30 p. gewast-leeren Mansbottines 30 p. gewast-leeren Manslaarzen A. J. RANT, PIANINO, Publiek Aanbesteding, lotêh" Trekkingen 1 Juni en 1 December éL vlawaim, Mr. Steenhouwer, - 's-BDSCH SLIJM 1 HMGPILLEN Waalwijk alleen bij J, Kuiten, Lederberichten. Voor MEID alleen, P. 0. A. KUIJPERS, Eau de Cologne tiSES Eau d'AnversüXS Schoorsteenmantels. ?s4éé %ADVERTENTIM# Gevraagd a Contant. DE NOTARIS RANT, HUIS, ENZ, EN HOOILAND. mrnw LEDERINDUSTRIE. ANTOON TIELEN. Nederlandseh Comité AANBESTEDING. AANBESTEDEN: De Notaris A. J. RANT, lliBlifSillI Fabriek en Magazijn MARKEREN MARGARETIIA PETR01LLA REEPMAKER, om dadelijk te leveren: BERIGT VAN INZET. Koop I. op f900. Koop II, op f900. op Woensdagen 3 en 17 Mei 1882, in het openhaar verkoopen Erf, Tuin en Bouwland, te Nieuwkuik, in de kom van het dorpC. 441 en 442, groot 13 aren. 011 n OM CONTANT GELD publiek verkoopen 1 welluidende in RUSLAND. Het afbreken der oude en herbouwen eener nieuwe school met privaten bergplaats, enz. op Maandag 1 Mei 1882, Het vernieuwen van het kerkgebouw te Besoijen, toe behoorende aan de Israëlitische gemeente van Waalwijk, Be soijen en Sprang, met bij le ve ring van al de daartoe benoo- digde bouwstoffen. Vereeniging „ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG" fun nnn f 25,000, f15,000, l[ÖU,UUU, f5000, f3000, f2500, f1000, f100, f75, f50, f25 f20, f 1015 enz. Elk lot moet uitkomen met minstens (SCHREUDERS PILLEN) De heer Jhr. DE LA COURT, daartoe ex- presselijk uit 's Boacli gekomen verklaart dat men zich streng aan den heer BORRET moet houden. Hij schildert hem als een braaf, ge moedelijk man die in de afdeelingen nog al werkte en die men op zijn vergevorderden leeftijd en bijna blind zijnde, toch moest houden. ZEd. wilde de kandidatuur van den heer DE BOOIJ als niet ernstig beschouwen maar den heer BORRET steunen als een man van bui tengewone katholieke beginselen. De heer F. H. Jansens uit Oosterhout vraagt het woord en drukt zijne verwondering uit dat de ingekomen brief van kiezers uit Oosterhout, die hij toch steeds op elke vergadering dezer kiesvereeniging mocht ontmoeten en bepaald lid zijnte laat zou zijn aangekomen om een punt van onderzoek bij het bestuur uit te maken. Hij beklaagt zich zelf ook geen oproepings brief te hebben ontvangen en is bereid de ver gadering onmiddellijk te verlaten als de voor zitter hem zeggen kan dat hij ook geen lid is. Enzegt hij verderhoe is 't mogelijk te zorgen om twee dagen te voren schrif telijk eene kandidatuur aan te brengen als de oproepingsbrieven toch eerst op den 21en in den laten namiddag werden ontvangen en reeds den 24en daaropvolgende in het middag uur de vergadering plaats vindt? De voorzitter raadpleegt hierop de ledenlijst waaruit blijkt dat de heer Jansens wel degelijk lid is en dit abuis in 't vervolg zal voorkomen worden. Zonder verder in details over de ver diensten en werkzaamheden van den heer BOR RET te treden, verklaart hij nogmaals aan de leden dat er geen sprake is van eene andere kandidatuur dan dip des heeren BORRET en dat de leden, die den heer BORRET niet wilden steunen in blanco mochten stemmen Tot stemming overgegaan zijnde wordt de heer F. H. A, BORRET als kandidaat voor de 2e kamer geproclameerd terwijl eer.ige briefjes in blanco en eenige andere met den naam van den heer J. F. DE BOOIJ waren ingevuld. De vergadering begon om 2 uur en was ge ëindigd om half drie uur. Commentaar overbodig. Met 3359 kiezers wordt door eenige bestuursleden een loopje genomen. Een half uur is r.aar het oordeel dier heeren genoeg om de hooge belangen van een geheel district te behartigen. Noemt men zoo iets eene kiesvereeniging Eene vergadering waarin stelselmatig geen ander kandidaat door het bestuur geduld wordt? Is zooiets vleiend voor den heer BORRET en ware het niet eervoller geweest zoo de kandida tuur na grondige beraadslaging en zuivere stem ming ware verkregen geworden. Als de werkzaamheden van den heer BORRET in de 2e kamer moeten afgemeten worden naar de grrrrroote werkkracht der kath.Noordbrabantsche kiesvereenigingdan zal die werkkracht uitgaan ah een nachtkaars. Een lid der kiesvereeniging vóór heden nu niet meer. EINDHOVEN. Looiersbeurs bij den heer V. d. Leeden, nabij het station. H. Glaudemans. 