Katholieke Stuiversmagazijn, Jaarlijks verschijnen 12 afleveringen van 3 vel Éts, imperial Bo, STIKMACHINES. NAAI- MAGAZIJNEN TER IEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. De Nederlandsche Vennootschappen EENE PRACHTIGE PENDULE. de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. S.7,25 8'3 9,6° n'4512-'59* FABRIEKSMERKEN. voor liet Katholieke Nederlandsche Volk, Prijs per jaargang ƒ3, franco per post f 4. FRANS DE CÖKTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: MIDDELEN TAN VERVOER, ENZ. Stoomtram TilburgWaalwijk. Winterdienst). "I Uitgave van het Weekblad „HET PALEIS VAN JUSTITIE." Uitgever M. M. OLIVIERRokin 70 te Amsterdam. Prijs per jaargang van twaalf nommers voor abonnenten op het Weekblad .,Het Paleis van Justitie f 2 niet-abonnenten f3 Heden is VERSCHENEN en VERZONDEN het 10e Jaargang. Aflevering 1. 13 W* LEON. VAN GENK, met medewerking van vele Katholieke Letterkundigen met een aantal illustratiën. Maandelijks slechts 25 cent. Inhoud van No. 1. In iedere aflevering wordt een logogrief geplaatst, waaraan prijzen verbonden zijnterwij] aan de goede oplossers van den geheelen jaargang een extra prijs wordt toegekend. Gravuren eu Teekeningen. Alle Boekhandelaren nemen abonnementen aan. De Uitgever L. F. VAN GENK, te 's Bosch. JANSEN, MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Winterdienst van 1881. I EN Gedurig doet zich zoowel in den handel als in de rechtspraktijk de behoefte gevoelen aan een gemakkelijk hulpmiddel om te weten te komenwie de aansprakelijke personen zijn m de vennootschap onder een firmawelke haar duur, haar begin en einde is. wie met de liquidatie is belastenz. enz. Niet minder wenschelijk is het onder het bereik te hebben het middel, om den Korten inhoud van de statuten der naaralooze vennootschappen te leeren kennen met verwijzing naar de juiste plaats waar zij in hun geheel zijn terug te vinden. Bij ons is dit alles te meer noodig, omdat in Nederland de Duitsche instelling van het Handels register onbekend is. Tevens zal een gemakkelijk overzicht der handelsmerken velen welkom zijn. In ^eze behoefte zal vanwege het weekblad „HET PALEIS VAN JUSTITIE" voor zien worden door de uitgave van: .,De Nederlandsche Vennootschappen" be vattende mededeelingen betreffende haar oprichting, verlenging, doel, bevoegdheid der vennooten, enz. benevens opgave van ingeschreven fabrieksmerken, naar de officieele bronnen bewerkt. Op gezette tijden zullen ter vergemakkelijking van het gebruik naamregisters worden uitgegeven. Proefnommers worden op aanvraag franco toegezonden. onder redactie van 1. 2. i 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aan den lezer. De Erfgenamen van Judas, door Raoul de Navery. Notburga, door J. R. Van der Lans. Wanda. Naar een ware geschiedenis, door P. Busch. De ontdekkingstochten in "de Stille Zuidzee.- Een diplomaat in het dagelijksch leven, door Jan Van Brabant. Christophorus. Legende. Maandelijksclie Kroniek, door Politicus. Allerlei. Logogrief en brievenbus. Aan de goede oplossing van deze logogrief is als prijs verbonden Groet aan den Lezer. De Westerkerk te Amsterdam. Gezicht op het Pandersche Gat. De Rietdijksche poort te Dordrecht. 't Valkhof te Nijmegen. Mgr. Félix KorumBisschop van Trier. te WAALWIJKhebben de eer te berichten da*- zij VOORHANDEN hebben eene groote sorteering van de beste en meest if gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilbury-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41*, 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. Utrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.40. s-Bosch-Boxtel 6, 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 7.10 B°X«eh1i1o^6,o4 8'58 10>18 12-30 1.24*1.35 5,37* 0,14 7.36* 9. Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 Boxtel-Eindhoven 8 9 2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* JLjöU 4,18 5,30 10.43. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,56* 5,4 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.26 9.25 12.50 5.5 ,38. Venlo-Eindhoven 6 8,40 10 12.2* 1,52 4 4* 710 Eindhoven-Luik 8,31 io,53* 6 8 Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8 26 6r4g7B9r27a M8 9'2510'401'71,43*'3.5 5,59* Breda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* öjO iUjj. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9 20* 10 28* j2'!1,45 V 5'15 6>55* 7-55 10,30. 4a33 5 l5rg9 3S5 9,2é* 10'8 11,43* 12,23 2,43 Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8 44* 8 52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,io 7.2010 Zuid- Oosterspoorweq. Nijraegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 4.50, 6.107 45 's Boscn-Tilburg. 