Nummer 38. Donderdag 11 Mei 1882. 5e Jaargang. rr„ Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. Bekendmaking. De Commandant BUITENLAND. Belgie. De Verstootene. Frankrijk. Engeland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. VORDERINGEN. Win, ton i Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Ad verten tiën 17 regels f 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Adverten tien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. Burgemeester en wethouders van Waalwijk brengen in herinnering, dat krachtens art. 228 der gemeentewet, in verband met de bepalingen der wet van 8 November 1815 (Staatsblad no 51) de vorderingen ten laste der gemeente over het afgeloopen dienstjaar zijn verjaard, wanneer zij niet vóór of op uiterlijk 31 Juni zijn ingeleverd. Met het oog daarop wordt een ieder, die iets over het jaar 1881 van de gemeente, de provincie of het rijk te vorderen heeft, in zijn belang uit- gcnoodigd zijne rekening ten spoedigste in te zenden, teneinde zich voor schade te vrijwaren. Burgemeester en wethouders voorn., De Secretaris, De Burgemeester, F. W. VAN LIE MPT. VAN DER KLOKKEN Waalwijk4 Mei 1882. derdienstdoende schutterij te Waalwijk roept bij deze op alle actieve leden dier schutterij tot het houden der navolgende oefeningen als op 22 Mei. 31 Juli. 5 Juni. 14 Augustus. 19 Juni. 28 Augustus. 3 Juli. 11 September. 17 Juli. 25 September. De compagnie zal aantreden op de markt om half vijf. Bij niet plaats hebben der oefeningen zal de vlag worden "uitgestoken op hel raadhuis. De kapitein commandant voornoemd M. TIMMERMANS. Bij de politie te Brussel heeft zich zekere Van Achter, woonachtig le Wolawe-St-Etienne, aangegeven als brandstichter. Hij had aldaar een schuur in brand gestoken, louter met het doel om in de gevangenis te komen, want aan dat middel gaf hijzooals hij verklaarde, de LXXXXV1II. Trouw tot in den dood. De rechtszaak volgde intusschen haar loop en verkreeg voor de toehoorders meerder belang door de omstandigheiddat de vader van den vermoorde als getuige was opgekomen. Harriets betrekking tot den gevangene was aan het publiek onbekend en aldus ontsnapte zij der algemeene opmerkzaamheid. De voornaamste getuige was Jim Swain en hij verhaalde zijne geschiedenis kort en helder, ofschoon de tegenwoordigheid van Harriet, wie zijn scherp oog dadelijk had opgemerkthem blijkbaar diep trof. Zij scheen echter op den knaap geen acht te slaan zij veranderde niet van houding noch lichtte haren sluier op ge durende zijn verhoor, ofschoon zij hoorde en voeldehoe de laatste straal van hoop van minuut tot minuut flauwer werd en de ontzet- zettende zekerheid der misdaad steeds klaarder en beslissender aan het licht kwam. Geheel onbeweeglijk zag en hoorde zij den knaap, wiens verhaal hare verwachtingen en haar leven vernietigde, de gansche vruchteloosheid van al hare plannen en voorzorgsmaatregelen aan haar vertoonde en het haar deed blijken terwijl hij zich tegen het naderend gevaar van buiten trachtte te wapenen, dat het verderf reeds aan hare zijde stond en al nader en nader kwam. Het was gekomen het was daar dat gevaar alles was voorbij. Het scheen als hadden smart en ver rassing geen plaats meer in hare ziel. Toen het gouden Medaillon te voorschijn kwam en de identiteit van het portret met den persoon des vermoorden bezworen werd, had zij een visioen. voorkeur boven diefstal. Vooral echter had hij zich ook in gevangenschap begeven, omdat thans de verdenking van het stichten van den brand op twee onschuldige jongelieden rustte. De man die vroeger zijn ontslag als veldwachter had] genomen ziekelijk was en