Duitschland. Zwitserland. Italië. Oostenrijk. Rusland. BINNENLAND. Ingezonden stukken. 96 kilometers per uur, terwijl die op langere gewoonlijk niet meer dan tachtig kilometers bedraagt. De ingenieur van wien deze mede- deelingen afkomstig zijn en die verlof had be komen om op de locomotief van een exprestrein te staan die van Manchester naar Londen reed, mat ieder oogenblik de snelheid waarmede ge reden werd en bevond dat deze gewoonlijk 92 kilometer in het uur bedroeg, een snellieid die zelfs bij het voorbijrijden van stations niet ver minderd werd. Deze snelheid (van AmsterdamCentraal sta tion naar Rotterdam over den Hollandscheu spoorweg binnen het uur) mag werkelijk duize lingwekkend genoemd worden, en het was alleen de onverstoorbare kalmte van den Eugelsclien machinistdie den Duitschen inhenieur het vertrouwen inboezemdedat hij er heelhuids zou afkomen. Vroeger was de snelheid waarmede de ex- prestreinen reden wel niet veel geringermaar tegenwoordig zijn die treinen veel zwaarder dan vroeger mogelijk was. De trein in quaestie bijvoorbeeld bestond uit een Pulimann slaapwagen van zeventien meter lang, uit zeven twaalfwielige, ieder negentien meter lange personenwagens en nog uit drie vierwielige rijtuigen waardoor het locale gewicht van den trein de honderd vijftig ton verie overschreed. Het spreekt van zelf, dat de nieuwe exprc strein-locomotieven tot de zwaarste moeten gerekend wordendie men nu bouwt. Ook begint men het publiek meer geriefelijk heden aan te biedeu en worden de banken met drie in plaats van met vier zitplaatsen in de eerste klasse algemeener. De rijtuigen worden belangrijk vergrooten nu treft men veelal acht en twaalfwielige rijtuigen roet een lengte tot 19 meter aan. Verder begintvooral sedert den moord op Lefroy het zoogenaamde Amerikaan- sche stelsel meer eu meer ingang te vinden. Hiermede begon de LondenBrighton spoorweg maatschappij en van lieverlede volgen de andere spoorwegmaatschappijen dit voorbeeld zoodat langzamerhand hoe langer hoe meer rijtuigen met middengang ten gerieve van het publiek worden ingevoerd. De commissie uit het Pruisisch heeren huis die de kerkelijke voordracht heeft onder zocht, is met den arbeid gereed en adviseerde tot nagenoeg onveranderde aannemiug van het cle- ricaal-conservatieve compromis, gelijk dit in het andere huis is tot stand gekomen. Dat de termijn der „discretionnaire volmacht" met nog een jaar is verlengd is de voornaamste wijziging. Met zooveel woorden is door een der ministers verklaarddat de regeering met de voordracht, gelijk zij thans gewijzigd werdgenoegen zal nemen, daar iets in elk geval beter is dan niets. Den 29en April of den len Mei wordt het rapport door het heerenhuis in behandeling ge nomen. Te Embden is Zaterdag de Duitsch-Ame- rikaansche telegraafkabel plechtig voor het publiek verkeer opengesteld. De inwijding geschiedde met de wisseling van groeten tusschen keizer Wilhelm en president Chester Arthur. Door de Beiersche kamer is met 80 tegen 50 stemmen eene resolutie aangenomen tot aanbeveling der wederinvoering van het gilde- wezen ofschoon de regeering er zich tegen verzet had. Men weetdat de reactie ten gunste der oude gilden zich reeds sedert eenigen tijd in Duitschland openbaart. In de Vrijdag gehouden vergadering der sociale rijksvereeniging alhier (vereeniging van anti-semiten) verklaarde spreker Winterfeld onder toejuiching van alle aanwezigen in zijn rede ouder anderedat het de taak zijner par- tijgenooten wezen moest krachtig propagande te maken eene aansluiting van Nederland bij Duitschland op staathuishoudkundig gebied. Uit de militaire gevangenis te Berlijn ontvluchtten dezer dagen drie misdadigersdie kortgeleden te Möllersdorf ontsnapten en die men daarom in een der veilligste cellen opge sloten en zwaar geboeid had. Zij hadden zich, hoe weet men nietvijlen weten te verschaffen, vijlden daarmee hun ketenen doorstaken de deur open met een looperdien zij uit ijzer- draad van een lamp vervaardigden, en trachtten het gebouw te