Nummer 34. Donderdag 27 April 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Spanje. De Verstootene. Uitgever: ANTOOÏT TIELEN te Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Le Précurseur meldt dat Leon Peltzer nog geen enkele volledige bekentenis heeft afgelegd en dat de Kölnische Zeitung waaruit verschillende bladenhet bericht namen waarschijnlijk ver keerd is ingelicht. Men zegt dat de politie eenige aanduiding heeft bekomen omtrent de dieven, die zich op het postkantoor te Parijs meestergemaakt hebben van de 189 aangeteekende brieven. Er wordt namelijk beweerd dat de heer Secreton, corres pondent van Londensche sporting papers, nadat de diefstal gepleegd wasin een watercloset een gesprek heeft hooren voeren tusschen twee Engelschen. Een dier personen dien de heer Secreton reeds bij de Parijsche wedrennen in eene vrij armoedige kleedij had opgemerkt, was thans in spiksplinter-nieuwe kleedij gestoken. Zijn metgezeldie dronken scheen en het voorkomen had van een stalknecht, zeide tot hem, meenende door geen ander gehoord te worden „Maar wat ga je nu doen met al dat geld „Ik ga terug naar Londen," was het antwoord; „ik zal er paarden koopen en een zal ik doopen Post Office." „Waarachtig, goed gevonden riep de ander; „maar indien men eens-te weten kwam hoe ge aan 't geld gekomen bent." Op dit oogenblik bemerkte de goed gekleede En- gelschman den heer Secreton. Hij verliet nu onder eenige vloeken het watercloset en drong zijn metgezel naar buiten. Van dit gesprek is aan de politie mededeeling gedaan. Natuurlijk dat de beide Engelschen nu opgespoord worden. Maar men denktdat zij reeds naar Londen vertrokken zijn. De departementale raad van de Alpes Maritimes heeft 200 fr. toegestaan voor het standbeeld van Victor Hugo. Op het plan van het graven van eene binnenzee in de Sahara worden groote verwach tingen gebouwd. De heer Ferdinand de Lesseps en andere wetenschappelijke mannen van de practijk hebben het plan alleszins uitvoerbaar verklaard terwijl zij de kosten betrekkelijk gering achten. De voorstanders van het ontwerp zeggen, dat de bedoelde binnenzee Tunis scheiden zal van Tripoliezoodat de denkbeeldige grenslijn die er tegenwoordig tusschen de beide landen bestaatplaats zal maken voor eene volledige veilige afscheiding dat Tunis door de binnenzee een soort van schiereiland zal wordenenkel openliggende aan de zijde van Algerië en alzoo tegen een aanval van buiten beschermd. Verder meent men dat de uitvoering van het plan Frankrijk in staat za! stellen zijne bezetting in Noord-Afrika aanzienlijk te verminderen, zonder eemg gevaar voor zijne Algerijnsche kolonie, en bovendien aan Frankrijks handel nieuwe uitween zal verschaffen. Intusschen verneemt men dat de regeering zelve niet rechtstreeks aan de uitvoering van het werk deel zal nemen maar een beroep zal doen op den ondernemingsgeest van particulieren. De politie heeft een postbeambte, op wien de verdenking rustdat hij medeplichtig is aan de gestolen aangeteekende brieven, in verzekerde oewaring genomen. Tot het uiterste gedrongen, heeft hij bekend vroeger aangeteekende brieven te hebben gestolen maar eenig bewijs dat hij ook de hand heeft gehad in den jongsten diefstal heeft men niet gevonden. Advertentiën 1—7 regels ƒ0,60 daarboven 8 cent per reeel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal ter plalt- DnD«Shlegren' Tord®T 2raaal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie- bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. ■JJ'ILM LXXXXIV. Met den avondtrein. bad y" zoo begon hij„voor het huis in South-Molton-Street dikwijls boodschappen