zonder inkomsten werd natuurlijk in verzekerde bewaring genomen.] Van een gezin te Brussel, dat pas verhuisd; was bevond zich de moeder met twee kinderen, een jongen van zes jaar en een meisje van zes tien maandenin een vertrek te midden van een aantal voorwerpen, die op plaatsing in de daarvoor bestemde kasten wachtten, toen het oudste kind een oud verroest pistool vond, waar mee het begon te spelen. Ongelukkig was het geladen en sprong met een geweldigen knal uit elkander. De gevolgen waren vreeselijk. Het jongste kind in den buik getroffen bleef dood op de plaats zelve van den onnoozelen dader van het onheil werd de hand verpletterd, zoodat het handje moest worden afgezetterwijl bij de moeder een gedeelte der kaak werd verbrijzeld. Het rapport der commissiebelast met het onderzoek van het wetsontwerp tot verkoop der kroonjuweelen enz., is gereed. Het strekt om de geheele opbrengst aan te wenden tot het stichten van een fonds ter ondersteuning van uitgeleetde werklieden. Zooals men zich zal herinneren wil de regeering een gedeelte der opbrengst bestemmen tot aankoop van kunst schatten voor de rijksmuseums. De groote wapenschouwing te Parijs zal dit jaar r.ict plaats hebben op den 14 Juli, den nationalen feestdag maar 's daags te voren, 's Avonds zal er een feestmaal zijn in het her bouwde raadhuis. Zes honderd personen zullen er aan deelnemen onder deze de president der republiek, de ministers, de voorzitters der kamers en de vertegenwoordigers van eenige buitenland- sche gemeenteraden. Den 14den zullen de ge wone volksvermakelijkheden plaats hebben. De afgevaardigde Lecontc die lid is van den gemeenteraad te Issoudunis door dit lichaam uitgenoodigd zich te verantwoorden over Zij zag daar voor zich dien helderen schooncn lentemorgende eenzame brugden door de eerste morgenstraal verlichten vloed zij zag zich zelveover de leuning der brug gebogen en in het Wttter staren ijlings het pak dat zij daai- heen gedragen had, snel in de diepte wegzinken en de golven er overheen slaan. Toen zag zij, na de vernietiging van dezen gevaarlijken schalm uit den keten van bewijzen vernietigd te hebben, zich naar huis terugkeeren zij ging door een steegin welke een knaap lagmet wien zij in weerwil van haar eigen zielenangst, medelijden gevoelde. Zoo iets haar moest toeschijnen, dan was het zeker de gedachte, dat diezelfde knaap reeds toen de middelen bezat, om al hare voor zorgen te verijdelen. Maar dat gevoelde zij niet, zij dacht er niet over naniets kwam haar meer vreerad voor. Nu en dan had zij een oogenblik waarin het tegenwoordige haar als een droom voorkwam cn alles in nevelen verdween, maar ook in een volgend oogenblik was zij weder in staat den vollen zin der woorden, die gesproken werden te begrijpen en scheen elk gezicht uit die groote menigteelke bijzonder heid van de inrichtirg der zaal elke kleine toevalligheid van het toonecl haar door de oogen diep in hare hersenen te dringen. Zij zag Jim niet aan, maar zag hem toch duidelijk; ook zag zij den blik waarmede Routh hem beschouwde. Het was een blik vol haat en woede. Toen het hem door het verhaal van den knaap bleek op welken bedriegclijken grond hij zijn hoop ge bouwd hadtoen hij duidelijk inzaghoe juist de voorspellingenhoe goed de overleggiogen van Harriet geweest warenhaatte hij haar daarom nog te meermaar tevens onstond in hem eene bloeddorstige woede. Hier stond hij als een hulpeloos gevangenedie van zijn von nis zeker was want hij wistdat de keten dien hij zelf voor Dallas gesmeed hadsterk hetgeen in de bladen hem ten laste is gelegd. Het geldt hier het vreemde geval met de door- loopende