verlaten. Twee hunner werden echter door een schild wacht bemerkt, en eindelijk, nadat zij zich geruimen tijd schuilgehouden haddengevat den een haalde men uit een mestkuilwaar hij drie uren doorbrachtde ander werd onder een sopha in de gerechtszaal gevonden. De derde echterdie reeds negenmaal de gevangenis ontvluchttehad er beter den slag van hij wist zich onopgemerkt uit de voeten te maken en de politie heeft hem nog niet op het spoor kunnen komen. Op 20 Mei e. k. zullen de spoorweglijDen der Gotthard - spoorwegmaatschappij feestelijk worden geopend. In den ochtend van dien dag verlaat de feesttrein Lucern; verwijlt een korten tijd te Schwijz en te Altdorf, om vervolgens Bellinzona te bereiken in deze stad zal gedu rende een geruimen tijd worden vertoefd. Ver volgens wordt de feesttrein in tweëen gesplitst en begeeft men zich over Locarno en Lugano naar Milaan alwaar nu reeds groote toebereid selen; worden gemaakt voor de plechtigheden, die ter eere van de opening van het zoo hoogst belangrijke middel van internationaal verkeer aldaar zullen worden gevierd. Generaal Pallaviciui heeft machtiging ontvan gen om de geheele provincie van roovers te zuiveren. Bij Oaltanizette werden de roovers die Tontanarri ontvoerden, aangehouden, bij hen vond men nog het losgeld. De rooversdie de notaris Bartolo ontvoerden ziju nog niet ontdekt. In Livorno is dezer dagen een ware opstand ontstaan doordien iemand door een tram werd overreden en dat nog wel door eigen onvoor zichtigheid daar de koetsier niet de minste schuld aan het onheil had. De snel aange groeide menigte wilde het trampersoneel te lijf en dit kon zich slechts redden door ijlings te vluchten en hunne voertuigen onbeheerd te laten. De wagens werden met petroleum begoten en in brand gestoken. Toen de politie kwam keerde de woede der bevolking zich tegen haar en zij was genoodzaakt de troepen te ontbieden. Toen ontstond er eene ware strijd, er werd met stee- nen geworpen en eerst toen de politie hare wapenen gebruiktebegon de menigte in te zien dat het geen gekscheeren was en droop zij langzaam af. Verschillende personen werden gewond en tot dusverre rijden de trams in Livorno begeleid door agenten van politie. Later werd hij assistent-landmeter in het district Welikije Luki. Toen verdween hij en dook eerst weer op op een landgoed van zijn ouderen broeder in het district Toropez waar hij de zoo vaak genoemde smederij begon en waar ook Solowjew werkte. De laatste vertoefde voor den aanslag te Petersberg bij den anderen Bogdano- witsch die niets van den aanslag vermoedende het verstand verloor toen hij het hoorde. De moeder van Bogdanowitsch is geboren prinses Schackowskoi. Met algemeene stemmen heeft de Oostenrijk- selir delegatie onveranderd aan de regeering de crediet-aanvrage tot verdere bedwinging van den opstand ir. Dalmatië bewilligd. De Hongaarsche delegatie heeft twee millioen geschraptmaar zal waarschijnlijk door Tisza wel tot toegeven worden bewogen. Uit Weencn wordt officieel gemeld dat in de Crivoscie weer gevochten is. De opstan delingen dus heet het namen overal de wijk na een heet en langdurig gevechtwaarin ze 26 dooden en gewonden verloren terwijl de troepen slechts 9 gekwetsten hadden. Zooveel blijkt hieruit ten minste weerdat de opstand nog altijd niet volkomen als geëindigd mag be schouwd worden. In het Oostenrijksch-Hongaarsch ministerie van oorlog had onlangs onder het voorzitterschap van generaal Von Hempfling eene zitting van de commissie voor het schoeisel plaats waarin ten gevolge der genomen proeven bij verschillende korpsen van het leger de rijglaars als schoeisel voor de infanterie werd aangenomen en tevens bepaalddat voor de infanterie geene laarzen met pijpen meer aangemaakt zouden v orden. Van de nienwe schoenen zal de soldaat op marsch slechts één paar ontvangenterwijl hem aH reserve een tweede paarzoogenaamde hen nepschoenen evenals die in Spanje zijn inge voerd worden verstrekt. De commissie besloot ook dat als leiddraad voor het onderricht