Duitscliland. Oostenrijk. Italië. Rusland. Amerika. BINNENLAND. Zou Forster dus gelijk krijgendie afge treden is gelijk men weetomdat hij van ge voelen wasdat de vrijlating der verdachten slechts strekken zou om misdaad en geweldenarij in Ierland nog maar meer aan te moedigen Het heeft er inderdaad veel van. Eerst gaat dit verstokt en hardnekkig geslacht Gladstone uit dankbaarheid over de vrijlating der verdach ten in effigie verbranden, en nu wijdt men het tijdpers dat vrede en verzoening brengen zou, in met den nieuwen minister te vermoorden Een ding echter vergete men niet 't welk de afschuwelijke daad niet verontschuldigt natuurlijk, maar eenigszins begrijpelijk maken kan, namelijk dat de benoeming van den heer Cavendish in Ierland op zeer velen die overigens werkelijk dankbaar waren voor Gladstones maatregel van clementieeen slechten indruk had gemaakt en hen met wantrouwen had vervuld. De benoeming van Lord Frederick tot minister voor Ierland had trouwens algemeen ontstemd de conservatievenomdat hier iemand tot een uiterst gewichtigen post werd geroepen, van wien men "nog geen doorslaand bewijs van bekwaam- lieid had ontvangen en slechts verwachtingen koesterdede geavanceerd-liberalen omdat de benoeming van eeu zeer gematigd liberaal als Cavendish voor een deel weer te niet deed wat met het gaan van Forster gewonnen scheen maar vooral dc Iersch partij zelvedie er vast en zeker op had gerekenddat de regeering vthans zoo niet een Ierdan toch iemand zou benoemd hebbenwiens naam alleen reeds zou hebben bewezen, dat inderdaad eene geheel nieuwe, ernstige gemeende poging tot verzoening zou worden gedaan. En Daily News profeteerde van de benoemingdat ze in Ierland ongunstig zou werken en beschouwd worden als eene con cessie aan de gematigde liberalen van de scha keling Forster. 't Is helaas zoo uitgekomen. Wie ook de bedrijvers van den aanslag mogen geweest zijn, of ze werkelijk door eenigszins hoogere zij het dan ook verkeerd geplaatste vaderland liefde gedreven den moord hebben gepleegd dan wel tot dat mindere soort behoorden, 't welk zelfs het redelooze vee verminktalleen omdat het het eigendom is van den gehaten Engelschman de misdaad is ongetwijfeld gepleegd als bloe dig protest tegen een halven maatregel. Meer en meer blijkt dat de moerden in het Phoenix-par*. het gevolg waren van een vooraf beraamd komplot der Iersche onverzoenlijken die Parnells partijverzoening met de regeering afkeurendebewijzen wildendat de uiterste Iersche partij ongezind is de partijhoofden der Homerulers te gehoorzamen en den weg van verzoening te bewandelen. De uitvoerders van het bloedige mandaat waren waarschijnlijk Ame- /ikaansche Ieren blijkens den aard der verwon dingen toch waren de stooten toegebracht met West-Amerikaansche oowie-messen. De moor denaars wisten blijkbaar niet wie Cavendish was, want Zaterdag, gedurende den plechtigen intocht van den onderkoning vroeg een onbekende tot driemaal aan de personen, in Cavendish's rijtuig gezeten wie hunner Cavendish waseindelijk antwoordde deze „lk ben 't/ waarop de on bekende terstond dankend zich verwijderde. Onder de onbewuste ooggetuigen van de bloedige daad was de onderkoning zelfin den tuin zijner villa wandelend zag hij in de verte eene wor steling, doch hij hechtte daaraan geen beteekenis. De politie te Dublin heeft eenige personen in hechtenis genomenmaar het is zeer twijfel achtig of de gearresteerden bij de bloedige daad betrokken waren. De regeering is voornemens een gröote geldbelooning uit te loven voor de ontdekking der moordenaars. De kabinetsraad kwam terstond bijeen. Ook de conservatieve partij vergaderde onmid dellijk en besloot aan de regeering hare sym pathie te betuigen en haar naar krachten te ondersteunen in de beteugeling vau het moord- bewind in Ierland, althans wanneer de regeeiing tot deze politiek mocht overgaan. Groot is begrijpelijkerwijze de opschudding in Ierland zoowel als in Engeland en dat de reactie zich greti^lijk van het gebeurde heeft meester gemaakt ,'is te dennen. Zoo ziet men nu alweer dus leeraart de