T a. j. rant, HHIII IS, binnenlakdT Voor MEID alleen. P. C. A. KUIJPEKS, HUIS, ENZ,JlTlioOILANDr DE NOTARIS RANT, Handelsberichten. UITVOERING EN. BERIGT VAN INZET. Koop I. op f900.— Koop II, op f900.— OM CONTANT GELD publiek verkoopen MARGARETHA PETRONELLA REEPMAKER, op Woensdagen 3 en 17 Mei 1882 i. w De geweldadigheden zegt liet blad be paalden zich. tot het vernielen van hunne huizen, winkels en herbergenen slechts één Israëliet werd doodelijk gewond. Vele personen zijn in hechtenis genomen en maatregelen zijn verordend om verdere rustverstoringen tegen te gaan. Aan een Weener blad wordt het verhaal van een dynamiet-complot gemeld dat, als het waar is den twijfel wettigt die omtrent de ge loofwaardigheid van vele dier aanslagen wordt gesproken. Een der hoogste waardigheidsbekleeders van het hof te Gatschina ontving dezer dagen een ongeteekenden brief, waarin hij gewaarschuwd werddat men wel zou doenden voorraad sigaren van den keizer nauwkeurig te onderzoeken, daar het den nihilisten gelukt was, eenige kistjes met ontplofbare sigaren binnen te smokkelen. Dit schrijven verwekte groote ontsteltenis vooral bij den Czardie een hartstochtelijk rooker is. Er werd een commissie van onderzoek benoemdal de sigaren warden een voor een doorgebroken en onderzochtmaar men ontdekte niets. Toen het laatste kistje doorzocht was had men een grooten hoop gebroken fijne havan- nah's maar geen spoor van dynamiek gevonden. De commissie bracht verslag uitdat de zaak een ongepaste grap wasdie de een of ander zich veroorloofd had, en de sigaren werden onder de. soldaten van Gatchina verdeeld. Het is nu uitgekomen, dat het een dezer sol daten juist daarom te doen was geweest. Hij had het complot verzonnen om op deze mannier gemakkelijk en goedkoop aan lekkere tabak te komen. Maar in zijn vreugd over het slagen van zijn list vertelde hij aan een paar kameraden wat hij gedaan hadeen hunner verklapte hem, het geval kwam den autoriteiten ter oore en de arme soldaat zit nu in de gevangenis vol berouw over zijn daadwaarvan anderen de vruchten genietin. WAALWIJK. Door de Liedertafel „Oefening cn Vermaak" van Waalwijk en Besoijen zullen, op de repetitie a. s. Zondag de volgende stukken worden ge zongen 1. Bede. 2. Hijmne. 4. Waldandacht. Hein ze. de Vliegh. Abt. Maandag 24 April, 's avonds 7Vs uur, concert door de liedertafel „Oefening en Vermaak" op de zaal van Musis Sacrum. p Waalwijk, 22 April 1882. Het navolgend adres voorzien van 114 hand- teekeningen van handelaarsindustrieelen en landbouwers uit Waalwijk, Baardwijk en Besoijen is gericht tot de tweede kamer der staten ge neraal. Aan de ticeede kamer der staten generaal te s-Gravenhage Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekendenallen betrokken bij den handelde scheepvaartde nijverheidden landbouw en den veeteelt van Nederland dat zij als nog hunne ingenomenheid wenschen te be tuigen met de verwerping door uwe hooge ver gadering van het onlangs voorgestelde handels- tractaat met Frankrijk en wel voornamelijk omdat Nederland daardoor heeft behouden de vrijheid om ten allen tijde zijne wetgeving naar eigen goed vinden te kunnen inrichten. Zij hopen dat die vrijheid nooit zal worden prijs gegeven en zulks niet alléén omdat de nationale waardigheid dit niet gedoogt maar ook omdat de gelegenheid niet mag worden afgesne den om wanneer de omstandigheden dit vor deren, differentieele, reciprociteits of welke rechten dan ook uit te voeren en de verhouding van moederland en koloniën zoodanig te regelen als men zelf zal verlangen. ImmersNederland van Indië gescheiden moge betrekkelijk weinig gewicht in de schaal leggen Nederland en Indie te zamenvormen eene macht waarmede te rekenen valt en de tijd kan komenindien hij er al niet iswaarin men begrijpen zaldat het hoog noodig is maatregelen van zelfbehoud te nemen. Moge uwe vergadering dan ook nooit het recht uithanden geven om daartoe te kunnen overgaan. 