8.35, 1 4, 6. 9.3. Tilburg-'s Bosch. 7.43, 11, 2.55, 7.10 's Bosch-Nijmegen. 8.35, 10.10 11.45, 3.37, 7.55. Grand Central Belqe. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.30. Turnhout-Tilburg 5.10 9.5 3.50. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7 30 Roosend.-Antwernen 7-3° 9.17 10.45* ll'.50'2.57 3.1/ 4 8.2b* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,20 7.47 10 20 2 30 3,17 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47*9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brabantsch Duitsche liin. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,81 2,43 5.44* 6.6. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg Waalwijk3.30 J v Heusden5.30 Overige Werkdagen. Aaatsheuvel. vertr. 3.45 'smg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk: Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar Amsterdam Vrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 iw ^a&rt tok 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding- per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijda Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. s-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm. 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geerlruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,— ure; de overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk s Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor tc Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiën; Op de werkdage van 9 uur 's m. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uu s m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. to 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sa Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's ar Op Zon- en heestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 nur 's m., van 12 tot 3 uur 's av. en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telcgraaf-Staatsspoorwegen. Eiken dagook op Zon en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 8 uur 's av. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur s avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van qui tan tien alleen op werkdagen van 9 uur 'sm. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5.30 uur 'sar. van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot9 uur 's m. van 12 uur tot 1 uur nam. van 3.30 urn 's av. tot 5.30 uur 's av. van 7 uur 's avonds tot 8 uur. Tilburg (Heuvel ld. (Station Loonopzand Kaatsheuvel (Nieuweweg) Sprangschevaart Sprang Besoijen Waalwijk Tr. 2. v. V. y. v. V. V. A. .30* .10 .25 Tr. 4. 7.40 7.45 8.32 8.49 8.52 8.54 8.58 9.8 9.13 Tr. 6. 10.40 10.45 11.24 11.41 11.35 11.47 11.51 12.1 12.6 Tr. 8. Tr. 10. Tr. 12. 1.55 6.00 10.10 2.— 6.5 10.15 2.45 6.50 11.- 3.2 7.7 11.17 3.6 3.8 7.10 11.20 7.12 11.22 3.12 7.16 11.26 3.25 7.25 11.35 3.27 7.30 11.40 Kaatsheuvel (Nieuweweg) ld. (dorp) v. A. 7.30 7.40 Tr. 14. 8.15 8.25 Tr. 16. 8.53 9.3 Tr. 18. 11.5 11.15 Tr. 20. 11.45 11.55 Tr. 22. 3.45 3.55 Tr. 2. 7.41 7.11 Waalwijk Besoijen Sprang Sprangschevaart. Kaatsheuvel (nieuwéweg) Loonopzand Tilburg Station ld. (Heuvel) v. v. V. V. A. V. V. V. A. Tr. 1. 7.50 7,55 8,5 8,9 8,11 8,15 8,32 9,15 9.20 Tr. 3. 10,40 10,45 10,55 10.59 11,1 11,4 11,22 12,3 12,8 Tr. 5. 2,00 2,5 2,15 2.19 2,21 2,25 2,42 3.20 3,25 Tr. 7. 4,5 4,10 4,20 4,23 4,26 4,30 4,47 5,30 5.35 Tr. 9. 7.40 7.56 8.36* Tr. 11 8,~ 8,5 8,15 8.19 8,21 8,25 8,42 9.20 9,25 Kaatsheuvel (dorp)v. Id. (n.weg) a. Tr. 13. 8.00 8.10 Tr. 15. 8.38 8.48 Tr. 17. 10.53 11.3 Tr. 19. 11.32 11.42 Tr. 21. 2.12 2.25 Tr. 23. 6.57 7.7 7.30 7.40 Trein Trein Trein Trein Trein no 1 correspondeert op de treinen, die ten 9.25 naar Rotterdam en Antwerpen en ten 9 48 naar Venlo vertrekken, no 3 correspondeert op de treinendie ten 12.54 naar Eindhoven, Utrecht en Amsterdam ten 1.7 naar Breda en ten 1.10 naar Turnhout vertrekken. Bij tijdig- ver' trek van trein 4 uit Tilburg mede op de trein, die ten 12.07 Van arenlo" enz. vertrekt. no 5 corresp. op de treinen, die 3.24 naar Bosch en Eindli. en 4.59 naar Venlo vertrekken no 7 correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Utrecht en Amsterdam, ten 5 59 naar Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen, en ten 6.30 naar Turnhout vertrekken no 9 correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Breda en Rotterdam en ten 10.11 naar Eindhoven en 's-Bosch vertrekken. Deze treinen vertrekken en komen aan op de Veldhoven aan de Remisen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4