Geldersche Crediet-Vereeniging X Publieke Aanbesteding, HULPBEHOEVENDE ISRAËLITEN G.YAN LOON, ILGIIEB MISBOEK Trekkingen 1 Juni en 1 December DeNotarisBink, FiAi^riisro. J. F. DE BOOIJ. Kandidatuur BOBHET of DE BOOIJ, f, fBS BB®». LAMPEN GLAZEN, De Cortie-Van Delft, Gr. VAN LOON. LOTENT P. C. BAIJEïlS, Bericht van Inzet. NIEUWE PIANINO. J. F. BE BOOIJ, De Notaris A. J. RANT, MiBiSïlilil IlillPMMÜ onbreekbare Nederlandseh Comité HEERENSTOFFEN. PAMlSKÖPIAlfïSIill Kiezers Kiezers LEDERINDUSTRIE. ANTOON TBELEN, AANBESTEDING. AANBESTEDEN: Wegens vertrek Te Koop: Heeren Kiezers in het kiesdistrict Tilburg DE DIRECTIE der maakt bekenddat vanaf 1 Mei e. Je. ten hare Kantore en der agentschappen betaal baar zijnDE DIVIDENDBEWIJZEN van de Crediettr. Aand. No 15 met f 2. Volgestorte af 500 9 - 36.25 a -100 9 - 7.25 te Waalwijk zalvoor het Kerkbestuur der ISRAËLITISCHE GEMEENTE van Waal wijk, Bestrijen en Sprang, op Maandag 1 Mei 1882, des namiddags om 8 uren, ten huize van G. VAN ZON, te Besoijen, in het openbaar Het vernieuwen van het kerkgebouw te Besoijen, toe- behoorende aan de Israëlitische gemeente van Waalwijk, Be soijen en Sprang, met bijle ve ring van al de daartoe benoo- digde bouwstoffen. Bestek, voorwaarden en teekening liggen ter inzage bij J. G. MEULKENS, timmer man te Waalwijk, bij wien ook informatiën te bekomen zijn. Aanwijzing op den dag der aanbesteding, des morgens om 10 uren aan de synagoge te Besoijen. Onkosten 7ys percent. bij C. P. VAN HILST, te Waalwijk, in een doosje 30 Cent per stuk. ter ONDERSTEUNING der in RUSLAND. Bewogen met het lot der Israëliten in Rusland, die de slachtoffers zijn eener wreede volksbeweging, hebben ondergeteeken- den zich tot eene Commissie vereenigd tot bet inzamelen van giften, ten behoeve dier ongelukkigen, in overeenstemming met de beginselen vervat in de oproeping welke uitgegaan is van het Utrecbtscli Comité. Nederland, de bakermat der gewetensvrij heid, vraagt niet naar godsdienstige of staat kundige richtingals het de roepstem van het lijden hoort; nooit heeft die te vergeefs weerklonken in het gemoed onzer landge- nooten. Ook ditmaal zal de menschlievendheid haar weg kennen, en ten'zegen worden van hen, die ze dankbaar zullen ondervinden. Elk der ondergeteekenden is bereid giften in ontvangst te nemen. Die giften zullen op gewone wijze in de dagbladen vermeld worden. Het Comité te Tilburg JANSEN, burgemeester, Voorzitter. J. BROUWERS. S. M. CATZ. M. J. DEEN. H. ERAS ZONEN. G. J. VAN HAM. P. C. VAN SPAENDONCK ZONEN. Ds. W. H. STENFERT-KROESE. Marchand-Tailleur te Waalwijk bericht de ontvangst van een PRACHTIGE sorleering ENGELSCHE EN FRANSCHE Tevens ontvangen eene nette sorteering voor het aanstaande seizoen. Bij de a. s. herstemming voor een Lid van den Gemeenteraad wordt met volle vertrouwen aan bevolen, de Heer Leerhandelaar. VELE KIEZERS. dat de Heer G. VAN LOON de candidatuur vcor het lidmaatschap van den Gemeenteraad niet zoude aannemen is gansch bezijden de waarheid. Wij kunnen de verzekering gevendat ZEd. bereid is voor Waalwijks belangen op te treden en hij dit doen zal met de hem eigene kracht en scherpzinnigheid. Komt dus trouw ter stembus en kiest eenparig den Heer Onpartijdige Kiezers. voor de Ondergeteekende verzoekt allen die door zijne tusschenkomst bovengenoemd werk ontvingen het bedrag der bijgevoegde factuur, na aftrek der kosten per postwissel te willen overmaken. Waalwijk, April 1882. Vereeniging „ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG" met prijzen van ficn nnn f25>000' f 15,000, 'lülbUUU, f5000, f3000, f2500, f1000, f100, f75, f50, f25 f20, f 10, 15 enz. Elk lot moet uitkomen met minstens f3"- Zoolang de Loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premiën, zoodat men den kans heeft met een en hetzelfde lot meer dan eens een hoogeren of lageren prijs te trekken. Verkrijgbaar a f2.70 bij den heer te Waalwijk, en aan het Algemeen Advertentie-Bureau van NIJGH VAN DITMAR, te Rotter dam, tegen overmaking van het bedrag per postwissel. te Waalwijkzal op Dinsdag 25 April 1882, 's namiddags 6 ureter lierberge van N. Schonis, te Baardwijkvoor de Erven der Weduwe L. VAN HERPT en anderen FINAAL VERKOOPEN: Onder Baardwijk. Ie koop. Een perceel Hooiland, //De Laageindsche Voorweide"groot 1.65.90 hectaren. Ingezet en gehoogd op f 3100, 2e koop. Bouwland, over deleZeine, groot 86 aren. Ingezet en gehoogd op flOQO. 