Nummer 37. Zondag 7 Mei 1882. 5e Jaargang. 1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. jiiu, iuuj u urn, Bekendmaking. BUITENLAND. Belgie. De Yerstootene. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. VORDERINGEN. Jacht en Visscherij. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. Burgemeester en wethouders van Waalwijk brengen in herinnering, dat krachtens art. 228 der gemeentewet, in verband met de bepalingen der wet van 8 November 1815 (Staatsblad no 51) de vorderingen ten laste der gemeente over het afgeloopen dienstjaar zijn verjaard, wanneer zij niet vóór of op uiterliik 31 Juni zijn ingeleverd. Met het oog daarop wordt een ieder, die iets over het jaar 1881 van de gemeente, de provincie of het rijk te vorderen heeft, in zijn belang uit- gcnoodigd zijne rekening ten spoedigste in te zenden, teneinde zich voor schade te vrijwaren. Burgemeester en wethouders voorn., De Secretaris, De Burgemeester, F. W. VAN LIEMPT. VAN DEK KLOKKEN Waalwijk4 Mei 1882. De burgemeester der gemeente Waalwijk brengt ter kennis van de ingezetenen, die eene jacht- of vischakte of wel eene kostelooze vergunning tot uitoefening der visscherij mochten verlangen, zij zich ter verkrijging daarvan moeten aanmelden ter secretarie alhier op Woensdag den 10 Mei, des voormiddags van 9 tot 12 uur. De burgemeester VAN DEK KLOKKEN. Waalwijk, 3 Mei 1882. Brussel is bijna aan een omwenteling ter prooi geweest. Zondagavond twaalf uur namelijk was het gedaan met de vrijheid der «cochers de place" en moesten deze hunne plaats inruimen aan de koetsiers der nieuwe rijtuigmaatschappij, aan welke door den gemeenteraad een monopolie is verleend. De verontwaardigde automedons lieten zich dit niet goedschiks welgevallen, wei gerden heen te gaan en maakten veel beweging en geschreeuw. Ernstige gevolgen hoeft hun verzet echter niet gehad. Zij hebben wat met de politie gevochten tot groot vermaak van het LXXXXVII. Trouw tot in den dood. Deze woorden hadden voor Harriet geene be- kenis en verontrustten haar niet Zij ging voorbij en liep de drukke straat op. Zij ging lang voort eer zij gevoelde dat zij behoefte had om te gaan zitten. Toen zij Tokenhouse- Yard bereikte en daar vernam dat men niets van Routh wist en er ook geen boodschap van hem gekomen was sedert hij des avonds het kantoor verlaten had nam zij een huurrijtuig en reed naar hare woning. 0©k hier vond zij geen berichtgeen brief. Haar bleef niets over dan te wachten zoo geduldig te wachten als haar mogelijk was. Zij kon niets doen, dan de harde taak die haar door den nooddwang was opgelegd, vervullen de kwellendste marteling verdragen. En hoe was de nachtdie haar te midden harer vertwijfeling rust had moeten aanbrengen 1 Altans rust naar het lichaam welke zij nimmer meer had behoetd dan thans, en die haar nochtans scheen te ontvlieden. Hare ijzeren kracht en volharding hadden haar bege ven. Al hare leden waren pijnlijk aangedaan hare spieren trilden als de snaren van een mu ziekinstrument. En bovendien overviel haar van tijd tot tijd eeue duizeling, die haar van het bewustzijn der werkelijkheid dreigde te beroo- ven zonder het gevoel harer smart te verdoo- ven. Zij vreesde nu niet meer krankzinnig te worden, die vrees had haar geheel verlaten, sedert zij aangaande haar eigen lot geheel zeker was zij was verlangend te weten, of zij niet bezwijken zou. Vrees gevoelde zij daarbij niet, maar alleen was het haar zonderling te moede publiek, maar zijn eindelijk toch heengegaan. Den volgenden dag waren zij wederom in groo- ten getale aanwezig en lieten