der compagnies-schoenmakers een bijzonder handboek zou uitgegeven worden. Langs indirecten weg ontvangt de Frankf. Zeit. uit St Petersburg per telegraaf de mede- deeling, dat in particuliere brieven uit Balta de geweldenarijen van het gepeupel tegen de joden als hartverscheurend beschreven worden. Vrouwen en meisjes werden mishandeldkin deren moedwillig werdronken. Particuliere per sonen te St. Petersburg hebben voor eer» nauw keurig onderzoek r.aar de feiten het initiatief genomen en waaischijnlijk zal het resultaat daarvan in Engelsche bladen worden openbaar gemaakt. Aan de joden te Gatchina was reeds vergunning tot landverhuizing verstrektmaar de keizer zou persoonlijk die weder hebben ingetrokken.' Ook de berichtgevers van Daily News melden thansdat de gruwelente Balta op de joden gepleegdontzettend zijn geweest. Honderden van huisgezinnen van dak beroofd, zouden van koude en gebrek zijn omgekomen wanneer geen hulp was verschaft. Het blijkt dat de jodendie inderdaad te te Balta zeer talrijk zijn zich eersten wel met goed gevolghebben verdedigd. Maar toen kwam de poliiie en nam verscheidane joden ge vangen omdat ze dus beweerde dit puik der rustbewaarders geen recht hadden zich ge wapenderhand te verdedigen. Dit moedigde het grauw tot een tweeden aanval aan en daarbij werden de meeste gruwelen gepleegd. Uit Petersburg wordt bericht, dat generaal Gourko gouverneur der Zuidelijke provinciën aan de regeering heeft getelegrapheerd, dat 2000 gewapende boeren nabij Pultawa openlijk rebel- leeren en met goed gevolg weerstand geboden hebben aan de keizerlijke troepen, die de joden beschermen wilden. De plaatselijke overheden zonden onrustwekkende dépêches naar Odessa met verzoek om spoedig belangrijke versterkingen te zenden. De regeering was over die voor vallen zeer bekommerd. 't Ziet er met de nihilisten ook niet mooi uit. Zij beginnen opnieuw het hoofd op te steken. De keizer heeft weer een alles behalve aange- namen brief op ziju tafel gevonden waarin het uitvoerend comité der nihilisten hem met den dood dreigtindien hij voor zijn kroning aan Rusland geen grondwet geeftwie hem daar gelegd heeft weet men niet en op het Kremlin te Moskou moeten thans ook reeds mijnen ge vonden zijn. 't Zou niet zoo vreemd wezen als de keizer nog eens zijn kroning uitstelde. Verschillende bladen melden omtrent den aangehouden Kobosew het volgende Hij heet Bogdanowitsch en leefde vroeger in Pleskau, waar hij het gymnasium tot de 5e klasse bezocht. Waalwijk, 26 April 1882. "^Bij Zr. Ms. besluit zijn herbenoemd tot kan- tonrechter-plaatsv. in het kanton Heusden: J. J. Van Tienhoven van den Bogaard en JLJTIl. A,_ Sprengers Waalwijk P. Van Dortmond Gz. en~~7r Van DijkUosterhoutH. M. F. Van Weel en mr. Z. H. Post; Tilburg J. H. A. Diepen. In eene Maandag te Tilburg gehouden vergadering van de kiezersvereeniging Noordbra- brant is tot candidaat voor de tweede kamer gesteld de heer F. H. A. Borretaftredend lid. met 57 van de 60 uitgebracht stemmen. Op den heer J. F. de Booy was 1 stem uitgebracht terwijl een briefje van onwaarde werd verklaard en een blanco was ingeleverd. In eene bijeenkomst van burgemeesters en secretarissen te Waalwijk gehouden werd de wenscheiijkheid besproken tot het oprichten eener vereeniging van burgemeesterssecretarissen en wethouders van gemeenten in de Langstraat ten doel hebbende bevordering van administra tieve kennis. Algemeen werd de wenscheiijkheid erkend en staande de vergadering tot de oprichting besloten, terwijl als leden toetraden de volgende heeren De burgemeester van Sprang en Vrijhoeven- Cappel, de burgemeester en een der wethouders van Baardwijk, de burgemeesters en secretarissen der gemeenten WaspikCapelleBesoijeu en Waalwijk. De vereeniging zal uitsluitend bestaan uit burgemeesters, secretarissen en wethouders van gemeenten in de Langstraat, en wel: van Vlijmen af tot en met Geertruidenberg met inbegrip van Loonopzand Oud-Heusden c. a. en Hedikhuizen; Zij zal gevestigd zijn te Waalwijkalwaar de vergaderingen