Engeland. Duitschland. Zwitserland. Italië. Oostenrijk. Turkije. Rusland. Amerika. geldwisselaars kregen argwaan omtrent de echt heid van het papier en hielden de vreemdelingen onder eenige voorwendsels op hun kantoor. Bij nader onderzoek was het bij hen buiten twijfel, dat de papieren roebels valsch waren en zij riepen politie-dienaren om de vreemdelingen naar het politie-bureau te brengenvan waar zij verder voorioopig naar de gevangenis zijn gebracht. De twee Koerlanders verklaarden in de Rue de la Verrerie te wonen en oefenden verschillende beroepeu uit. Nu eens waren zij hoedemakersdan weer kappersvervolgens schoen- en kleermakers enz. In hunne woning zijn gegraveerde platen en andere toestellen tot het vervaardigen van valsch papieren geld ge vonden. Voorts zijn twee Franschen gepakt, die valsche Fransche bankbiljetten van honderd frank ver vaardigden. Toen de politie in hunne woning kwam werden zij op heeterdaad betrapt. Persen, koperen platen steenen filigraanpapier, kortom al wat noodig is om valsche biljetten te drukken, werd in beslag genomen. Zondagavond werd in de grootste straat van Bastiaop het eiland Corsica eene groote dynamietbom geworpen juist op het oogenblik dat de nieuwe maire met zijn secretaris voorbij ging. De ontploffing was verschrikkelijkdoch trof niemand. Twee personen zijn aangehouden. De Parijsche hardlooper l'homme éclair wekt nog altijd zoo niet bewondering dan toch verwondering door de groote snelheid waarmee hij rondom de stad loopt. Hij heeft dezer dagen weer een wedloop gehouden met een jongen Leon Villette genaamd. Te 3 u. 12 m. vertrok hij van de Porte Maillot en te 6 u. 27 m. was, hij er terug en had dus 14 kilometers in drie uren en vijftien minuten afgelegd. Villette was hem op korten afstand gevolgdmaar had hem niet kunnen inhalen. Een ander stuk van dien aard werd onlangs volbrachi door een dragonderluitenant en zijn paard. Deze reed van Joigny naar Troyes heen en terug in Ié1/" uur en legde dus in dien tijd achter elkander 172 kilometers af. Zijn paard was na den rit nog flink en vlugen draafde bij zijn terugkomst zegevierend de stad door. Aan eene particuliere correspondentie van de N. R. Ct. ontleenen wij het volgende omtrent den moord te Dublin De officieele lijkschouwing op de verminkte lichamen van lord Cavendish en deti heer Burke, Zondag aangevangenis gisteren middag ten einde gebracht. De gezworenen hebben ver klaard en een andere uitspraak v as moeielijk denkbaar dat de Iersche staats-secretaris en onder-staatssecretaris vermoord zijn door nog onbekende handen. Overigens heeft dit voo:- loopige onderzoek enkele niet onbelangrijke zaken aangevuld of verduidelijkt. Zoo blijkt uit de getuigenis van den sleeper en voerman Brabason dat de heer Burke lord Cavendishdie te voet wasin het park heeft ingehaald. Vlak bij de villa des onderkonings zag de heer Burke zijn nieuwen chef voor zich uit wandelen en beval toen zijn jarvey op te houden. Burke betaalde dezen en zond hein terugen zette toen zijn weg per pedes voort in gezelschap van lord Cavendish. Aangezien Brabasondie Burke zeer wel kende en hem vaak naar het Phoenixpark gebracht had geen kar zag, moet het voertuig met de moordenaars, ergens in de nabuurschap zich in hinderlaag hebben bevonden. Behalve de verklaringen der twee velocipedistenwelke ik reeds in hoofdzaak heb meegedeeld, zijn belangrijk de getuigenissen van den knaap Samuel Watson Jacob reeds vermeld in mijne eerste dépêche over deze schanddaad, en van luitenant Creatrex (konink- dragonders). De zestienjarige Jacob bevond zich bij den greppel, welke met een haag de villa des onder konings omgeeft. Hij liep op de Dublinsche poort toetoen zijn aandacht zich vestigde op een groep personen op den openbaren hoofdweg, welke van de poort naar het monument voert. De menschen schenen te worstelen, en Jabob zag er twee neervalleu. Hierna bespeurde hij een kar die langzaam zich voortbewoog in de richting van het monument. De mannen dieniet gevallen waren, liepen de kar achterna en spron gen er op. Een hunnerde laatsteliep van 't ééne neergevelde slachtoffer naar het andere blijkbaar om beiden nog een messteek toe te dienen en had de moeite de voortsnellende kar te achterhalen. Behalve den koetsier waren er vier personen. Twee mannen zag de kna-p vervolgens in de richting van de poort wande len en deze moesten de moordenaars goed ge zien hebben. Ook kwam er eene vrouw opdagen. Get. hoorde geenerlei geluid alleen een soort van diepe zuchtdoor Lord Cavendish geslaakt vóór hij viel. Hij viel het eerstdoch Burke volgde onmiddellijk. De mannen hadden een donkere kleedij. Ook luitenant Greatrex bevond zich, met zijn honden, in het park, toen een verre worsteling zijn aandacht gaande maakte. Hij wandelde eveneens in de richting van Dublin, en zag toen, op een afstand van 200 of 300 yards voor zich uiteen karen iets dat sterk op een standje geleek. Volgens dezen getuige echter stond de kar stil. De mannen worstelden en twee hun ner vielen door anderen r.eergcstooten. Vier personen bestegen vervolgens de karen deze