Zwitserland. Italië. Rusland. Amerika. uYtvöêrTn g en BINNENLAND. minister van eeredienstdat de regeering onder „Duitscbe Universiteit" slechts verstond univer siteitenbinnen de grenzen des rijks gelegen. Algemeen acht men het zekerdat het Pruisisch huis van afgevaardigden de eenige ver andering van belangdie het heerenhuis in de staatkundig-kerkelijke voordracht gebrachi heeft, en die bestaat in de verlenging van den iermijn van geldigheid der wet met een jaar (namelijk tot April 84) onveranderd zal goedkeuren, zoo dat de vrede reeds als geteekend mag worden beschouwd. Een merkwaardig 'geval zal eerlang voor de rechtbank te Munchen behandeld worden. Een meisjedat sedert drie maanden bij een logementhouder in dienst wasen diens volle tevredenheid had verworven, werd onlangs plot seling verrast door een bezoeK van haar vorigen meesterdie haar onder een vloed van scheld woorden beschuldigdeeen paar oorringen en andere kleine voorwerpen gestolen te hebben. Het meisje gevoelde zich van geen schuld bewustmaar was zeer onthutst. Zij liet haar koffer doorzoeken, er werd niets gevonden, doch na afloop van het onderzoek viel het meisje in zwijmkwam niet weder tot bewustzijnen stiei f kort daarna in hel gasthuisnaar de ge- neesheeren constateerden aan een beroerte ten gevolge van de aandoening. De zaak is nu in handen van het gerecht gesteld en men is nieuwsgierig, onder welke rubriek van het strafwetboek het noodlottige bezoek van den vroegeren meester van het meisje zal gebracht worden. Naar men uit Munchen berichtis daar in den omtrek zooveel wild als er in geen jaren geweest is. Men schrijft dat toe aan den zachten winter. Anders werd het wild door sneeuw en aanhoudende koude tot op een tiende gedeelte verminderd en thans was dit natuurlijk niet het geval. Door een gelukkig jager te Bel mede, in West- falen werden onlangs twee korhancn in een schot geschoten. De jager zag hen op den weg met elkander vechten en de anders zco voor zichtige vogelswier gehoor en gezicht zoo bijzonder scherp isbemerkten in het vuur van den strijd hun gemeenschappelijken vijand niet, die hen beiden nederschoot. Een ander jager, op het landgoed Raumburg, vond daar drie vossenholen. In het eerste was de wijfjesvos met 8 jongen van vijf wekenin het tweede zes jongen van zeven weken en in het derde vijf jongen van drie weken. De holen waren zeer diep en met verre vertakkingen, maar een flinke dashond die zijn werk niet opgaf bracht de oude en de 19 jongen alle er uit te voorschijn.-^ De Zwitsersche nationale raad heeft met 86 tegen 30 stemmen besloten art 27 der Bonds- grondwet in werking te stellenwaarbij alle cantons werden verplicht voor kosteloos lager onderwijs te zorgen. De bondsraad heeft last ontvangen onmiddellijk de noodige voordrachten te doen in gereedheid brengen. De Italiaansche minister van onderwijs had Zondag—avond bij eeu bezoek dat hij aan de opgravingen van het Pantheon brachthet on aangenaam avontuurdat Prof. Sharbaroeen geleerdmaar niet zeer welgemanierd man, hem in het gezicht spoog. Hij zelf werd niet ge raakt maar wel zijne arme secretaris. De hoogleeraar is in hechtenis genomen en men ziet de behandeling der zaak met belangstelling te gemoet. Volgens een bericht uit Nicoro in Xlalië is de roover Erancisco Liandru, tusschen Orgo- solo en Olieno in een strijd met soldaten gedood. Reeds langen tijd had de regeering een belang rijke belooning uitgeloofd voor hem, die Liandru gevangen nam. Te St. Petersbnrg is uitspraak gedaan in het proces tegen den raadsheer Makschejeft c. s. we gens ontvreemding ten laste van den staat, dat zes weken geduurd heeft. De twee voornaam ste schuldigen, Makschejetf en Prioroff, zijn tot vergoeding van het bedrag der diefstallen en voorts met nog twee andere beschuldigden tot ballingschap veroordeeld, met vervallenverklaring van al hunne titels en onderscheidingen. De overige beschuldigden, acht in getal, werden vrijgesproken. De gouverneur van Moskou, vorst Dolgo- ronki, heeft bevolendat bij het uit de stad bannen van de joden, die het recht