deftige Times, waar al die goedheid toe leidt en op recht va derlijken toon wordt nu Gladstone onder handen genomen. Met de krachtigste maatregelen moet het stelsel van wetteloosheid worden onderdrukt. Een ministeriedat zulks niet van plan is, kan onder de tegenwoordige onstandigheden onmo gelijk aanblijven. Gebiedend noodzakelijk is het, zegt the Timesdat de Premier onverwijld aan Engeland het bewijs gevedat hij eindelijk gelijk met the Times natuurlijk reeds zoo lang het geval was tot het recht begrip van het waar karakter van den opstand in Ierland is gekomen enz. enz. Gladstone zal wel verstandiger wezenvooral nu Parnell en de zijnen hem zijn taak gemak kelijk maken. Men kan zeker zeggen, dat het in de gegeven omstandigheden het policiekste was wat ze doen kon niettemin maakt het eene hoogstverkwikkenden indruk nu eindelijk in een officieel mauifest van de Land-league door ParnellDillon en Michael Davitt zelf onderteekend een3 openlijk te hooren veroor- deelen het stelsel van moord dat zoolang eene schande geweest is voor de in den grond der zaak zoo nobele Iersche beweging. „Aan den vooravond van een gelukkige toe komst" dus heet het in dit manifest heeft het noodlotdat Ierland reeds eeuwen lang vervolgtonze hoop weer in rook doen vervlie gen. De League betuigt aan het Iersche volk en aan hen die ter elfder ure tot eene staat kunde van verzoening hadden beslotenhare innige sympathie. Zij hooptdat de geheele Iersche bevolking door hare houding en daden zal toonen dat zij misdaad en moord veraf schuwt dat ze door alle mogelijke middelen het bewijs zal leveren zulke afgrijselijkheden af te keuren en sympathie te gevoelen voor eene in rouw verkeerende familie." „De naam van het ga tvrije Ierland" dus eindigt het manifest „is bezoedeld door een daad van lafhartigheid en die siuet zal op het land blijven rusten zoolang, tot demoordenaars in handen van het gerecht zullen wezen Eene dreigende menigte verzamelde zich voor Westminister Palace-Hotelwaar Parnell c. s. confereerden wegens het vaststellen van boven staand manifest aan de Ieren. Een onbekende drong tot in de vergaderzaal door en moest met geweld verwijderd worden omdat hij Michael Davitt insulteerde en bedreigde. De anti-Iersche verbittering le Londen is grooter dan ooit. Parnell en andere Homerulers ontvingen dreigbrieven. Het Parlement hield Maandag, als bewijs van eerbied voor de nagedachtenis der vermoorden geen zitting. Forster bood aan de regeering weer zijne diensten aan. Men beschouwt het als waarschijnlijkdat Chamberlain die altijd de aangewezen persoon wasnu miuister van Ierland zal worden. Bij gelegenheid van de invrijheidstelling der Iersche verdachten, heeft er te Bailina eene botsing plaats gehad tusschen de politie en de volks menigte waarbij de politie van vuurwapenen gebruik maakte en 7 personen ernstig werden gewond. Young, de schrijver van den dreigbrief aan de Koningin is naar de assises verwezen, onder beschuldiging van bedreiging met moord en van het vorderen van het geld onder be dreigingen. Londen 9 Mei. De Engelsche consul te Nieuw-York is gemachtigd om een belooning uit te loven voor de ontdekking van de moor denaars van lord Cavendish en Burke. Een persoon, verdacht vau medeplichtigheid aan den moord van lord Cavendish en Burke, Charles Moor genaamd is gisterenavond te Maynooth bij Dublin gearresteerd. Hij wordt heden naar Dublin gebracht om geïdentificeerd te worden. Zijn uiterlijk stemt overeen met het signale ment van een der moordenaars. Hij zeide, dat hij eerst Vrijdag uit Amerika was teruggekomen. Aan de Pruissische politie is het gelukt een befaamd sluiker-hoofdman smokkelende onder den gefingeerden naam van Voet Smit, te Nord- horn te arresteeren en te Nuenhaus op te sluiten. Achter slot en grendel heeft hij reeds vele slui- kergeheimen ontdekten veel ambtgenooten ver raden waarmede hij nog dagelijks voortgaat. Men zegt dat het nu voor meer dan een be woner van de Nederlandsche grer.sbclende aan het graafschap Bentheiragevaarlijk zou wezen zich over de grenzen te begeven willen zij niet