zij het aan ge schreeuw wederom niet ontbrekeD, maar de poli tie was op alles voorbereid, en de koetsiers achtten het geraden het bij een luidruchtige betooging te laten. In de bekonde zaak Olin-Coremans is Dinsdag 11. door de rechtbank te Brnssel ein delijk uitspraak gedaan. De afgevaardigde Olin is, wegens het zenden van eene uitdaging aan zijn collega Coremans, onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot eene geldboete van 200 franken. De bekende hoeve Papelotte op het slag veld van Waterloo, die door alle toeristen bezocht werd, is dezer dagen geheel afgebrand. Men heeft slechts met groote moeite het vee kunnen redden. In hare zitting van Donderdag begon de kamer met de beraadslagingen over het wetsontwerp van Naquet, tot wederinvoering der echtscheiding. Reeds dadelijk bij de hervatting der ka merzittingen heeft de minister van justitie het aangekoodigde wetsontwerp ingediend tot het strafbaar stellen van onzedelijke pnblicaties en afbeeldingen, die in den laatsten tijd legio zijn geworden en vaak schaamteloos langs den open baren weg worden gevent. Het ontwerp is spoedverei3chend verklaard. De commissie voor de handelsverdragen heeft dat met Nederland, het ecnige wat nog te onderzoeken overbleef, aangenomen. De heer Le Baudy is tot rapporteur benoemd. Het wetsontwerp tot oprichting van een koloniaal leger zal eerstdaags worden ingediend. Men weet dat de minister van marine, van wien dit uitgaat, betreffende dit onderwerp, ook bij ons te lande vóór-studiën heeft laten maken. Eerlang zullen wederom een paar verza melingen diplomatieke bescheiden verschijnen (zoogenaamde gele boeken), betrekking hebbende bij de gedachte aan de vreemde gewaarwording, wanneer men zoo op eens uit zulk een chaos van leed en smart in het graf verzonk. Dat was rust ir. den waien zin des woordsdoch zonder het lichamelijkbevvustzijn daarvan. Nog kort geleden zou die gedachte haar hebben doen terugdeinzenomdat de liefde haar nog altijd was bijgebleven maar nu als zij slechts de waarheid mocht weten hoe die ook ware ze kerheid verlangde zijware het haar slechts mogelijk te vernemen dat hij niet had kunnen gered wordenof dat hij gered was dan zou liet haar geheel onverschillig zijn, als zij spoedig ophield een deel uit te maken van het groote heelal. Doch dergelijke denkbeelden waren niets meer dan voorbijgaand de marteling der on zekerheid vervulde hare geheele ziel. Nog altijd brief noch boodschap De tijd verliep en het was negen uui, toen Harriet aan de bel hoorde trekken en een mannenstem vernam, welke na«»r Mrs. Routh vraagde. Die stem was haar on bekend en terwijl zij verlangend hoopte dat het een gezondene van Routh zijn mochtbeefde zij bij de gedachte dat de bode ook van George Dallas zijn kon voor wiens zwijgen zij dank baar wts al kon zij het zich niet verklaren. De man bleek een klerk van Mr. Lowther te zijn en had een brief «van groot belaug" aan Mrs. Routh af te geren maar kon die alleen aan haar zelve ter hand stellen. Hij vol bracht zijn last en verwijderde zich op hetzelfde oogenblik, en Harriet alleen gebleven vond thans in den brief van Jim Swain de oplossing van allen twijfelhet einde van alle onzekerheid. Het gebouw waar het gerechtshof zitting hield en de rechtzaal zelve waren opgepropt met raen- schen. Allerlei geruchten betrekkelijk de ont dekking van den geheimzinnigen moord in het op de Egyptische aangelegenheden en het kort stondig tijdvak van Garabetta's ministerie. Na een bombardement van twee uren dus wordt uit Hongkong gemeld hebben de Eranschen van uit hunue kolonie