niet hebben er te wonen, zoowel de geldelijke als de familie omstandigheden waarin zij verderen in het oog gehouden moeten worden, opdat zij niet bij den korten termijn, die gesteld is, schade lijden aan eigendom en gezondheid. Zulk een rechtvaardige handelwijze steekt gunstig af bij de houding van vele regeeringsambtenaren tegenover de ongeluk kige israelieten. De Prcsse bevat het volgende bericht uit Moskou Een persoon, Koboseff Bogdanowitsch genaamd, onderwierp aan de overheid het plan, om het Kremlin electrisch te verlichten. Uit een onder zoek bleek, dat het doel was om het geheele Kremlin gedurende de kroningsplechtigheden in de lucht te laten vliegen. In de woning van Koboseff is ook eene groote menigte boerenmut- sen gevonden, die van boven met ontplofbare stof waren gevuld. Men onderstelt dat zij be stemd waren om gedurende den toent dos keizers bij wijze van begroeting in de hoogte geworpen te worden, maar bij het vallen op den grond zouden ontploffen. Sedert de arrestatie van Koboseff zijn 300 nihilisten in handen der po litie gevalleu. In een Amerikaausch blad vindt men de na volgende opmerkenswaardige mededeeling Niettegenstaarde de moeielijkhedeti, die men in den laatsten tijd den invoer ia Europa van Amerikaansch varkensvleesch in den weg legt, beweren de „varkenspakkers" van Sl. Louis, dat zij wel zoo groote bestellingen van de andere zijde des Oceaans en wel uit Engeland, gehad hebbeu als ooit te voren. Zij verklaren dit hier door, dat men sinds kort te Liverpool er een afzonderlijke industrie van maakt, om het Amerik. varkensvleesch te verpakken en het met Engel- sche brandmerken voorziennaar Duitschland en Frankrijk verder te zenden. Een Liverpoolsch handelaar, die in dezen nieuwen nijverheidstak vooral op groote schaal betrokken is, antwoordde op de vraagwaarom en hoe men dit, trots alle wettelijke bepalingen doen durfde, het na volgende „Het is wetenschappelijk bewezen, dat een Engelsch brandmerk op Amerikaansch vleesch de trichinen meer afdoende doodt, dan het koken gedurende 12 uren vermag. Wij houden dus niet slechts al degenen, die ons vleesch koopeu, daarmede in het levendat wij ze goedkoop voedsel leveren, maar redden zelfs hun leven, omdat wij door ouze brandmerken de trichinen en wat van nog veel meer belang is het geloof er aan, aldoendc dooden." Indien liet bovenstaande wezenlijk waar is zoo voegt de „Landb. Ct." er bij dan mag er wel gewaarschuwd worden \oor zulk uit Liverpool verzonden met Engelsche brand merken voorzien varkensvleesch uit Amerika afkomstigen ware het te wenschen, dat aan dergclijken Britschen zwendel paal en perk kon gezet worden. Er is nog eeu derde helsche machine te Nieuw-York gevonden, in de vestibule van een huis, dat men door een commissaris van politie bewoond dacht; de boosdoeners hadden zich echter in het nummer vergist. De machine ont plofte, mnar veroorzaakte slechts geringe schade; zij was in eene socialistische courant gewikkeld, evenals de machina welke Van der Bilt werd toegezonden. De socialisten hadden der politie wraak gezworen, omdat hun was verboden (over eenkomstig de Zondagswet) op Zondag den steen te leggen van een nieuw „Labour Lyceum" te Brooklijn. Omtrent de arrestatiën te Montevideo, wegens pijniging van twee Italianen, vernemen wij het volgende: op zekeren morgen vond men een 'oankiersbediende op diens kantoor op gru welijke wijze vermoord en een tekort van 25000 fr. in de kas. Uit alles bleek dat er verschrik kelijk geworsteld was. Fr werden, behalve de schuldige, zekere Carbajal, ook nog twee Italia nen gearresteerd, doch onschuldig, gelijk gebleken is. Die Italianen werd<n gedurende ruim eene week bij tusschenpozen op de schandelijkste wijze gepijnigdmen legde hen de Columbiaan- sche cepo, een werktuig waarmede het hoofd samengeperst wordt, aandaarna de barra de grillo, een koten van ringen, die om het been gelegd en zoover aangedraaid wordt tot hij in het vleesch dringt vervolgens ontvingen zij rebenqueslagen (de rebenque is een ijzeren staaf zoowat in den vorm van een hamer). Maar