Nummer 39. Zondag 14 Mei 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. Bekendmaking. De Yerstootene. De Commandant Het Hoekstelsel. Belgie. Frankrijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. ic. i. De Echo van het Zuiden, Sins-1 tannin ta, ff™ Ijakheiïel Oei lilt, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. INSCBRIJ VÏNG-SCIIUTTERÏJ. De burgemeester der gemeente Waalwijk roept mits deze op zoodanige ingezetenen die op den eersten Januari dezes jaars hun 25ste jaar van ouderdom zijn ingetreden namelijk die geboren zijn in 1857 benevens de zoodanigen die zich van buitenlands binnen deze gemeente gevestigd hebbenvoor zoo verre zij nog in eene der klassen van de schutterij vallen, om zich tusschen den 15 Mei en 30 Mei aanstaande, ter secre tarie van het gemeentebestuur te Waalwijk voor den dienst der schutterij te doen inschrijven zullende tot het ontvangen van hunne aangifte, te dier plaats dagelijks gedurende den voormid dag van 9 tot 12 ure worden gevaceerdde invallende Zon- en feestdagen hiervan uitgezon derd Tot naricht der belanghebbenden dient Dat als ingezetenen in deze worden beschouwd alle Nederlanders, binnen het rijk hun gewoon verblijf houdendeen alle vreemdelingen binnen het rijk woonachtigwelke hun voornemen om zich aldaar te vestigen hebben aan den dag gelegd hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring, hetzij door het overbrengen van den zetel van hun vermogen of de hoofdmiddelen van hun bestaan voor zoo verre zij in de voorrechten van Nederlanders kunnen deelen. Dat de aangifte tot de inschrijving in allen gevalledoor de ingezetenen van den hierboven bedoelden ouderdom behoort gedaan te worden ook dan zelfs wanneer de belanghebbende ver- meenen mocht tot de vrijgestelden of uitgesto tenen van den schutterlijken dienst te behooren. Dat zijdie in meer dan eene gemeente hun verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigdtot de inschrijving verplicht zijn binnen die gemeentealwaar eene dienst doende schutterij aanwezig isen dat, bij aldien in de verschillende gemeentenwaar iemand verblijf houdtof den zetel van zijn vermogen heeft gevestigd alleen dienstdoende of alleen rustende schutterijen bestaan dezelve zich moet doen inschrijven in die_ gemeente, alwaar hij voor de personeele belasting is aangeslagen; moe tende de ambtenaren zich doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden. Dat ijdie bevonden zullen worden zich met voor. den eersten Juni dezes jaars te hebben doen inschrijven door het plaatselijke bestuur ambtshalve zullen worden ingeschreven en ter zake van hun verzuim, in eene geldboete ver- Trouw tot in den dood. Deze laatste woorden waren lot een der be ambten gericht. De toon waarop de voorzitter op Harriets verzoek geantwoord had, getuigde van oprechte deelneming. Toen zij zich na eene beeefde buiging verwijderd had, zag hij haar oplettend na. Later getuigde hijnimmer zulk eene vertwijfeling op het gelaat van een mensch te hebben gezien. //Gij hebt niet veel tijd," zeide de politie dienaar, die Harriet naar de cel bracht, waar Kouih zich bevond. Zij antwoordde niet, maar trad naar binnen en de deur werd achter haar gesloten. Routh zat tegenover de deur op eene l m ^unne °°gen ontmoetten elkander. Zijn onheilspellend gelaat drukte verkropte woede uitsomber hield hij het oog op haar gericht, maar sprak niet. Zij bleef aan den drempel staan en zocht een steunpunt tegen de deur. „Menzegt, dat ik maar weinig tijd heb," begon zij met eene zachte stem. „Ik ben ge komen om uwen wil te vernemen. Wij hebben vroeger afgesproken dat ik uzoo het ergste mocht gebeurende middelen zou verschaffen vallen terwijl dezelve daarenboven zonder loting bij de schutterij zullen Worden ingelijfd, indien het zalblijken, dat er tijdens de verzuimde inschrijving geen redenen tot uitsluiting of vrij stelling ten hunnen aanzien bestonden. Ln worden overigens de ingezetenen aange maand om zich tijdig van een geboorte-extract te voorzien en zich alzoo van hunnen juisten ouderdom te verzekeren ten einde de inschrij ving behoorlijk geschiedeen zij niet komen te vervallen in straften bij de wet bepaald. Waalwijk den 9 Mei 1882. De Burgemeester voornoemd VAN DEll KLOKKEN. der dienstdoende schutterij tc Waalwijk roept bij deze op alle actieve leden dier schutterij tot het houden der navolgende oefeningen als op 22 Mei. 31 Juli. 5 Juni. 14 Augustus. 