't Welk doende. Waalwijk 19 April ±882. Volgen handteekeningen. De commissie van rapporteurs over de ver legging van de Maas blijft, ook na kennisne ming van het antwoord der regeeringde zienswijze handhaven dat meerdere toelichting van het ontwerp wenschelijk ware, en betreurt, dat de Regeering gemeend heeft aan het te dezen opzichte gedaan verzoek onvolledig gevolg te moeten geven. De commissie harerzijds geen nieuwe gezichts punten aan het oordeel der regeering hebbende te onderwerpenmeentdat de schriftelijke gedachtenwisscliDg als geëindigd moet worden beschouwd, en het ontwerp mitsdien rijp is voor de openbare beraadslagingen. Het gewijzigde handelstractaat met Frank rijk: is thans gedrukt. De regeering heeft getracht de tegen het vorig tractaat aangevoerde bezwaren zooveel mogelijk uit den weg te ruimen. Alras echter bleek dat verdere verlagingen van 't tarief ook bij den krachtigsten aandrang niet te verkrijgen waren, met het oog op de gevolgen daarvan voor Frankrijks verhouding tot de overige staten. Frankrijk heeft echter toegestemd art. 14 van het vorige verdrag geheel te laten vervallen. Elke bijzondere verbintenis nopens den uitvoer van steenkolen is dus uit het nieuwe verdrag verdwenen, terwijl als art. 17 is opgenomen art. 26 van het nieuw FranschBelgische verdrag, bevoegdheid gevende om in-, uit— eu doorvoer van alle handelswaren tijdelijk om bepaalde rede nen, te beperken of te verbieden. In art. 21 is ach ter nation het woord étrangère ingelascht, zoodat het beding van gelijkstelling geen betrekking meer heeft op de invoeren van Nederlanden elke schijn is vermeden als viel bij „begunstigde natie" in Nederlandsch Indie aan het moederland te denken. Eindelijk is art. 23 in den verlangden zin aangevuld eu dus elke mogelijkheid van twijfel weggenomen omtrent Nederlands recht op vol komen gelijkstelling met de meest begunstigde natie. Deze wijzigingen zijn de grens der concessien van Frankrijk. HH. MM. de koning en de koningin zullen na den overtocht op 26 dezer met het marineschip „De Valk," te Queensborough landen en daar opgewacht worden door het personeel van het Nederlandsch gezantschap en het consu laat-generaal te Londen. Te 1 uur in den namiddag vertrekken HH. MM. met gevolg rechtstreeks naar Windsor. Omtrent het verblijf der vorstelijke personen in Engeland's hoofdstad voor zoover bekend van Vrijdag tot Dinsdag durende wordt ons reeds het een en ander medegedeeld waaruit blijktdat hun weinig vrije tijd gelaten zal worden. Aan de betrokken kantoren te Londen regent het brieven en verzoekschriften van per sonen die HH. MM. of hunne magazijnen en winkels willen zien bezoeken of zekere markten en andere openbare instellingen willen doen inspecteeren. Onder anderen is dit het geval ten aanzien van de veemarkt in Deptford. Onzeker is het nog of HH. MM. op Zondag ter kerke zullen gaan in het gebouw van de Ilollandsche gemeente. De gemeenteraad der City heeft besloten den koning cén welkomstadres in een gouden kistje aan te bieden. Ter eere van den koning en de koningin zullen feestelijkheden in Guildhall plaats hebben ten behoeve waarvan een bedrag van 2000 p. st. uitgetrokken is. Bij die gelegenheid zal het adres plechtig overhandigd worden. Door een aantal schippersuit Dongen 's GravemoerOosterhout en Raamsdonk, beva rende de rivier De Donge was geklaagd dat zij groote belemmering ondervonden van de brug over die rivier aan het Willemsveerwaarover de stoomtram OosterhoutGeertruidenberg rijdt. De minister van waterstaat heeft thans aan de adressanten te kennen gegeven dat maat regelen zullen worden genomen om de veiligheid der scheepvaart in de nabijheid dier brug te verzekeren. Te Deventer werd Dinsdag de eerste pu blieke verkoop van akkermaalshout gehouden. Er werden hoogere prijzen besteed dan verwacht werd. Men berekent dat het hout op stam tegen f10 a 12 per voer verkocht isvoorts dat een voer akkermaalshout in die streek 2J/4 hectol, schors oplevertterwijl het hout f 7 per vim verkocht wordt. Dr. A. Kuyper geeft in de Heraut deze plastische beschrijving van het schijnheilige en var. het echte zuchten „De lieden der wereld plegen te spotten met het „zuchten" van Gods volk omdat de Fari zeeën die altoos onder dat volk gemengd zijn, met hun huichelend geklaag dat „zuchten" tot een aanfluistering gemaakt hebben. En dat is natuurlijkwant wie opzettelijk zijn longen met lucht vult en er dan de ingezogen lucht met een dof en