zullen worden gehouden in het gebouw /Musis Sacrum". S Gisteren werd op de zaal van Musis m eene vergadering gehouden van de onderwijzersvereeniging, welke vergadering, be halve door H.H. schoolopzieners en onderwijzers, werd bijgewoond door eenige leden der school commissie alhier. Twee der aan de orde gestelde onderwerpen, z/tucht" en het //theorema van Fermat" werden behandeld. In de eerstvolgende bijeenkomst komen nage- noemde punten in behandeling 1°. Verklaar voor leerlingen de beteekenis yau //zich aan een strookalm vastklampen", door den heer Drisssen 2°. Middelen om orde en tucht in de school te handhaven, door den heer Van Agt 3°. Vormverandering der' driehoeken, door den heer Smijers. 4°. Aardrijkskunde in de lagere school, door den heer Tiggelmau. Er is op dit oogenblik in 't geheel geen verzending van hooi, en hoewel het Langstraatsch hooi door zijne goede hoedanigheden altijd zeer gezocht wordtis de handel slap en zijn diens volgens de prijzen aanmerkelijk minder zoodat er voor hen die nog grootere of kleinere partijen hebben zittengeen goed vooruitzicht bestaat. De eerste kamer der staten generaal is tot hervatting harer werkzaamheden bijeenge roepen tegen Donderdag 4 Mei's avor.ds te 1 uren. Aan de tweede kamer der staten generaal is opnieuw door jhr. mr. H. C. Van der Wijck, oud-lid van den raad van Nederlandsch-Indië een adres gericht, waarin hij nader op zijn verzoek in het adres van 28 Februari 11. aandringt, en de kamer verzoektalsnog tot eene enquête ten aanzien van de in het oogvallende geldverspilling in ons krijgswezen te willen besluiten en eene uit militairen en leeken samengestelde commissie te willen benoemen tot onderzoek van de aan hangige militaire wetsontwerpen. Den lOn Mei zal in een der lokalen van het ministerie van waterstaat worden aanbesteed het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de doorlaatbruggen over den Baardwijk- schen overlaat en in het Bossche inundatieveld. Van die bruggen komt een over den overlaat met 53 openingen twee in het inundatieveld de eene met 2 de andere met 36 openingen allen ter dagwijdte van 15 M. Elke opening wordt afzonderlijk overspannen. Al de werken moeten worden opgeleverd voor 1 November 1883. De raming der kosten is f 560,000. Door de maatschappij //Nederland" is het volgende bericht bekend gemaakt //Volgens telegram van kapitein Harten uit Messina is het stoomschip Voorwaarts op reis van Batavia naar Marseille in den nacht van 22/23 April op Faro aan den grond geraakt. De passagiers zijn te Messina geaebarkeerd, al waar het stoomschip na lossing van een gedeelte der ladingbinnen wordt verwacht." Faro de Messin is de naam van het zuide lijkste gedeelte der bekende straat van dien naam en wordt door twee vuurtorens aangewezen. Over de oorzaak van het ongeluk kunnen wij nog niets mededeelen. Het vermoeden van het stooten op een klip ligt voor de handde bekende rots Scylla echter ligt meer noordelijk. Daar de schepelingen te Messina geland zijn kunnen nadere bijzonderheden elk oogenblik te gemoet gezien worden. De Afjehsche correspondent van de Loco motief verhaalt een aanval op een broodtransport tusschen Toungkoep en Krong Kali. Men was voornemens wegens de onveilligheid dier trans porten Kroeng Kali te slechten dan zijn de transporten niet meer noodig. Kroeng kali is de uiterste post in het Noorden der XXVI Moe- kims een heel eind achter Toengkoep. Er waren eerst tien aanvallers, later een veel grooter troep, die op 200 pas schoten en drie der onzen doodden en vijf of zeven wondden. De pradjoerits uit Toengkoep kwamen hulp bieden doch eerst twee militaire patrouilles van daar uitdie de Atjehers in den rug kwamendreven hen op de vlucht. Dit was de bende van Nja Hassan. In het zuiden in de XXII Moekims is Pang Saman het hoofdeen woestaardeen jong mensch die ook de Atjehers lastig valt en be rooft terwijl Nja Hassan zelfs de Maleische en Javaansche inlanders als geloofsgenoolen spaart. Deze beiden bicden van tijd tot tijd hun onder