in Cochin- China Hanoi in bezit genomen. De verliezen der Anaraiwsn moeten niet groot zijn. Ten onrechte is door Parijsche bladen ge meld, dat het feest, hetwelk gegeven zal worden ter eere van den machinist Grisel, die tot be looning voor een leven van voorbeeldige plichts betrachting en wakkerheid benoemd is tol ridder van het legioen van eer, te Sedan zal plaats hebben. Het feest zal te Parijs gehouden worden. Het denkbeeld om den braven man op die wijze de welverdiende hulde te brengen, is niet uit gegaan van zijne beroepgenooten te Sedan, maar van een dagblad, dat uitsluitend gewijd is aan de spoorwegbelangen. Dit blad mocht 800 per sonen uit allerlei stand, onder deze, zegt Figaro, 250 afgevaardigden en senatorenvinden die verklaard hebben aan het feestmaal te zullen deelnemen. Gelijk reeds gemeld is, zal Victor Hugo er het voorzitterschap waarnemen. Grisel heeft het ridderkruis ontvangen onder het miaisterie Gambetta. In eene der jongste zittingen van het lagerhuis werd namens de regeering medegedeeld, dat last is gegeven het boren van de kanaaltunnel te staken, wijl eerst aan het parlement gelegenheid moet worden gegeven behoorlijk het pro en contra te onderzoeken en dan over het al of niet wenschelijke van het werk te beslissen. In plaats van Forsler is de heer Chamberlain tot minister voor Ierland benoemd. Parnell kwam eergisteren te Dublin aan, maar onttrok zich aan alle openbare demon straliën. In een kolenmijn te Baxterley, bij Athers- tone in het graafschap Warwick heeft eene hevige ontploffing plaats gehad, die verscheidene menschenlevens kostte. Een paar uren voor de ontploffing was er voorjaar gepleegdljadden de meeste belang stelling verwekt en zich alom verspreid. De inhechtenisneming van t\« ee personen op ver schillende punten des stad verdraaide en over dreven berichten over de omstandigheden die het vermoeden op den laatst gearresteerde hadden doen ontstaan hadden de nieuwsgierigheid van het publiek hoogst gaande gemaakt. Het ver slag van het onderzoek van het lijk was we derom opgezocht en met de meeste belangstelling gelezen en elke zelfs de minste mededeeling betreffende de beide gevangenen werd door de licktgeloovige menigte met graagte ontvangen. De nieuwsgierigheid en belangstelling echter moesten zich ditmaal met de verschijning van een der verdachten Stewart Routh tevreden ste len daar de tweede George Dallas niet in staat was voor de rechtbank te verschijnen. Zijne ziekte was zeer verergerd en de genees- heeren verklaarden haar voor eene hersenkoorts. Zonder bewustzijn van het verschrikkelijke ge vaarwaarin hij zich bevond, zelfs zonder herinnering van de ontdekkingwelke hem op het ziekbed had neergeworpen, lag George Dallas in de gevangenisverdacht van eene vreeselijke misdaad en aar: de verpleging van het dienst doend personeel der gevangenis overgelaten. Alle oplettendheid en nieuwsgierigheid bepaalde zich dus alleen tot Stewart Routh en men verspreidde ten zijnen koste de dolzinnigste verhalen en maakte de ongerijmdste gevolgrrckkingen. De gevangene was reeds onder inachtneming der gewone formaliteiten voorgebracht en de instructiewelke te voorzien was van langen duur te zullen zijn, was juist aangevangen, toen Mr. Feltor. Mr. Carmakers die met hem in de zaal verschenen was in het oor fluisterde «Zieginds links juist ondsr liet raam Ziet gij claar die vrouw //Ik zie daar eene dame," hernam Mr. Cai- brand ontstaan in de mijn, op een diepte van 900 ellen, terwijl op een diepte van 1500 ellen negen mannen aan het werk waren, die zeer waarschijnlijk