domperig gesteen uitperst, is nog erger dan een steenuilwant hij doet valsch en is schijnheilig. Maar zoo is het „echte" zuchten niet Neenhet echte zuchten komt van binnen uitdat men niet zou willen stenen en voor God en menschen verlegen is met het akelig benauwend geluid dat men uitstootmaar zoo° dat men het niet kan laten dat het er vanzelf uitperstdat het niet is in te houden dat het er uit moet." Te Tilburg is zekere H. H., reiziger in naaimachines gearresteerd, onder beschuldiging van misbruik van vertrouwenoplichterij enz° Te Dieren moet hij o. a. een persoon voor f 16 hebben opgelicht. In de Kerkstraat te 's-Boschbij den koperslager J. Van der Plas geeft de welpomp, volgens de Pr. N. Br. bij eenig meer dan gewoon gebruik een aantal liters van de zuiverste bronolie opdie volgens hem en zijne buren uitmuntend brandt. De olie die als uit die pomp getrok ken vertoond werd was in niets te onderschei den van gewone petroleum. Emmers vol olie had de bewoner, naar hij vertelt, verleden week getaptdaags daarna had het water weder zijne gewone helderheid hoewel de smaak niet zuiver wasen Van der Plas schreef dan ook een vroegere ongesteldheid die hem na het drinken van nog al veel water was overvallen, aan het gebruik daarvan toe. In den nacht van Zondag op Maandag zijn de ingezetenen van Thorn (Limburg) ver schrikt door een ontploffing van dynamietdie door baldadige handen op de straat was neer gelegd en aangestoken. De schok was geweldig. Van de nabijgelegen huizen sprongen de glas°- ruiten, van één zelfs 26 stuks. Er i3 proces verbaal opgemaakt, en men is de daders op het spoor. Het volgende moet Zondagavond laat te 's-Hage voorgevallen zijn Twee agenten hoorden in een huis om hulp roepenzij drongen de woning binnen en vonden den bewoner bezig zijn vrouw te mishandelm. Hem willende arres teeren ontving een der agenten een slag met een hamerwaarop de dader de vlucht nam naar den zolder en daar uit een raam de daken opkroop. Na alzoo eenige huizen overgeklommen te zijn drong hij bij een groenteboer het zol derraam binnen en bracht daar schrik en ont steltenis door de bedreiging een iederdie hem tegenhield te zullen doodslaan maar werd toch door den eigenaar aaugegrepen en aan de politie overgegeven. Zekere P. B. te Amsterdam verkeerde voor eenigen tijd in zeer armoedige omstandighedeu wat geen wonder waswant hij was zonder werk. Door de welwillende tusschenkomst van een ambtenaar der politie werd B., weldra als portier geplaatst in „die Porte van Cleve." Toen hij die betrekking naar behooren vervuld had werd hij ars boekhouder geplaatst in de fabriek van suikerwerken van mevr. de wed. De Leitte, op den O. Z. Voorburgwal. Daar genoot hij een salaris van f800. Al spoedig begon B. veel zwier te maken zocht het gezelschap van chanteuses en verteerde zeer veel geld, waardoor de politie opmerkzaam werd. Een onderzoek werd aan het kantoor ingesteld en nu bleek het alrasdat de groote ver'eeringen werden betaald uit de kantoorkas. Het juiste bedrag wat gestolen isis onbekend maar in ieder geval beloopt dit verre over de f200. Bij zijn arrestatie trachtte B. nog een bankbiljet van f25 te verbergen, maar dat gelukte niet; men haalde het van onder zijne kleederen te voorschijn. B, is naar de ccl gebracht. (P. N.) Baardwijk22 April. Onze schoenfabrikanten ondervonden heden morgen eene zeer groote teleurstelling. Terwijl er, gelijk zulks Zaterdag morgens regel is, een groot getal manden en pakken aan het kantoor van Gend Loos alhier wachtten op verzending naar Holland komt de diligence met de boodschap dat geene goe deren opgeladen worden. Dit kon dan ook trouwens nietwant de wagen was reeds meer dan beladen gelijk het dikwijls gebeurtdat men er van ijstwant de minste schok moet den wagen doen omkantelen. Nu vraag ik of dit niet verzenden van goederen die op tijd ten kantore gebracht worden, te rechtvaardigen is. Niet alleen dat de goederen er op tijd waren, maar gisteren avond was door den kantoorhou der de directie reeds gewaarschuwd dat er veel goederen waren voor den wagen op 's-Bosck. Eu zoo gebeurt het maar al te dikwijls. De schoenmakers en de Hollandsche winkeliers weten wat zulk eene teleurstelling beteekent. 