werping aan tegen afkoopprijs van 30 Beaumont gewereneen contractwaaraan onzerzijds niet gedacht wordt. In het zuiden huist ook de Pedirees Soekoe di Tiroe die van tijd tot tijd Indrapoeri heelt komen beschieten en bij wien zich sommige kampongs in die buurt hebben aangesloten. Gisteren is door de politie te Venlo gear resteerd F. A. Groetz, oud 41 jaren, koopman in Haarlemmer olie en zalf, die zich in het begin der maand Maart jl. te Groenbeek aan diefstal zou hebben schuldig gemaakt, in vereeniging met den even beruchten Gradus Neijssen, een ontslagen boef evenals hij. Zeer waarschijnlijk is de gearresteerde ook medeplichtig aan den be langrijken diefstal van gouden voorwerpen, geld en kleedingstukken, insgelijks in het begin der maand Maart jl. te Arnhem gepleegd, en waar van als verdacht gesignaleerd is de genoemde G. Neijssen, met wien Goertz te dier stede ook te zamen geweest is. De aangehoudene is heden van Venlo via Nijmegen naar de gevangenis te Arnhem getransporteerd. Gisteren namidag is de justitie uit Zwolle te Grafhorst gearriveerd, om het onderzoek te vervolgen in zake het verdrinken van G. A. Van den Berg uit Kampen. Het lijk van den verslagene of overledene is in hun tegenwoordig heid op het ziekenhuis te Kampen door de hh. Mestingh en Nijs, artsen, opnieuw geschouwd. Nadat de beschuldigde J. Siebrand Jz., vee koopman te Grafhorst, eerst op het gemeente huis van IJsselmuideu is verhoord, is dit in zijn tegenwoordigheid voortgezet op de plaats waar de treurige zaak is voorgevallen. Naar wij vernemen ontkent beklaagde perti nent eenige schuld in deze te hebben. De jnstitie heeft het onderzoek tot middernacht voortgzet en bevel tot inhechtenisneming tegen den beklaagde, als verdacht van iemand moed willig te hebben vermoord, uitgevaardigd, tenge volge waarvan hij dezen morgen door de rijks politie naar Zwolle is getransporteerd. (Z.G) Het openb. ministerie te 's Gravenhage heeft tegen den inbreker Paschier 15 jaren tuchthuisstraf geëischï. De verdediger, Mr. Addiuktrad in eene wederlegging van de voor besch. bezwarende getuigenissen hij oordeelde geen der geïmputeerde feiten bewezen en con cludeerde toi vrijspraak. De u itspraak is bepaald op aanstaanden Donderdag. Naar aanleiding van het vinden van het lijk van G. van den Berg in een sloot onder Grafhorst, zijn bij de justitie zware vermoedens gerezen tegen zekeren veehandelaar J. Sijbrandt, en is deze na een langdurig verhoor gevankelijk naar Zwolle overgebracht. Breda, 25 April. Gisteren had alhier het volgende ongeval plaats. Bij een in aanbouw zijnd huis, nabij de ijzergieterij van den heer Merkelbach stortte de stelling neder, juist nadat 3 werklieden haar hadden beklommen. De on- gelukkigen bekwamen ernstige wonden en een van hen verkeert zelfs in levensgevaar. Heden heeft zich zekere B., krantenman aan het station alhier, door verdrinking van het lever, beroofd. De ongelukkige, die misbruik maakte van sterken drank moet daags te voren met zijne vrovw twist gehad hebben, waarin zij hem toevoegde wge moet u maar verdrinken". Dit moet hem tot dat ongelukkig besluit hebben gebracht. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Kiesvereeniging Aoordbrabant. Verslag der alg. vergadering op Maandag 24 April 1882 n/m. half twee uur. Aanwezig de HH. MutsaersDe Bondt Jansen-Dams, verdere bestuursleden met uitzon dering van den heer J. A. A. Kerstens, secretaris. Buitendien een 60 tal leden, meestal landbouwers. Notulen gelezen en goedgekeurd. De voorzitter zegt dat het hem genoegen doet te kunnen mededeelen, dat de heer BORRET de kandidatuur wêer zal aanvaarden en voegt er bij, dat er van geen andere kandidatuur sprake kan zijn. Wel is een brief ingekomen van kiezers uit Oosterhout die de kandidatuur DE BOOIJ voorstellenmaar welk schrijven niet aan de orde kan gebracht worden omdat het 2 dagen vroeger had moeten zijn ingediend. Bovendien zegt ZEd. dat de onderteekenaars geen leden der Kiesvereeniging zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2