19 Juni. 28 Augustus. 3 Juli. 11 September. 17 Juli. 25 September. De compagnie zal aantreden op de markt om half vijf. Bij niet plaats hebben der oefeningen zal de vlag worden uitgestoken op het raadhuis. De kapitein commandant voornoemd M. TIMMERMANS. Het laat zich begrijpen dat reeds menige lezer van de Echo van het Zuiden de ver slagen volgende van de Vereeniging tot be vordering van de belangen der schoenmakerij te Baardwijk, zich afgevraagd heeft: „Het „hoekstelsel tot het maken van patronen „daarvan heb ik nimmer gehoord, wat mag „dat zijn?" De belangstellingwelke dit punt van het programma op de beide laatste vergaderingen ondervond en de verdiensten, welke daaraan door schoenmakers van naam wordt toegekend, noopt mij ook de lezers van de Echo van het Zuidenwaaronder een groot getal schoenmakersbazen gevonden wor den, nader met dit stelsel in kennis testel len overtuigd dat deze kennismaking hun noodwendig in hun vak zal ten goede komen. Terwijl ik mij deze moeite geef om te trach ten naar vermogen onze industrie bevorderlijk te zijn, vlei ik mij, dat ik ook hierdoor zal bijdragen in ruimer kriug het nut van ge noemde vereeniging te doen inzien en begrij pen opdat dezelve steeds die waardeering en dien steun zal ondervindendie zij verdient, maar die zij ook behoeft om aan haar doel te beantwoorden. Wat ik van het hoekstelsel ga zeggen is ontleend aan een Duitsch vakblad„Die Deutsche Schumacher-Zeitung", te Berlijn, een blad, dat zich blijkbaar veel moeite geeft om zijne abonnés op onderhoudende wijze voor te lichten. Door het hoekstelsel wordt verstaan de wijze om patronen daar te stellen naar meet kunstige gegevens. De schrijver zegt hiervan „Dat ik van dit stelsel een verklaard voor stander on verdediger ben heb ik reeds meer malen bewezen. Ik ben er een voorstander omdat ik weet en met alle overtuiging beweren kandat deze manier, zoo gecom pliceerd zij dezen of genen schijnen magde eenvoudigste isdie zich denken laat en diensvolgens in de eerste plaats tijdsbesparing met zich brengt. Ten tweede biedt het ook zekere (vaste) gidspunten voor de verschillende patronen om het construeeren der hoofdmodellen alsook der verschillende détail-patronen niet aan het toeval of enkel aan geoefende vakoogen over te laten. Want ik wil wel eens ziendat een beginneling, die werkt zonder het hoek stelsel dat juist voor de meeste punten bepaalde gegevens heeft, niet tienmaal meer bokken maakt dan omgekeerd iemand, die zich meetkunstige gegevens ten nutte maakt. Hier kan natuurlijk slechts van normale ver houdingen sprake zijn en moeten excepties ter zijde gelaten worden. Wie dit niet toe geeft, dien zeg ik ronduit, dat hij beide wijzen van leeren nog niet vergeleken heeft. (Wordt vervolgd.) Over de zaak-Peltzer bericht de Précurseur, dat in het huis van Armand de riolen doorzocht zijn en dat aldaar zijn gevonden 44 patronen en een klein hangslot met sleutel en een koperen plaatje.^ De Gazette beweert, dat te Bremen twee dépêches ontdekt zijn in December afge zonden aan Vaughan en onderteekend Marie, die betrekking schijnen te hebben op Bernays. Men moet te Antwerpen de minuten dezer dé pêches hebben gevonden en deskundigen hebben gemeend daarin het schrift van Armand te her kennen. Eindelijk verzekert de Etoile dat de zaak in Juli zal voorkomen voor het hof van assises. die u in staat zouden stellen uw lot zelf te bepalen ik herinnerde mij deze afspraak en daarom breng ik u dit." Dit zeggende bracht zij een verzegeld fleschje te voorschijn. Het was mét blauwzuur gevuld. Hij sprong op en liet een zacht gekerm hoe ren doch sprak niet. „Het ergste is gebeurd vervolgde zij „ik •fwa,t zelf eens verlangd hebtechter wil ik daarmede op uwe haudelwijze geenszins pressie uitoefenen. De beslisssing staat aan u. Ik heb niets te doen dan u te gehoorzamen en dat doe ik thans." „Het ergste is gebeurdzijt gij daar zeker vanvraagde hij met eene vreemderauw klinkende stem. Hij zag het ook in dat zijne zaak hopeloos stond. ^ad de hand met het fleschje naar hem uitgestrekt. Hij maakte geen beweging om het over te nemen. „Ik heb weinig tijd," vervolgde zij. „Men zal u straks