te doen en kende Mr. Routh zeer goed, al kende hij mij nieten ik zag hoe hij om de restauratie rondsloop en door de ramen loerde. Hij gaf mij den briefdien ik weder aan den heer bezorgde. De heer had een puntigen baard en was zeer bits tegen mij, doch niet zoo als de kellner. Nu, dezen heb ik op mijne beurt zijn deel gegeven en de heer lachte en het scheen hem genoegen te doen dat ik dien kerel met gelijke munt betaalde, maar Mr. Dallas, wiens naam ik toen nog niet kende, lachte niet! En ik vroegof ik geen boodschap terug moest brengen maar neen dat behoefde niet, en he' scheen als deed hij het, om Mr. Routh te .kwellen. Dat maakte mij nieuwsgierig, temeer daar ik zag dat Mr. Routh bijna dol werd van kwaadheid, toen ik zonder antwoord terug kwam Gij moet weten dat hij mij verboden had te zeggen dat hij buiten stond. En daarop "af hij mij een sixpence en sloeg den weg in naar t Strand. Juist kreeg ik een paard om vast te houden en dat duurde nog al lang en ik stond er nog, toen de jonge keereu uit de restauratie kwamen. Juist kwam de heer voor wien ik t paard vasthield ook naar buiten ontsloeo- mijzoodat ikniets te doen hebbendede beide heeren volgdewant in de verte zag ik niemand anders rondsluipen dan onzen vriend Routh. Hij bleef echter aan den anderen kant der straat in de schaduw staan zoodat zij hem niet zien konden. Ik volgde hen nu tot aan de biljartzaal van Boyle die ken ik zeer goed daar ik er Zondags dikwijls langs kom. Zij In de Spaansche Cortes zal eerstdaags de quaestie van den eed worden behandeld. Gelijk men weet is door een ministerieel lid voorgesteld te bepalen dat in sommige gevallen genoden zal worden genomen met eene eenvoudige ver klaring. Men is nog zeer in het onzekere omtrent de kansen die dit voorstel heeft om werkelijk tot wet te worden verheven. van had wilde ik heengaan toen ik Mr. Routh weder bemerkte. Ik liep een nauw steegje in daar dicht bij en zag hoe hij op de straat heen en weder sloop, door de deuren en ramen keek doch wel oppaste niet te dicht bij het huis te komen. Het moet reeds zeer laat geweest zijn, toen de beide jonge heeren er weder uitkwamen, en ik was moede, doch ik had dien morgen twist met mijne oude gehad ik hedoel mijne tantemijnheer en daarom was ik voo ne- mens haar eens bang te maken en dien nacht niet tehuis te komen." Toen Jim zoover met zijn verhaal gevorderd was had hij opgehouden onrustig op zijn stoel heen en weder te schuiven en zijn pet te verfrom melen hij was nu even rustig als zijne toe hoordersdie in ademlooze spanning naar het verhaal luisterden Clara was langzamerhand dichter bij Mr. Felton gekomen en had hare hand op zijn arm gelegd. Haar hoofd rustte op zijn schouder als te voren doch het karak ter der groep was veranderd. Het meisje on dersteunde nu den man en zocht hem zwijo-end kracht en moed in te boezemen. „Toen zij eindelijk weer naar buiten kwamen vervolgde de knaap„spraken zij samen zeer vriendschappelijk en waren recht vroolijk, waarna Mr Dallas den anderen de hand gaf en flui tende door hetzelfde straatje ging, doch hij zag mij niet Ik zag hem duidelijk en dacht Gij hebt zekerlijk geld gewonnen en dat bevalt u. Maar ik had intusschen niet verzuimd een wa kend oog op Mr. Routh te houden en het duurde dan ook niet lang cf hij sprak den «andere aan, die een dikke, komiek bonten jas aantrok. Ik meende, dat die twee iets tegen elkander hadden en weldra bleek het dat ik gelijk had de toon hunner stemmen althans was alles behalve vriendschappelijk. De andere, (he Mr. Deane heettenaar het adres van den brief dien ik hem bezorgd had, lachte luidkeels en