dat is niet alleseen groote boute kraag werd zoo dicht gebonden dat hunne kaken en tanden haast braken, toen legde men hun een geweer onder den hals en een onder de buiging der knieën, daarna werden de geweren met spaken samengedrukt totdat het hoofd tegen de knieën kwam, vervolgens de handen op den rug ge bonden en zoo hing men hen op totdat zij buiten kennis waren men brandde hen onder de voeten, gaf hun visch en pekelvleesch te eten en zette toen een emmer water neder, die zij wel konden zien doch niet bereiken, enz. Spoedig lekte er iets van uit; de Italiaansche zaakgelastigde onderzocht de zaakdoch tele— grapheerdedat het louter verzinsels waren. Daar werden eindelijk de beide Italianenals onschuldig bevonden op vrije, voeten gesteld de geheele zaak bleek wèl waar te zijnde Italianen te Montevideo hadden geen vertrouwen in hunnen vertegenwoordiger en wendden zich daarom tot den commandant van een toevallig te Montevideo vertoevend Italiaansch oorlogsschip. De zaak werd andermaal onderzocht en het gevolg .was dat Italië eischte bestraffing der schuldigenuitkeering van 50,000 francs aan de slachtoffersbezoek van den president in persoon bij den zaakgelastigde en jsaluut van artilleriesalvos voor de Italiaansche vlag. Een en ander is geschied, maar tevens is gebleken, dat men den Italiaanschen zaakgelastigde bedrogen had door hem twee gezonde personen in plaats van de mishandelden te toonen, daar men wist dat hij de bedoelde Italianen niet kende. Om deze reden zijn nu de gewezen minister van oorlog en het hoofd der politie gearresteerd. WAALWIJK. Door de Liedertafel „Oefening cn Vermaak" van Waalwijk en Besoijen zullen, op de repetitie a. s. Zondag de volgende stukken worden ge zongen 1. Beneden en Boven. De Vliegh. 2. Opwaarts. Hol. 4. Slotkoor uit de cantate. Van Bree. Waalwijk, 6 Mei 1882. De heer Tak vau Poortvliet interpelleerde verleden Woensdag den minister van waterstaat, in de tweede kamer over de verlegging van den Maasmond. Op het voetspoor van het dezer dagen uitgebracht verslag, vroeg hij meer dere toelichting, alvorens de kamer voor het nemen eener beslissing werd gesteld. De vraag van den interpellant gold de overlegging van de rapporten der ingenieurs Rose en Van der Toorn, voor het maken van eeu breed of een smal riviervak ten behoeve van dichting van het Oude Maasje, en zoo de regeering ook het plan had om een riviervak van 250 M. breedte te maken, de plannen en berekeningen die daaraan ten g ondslag lagen. Zoowel de heer Tak als de minister traden bij deze gelegenheid reeds in een vrij uitvoerige beschouwing over de geschiedenis der verschil lende plannen. De minister deed echter vooral uitkomen, dat de breedte van het nieuwe rivier vak alleen een quaestie van geld was, en daar hij de hoogste berekening als basis had geno men, kon de zaak in dit opzicht slechts mee vallen. Men kon intusschen, welke beslissing ten aanzien van dit punt ook genomen werd, met de dichting van het Oude Maasje beginnen, en de minister verklaarde dat hij noch zich zelf, noch de kamer door de aanneming van het aanhangig ontwerp (ook door den heer Lak aanbevolen) aan eenig plan gebonden achtte. Deswege behield hij zich het uitlokken eener nadere beslissing voor, en in afwachting daarvan maakte hij dus geen bezwaar de gevraagde rap porten mede te deelen. Was de heer Tak met deze toezegging ofschoon geenszins met 's ministers toelichting omtrent den invloed der breedte van het rivier vak tevreden, de heer Dirks vroeg nu nog meer, nl. het rapport en plan-Van der Kun, in zake een kanaal naar den Amer uitgebracht. Daartegen had de minister echter bezwaar, wijl daarbij een werk vau geheel anderen aard betrokken was. De heer Dirks was zeer ontstemd over de weigering en zag daarin een te kort doen aan de eischen van het gemeen overleg. Daarbij bleef het. Het eerstdaags in te dienen leeningsout- werp van den miuistcr Van Lijnden strekt tot het aangaan eener geldleening van ruim tachtig millioeu gulden, rentende 3 pet., met jaarlijksche aflossing van een half pet. De