met de Pruisische politie in keunis komen. Een vreeselijke daad van wraakneming wordt gemeld uit Bares in Hongarije. Zes roovers tot de tanden gewapend vervoegden zich voor eenige dagen aan het kasteel van een edelman en wisten door allerlei bedreigingen van dezen een rijtuig en paarden te verkrijgen waarmede zij onmiddellijk naar de kazerne van de Pan- dours of het Croaten regiment reden. Hier ge komen overmeesterden zij den kwartiermeester bonden hem en reden met hem af naar een nabij gelegen bosch waar zij hem vervolgens aan een boomtak ophingen en levend vilden. Zij zonden daarna het rijtuig aan den eigenaar terug en gelastten den koetsier om bekend te maken, dat zij den officier vermoord hadden omdat hij niet lang geleden een lid der bende had doen doodschieten. Het getuigenverhoor in het Ringtheater- proces duurt nog steeds voort. Nieuwe bijzon derheden worden eehter daardoor niet aan het licht gebrachtof het moest hel bewijs zijn dat de politie op dien avond het hoofd verloren heeft en aan het ergerlijkste plichtverzuim zich heeft schuldig gemaakt. De officier van justutie was dan ook daarvan zoozeer overtuigd dat hij niet toestond dat commissarissen of agenten als ge tuigen beëedigd werden zoodat zij niet op hun ambtseed gehoord werden. Het O. M. beschouwde alle commissarissen en dienarendie op dien avond bij den brand aanwezig geweest waren bijkans als medeschuldig, zoodat hij geene be- eedigde verklaring wilde aannemen. De recht bank vereenigde zich geheel met die zienswijze en het is zeker een zware slag voor het prestige van de politie als reeds bij voorbaat aan alle verklaringen harer beambten uit vrees voor partijdigheid geringe waarde wordt gehecht. Een ïeorganisatie der politie en der brandweer kan niet uitblijvm maar hier dempt men ook weer den put als het kalf verdronken is. De belang stelling in het proces is betrekkelijk gering. De syndicus., van Rome, graaf Pianciani, heeft zijn ontslag ingediend. De aanleiding tot deze daad is gelegen in het geschriftdat hij open baar had gemaaktwaarin hij klaagde over het gebrek aan medewerking van den gemeenteraad ter uitvoering van verscheidene openbare werken te Rome. Het dagelijksch bestuur had vooraf zijn ontslag genomendaar het zich gekwetst gevoelde over de onheusche bejegening van den syndicus die zijne medeleden in den Raad als het ware had aangeklaagd bij de kiezers. Maar de llaad heeft geweigerd het ontslag van het dagelijks bestuur aan te nemen. Hierop heeft de syndicus zijn ontslag genomen. Eene volksbeweging was er het gevolg van. Leve, Pianciani! Weg met den gemeenteraad! Weg met de crericalen waren de kreten der bijeengoschoolde menigte die naar het kapitool wilde optrekken. De gewapende macht kwam echter tusschenbeidc en joeg het volk uiteen. De grootste belhamels zijn in verzekerde bewa ring genomen. Dezer dagen is in het spoorwegstation te Rome een belangrijke diefstal gepleegd. Het was 's avonds tegen elf uur en de trein stond op het punt te vertrekkentoen een conducteur be merkte dat het hangslot van een bagagewagen was verdwenen. In dien wagen bevonden zich enkele pakketten met een waarde van zestig duizend francsdie ongelukkig denzelfden weg waren opgegaan als het hangslot. Een onderzoek werd ingesteld maar zonder gevolg. Het geld was weg eu de dief niet te ontdekken. In de afgeloopen week werden niet minder dan vijftienhonderd huisgezinnen uit Kiew ver dreven. De meesteu van hen trokken naar Amerika om daar een beter tehuis te zoeken. In den jongslen miuisterraad zou met al- gemeene stemmen tegen die van Ignatieff zijn besloten geen verdere maatregelen te nemen om de joden uit Rusland te verwijderen. De „vader der leugeneu" zou in groote woede de vergade ring hebben verlaten. Volgens officieele berichten uit Gombin omtrent de ongeregeldheden aldaar, duurde het gevecht tusschen joden cri christenen tien uren. Alle kroegen en Israëlitische huizen werden ge plunderd en vernield zeer vele joden en boeren zijn doorschoten, gewond of gedood. De bevol king der stad bestaat voor drievierde gedeelte uil