3e koop. Bouwland over de leZeine, groot 72,80 aren. Ingezet en gehoogd op. f 500. 4<e koop. Bouwland over de 2e Zeine, groot 82,30 aren. Ingezet en gehoogd op. f 425. De verhooging blijft dagelijks tot de finale toewijzing ten kantore van genoemden Notaris opengesteld. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Drunenzullen op Donderdag den 4n Mei 1882, des voormiddags 11 ure, ten Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving Het afbreken der oude en herbouwen eener nieuwe school met privaten bergplaats, enz. Gedrukte exemplaren van het bestek en de teekening liggen van af lieden ter inzage in liet Gemeentehuis en zijn aldaar, tegen betaling van fl.te verkrijgen. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Architect M. H. VERHOECKX, te Heusden, door wien aanwijzing in loco zal worden ge houden op Dinsdag den 2 Mei 1882, des voormiddags 10 ure. eene prachtige, welluidende, bijna Te bevragen bij den Uitgever dezer. DINSDAG 2 MEI a. s. zal in uw district gestemd worden voor een Lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaalwegens de vacature ontstaan door het bedanken van den Keer F. H. A. BORRET. Wij hopen dat gij ditmaal zult afvaardigen een persoon die uwe nijverheid kent en volkomen in staat is die te verdedigen. De industrie in uw district is hoofdzakelijk Wol- handel en Lederfabricatie. Voor de wolindustrie bezit gij een door en door ijverig en bekwaam afgevaardigde in den heer B. M. BAHLMANN. De LEDERINDUSTRIE is, jam mer genoegnog NIET in de Kamer vertegenwoordigd. Wij nemen daarom de vrijheid tot can- didaat te stellen een persoondie reeds vijf jaren lang getoond beeft alles over te hebben om den toestandwaarin de lederindustrie verkeert, te verbeteren, en met kennis van zaken over uwe belangen kan oordeelen. Indien kunde, geschiktheid, lust en redenaarstalent in een persoon zijn vereenigddan voorzeker is onze candidaat de rechte man op de rechte plaats. Wij hebben het oog gevestigd op den heer Lid van den Gemeenteraad te Breda en Voorzitter van het Nationaal Lederindustrie-Bond. Wij zijn overtuigd dat deze keuze alom bijval zal vinden. Ons gansche district, TILBURG, WAALWIJK, OOSTER HOUT, DONGENenz., heeft daarbij het grootste belang. Ook dc Kiezers- vereeniging „NOORD BR ABA NT" zal, naar wij vertrouwenonze keuze billijken en steunen. Wij bevelen u dus dringend aan op Dinsdag 2 Mei a. s. uwe stem uit te brengen op den Heer Eenige Looiers uit Waalwijk, Dongen en Oosterhout. Bij de overweging der voor ons district en voor de gansche leder-industrie zoo ge wichtige vraag z/Wie zal de_ aangewezen persoon zijn, om bij de verkiezing van 2 Mei a. s. op den voorgrond te tredenom in 's Lands ver gaderzaal de trouwe echo te zijn van het algemeen belang en van dat voor ons nij verheidsdistrict in 't bijzonder?// is het noodzakelijk na te gaan wie van beiden der genoemde kandidaten is //the right man on the right place." 't Ligt niet op onzen weg om iets te kort te doen aan beider bekwaamhedenmaar wel zijn wij verplicht rekening te houden met locale toestanden, alsmede met de geschiktheid en energie welke een volksvertegenwoordiger moet bezitten om met vrucht werkzaam te kunnen zijn. Wij nemen aan dat BORRET en DE BOOIJ dezelfde beginselen zijn toegedaan en dan is het toch een eerste vereischte dat wij die beginselen niet vernemen door eene eerbiedige stilzwijgendheidmaar dat zij verdedigd wor den met krachtige stem. W ij scharen ons niet aan de zijde van hen die alleen in stemmen groote eigenschappen zienmaar achten het zelfs noodzakelijk dat een afgevaardigde zijnen kiezers de voldoening geeft hunne bedoelingen zuiver "weertegeven, vooral als een noodlijdende nijverheid met kracht moet worden verdedigd. 