omgekomen zijn. De eigenaar van de mijn en eenige anderen daalden juist in dc mijn af om een poging te doen tot redding van de mannen beneden, toen de ontploffing plaats vond. De meesten hunner ksvamen met brand wonden vrij, maar de eigenaar en twee anderen werden na het ongeluk eerst met veel moeite opgespoord en bekwamen ernstige verwondingen, waaraan een der mannen reeds is overleden. Volgens de laatste berichten woedde de brand nog steeds voort en was het daardoor onmoge lijk iets te doen tot redding van de negen ar beiders in de mijn. Er heerscht groote versla genheid over de ramp in het district, waar nog nooit iets dergelijks is voorgekomen, daar de mijnen in Warwick bekend staan als nagenoeg vrij van mijngas. Uit Birmak, het rijk van koning Theebau, wordt bericht, dat de eerste ministerYaynoung Minthaaan wien men het grootste gedeelte der daar te lande gepleegde gruwelen toeschrijft, door bemoeiingen der meestgeliefde vrouw des konings gevallen i3 en. door zelfmoord een eind aan zijn leven gemaakt heeft. Het is nl. uit gekomendat hij eerzuchtige plannen smeedde tot vermoording van den koning en zijn geslacht, om dan zelf den troon machtig le worden. Men hoopt dat ei nu dit bloeddorstig monster uit den weg geruimd iseen beter tijdperk voor Theebsu's onderdanen zal aanbreken. Te King William's Town in het Iersche graafschap Cork heeft men weer een pachter vermoord gevonden. De broeder en de neef van den vermoorde zijn in hechtenis genomen. Gelijk te verwachten was heeft Dinsdag het Pruisiseh heerenhuis ook de overige artikelen van liet kerkelijk-staatkundige ontwerp in de redactie der commissie goedgekeurd en vervol gens met 87 tegen 32 stemmende geheele voordracht. In den loop van hst debat het verdient misschien opmerking verklaarde de ruthers. «Het is zijne vrouw. Routh en Harriet stonden tegenover elkander. Toen de rusteloos omzwer vende blik van den gevangene die niets dan nieuwsgierige gezichtenmaar geen enkelen trek van medelijden vond haar oog ontmoette, ver dween ook de laatste kleur uit zijn gelaat en hij loosde een diepen pijnlijken zucht. Had zij hem verraden Dat zou hij alras vernemen. Het zou uit het verhoor blijken. Maar kon hij het een enkel oogenblik denkendat zij dat gedaan had Hechtte hij er een enkel minuut geloof aan? Neen 1 Hij had het in zijne blinde woede beproefd, toen hij zicli gevangen en zonder hoop in de handen der politie zagtoen hij tot het bewustzijn kwam, dat het spel ten einde was toen hij in de stilte van den nacht over de uitwegen nadachtdie hem nog overbleven, en zijne fantaisie hem verleidelijke beelden vooi spiegelde. Hij had haar gehaat en verwenscht, had getracht haar aan te klagen, maar het was hem niet gelukt. Hoe slecht hij ook ware, hij wa3 toch geen dwaaszijn gezond verstand weersprak het. En thansnu hij haar zag haarvan wie hij met een slag gescheiden was en met een woorddat nog heviger smartte dan de haar toegebrachte slag, toen was het hem als las hij daar zijn geheel verloopen leven in hare treurige, blauwe oogen. Verschrikkelijk staarde dat leven hem aan en hield hem ge boeid zoodat hij zelfs voor een oogenblik alles vergat wat hem omringde. Zij had haren sluier wel niet geheel opgeslagen echter zoo dat hij haar duidelijk zien kon en toen hij haar aan zag deed zij eene heldhaftige inspanningom hem toe te lachem. Maar hare lippen beefden slechts en sloten zich weder. Zij trok den sluier dicht voor haar gelaatHet het hoofd op hare borst zinken en bleef van nu af beweegloos zitten. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1