opbrengst der leening zal bestemd worden tot dekkining der Nederlandsche en Indische tekorten en tot be taling der kosten van eenige werken van open baar nut. -In de verleden Donderdag gehouden ver gadering van stemgerechtigde ingelanden van den Binnen en Buitenpolder van Baardwijk is be noemd tot lid van het bestuur de heer T. van Hoorn, te Baardwijk, met 33 stemmen op den heer A. C. Zijlmaus te Waalwijk waren 16 stemmen uitgebracht, op den heer L. van Hei pt te Baardwijk 2. Van geachte zijde, waar men zich ten volle vereenigt met onze ongunstige meenig omtrent het herziene en opgelapte tractaat met Frank rijk, maar niet met onze conclusie, dat aan neming nu maar het raadzaamst is, omdat wij met onze staatslieden toch niets beters schij nen te kunnen bedingen en verwerping eene crisis in 'X leven zou roepen, die voorhands zeer ongewenscht mag heeten, worden ons heden de volgende opmerkingen toegezonden. Amerika stevent met volle zeilen in de rich ting van den v.ijeu handel en Engeland verzet zich met alle kracht tegen het knutselsysteem dat Thiers in den drang der omstandigheden aan Frankrijk opdrongzou Nederland nu voor tien jaren zich verbinden Zullen wij met België, Zwitserland en Spanje, al.s vasallen ons scharen om Frankrijk, en medewerken om alle markten naar het middelpunt te verplaatsen Duitschland dat hetzelfde voor zich bedoelt, maar door zijn geharnasten minister van koop handel het tegendeel ziet bewerkenzou bij ondekking onzer zwakke zijde zeer licht Frank- rijks politiek kunnen volgen en dan waren, ons de handen gebonden, als wij ons thans lieten vangen. De ware weg wijst ons Engeland aan. Geen Fransche plichtplegingen en lieftaligheden, maar vrijheid van verkeer in 't belang van allen. Bovendien eischt ook de schatkist de ver werping van het tractaat. Dc tegenwoordige minister voelt zich nu genoopt te leenen maar zou alsdan de luxe-artikelen kunnen treffen naar welgevallen en zonder eenig nadeel voor den handel. Want het is een waarheid dat onze uitvoer-artikelen, ondanks alle tarieven gezocht blijven en zullen blijven, te meer omdat onze uitvoer betrekkelijk zulk een klein gedeelte van den wereldhandel uitmaakt. Vrachtvaart kan lipt traktaat niet doen her leven de speculatie- en arbitrage-handel regelt zich naar dat de wind waait. Dc transito-handel vordert goede havens en waterwegen benevens kapitaal en ondernemingsgeest, die de handels- slrooming aantrekt en leidt, en onze uitvoer handel, we zeiden het reeds, is door het weinige dat wij op de wereldmarkt werpen, niet te treffen, als wij voor uitstekende producten blijven zorgen. Einde'ijk vragen wij wat is de reden van Frankrijks vasthoudendheid Vooreerst zijne schatkistbelangen, en dan de vrees dat het zich tegenover Duitschland in ongunstiger verhouding zou brengen, fn goed Nederlandsch zou dat heeten dat het zijn pro tectionisme zou aangerand zien. Welnu 1 dat is juist wat wij beoogen. (R.N.) Uitslag der door het Gemeentebestuur van Drunen den 4 Mei 1882 gehouden aanbeste ding van het afbreken dor oude en het her bouwen eener nieuwe school met privaten bergplaats, enz. Ger. G. van Huiten, Waalwijk, f 10.600. Gebr. v. d. Struijk, Oisterwijk, 10.094. Adr. Snijders, Drunen, 9.969. Joh. v. d. Meijs, Besoijen, 9.490. P. v. Huiten Pz., Waalwijk, 9.374. De „Arnil. Ct." meldt Jongstleden Zondag trokken door onze stad twee Russische joden op hunne doorreize naar Rotterdam. Het waren twee bij voorkeur welvarende ingezetenen van Simforopel, die nu gedwongen waren met hunne joódsche stadgenooten naar elders de wijk te nemen, om zich aau de ver volging van hun geslacht te onttrekken. Treffend was het door bewijzen gestaafde verhaal van de gebeurtenissen, die hun een langer verblijf in Rusland onmogelijk maakten. Daaraan is het volgende ontleend Zij verhaalden namelijk, dat hun gemeente, een paar duizend zielen groot, ongeveer 8 weken geleden, des avonds overvallen werd door de christen-boeren en geringere bevolking. Zij waren wel door plakkaten en bedreigingen etnigszins voorbereid, en hadden dan ook een