't Geldt bij de aanstaande keuze eene levens zaak voor de nijverheid van de gansche Lang straat voor de nijverheid van TilburgDon gen OosterhoutOisterwijk enz., {dus voor 5/S gedeelte der Nederlandsche lederindustrie), waarom dan ook onze belangen niet langer mogen worden prijsgegeven en gered moet worden wat nog te redden valt, Is 't niet treurig te moeten constateeren, dat reeds fabrikanten te Tilburg in de harde noodzakelijkheid werden gebracht hunne fa brieken naar den vreemde te moeten ver plaatsen Is 't niet allerbedroevendst dat de volks vertegenwoordigingbij gemis aan practisch gevormde mannen in hun midden, lijdelijk heeft kunnen toestaandat eene te ver ge dreven gastvrijheid voor den vreemdeling die ons zijn deur sluit, de oorzaak is dat de Noordbrabantsche nijverheid hoe langer zoo meer kwijnt en wellicht spoediger dan ver wacht wordtmoedwillig wordt ten onder gebracht Deze vragen zijn voorzeker zoo gewichtig in beteekenis, dat ieder denkend kiezer de gevolgen van zijn stemmen gemakkelijk kan berekenen. Vaak en wij voegen er bijhelaas schijnt bij ons Nederlandsch volk de eigen aardige karaktertrek ingeworteld, om te houden wat men heeften ook wij kunnen ons daarmede vereenigenals met grond kan worden teruggezien op verdiensten en de zekerheid is verkregen, dat mén in gevaarlijke toestanden steeds kan hogen op den krachtigen steun van een even krachtig vertegenwoordiger. {Is zulks geschied met den spoorweg Zwa- luwe Langstraat en is nog niet altijd OOSTERIIOUT van elk spoorwegverkeer verstoken Had men die tevredenheid en ook die zekerheiddan zouden wij den N oordbraban- ter gelijk geven, als dat blad beweert dat men geen oude schoenen voor nieuwe moet weggooien. Maar als nu de oude schoenen eens ver slijten of in het gaan hinderlijk worden, blijft men dan toch daarop loopen Als de Noordbrabanter met dergelijke ver gelijkingen vermeent den heer BORRET dienst te doen, dan ziet het er treurig uit en kan de leder-industrie gerustelijk den doodslaap ingaan. Wat wij minder gepast vinden is, dat de Noordbr. insinueert, dat het Nationaal Leder- Industrie-Bond nog niets heeft uitgevoerd en, slecht ingelicht als dat blad iswordt over het hoofd geziendat juist alle pogingen van ons Bondhoe krachtig het zijn stem voor de belangen der Leder-Industrie èn hij Regeeering èn bij volk vertegen woording deed hoorenniet die behartiging heeft mogen ondervindenwaarop zij (de Leder-Industrie en de kiezers van het district Tilburg) met het meeste recht aanspraak hadden. Maar, 't is toch van volkomen bekendheid dat de groote stoot voor 't beschermend- of reciprociteits-stelsel juist door het Lederbond is gegeven en dat nooit mag of kan worden ontkend dat het in zijn doortastenden voor zitter den krachtigsten verdediger heeft ge vonden. Tot naricht van de Noordbrabanter diene: dat de kandidatuur van DE BOOIJ is voorgesteld door mannen, die niet alleen aan de pers maar ook voor een gedeelte bekend zijn aan het afgetreden lid BORRET en welke heeren de bescheidenheid zoover dreven om de vraag aan laatstgenoemde te doen //Stelt uw geachte persoon zich her kiesbaar Want de Noordbrabantsche Kiesvereeniging deed nog niets van zich hooren en elkeen moet met ons instemmen dat de Noordbrabanter nooit door genoemde Kiesvereeniging als haar officieel orgaan erkend is geworden. Ergois het stukje van den Noordbra banter ietwat meer anoniem dan de kandi datuur stelling DE BOOIJ van alleszins bevoegde kiezers en beoordeelaars. Wij kunnen geen andere gevolgtrekking uit bovenstaande besprekingen resumeeren dan 1°. Met allen eerbied voor het karakter van den heer BORRET mag hij onze man niet zijnomdat hij totaal onbekend is met onze omvangrijke en hulpbehoevende industrie. (Wij merken hierbij op, dat de heerv Borret nimmer inlichtingen heeft in-\ gewonnen over de lederindustrie en 1 daaraan verwante vakken, hetgeen wij ten hoogste bejammeren. 2°. Dat ieder belanghebbende bij de leder industrie verplicht is met gretige handen liet laatste redmiddel aan te grijpen, waarnaar ieder lederhandelaar, looier, schoenfabrikant, enz. moet streven daar alle overige beproefde middelen misluktenen nu Goddank, met zekerheid kan gezegd worden, dat een lang gezochte en niet te versmaden steun in de kamer voor onze nijverheid kan worden ver kregen. Dat redmiddel, die steun, is de heer In 't belang dus uwer belangrijke indus trie allen naar de stembus voor éénzelfde doel: voor den vertegenwoordiger uwer lij dende nijverheid. M ij wetenen dat is veel waard waarom wij den heer DE BOOIJ afzenden, hij heeft een geprononceerd mandaat en zal het volbrengen. Eenige belanghebbenden bij de Leder industrie.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3