sarrend maar zij gingen samen v In den jongsten Britschen ministerraad moet beslot, n zijn zich te vereenigen met het bekende voorstel Smith een conservatief ond minister tot begunstiging der uitbreiding van het kleine grondbezit in Ierland waarbij de regeering dan in het groot als kooper optreedt omin het klein te verkoopen. De raad besloot in deze de on dersteuning der oppositie aan te nemen omdat men het voorstel als een uitnemend middel be schouwt om practische uitvoering te geven aan de Iersche landwet. Voorts zou nog in den ministerraad zijn be- s oten geen verdere dwang-maatregelen voor te stellen maar een proeve te nemen met verzoe- ningsmiddeleitals b. v. kwijtschelding der achterstallige pachten. Wederom is inmiddels de militaire macht in Ierland met een bataljon en eene batterij ver sterkt zoodat er thans in het geheel zijn 32 bataljons infanterie 7 regimenten cavalerie 12 batterijen en drie afdeelingen genie-troepen. an Afrika s Westkust is bericht ontvangen dat de Ashantijnen met Gamans in oorlog'zijn en dat de handel dientengevolge stil staat. fe Gamborne in Cornwaüiswaar onge- geldheden tegen do Ieren plaats hadden is de rust nog niet hersteld. De politiemacht is aan merkelijk versterktook door aanwerving van hulp-agenten uit de burgers. Maar het grauw, dat zich Woensdagnacht weer begon te roeren was hun toch nog te machtig. J)e agenten werden door een hagelbui van steenen naar de bureaux teruggedreven, er. een paar hunner gewond. Onlangs toen de Iersche post te Chester aankwam vond men onder aan het rijtuig een man hangen die van Holyhead af (een afstand van 90 mijlen) den tocht meemaakte en zich met beenen en handen had vastgehouden. De gevaar lijke rit kwam hem duur te staan. Hij werd tot eex geldboete van 20 sh. of 21 dagen ge vangenisstraf veroordeeld. wantdaclu ik, dan kan ik droog liggen onder de bogen van de brug en slapen om morgen bij den eersten trein bij de hand te wezen, om wat te verdienen. Want dat is altijd het gemak kelijkste mijnheerals men niet te moede is. Zij gingen dan al pratende voort en ofschoon ik er geen woord van verstaan kon, bemerkte M Wp f,at,zij ')vist en dal Je andere Mr. Routh beschimpte en uitlachte, maar toch liepen zij arm in arm alsof zij de beste vrin den waren. Op de straat was, behalve zij en jk en een enkelen politiedienaar of zoo iets, die hen met eens scheen te bemerken, geen enkele evende ziel. Plotseling, toen wij bijna aan de brug waren in de nabijheid der veieenge straten, die er onder loopen, en ik moede werd en den korsten weg zocht naar de bogen, waren de twee verdwenen." De knaap stond op en zonder het te bemer ken viel zijn muts op den grond. Zijr.e verle genheid zijne verwarring, de gemeenheid zijner manieren waren verdwenen de scherpe onder zoekende blik van den advocaat joeg hem geen schrik aan en bij hief de hand op, om aan hetgeen luj zeide klem bij te zetten. „Ik zag om en daar ik slaperig was en nie mand bemerkte die mij zou hebben kunnen wegjagen ging ik liggen en moet ook dadelijk zijn ingeslapen, want ik herinner mij nifets meer dan dat ik in mijne nabijheid voetstappen hoorde, ik deed snel mijne oogen open en zag, dat het een man was." „Mr. Routh?" vraagde de advocaat. „Ja, mijnheer, het was Mr. Routh. Hij hep met de oogen naar 'den grond gericht en zoo snel als iemand gaan kan, zonder daarom hard te loopen. Ik sprong op en zag hem verwonderd na, toen ik in de nabijheid van de boog, waaronder ik gezeten had, een rauwe passage bemerkte, die naar de rivier liep Daarheen moeten zij gegaan zijn toen ik hen Te Cork zijn tien personen gearresteerd onder beschuldiging