekomen. Twee daarvan hadden onlangs een burger aangevallen en werden deswege tot gevangenisstraf veroordeeld. Na afloop der ge rechtszitting volgde eene talrijke menigte de gevangenen mishandelde henalsmede een Ier die voor hen getuigd had en deed een aanval op de woningen der Ieren, waar zij groote schade aanrichtte. Daarop bestormde de steeds aangroeiende ber.de de roomscb-katholieke kerkwaar zij beelden altaar banken vensters enz. vernielden. Ook het huis van de pastoor en dat van een ander ingezetene werden aangevallen en zwaar bescha digd. De politie was geheel machteloos tegenover het steeds toenemend oproeren voigens de laatste berichten was het grauw geheel meester van de stad. De Shipping Gazette vermeldt de aanstaan de tentoonstelling van koloniale voorwerpen te Amsterdam en spreekt daarbij de hoop uit, dat Groot-Brittannie daaraan een ruim aandeel moge nemen wat ten loon te stellen voorwerpen betreft. Zij voegt er bij, dat in 1880 de Britsche pro ducten naar Nederland en zijn bezittingen uit gevoerd een waarde bedroegen van 40.600.000 p. st., terwij van daar in Groot-Britannie werd ingevoerd voor ruim 28.500.000. Door de Berlijnsche politie zijn drie mannen gevatdie vermoedelijk medeplichtig zijn aan den grooten diamantendiefstal in het Londensche postkantoor van Hatton Garden. Zij waren op het punt van naar St. Petersburg te vertrekken en werden aan het Oosterstationna heftigen tegenweerin hechtenis genomen. Er werd voor een bedrag van f 36000 aan diamanten bij hen gevondenmen heeft per telegraaf last gegeven tot aanhouding van hun verdere bagagedie vooruitgezonden wasen hoopt zoo al het gestolene in handen te krijgen. Een Poolsch kapper heeft de politie den voor- naamsten schuldige Smith, met wien hij eenigen tijd bekend geweest wasaangewezen en maakt aanspraak op de uitgeloofde belooning. Van de te Brussel gevatte vermoedelijk mede plichtigen aan den diefstal zijn Fultou en zijn vrouw tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het aannemen van een valschen naam en Watson tot dezelfde strat wegens verzet tegen de politie. De brand in den schouwburg te Schwerin heeft toch één menschenleven gekostdat van een brandweerman. Verder bekwamen eenige personen onbeteekenende wonden. Uit Palermo wordt gemeld, dat de heer Notar Bartolodirecteur der Siciliaansche bank en gewezen burgemeester van Palermo door 5 als bersaglieri vermomde boeven is opgelicht en weggevoerdtoen hij een bezoek bracht aan zijne hoeve Mendolillain een eenigszins afge legen gedeelte der gemeente Cacamo. De roovers eischen een losgeld van 75.000 fr. De Bartolo was gewoon eiken dag naar zijn buiten te rijden en men onderstelt, dat de roovers dit wisten en daarnaar hunne plannen regelden. Een paar compagniën karabiniers en bereden politieagenten zijn uitgezonden om den opgelichten directeur te zoeken. Latere berichten melden dat Bartolo voor fr. 25.000 is losgelaten. De Russische Regeeringsbode bevestigt de berichten omtrent de geweldenarijenwaaraan onlangs weerop verscheidene plaatsen in Zuid- Rusland de Israëlieten hebben blootgestaan en bevat daaromtrent weer uitvoerige mededeelingen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1