200 paardenhalzen 21/2 a 4- p., 150 paardenstuiten, grauw over leer 3 a 8 p., binnenzoolleer en licht zoolleer. Gebrs Keunen. Gezouten Buenos-Ayres 33 a 34 p., dito 38 a 40 p., gr. zuigers 5 a 5Y2 P-; grauwe en zwarte runds helften. Pessers. Gezouten Buenos-Ayres 27 a 36 p. Kaaphuiden in alle wichten. Binnen zoolleer, gr. overleer en paardenleer. B. Verhagen. Verschillende partijen gezou ten Buenos-Ayres 32 a 38 p., kaap zoolleer en binnenzoolleer. Ant. Kerssemakers-Simonis. Gez. B.-Ayr es 45 a 50 p., dito 38 a 40 p., dito 35 a 38 p., dito 32 a 33 p. Gez. platen 28 pond. G. Schellekens. Grauwe zuigers en tuigleer. GESTEL. M. Kuiten. 100 gr. Daccas 4 a 5 p., 100 paardenhalzen 3 a 4 p. P. v. d. Laak. 150 Kaap getouwd en in 't smeer 3 a 6 p., paardenleer getouwd en in 't smeer. J. Moonen. 60 gezouten Buenos-Ayres zool- leers 30 a 36 p. F. J. Van Luijtelaar. 50 gezouten Uruguay 32 36 p., 70 gezouten Buenos Ayres 34 a. 38 pond. WOENSEL. M. Valens. 50 gezouten Buenos-Ayres 36 p., 80 Javas in 't smeer 8 p., 80 kalfs vellen in 't smeer. Ed. Vosters. 50 gezouten Buenos-Ayres 37 a 40 p., 50 gezouten Uruguay 30 a 32 p. Een partij banden tuigleer 12 p. Vacheleer 10 a 11 p., pinken en helften in 't smeer. Looiersbeurs den eersten Dinsdag van elke maand bij den heer V. d. Leeden nabij het station, alwaar ook steeds het voorraadsboek ligt. Heden overleed onze geliefde zusteij j"en behuwdzuster, mejuffrouw in den ouderdom van 88 jaren. P. L. REEPMAKER. A. REEPMAKER-Van Oppen. Wed. G. J. C. LEIJER- Rekpmaker. Waalwijk, 21 April 1882. Heden overleed tot onzel 1 diepe droefheid na een lang- 0 durig lijden onze geliefde echt- genoot en vader de Heer JOSEPH VAN BAAL [tijdig voorzien der 11. Sacramenten der stervenden in den ouderdom van ruim 70 jaren. De Wed. J. VAN BAAL-Dam. en kinderen. Waalwijk16 April 1882. uit één stuk en alles van een flinke ruimte. Adres met opgaaf van prijs, onder het motto schoenenaau het bureau van de Echo van het Zuiden. om terstond in dienst te treden, biedt zich aan een bekwaam Burgermeisje P. G.; van goede getuigschriften voorzien. Adres, franco brieven, onder motto Dienst meisje bij den uitgever dezer courant. te Waalwijk, maakt bekend, dat de Vaste Goederen te Baardwijktoebehoorende aan PETRONELLA en ANTONIA VAN DER ZANDEN zijn ingezet Toeslag Woensdag 26 dezer maand, des namiddags om 8 ure, ten herberge van J. DE KORT te Baardwijk. Notaris te Drunen zal, namiddags 6 urete Nieuwkuik 2. Een perceel Hooi- of Weiland onder Drunen, buitendijks, D. 1047 en 1048, groot 2 hectaren 60 aren 70 centiaren. 3. Een uitmuntend perceel Hooiland, onder Engelen, in de Haverlei, gemeen met den Heer Burgemeester Z WAANS te Vlijmen, zijnde de helft van E. 409, geheel groot 1 hectare 73 aren 10 centiaren. Inzet bij JAN VAN DRUNEN. Afslag bij ARNOLDUS VAN DER STERREN. Inlichtingen geeft Notaris KUIJPERS. voor de Ondergeteekende verzoekt allen die door zijne tusschenkomst bovengenoemd werk ontvingen het bedrag der bijgevoegde factuur, na aftrek der kosten per postwissel te willen overmaken. Waalwijk April 1882. Notaris te Waalwijk zal ten verzoeke en ten huize van den heer WATRIN op de markt te Waalwijk op Donderdag den 27 April 1882, des morgens om 10 uren, Een puike welloopende Biljard met keuenrek keuen, bal len en verder toebehooren. 