NAAI- STIKMACHINES. TOT UITKEERING bij OVERLIJDEN, Katholieke Stuiversmagazijn, Jaarlijks verschijnen 12 afleveringen van 3 vel druks, imperial Bo, Kantoor- en Notitieboeken MAGAZIJNEN TER 1EUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS 'de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." MAATSCHAPPIJ EENE PRACHTIGE PENDULE. SPECIALITEIT 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. FRANS DE CORTIE DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: gevestigd te UTRECHT6 December 1847. voor het Katholieke Nederlandsche Volk, Pry s per jaargang f 3, franco per post f 4. Waalwijk. ANTOON TIELEN. MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. Stoomtram TilburgWaalwijk. Winterdienst). JANSEN, Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. DirecteurenW. P. INGENEGEREN en J. P. BOL. Heden is VERSCHENEN en VERZONDENhet 10e Jaargang. Aflevering 1. LEON. VAN GENK, met medewerking van vele Katholieke Letterkundigen. met een aantal illustratiën. Maandelijks slechts 25 cent. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inhoud van No. 1. In iedere aflevering wordt een logogrief geplaatst, waaraan prijzen verbonden zijnterwijl aan de goede oplossers van den geheelen jaargang een extra prijs wordt toegekend. Gravuren eu Teekeningen. Alle Boekhandelaren hemen abonnementen aan. De Uitgever L. F. VAN GENK, te 's Bosch. VAN in verschillende afmetingen en lineaturen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, BaeiBe^qan^agerstooinrrd eeverohngselpapieen n BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Winterdienst van 1881. vl te WAALWIJK, hebben de eer te berichten da* zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge- egeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemoetkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. onder redactie van Aan den lezer. De Erfgenamen van Judasdoor Raoul de Navery, Notburga, door J. R. Van der Lans. Wanda. Naar een ware geschiedenis, door E. Buscb. De ontdekkingstochten in de Stille Zuidzee. Een diplomaat in het dagelijksch leven, door Jan Van Brabant. Christophorus. Legende. Maandelijksclie Kroniek, door Politicus. Allerlei. Logogrief en brievenbus. Aan de goede oplossing van deze logogrief is als prijs verbonden Groet aan den Lezer. De Westerkerk te Amsterdam. Gezicht op het Pandersche Gat. De Rietdijksche poort te Dordrecht. 3t Valkhof te Nijmegen. Mgr. Eélix KorumBisschop van Trier. Registers, VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilbury-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41* 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. ütrecht-'s-Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.40. s-Bosch Boxtel 6, 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 7.10 10,14. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24*1.35 5,37* 6.14 7.36* 9. Oi ster wijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.14. Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 10.43. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,56* 5,4 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.26 9.25 12.50 5.5 ,38. Venlo-Eindhoven 6 8,40 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10 Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,45 12,59* 4.15 5,9* 5.25 8,28. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,4-8 9,25 10,40 1,7 1,43* 3.5 5,59* 6.47 9,27. Breda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,5 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,45 3.5 5,15 6,55* 7.55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.44* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2010 Zuid- Ooster spoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 4.50, 6.10 7.45. 's Bosch-Tilburg. 8.35, 1 4, 6. 9.3. -Tilburg-'s Bosch. 7.43, 11, 2.55, 7.10 'sBosch-Nijmegen. 8.35, 10.10 11.45, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.30. Turnhout-Tilburg 5.10 9.5 3.50. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,126,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7.30 9.17 10.45* 11.50 2.57 3.17 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,20 7.47 10,20 2 30 3,17 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,81 2,43 5.44* 6.6. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel {St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 Heusden5.30 Overige Werkdagen, kaatsheuvel. vertr. 3.45 'smg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordreclit-Rotterdara- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag-en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk; Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar Amsterdam Vrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Arasterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding- per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijda Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. 's-jBosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8 35 ure en nam. ca. 3.45 ure. van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. b.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vra 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,- ure; de overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk s Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor te Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdage van 9 uur 's m. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uu 's m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av to 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sa Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m tot 9 uur 'sm, van 12 tot 6 uur 'sar. en van*7 uur av. tot 9 uur 's av. Telcgraaf-Staatsspoorwegen. Eiken dagook op Zon en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 8 uur 's av. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van qui tantien alleen op werkdagen van 9 uur 's m. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5 30 uur 's av. van 7 uur 's av. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot9 uur 's m. van 12 uur tot 1 uur nam. van 3.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av. van 7 uur 's avonds tot 8 uur. Tilburg (Heuvel ld. (Station Loonopzand Kaatsheuvel (Nieuweweg) Sprang8chevaart Sprang Besoijen Waalwijk v., V. V. A V. V. V. v. A. 6.30* 7.10 7.25 Tr. 4. 7.40 7.45 8.32 8.49 8.52 8.54 8.58 9.8 9.13 Tr. 6. 10.40 10.45 11.24 11.41 11.35 11.47 11.51 12.1 12.6 Tr. 8. 1.55 2.— 2.45 3.2 3.6 3.8 3.12 3.25 3.27 Tr. 10. 6.00 6.5 6.50 7.7 7.10 7.12 7.16 7.25 7.30 Tr. 12. 10.10 10.15 11.- 11.17 11.20 11.22 11.26 11.35 11.40 Kaatsheuvel (Nieuweweg) V. 7.30 ld. (dorp) A. 7.40 Tr. 1. Waalwijk V. 7.50 Besoijen V. 7,55 Sprang V. 8,5 Sprangschevaart. V. 8,9 8,11 8,15 Kaatsheuvel {nieuweweg) Loonopzand V. 8,32 Tilburg {Station) V. 9,15 ld. {Heuvel) A. 9.20 Tr. 14. 8.15 8.25 Tr. 16. 8.53 9.3 Tr. 18. 11.5 11.15 Tr. 20. LI.45 11.55 Tr. 22. 3.45 3.55 Tr. 2. 7.41 7.11 Tr. 3. 10,40 10,45 10,55 10.59 11,1 11,+ 11,22 12,3 12,8 Tr. 5. 2,00 2,5 2,15 2.19 2,21 2,25 2,42 3.20 3,25 Tr. 7. 4,5 4,10 4,20 4,23 4,26 4,30 4,47 5,30 5.35 Tr. 9. 7.40 7.56 8.36* Tr. 11 8,- 8,5 8,15 8.19 8,21 8,25 8,42 9.20 9,25 Kaatsheuvel {dorp)v. Id. n.wega. Tr. 13. 8.00 8.10 Tr. 15. 8.38 8.48 Tr. 17. 10.53 11.3 Tr. 19. 11.32 11.42 Tr. 21. 2.12 2.25 Tr. 23. 6.57 7.7 7.30 7.40 Trein no 1 correspondeert op de treinen, die ten 9.25 naar Rotterdam en Antwerpen en ten 948 naar Venlo vertrekken Trein no 3 correspondeert op de treinendie ten 12.54 naar Eindhoven. Utrecht en Amsterdam ten 1.7 naar Breda en ten 1.10 naar Turnhout vertrekken. Bij tijdig ver trek van trein 4 uit Tilburg mede op de trein, die ten 12.07 Van arenlo enz. vertrekt. Trein no 5 corresp. op de treinen, die 3.24 naar Bosch en Eindh. en 4.59 naar Venlo vertrekken Trein no 7 correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Utrecht en Amsterdam, ten 5,59 naar Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen, er. ten 6.30 naar Turnhout vertrekken Trein no 9 correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Breda en Rotterdam en ten 10.11 naar Eindhoven en 's-Bosch vertrekken. Deze treinen vertrekken en komen aan op de Veldhoven aan de Remisen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4