joden. Er is een ambtenaar van het open baar ministerie uit Warschau aaugekomen tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek en er kwamen troepen uit Anlock en Gostijnin. De stad is nagenoeg geheel verwoest. Uit Quebec wordt bericht, dat in Labrador hongersnood heerscht. Volgens een brief van Pointe des Monts uit het laatst van Maart, hebben de visschers, door de stormen van den afgeloopen herfst, geen voorraad kunnen verza melen voor den winter terwijl, om de maat der ellende vol te maken, een groot magazijn te Penteoll, dat een aanzienlijken voorraad be vatte, door brand vernield werd. Ook de jacht was in dezen winter ongelukkig. Een aantal personen zijn te Pentekolc aan gebrek omgekomen, en het lijden der overblij- venden werd nog vergroot door de komst der Ir.dianen uit de bosschen, wier levensmiddelen ook geheel uitgeput waren, en die de ongeluk- kigen nog beroofden van hun weinigje vleesch en traan dat zij nog hadden. Het is te vree zen, dat een groot aantal der bewoners bezweken zullen zijn voor men hen te hulp kan komen, en dat er reeds in den strijd om het bestaau afschuwelijke misdaden gepleegd zijn. De sergeant Mason, die op Guiteau heeft geschoten, zit nog altijd in de gevangenis, hoe- we er duizenden verzoekschriften zijn ingediend om hem op vrije voeten te stellen. Er is te zijnen voordeele eene inschrijving geopend, die vijf duizend dollars heeft opgebracht en een koopman heelt hein een plaats op zijn kantooi aangeboden, waar hij jaarlijks vijftienhonderd dollars kan verdienen. In het gedeelte vau de haven van New- York, dat voor da vloot der Vereenigde Staten gereserveerd isligt op dit oogenblik een klein oorlogsvaartuigdat met recht de aandacht en bewondering van alle beschouwers eu deskundigen trekt. Het is als 't ware een verbinding van een monitor en een torpedobooten schijnt nauwelijks in staat om een gepantserd fregat in den grond te boren. De Destroyer dit is de naam van het vaartuig bestaat uit ijzer en weegt ongeveer 500,000 pond is met een onderzeesch kanon bewapend en heeft een snel heid van 17 knoop per uur. Gebouwd volgens de plannen van den bekenden kapitein John Ericson heeft hetveel overeenkomst met den kleinen monitor, dien de bevolking der Vereenigde Stalen tijdens den burgeroorlog in het jaar 1862 met groote spanning verwachtteen die bij zijn verschijnen den Merrimac vernielde. Het is 130 voet lang12 voet breed en 10 voet diep eu kost 60 a 70,000 pond sterling. Het onder zeesch kanon schiet met een lading van 12 tot tot 14 pond buskruit een projectiel van 1500 pond dat een springlading van 350 pond schiet katoen of kruit bevatonder water af. Zoodra dit projectiel de romp van een schip treft, ont ploft het en vernielt het schip oogenblikkelijk. Reeds zijn talrijke schietproeven met het kanon van den Destroyer genomen tegen een schijf, die uit houten planken en netwerk bestond en op 300 voet afstand verticaal in het water gesteld was deze proeven hebbeu de meest verrassende resultaten opgeleverd en zullen spoedig tegen ijzeren platen vervolgd worden. De bemanning van het kleine vaartuig bestaat uit 12 personen. Iir- V Waalwijk, 10 Mei 1882. Naar wij met genoegen vernemeu, bestaal er plan om eene vergadering van schoenfabrikanten te beleggen ten einde alhier de oprichting] van eene vakschool te bespreken. Het handclstractaat met Frankrijk is door de Tweede kamer verworpen met 43 tegen 37 stemmen, terwijl het vorige tractaat verworpen werd met 46 tegen 32 stemmen Het ministerie heeft zijn ontslag ingediend. /V~ 1° de op Zondag 1.1. te Baardwijk gehouden oijeenkomst ter bespreking van de arikelen: Een idee over een vakschool voorkomende in de Echo van het zuiden van 9 en 23 April is een geheel nieuw idee ter tafel gebracht door den heer II. Klerx Johz. en nader vastgesteld onder medewerking vooral van het mede zeer verdienstelijk lid der vereeniging den heer L. Leijtens Jacz. Dit plan is zeer eenvoudig en makkelijk in praktijk te brengendoor welke laatste eigenschap zich de ontwerper blijkbaar als eene noodzakelijk vereischte heeft laten