's Vrijdags wordt hier op vele plaatsen den geheelen nacht door gewerkt en verbeeld u dan blijven de goederennog staan Waar eene onderneming zoo weinig de belangen harer vrienden ter harte neemt is het zeker zaak dat deze eene ferme concurrentie in de hand werken en levendig houden. Naar meening van gedeputeerde staten moet een voorzitter van een waterschapsbestuur worden beschouwd als openbaar ambtenaar in den zin van art. 3 no 9 der drankwet. Aan den voorzitter van het bestuur van den binnen- polder vanBaardwijk is met het oog daarop ontheffing geweigerd van het verbod in gemeld artikel gesteld. Heden overleed tot onzel diepe droefheid na een lang-1 durig lijden onze geliefde echt- I genoot en vader de Heer JOSEPH VAN BAAL, tijdig voorzien der H. Sacramenten der I stervenden in den ouderdom van ruim I 70 jaren. De Wed. J. VAN BAAL-Dam. I en kinderen. J Waalwijk 16 April 18*2. om terstond in dienst te treden, biedt zich aan een bekwaam BurgermeisjeP. G.; van goede getuigschriften voorzien. Adres, franco brieven, onder motto Dienst meisje bij den uitgever dezer courant. te Waalwijk, maakt bekend, dat de Vaste Goederen te Baardwijktoebehoorende aan PETRONELLA en ANTONIA VAN DER ZANDEN zijn ingezet Toeslag Woensdag- 26 dezer maand, des voormiddags om 8 ure, ten herberge van J. DE KORT te Baardwijk. Notaris te Waalwijk, zal ten verzoeke en ten huize van den beer WATRIN op de markt te Waalwijk op Donderdag den 27 April 1882, des morgens om 10 uren, Een puike welloopende Biljard met keuenrek keuen, bal len en verder toebehooren. ROTTERDAM, 20 April 1882. Bericht van de Makelaars BREUXELMAN en DE MONCHY. De heden gehouden inschrijving liep cou lant afuitgezonderd No 38 en No 40 werd alles verkocht. WAALWIJK, 21 April. De jaarmarkt werd heden zeer druk bezocht. In hoornvee was de handel vlug en de prijzen belangrijk hooger. Aangevoerd ruim 350 stuks. Kalfkoeien golden f175 h f275. Kalfvaarzen fl50èf 235. Bij ruime aanvoer van biggen en lammeren waren de prijzen niet hoog. Biggen golden f 10.00 h 12.00. Lammeren f 8.00 a 10.00 per stuk. Boter aangevoerd 1015 kilo van f 1.07 a f 1.29 per kilogram. 1 Eieren f3.00 k f4.00 per 100 stuks. De handel in granen was wel zoo vlug. Fransche rogge f8.30 per H.L. Amerikaansche dito - 8.20 Odessa dito -7.50 Tarwe winter -11.50 zomer -10.00 Gerst -7.00 Haver 9 h 10 cents K.G. In huiden en leder is het stil, aan onveranderde prijzen. Schors was iets meer gevraagd omdat de nieuwe nog niet gewonnen is en de voorraad oude waar meestal is opgeruimd. 1 buffet met klok, 1 toon bank, diverse wijn, bier- en likeurglazen en ander werk. 1 groote flinke koffijkuis kagchel. 100 koffljhuis en andere stoelen. 25 groote en kleine lees en speeltafels. 1 bierpomp. lriktrak-, schaak-, dam-, domino en di verse kaartspellen. 1 krisstallen gaskroon en andere gaslampen, welluidende nieuwe BEIS Heden overleed onze geliefde zuster! en behuwdzustermejuffrouw in den ouderdom van 88 jaren. P. L. REEPMAKER. A. REEPMAKER-Van Oppen. Wed. G. J. C. LEIJER- Reepmaker. Waalwijk, 21 April 1882. inmiddels uit de hand te koop.) Eene groote partij kruiken en flesschen capsules flesschenlakbier en wijnkurken Verder onderscheidene luxe- en andere spiegelskagclielsporcelein, glas- en aar- denwerk. Een kippenloop met hok en zes kippen en haan. 11 Diverse roode- en rijnwijnen, bieren, spuitwater en siphons. Pleister en andere beelden en wat verder te koop zal worden aangeboden. K IJ K D A G Woensdag 26 April 1882, ran's morgens V tot 12 en des middags van 2 tot 6 uren. Notaris te Drunen zal, namiddags 6 ure te Nieuwkuik in liet openbaar verkoopen- Erf, Tuin en Bouwland, te NieuwHik in de kom van het dorp, C. 4.41 en 442' groot 13 aren. 2. Een perceel Hooi- of Weiland onder Drunen, buitendijks, D. 1047 en 1048, groot 2 hectaren 60 aren 70 centiaren. 3. Een uitmuntend perceel Hooiland, onder Engelen, in de Haverlei, gemeen met den Heer Burgemeester ZWAANS te Vlijmen zijnde de helft van E. 409, geheel groot 1 hectare 73 aren 10 centiaren. Inzet bij JAN VAN DRUNEN Afslag bij ARNOLDUS VAN DER STERREN. V±jU Inlichtingen geeft Notaris KUIJPERS.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2