spoorwegkaart op zijn naam die hij gelijk gemeld iskosteloos van de spoorweg maatschappij had ontvangen en waarvan zijne echtgenoote zich bediend had terwijl het woord ./Monsieur" op de kaart uitgekrabd en //Madame" er voor in de plaats gesteld was. De gewezen keizerin Eugenie is dan toch werkelijk te Parijs aangekomen. Zij heeft er zich korten tijd opgehouden nog langer dan zij gedacht haddaar zij uit Italië komende ver moeid was. Van Parijs heeft zij de reis naar Ems aanvaard. Op den boulevard d' Enfer te Parijs waren de wandelaars dezer dagen getuige van een vreese lijk voorval. Twee metselaarsdie met nog andere kameraden op een steiger werkten, geraak ten in twist. Hunne kameraden trachtten de zaak weer bij te leggen en werkelijk meende men dat het gelukt was, toen een der twistenden, een Italiaan een hamer opnam en daarmede zijne tegenpartij een slag op het hoofd gaf, zoodat deze van de zevende verdieping naar beneden viel. Wel werd zijn val gebrokenmaar hij was inwendig zoo gekwetst dat hij na enkele oogenblikken overleed. Zijn makkers wilden nu den Italiaan ook naar beneden werpen, gelukkig wist men dit te voorkomen en hem in arrest te brengen. Lord Fredrich Gavendisch broeder van den markies vari Hartington is benoemd tot minister voor Ierland. Cavendish en Burke secretaris en onder- secr. wandelden Zaterdag-avor.d in het Phoenix- park te Dublin. Er kwam een rijtuig aan, waaruit twee personen staptendie hen aanvielen en hun herhaaldelijk in borst en hals dolksteken toebrachten. De slachtoffers bezweken eerst na harden strijd. De moordenaars ontvluchtten terstonden tot dusver heeft de politie geen spoor van hen ontdekt. Men vond de lijken vreeselijk verminkten den grond rondom door- genoeg wasom hem geboeid le houden maar zoo het in zijne macht geweest wasdan zouden met hem minstens nog twee raenschen- levens als offers gevallen zijn dat van dien knaap en van die verwenschte vrouw. Niet dat van zijne vrouw van Harrietwant hij wist hij zag nu dat zij hem niet in dien toestand gebracht hadmaar die andere vrouw, die hem in verzoeking gebrachthem verlokt hem be drogen, hem in het verderf gestort had en hem nu ontvlucht was. Hij kende haar valsch ka rakter en haar ongevoelig hart en zijne wilde zinnelijke natuur leed onuitsprekelijke kwellin gen als hij aan haar dachtaan hare zege vierende schoonheiddie hem had vervoerd aan haar die thans zegevierdedie gelukkig en vrij was terwijl hij hij !De bitterheid en donkerheid des doods vielen op hem aan. En de knaap Zoo machtig was de eigen liefde en de ijdelheid van den man, dat hij zich onder de nederlaag kromdedie hij tegenover den knaap leed, nu zijn leven op het spel stond. Hij had hem in zijne nabijheidonder zijne handed gehadom zoodra de nood het vor derde van hem een werktuig te maken om George in het verderf te storten en juist daar door had hij zijn eigen ondergang bewerkt. De haat en het met volharding en taai geduld ge volgde plan van een vijand had voor hem niet noodlottiger kunnen worden, dan nu zijne eigene handelingen die vernedering wondde de zoo licht kwetsbare plaats zijner ziel. Al die booze, duivelsche hartstochten woelden en woedden in zijn hart en toen Harriet hem in het aangezicht zag, las zij er in als in een boek. En op hetzelfde oogenblik kwam weder het gevoel van den laatsten nacht over haar hoe vreemd het toch zijn moestwanneer dat alles zoo op eens een einde nam. En terwijl zij hem aanzag en zoo dacht weekt met bloed. De opschudding te Dublin en te Londen is zeer groot. Tot Zondag ochtend heeft er nog geene aan houding plaats gehad. Er loopt een gerucht dat Spencerbij