leiden. In de eerstvolgende vergadering zal dit ontwerp ter algemeene beoordeeling worden voorgesteld. Zaterdag jl. heeft te 's Gravenhage de on- derteekeniug plaats gehad van eer. overeenkomst tusschen Nederland België Groot-Britauic en Ierland Denemarken, Duitscliland en Frankrijk, tot regeling van een internationaal toezicht op de visscherij in de Noordzee. Het Zuider-Zendingsfeest zal dit. jaar, 19 Juli, weder op den Hondsberg, bij Oisterwijk worden gehouden. Prof. Hoedemaker heeft zich bereid verklaard de openingsrede te houder.. Geweldige hagelbuien hebben in de afgeloopen week de akkers onzer oostelijke landgrenzen geteisterd. Op enkele plaatsen is de oogst reeds totaal vernield. Vrijdag is in het gehucht Eden onder Princenhage in de woning van H. van Ginueken, terwijl deze elders werkzaam en zijne vrouw op het veld bezig wasbrand ontstaan. Spoedig werden de vlammen zoo hevigdat toen de buren toesnelden om de twee onbewaakt achter gebleven kinderen een van 4 jaar en een van 5 maanden te redden in hetzelfde oogenblik het huisje reeds instortte en de arme kleinen onder de vlammende massa verpletterd werden. De oorzaak van den brand is onbekendniets was tegen brandschade verzekerd. Nog steeds komen tal van Russische Is raëlieten die uit hun land verdre>en worden, naar Nederland om van daar naar Amerika te vertrekken. Met veel lof gewagen die ongeluk- kigen van de goede ontvangst, die hun allerwegen in Nederland te beurt valtmaar om steeds voort te gaan om den ongelukkigen het leed te verzachten behoort veel geld. Zaterdag a. s. zal voor dit doel door mejuf frouwen Selma Kerr.pper, Cath. Beersmans en Sarah Benedicts pianiste vroeger pensionaire van Z. M. den koning en de heeren prof. F. Gernsheim en H. S. Csillayzoo ook van het Aesthetisch genootschap, in den grooten schouw burg te Rotterdam daartoe bereidwillig door de directie afgestaan een soiree gegeven worden. Ten behoeve der vervolgde joden in Rusland is door een dame, die onbekend wenscht te blijven aan de Vereeniging der Alliance Universelle te 's Hage de som van f1000 over gemaakt. Voor den bouw der Moll-sehool aldaar is bij ds. Certh. Van Wijk van K. f2000 ontvangen. Ook te Gouda heeft zich een commissie gevormd met het doel gelden in te zamelen tot ondersteuning van de hulpbehoevende Israëlieten in Rusland. Door den gemeenteraad te Breda is met 12 legen 3 stemmen besloten voor het uitwa teringskanaal naar den Amer eene subsidie van f 60.000 te verleenen. Men meldt uit Vrijhoeven-Capelle Met het aanleggen der lijn voor den stoom tramweg Kaatsheuvel Capelle gaat het zóó goed vooruitdat de bedding tot in de Heijs*aat (gemeente Gapelle) gereed is en men mot het leggen der rails reeds tot in deze gemeente is gevorderd. Binnen weinige dagen zien wij alhier de stoomtram zelf passeeren tot aanvoer vau verdere benoodigde materialen. Niettegenstaande de bezwareu door tal van ingezetenen ingebrachthebben ged. staten goedkeuring verleend aan het besluit van den raad der gemeente 's Bosch waarbij met de bestaande gasfabriek aldaar eene nieuwe overeen komst is aangegaan. Volgens die overeenkomst zal de prijs van het gas voor particulieren te beginnen met 8 dezer met 3 c. per kub. meter worden verminderd en alzoc bedragen 12 c. t terwijl voorts met 1 Mei 1884 die prijs tot 9 c. wordt teruggebracht. De gemeenteraad van Dongen heeft aan de tweede kamer gericht een adres van adhaesie aan het door tal van eigenaren van landerijen in den Biesbosch en besturen van waterschappen in Noord-Brabant's noord-westelijk deel aan de tweede kamer gezonden adres met bezwaren tegen het aanhangig wetsontwerp tot verlegging van de uitmonding der Maas. Men meldt uit Den Bosch Dat verbeterde vervoermiddelen een druk ver keer te weeg brengen vooral in deze provincie bewijst de iram alhier en die van hier op Vught. In de afgeloopen week zijn op de tramlijnen alhier vervoerd 5450 personen in April 11. bijna 27.000 en sedert de opening (25 Nov. L881.) ruim 137.000 passagiers. Dat onze provinciale

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2