van hoog verraad. Alweder een agrarische moord. De deur waarder Rocker, die in het graafschap Limmerick eenige pachters van hunne hoeven had «ezet is Dinsdagavond door een pistoolschot van het leven beroofd. De bevolking kent den moor denaar wel maar niemand durft hem aan te wijzen omdat de aanbrenger dan wel weet dat ook zijn laatste uur is geslagen. ,bewij!s Van vIu^e reis deelt de Standard het volgende mede Het stoomschip Alaska van de „Guion line", heeft den over tocht van Southampton naar Sandy Hook (Ame rika; gedaan in zeven dagen acht uren vier en veertig minuten zijnde twee uur en ne-en minuten korter dan het stoomschip Britfannic dat voor dien tijd de kortste reis naar die be stemming had gemaakt. De Alaska ondervond zeer gunstig weder, en slechts een stormachtig dag, toen men, om het ijs te mijden, uit°de koers moet varen. Het geheimzinnig waas, waarin Parnell zijn verblijf te Parijs weet te wikkelen geeft aan leiding tot verschillende geruchten. Zoo liep Dinsdag te Londen het bericht dat Parnell tus schen Londen en Kilmainham vermoord was Het gerucht vond niet veel geloof en het bleek dan ook later een onwaarheid te zijnwant Parnell is nog steeds te Parijs en moet eerst saterdag in zijn gevangenis terug zijn. Wat den niet-Engelschen deskundige, den ingenieur van het Continent, het meest opvalt in Engeland is de groote snelheid waarmede alles over de Engelsche spoorwegen vervoerd wordt. Exprestrei.ieu en ijlgoederentreinen vormen den voornaarasten factor van het drukke verkeer en daaraan is het dan ook wel toe te schreven' dat de finanpieele toestand, waarin zich de Engelsche spoorwegen bevinden, meestal vrii ongunstig is. J De snelheid waarmede de exprestreinen op kortere routes rijdenbedraagt bijna geregeid slijk en de rivier maar geen mensch. Op eens bemerkte ik bloed op een steen en voetstappen in het slijk waarover het water langzaam be gon te wassen en niemand was er!" Jim had deze laatste woorden bevende en met ontroering gesproken. Clara snikte kramp achtig maar Mr. Felton drukte haar vaster aan zich en zij bleef stil. „Een verschrikkelijk gezicht eene ver schrikkelijke ontdekking," zeide Mr. Lowther „Maar waarom hebt gij het verzwegen, mijn jongen vervolgde hij daarna, terwijl hij hem vriendelijk bij den arm nam. „Begrecpt gij dan met dat hier eene misdaad had plaats gehad „Mijnheer dat wist ik niet juist hernam n f et, ^spanning, „Het had ook een twee gevecht kunnen zijn, cu gij weet dat zulks geen moord is. Maar ik wil u de waarheid zeggen, i ,°m, er door in moeielijkheden ver volgde hij, terwijl hij in zijn zak tastte, en zijne hand er weder gesloten uithaalde. „Ik las het voorval in Lloyd's weekblad en zoo ik niet bano- geweest wasmij er in te mengen dan zou ik zeker gesproken hebben. Maar kijk, mijnheer terwijl ik nog zoo op de steenen op het slijk en he bloed staarde, dat het water reeds lang zamerhand begon weg te spoelenzag ik op eens iets gouds in het zand blinken. Ik haalde et er uit en zag, dat het een voorwerp was, dat de andere aan zijn zijn hórlogieketting had, toen !k hem den brief ir. de restauratie bracht. Ik haalde het er uit en behield het. Toen ik hoorde dat men het lijk gevonden had en er moord gepleegd wasbegon ik beangst te wor den en durfde het voorwerp noch beleenen, noch verkoopen Ik stopte het daarom weg in een gat van den muur, en en" vervolgde hij al sneller en sneller, „nu ben ik blij, dat alles er uit is en dat het tot redding van Mr. Dalles zijn zalik ben bereid er voor te boeten als het zoo zyn moeten hier is lipt. h

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1