1 buffet met klok, 1 toon bank, diverse wijn, bier- en likeurglazen en ander glas werk. 1 groote flinke koffijhuis kagchel. 100 koffijhuis en andere stoelen. 25 groote en kleine lees en speeltafels. 1 bierpomp. Triktrak-, scbaak-, dam-, domino en di verse kaartspellen. nieuwe {inmiddels uit de hand te koop.) 1 krisstallen gaskroon en andere gaslampen. Eene groote partij kruiken en flesschen capsules flesscbenlakbier en wijnkurken. Verder onderscheidene luxe- en andere spiegelskagchelsporcelein, glas- en aar— denwerk. Een kippenloop met hok. en zes kippen en haan. Diverse roode- en rijnwijnenbieren spuitwater en siphons. Pleister en andere beelden en wat verder te koop zal worden aangeboden. KIJKDAG, Woensdag 26 April 1882, van 's morgens 9 tot 12 en des middags van 2 tot 6 uren. ter ONDERSTEUNING der Bewogen met het lot der Israëliten in Rusland, die de slachtoffers zijn eener wreede volksbeweging, hebben ondergeteeken- den zich tot eene Commissie vereenigd tot het inzamelen van giften, ten behoeve dier ongelukkigen, in overeenstemming met de beginselen vervat in de oproeping welke uitgegaan is van het Utrechtsch Comité. Nederland, de bakermat der gewetensvrij heid, vraagt niet naar godsdienstige of staat kundige richting, als liet de roepstem van het lijden hoort; nooit heeft die tevergeefs weerklonken in het gemoed onzer landge- nooten. Ook ditmaal zal de menschlievendheid haar weg kennen, en ten zegen worden van hen, die ze dankbaar zullen ondervinden. Elk der ondergeteekenden is bereid giften in ontvangst te nemen. Die giften zullen op gewone wijze in de dagbladen vermeld worden. Het Comité te Tilburg JANSEN, burgemeester, Voorzitter. J. BROUWERS. S. M. CATZ. M. J. DEEN. H. ERAS ZONEN. G. J. VAN HAM. P. C. VAN SPAENDONCK ZONEN. Ds. W. H. STENFERT-KROESE. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Drunenzullen op Donderdag den 4n Mei 1882des voormiddags 11 ureten Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving Gedrukte exemplaren van het bestek en de teekening liggen van af heden ter inzage in het Gemeentehuis en zijn aldaar, tegen betaling van fl.— te verkrijgen. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Architect M. H. VERHOECKX, te Heusden, door wien aanwijzing in loco zal worden ge houden op Dinsdag den 2 Mei 1882, des voormiddags 10 ure, te Waalwijk zalvoor het Kerkbestuur der ISRAËLITISCHE GEMEENTE van Waal wijk, Besoijen en Sprang, des namiddags om 8 uren, ten huize van G. VAN ZON, te Besoijen, in het openbaar Bestek, voorwaarden en teekening liggen ter inzage bij J. G. MEULKENS, timmer man te Waalwijk, bij wien ook inforraatiën te bekomen zijn. Aanwijzing op den dag der aanbesteding, des morgens om 10 uren, aan de synagoge te Besoijen. Onkosten 71/9 percent. met prijzen van f3_-. Zoolang de Loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premiën, zoodat men den kans heeft met een en hetzelfde lot meer dan eens een hoogeren of lageren prijs te trekken. Verkrijgbaar a f2.70 bij den heer te Waalwijk, en aan het Algemeen Advertentie-Bureau van NIJGH VAN DITMAR, te Rotter dam, tegen overmaking van het bedrag per postwissel. STEEDS VOORHANDEN: en grootte waaron- Eau de Colgne zeep 16 ct. p. stuk. Echte zomersproeten zeep 30 Glycerine zeep 10 M Cocoszeep 10 Duizendbloemengeurzeep 45 cent pei stuk. Waalwijk. ANTOON TIELEN. van zijn Maagversterkend zacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijsverteering. 3272 Cent per doos verkrijgbaar te HeusdenErven G. Veerman Tilburg: J. H. van Gils. en in de bekende Depóts. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUDER Apotheker.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3