het vernemen van den moord verklaard heeft on- middelijk zijn ontslag te willen nemer.. Alle politie—stations in Ierland zijn van den moord onderrichten op alle vertrekkende stoombooten zal gedurende eenige dagen toezicht gehouden worden. De misdaad is blijkbaar aan politieke oogmerken toe te schrijven daar de moordenaars van hrt geld, de kleinoodcn en de papieren hunner slachtoffers niets ontvreemd hebben. De toegangen tot de villa van dan onderkoning in het Phoenix park worden door eene sterke politiemacht bewaakt. Aar. de ko ningin eti aan Gladstone werden Zaterdag dé pêches gezonder.. Een kabinetsraad was te Lon den bijeengekomen. De plek waar men de verminkte licha men van den Ierschen secretaris en onder-secre taris ontdektebevir.d zich vijftig yards van de villa des onderkonings in het Ehoenixpark en ongeveer honderd yards van den openbaren hoofdweg. Beide vermoorden werkten Zaterdag tot laat op het kasteel. Daarna reden zij huis waarts en wandelden r.a het middagmaal in het Phoenixpark waar met het heerlijke lenteweder tallooze burgers zich verlustigden. Plotseling tegen half achtbij klaarlichten dag, verscheen eene karwaarop vier mannen zaten. Dezen vielen Cavendish en Burke aan. Er ontstond een korte en bloedige worsteliug. De slachtoffers verdedigden zich heldhaftig maar de moorde naars; overmanden hen en bedekten hen met messteken. Vervolgens bestegen zij weder de kar en draafden weg hunne in bloed badende slachtoffers achterlatende. Een knaapJacob genaamd zag de worsteling uit de verte, maar kent de moordenaars niet* Twee terugkeerende velocipedisten ontdekten ten 7.45 de beide lijken, en deelden dit der politie mede. Men vervoerde de lijken naar het hospitaal, waar een medisch onderzoek den dood constateerde. De lichamen zijn vreeselijk verminkt. Cavendish's linkerarm is geheel vermorzeld, lallooze dolkmeswon den, waarvan elke nootlottig was, bedekten de lijken. bhiii i im ji ui ui wmmmrnxcw^gr K£«guajA'i4'jia«aLJjM v-jummi zoo dat althans denken genoemd kon worden begon zij zich over de nieuwsgierigheid van het publiek te ergeren. "VVat was die vermoorde man, die onbekende vreemdeling voor deze lieden, dat zij zulk een levendig belang stelden in de ontdekkingen hier gekomen waren om van den doodsangst van een ander mensch getuigen te zijn die bestemd was te sterven even als gene Dat behagen der menigte in zulk een tooneel vervulde haar met afkeerdoch slechts voor een korten tijd een oogenblik later dacht zij er niet meer aan. Alles verdween weder en nam ombestemde vormen aantot zij weder heldere oogenblikken verkreeg, waarin zij alles duidelijk onderscheidde. En eindelijk was het voorbij. De bewijzen waren voldingend genoeg om over den gevan gene tot een crimineel onderzoek te besluiten. Nadat men hem met de snelheidin zulke ge vallen gewoon had weggevoerd gaf Harriet den advocaatdie voor Routh zou optreden een teeken dat waarschijnlijk vooraf bepaald was want hij naderde onmiddellijk den voorzitter der rechtbank en deed hem zachtkens eene vraag. Het antwoord scheen gunstig te zijn want de advocaat wenkte Harriet, waarop zij hare plaats verliet en hem naderde. Hij wees haar eene plaats aan in de bank der getuigen'en hier bleef zij staan kalm en bedaard nadat zij voor het gerechtshof eene buiging gemaal't had. „Zijt gij de eehtgenoot van deu gevangene?" vraagde de voorzitter. Ja." „Gij verlangt met mij te spreken?" „Ik wenschte de vergunning te vragen mijn echtgenoot nog eerst te mogen zienvoor hij weggevoerdt wordt." „Het zij u toegestaan. Geleid deze dame tot haar man." (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1