komen halen en het fleschje dan misschien bemerken. Ik ben u gehoorzaam ge weest van het begin tot het einde." „En er is geen redmiddel zijt gij er zeker van dat geen redding meer mogelijk is „Ik ben er zeker van dat alles verloren is. Ik heb het mij nimmer ontveinsd, dat alle hoop vervlogen was, zoodra het eens tot een onder zoek komen moest." Hij mompelde iets binnen 's monds. „Ik versta u niet," zeide zij. „Ik vreesde dat gij mij verwijtingen wildet doendoch dal zou thans te laat en nutteloos zijn. Maakt gij hiervan nu geen gebruik, dan hebt gij toch nog tijd genoeg. Wilt gij er gebruik van maken dan hebben alle verwijtingen opgehouden, dan is het gedaan met tijd en leven. Hebt gij uw besluit genomen „Neenhernam hij„maar geef het mij. ,lk ,er gebruiK van rnaaxmoet het spoedig geschieden." Zij zette het fleschje op de bank naast hem. Hij nam het en stak het in zijn zak. Zij raakte hem met aan, maar keerde, toen zij het fleschje neergezetnaar hare vorige plaats bij de deur terug. „Verlangt gij nog iets anders te wet( n kan ik u nog door een of andere mededeeling van dienst zijn?" vraagde zijn. „Nog eens, mijn tijd is kort en afgemeten." //Neen," hernam hij. „Zoo ik besluit het einde af te wachten dan heb ik den tijd om te hooren alles wat ik hooren moet. Besluit ik tot het tegendeeldan heb ik niets noodig te weten." „Gij' hebt. gelijk zeide zij bedaard. Hij sloeg de oogen neer, zij zag hem aan. „Harriet," zeide hij op eens. „Harrietik vrees dat gij De kamer behandelde het ontwerp tot wijzi ging der wet van 1849, betreffende de natura lisatie en het verblijf van vreemdelingen in Frankrijk. Aangenomen weid het eerste artikel van het ontwerpwaarbij aan de regeering de bevoegd heid wordt gegeven tol het uitzetten van vreem delingen die of in het buitenland óf in Frank rijk crimineel werden veroordeeld. Dinsdag heeft de minister-president, in antwoord op eene vraag betreffende de Egyptische zaken verklaard dat Frankrijk de onafhankelijk heid van Egypte zal handhaven overeenkomstig de termen van den firman die door de mogend heden is erkend. De regeling der Egyptische quaestie berust bij de mogendheden. Deze ver klaring is met bijval begroet. Het onderzoek aangaande den diefstal in het postkantoor te Parijs doet bijna dagelijks toevallig de daders ontdekken van vroeger °-e- pleegde diefstallen. Verleden jaar was een aan- geteekende brief gestolen, eene waarde inhoudende van ongeveer 1000 franc. Altijd werd zekere lisserand verdacht dien diefstal gepleegd te hebben. Dezer dagen ondervroeg hem de°com- missaris van politie, aangaande de misdaad in het postkantoor en sprak toen toevallig over de verdwijning der 1000 franc. Nauwelijks was hierover gesproken of de bediende haalde eenen kiemen revolver uit zijnen zak en wilde er zich mee van het leven berooven. Gelukkig stond er een politieagent achter bern, die zulks belette en den dief naar de gevangenis bracht. Drie vreemdelingeneen Pool' en twee koerlanders naar zij opgeven, kwamen bij twee geldwisselaars te Parijs om een aantal papieren roebels tegen Fransch geld in te wisselen. Beide „Stil," zeide zijterwijl een donker roode blos haar gelaat bedekte. „Spreek niet verder. Het is alles afgedaan. Het verledene is voor ons dood en met dat verledene ben ik ook ge storven. Geen enkel woord over mij." //Maar als ik als ik fluisterde hij, terwijl hij de hand naar de plaats bracht, waar hij het fleschje verborgen had. „Ik moet vooraf weten wat er van u zal worden." „Wenscht gij dat inderdaad te weten vraagde zij terwijl hare stem eene voorbijgaande zwak heid en verwondering verried. „Weet dan, dat ik za» leven tot ik hoor, dat gij niet meer zijn ZUlt." J „Het spijt mij u te moeten storen. Mevrouw zeiae de politiedienaar ,de deur der cel openende. „Het spijt mij wel, maar „Ik ben gereed hernam Harrieten toen u opspronghad zij zich reeds omgekeerd, en de cel verlaten. In den gang stonden twee politiedienaarsaan de deurdoor welke zij de gerechtszaal verlaten had stond Routh's advo caat haar op te wachten en geleidde naar buiten Zij spraken geen woord voor zij de straat be- reixt hadden, waar Hamei op eenigen afstand eene menigte menschen zag staan die den ge vangenbewaarder opwachtte. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1