schniiplaats voor vrouwen en kinderen zooveel mogelijk in gereedheid[gebracht. Op dien avond (begin van Maart) begon de aanval met vensters inslaan, deuren intrappen rooven mishandeleng enz., naar het bekende programma. Dc vrouwen en kinderen werden zooveel mogelijk in kelders enz. verborgen. De mannen begaven zich, opgeroepen door den rabïjn, allen naar het synagogegebouw, om te bidden en tevens om te overleggen wat er gedaan moest worden. Er werd gebeden er werd beraadslaagd, te midden van de woeste kreten en stooten tegen het gebouw. Eensklaps wordt een brandlucht bemerktmen wil naar buiten, doch de synagoge is omringd met brandend hout stroo enz. De deuren zijn toegespijkerd. Radeloos breken zij banken stuk, slaan de vensters in en weten naar buiten te komen, natuurlijk niet zonder verlies van menschenlevens, te midden der moor dende en verwoedde menigte. Alles vluchtte of werd de stad uitgejaagd. Voor het heengaan werden op aandrang van de rabbijn een aantal enkele ledematen, die op straat lagen, begra ven. Een der beide mannen zij hadden papie ren bij zichdie hen als fatsoenlijkebrave menscheu certificeerden dreef in Simferopol een zaak, waarin 40,000 roebel kapitaal zit. Hij zwerft thans rond van stad tot stad en bedelt om reisgeld. De andere man had een oude moeuer bij zich, die mede vluchtte. Men heeft hier niet te doen met misschien overdreven beschrijvingen van akeligheden; de eenvoudige waarheid is hetmaar deze feiten spreken luider dan de krachtigste aansporing om hulp te verleenen aan de ongelukkigewreed vervolgde joden, De jongsfe stormen hebben op het eiland Ameland groote verwoestingen aangericht. Op 30 April overstroomde het zeewater de onbe- dijkte bouwlanden tusschen Nes en Burum zoomede de genieene weiden waardoor deze als weidegronden geruimen tijd ongeschikt zullen zijn. Het vee dat gedurende de zomermaan den op de overstroomende landen het benoodigde voedsel moet vinden bedraagt 1650 runderen 360 paarden en 500 schapen die nu naar de bedijkte hooilanden zullen worden gebracht. De onlangs voltooide bedijkingen van de pol ders bij Nes hebben niets geleden aan den verbindingsdam is echter, vooral aan de oostzijde, groote schade toegebracht. Het gatdat bij den storm in de maaud October j.l. in dien dam is geslagen heeft in weerwil van de aan gebrachte bekleeding, door de golfslagen grooter afmeting verkregen. In den vroegen morgen van den 17 Mei zal er eene zonsverduistering plaats hebben, die in Europa slechts als eene gedeeltelijke zichtbaar, doch totaal zal zijn door een smalle strook be ginnende omtrent Voghodogho in Ashanti en loopende dwars over Afrika, en Sint in Egypte, door ArabiePerzieTurkestan en China. Nadat Zondag-nacht aan de Rijtsche hoeven te Tilburg een tiental woningen ziju afgebrand had in den Woensdagnacht aldaar ander maal brand plaats in de boerderij van A. Mut- saersdie met vier belendende woningen een prooi der vlammen is geworden. Men vermoedt dat hier kwaadwilligheid in het spel is, Voigens de G. Ct. beeft, in den nacht van Vrijdag op Zaterdag der vorige week te Hulst "eene poging tot moord plaats gehad. Zekere Ph. T., zich noemendeletterkundige en wonende te Brusselheeft zich na voorat bedreigingen tegen den notaris mr. Van Deinse, te Hulstte hebben geuitnaar diens woning begeven met een geladen revolveronder het uitroepen van „Van Deinze t schurk kom er uit, ik schiet je kapot." Dewijl mr. Van Deinse afwezig was, had eene der diestbodendoor het rumoer wakker ge worden zich voor het raam geplaatst en het gordijn opgetrokkenwaarop T. drie schoten uit den revolver lostewaardoor alleen een glasruit brak doch niemand getroffen werd. Op de komst der politie en andere personen verwijderde T. zich spoedig. Dinsdag werd hij door de marechaussee uit Hulst in een bosch ouder Sint-Jan Steen aan getroffen en schoot hij zich, op hunne sommatie, toen zij nog een 20 pas van hem veiwijderd waren voor het hoofd en was terstond een lijk. Deze week overleed in het St. Antonius-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2