reed in de richting waar getuige zich bevond. Zij droegen donkerkleurige kleederen. De koet sier reed voorten scheen zieh in het minst niet te bekommeren om hetgeen er voorgevallen was. Getuige verwonderde zich dat hij niemand uit het gra3 zag opstaannadat de kar zich verwijderd had. Deze was een huurrijtuig. Getuige dacht niet aan moord of zoo iets, want want daartoe was de voerman te laconiek. Hij kon het nommer der kar niet onderkennen ofschoon hij zich moeite gaf het uit te vorschen, want hij vond het in elk geval kras om twee menschen op die brutale manier neer te vellen. Getuige keek ook rondom zich, of hij desnoods op hulp rekenen kon. Hij zag toen een dag- looner, en zeide tot hem: vDit schijnt een vuil zaakje" hetgeen de ander toestemmend beantwoordde. Daarop begaf zich getuige naar de plek waar de mannen waren neergevallen. Hij was het eerst bij hen en later kwamen de velocipedisten opdagen. De daglooner achter hem zeide „Dit heeft veel van moord", waarop getuige hernam „Jawe doen beter dit bij politie aan te geven." Dit ging echter zoo gemakkelijk nietwant eerstens waren de naaste politieposten ver af, en ten tweede wilde niemand zijn verhaal ge- looven Twee koustabels weigerden zelfs alle hulp zeggende dat de zaak hun niets aanging! Getuige wist niet wie de vermoorden waren jahet slachtoffer dat op den weg lagzag ervolgens zijn ineening zoo vuil en gemeen uitdat hij (gei.) destijds overtuigd was dat de op den grond liggende persoon tot de misdadi- digers behoorde Blijkbaar verloor deze getuige de tegenwoordigheid van geest. Anders toch zou hij de mannen op de kar niet uit het oog hebben verloren. De heer Porterchirurgijn der koningin zette voor de gezworenen deu aard der wonden uiteen die ook volgens hem toegebracht werden met een dolk of misschien eer nog met een lang, scherp meszooals dat waaraan kolonel Bowie zijn naam gegeven heeft en dat in de handen der jagers en avonturiers van Amerika's far west, soms zulk een vreeselijk rol speelt. Zoowel den heer Burke als lord Cavendish hadden gelijk we reeds weten ettelijke doodelijke stekeu ge troffen. Een der sneden of stooten had aan 's heeren Burke's hals een afgrijselijke gaping gemaakt. Een andere was tot het hart doorge drongen. Wonden aan de hand toonden aan dat hij getracht had het moordtuig af te weren. De dood bij lord Cavendish was wel waarschijn lijk veroorzaakt of verhaast door bloedverlies. Een der stooten toch had de slagader in de linker-armholte doorgesneden. Hieruit maakte getuige ook op, dat het slaclfcoffer zich verweerd had. Dat de kar der moordenaa s later in den avond door de werklieden van den beeldhouwer O'Neill op den weg naar Lucar. gezien is heb ik u reeds geseind. De bedienden van den heer O'Neill bevonden zich op een rolwagen toen de roode ka-met het vaalbruine paard bespan nen in razenden galop kwam aanhollen. Zoo'ii 1 haast hadden de mannendat er een krakeel ontstond omdat de rolwagen niet gauw genoeg naar hun zin uit den weg ging. Tot opvolger van den armen Cavendish als minister van Iersche aangelegenheden is be noemd de heer Trevelyan die tot nu toe eene hooge betrekking bij de Admiraliteit bekleedde. Zijne benoeming seint Reuter maakt een goeden indruk, Tot Burkes' opvolger als vice- secretaris is voorioopig de heer Hamilton be noemd ook thans aan Marine werkzaam. Moorede Amerikaan van wiens inhechte nisneming we melding maakten en eenige andere op vermoeden gearresteerden zijn weer in vrij heid gesteld. De regeering heeft inmiddels een belooning van tienduizend pond sterling (f120.000) uit geloofd voor de aanhouding van een der moor denaars en duizend pond voor inlichtingen, die tot de inhechtenisneming leiden. Door de sub-afdeelingen der Land-league te Boston en San Franciscozijn elk 5000 dollars uitgeloofd voor de ontdekking der be drijvers van den Dublinschen moord. Door dsn gemeenteraad van Dublin werd met algemeene stemmen eene resolutie aangenomen, waarin afgrijzen over den moord wordt te ken nen gegegeven. Vanwege het Vaticaan is naar Dublin bericht, gezonden, dat van de katholieke Ieren, eene formeele verklaring wordt verwachtzij zich geheel afscheidèn van de zaak der Fenians. Donderdag zou Gladstone aan 't lagerhuis de verdere maatregelen van dwang voorstellen die hij ten opzichte van Ierland denkt te nemen. Zij zouden bestaan uit een drietal: opheffing der rechtbanken van gezworeuen bij agrarische mis daden verbod van geheime genootschappen verantwoordelijkheid van de gemeente voor mis daden binnen hare grenzen gepleegden wel zoo, nat de bevolking beboet wordt voor eiken moordaanslag. Dinsdag is de onderstaatssecretaris Burke onder een grooten toevloed van belangstellenden begraven. Het lijk van Cavendisch zal naar Engeland vervoerd en bijgezet worden in het familiegraf van Cavendish te Chatsworthwaar lord Devonshirede vader van den overledene, woont. Toen Parnel de tijding van den Ierschen moord vernam moet hij zoo geroerd zijn ge weest dat hij zijn ontsleg als parlementslid wilde nemen en zich voor eenigen tijd uit het politiek leven terugtrekken. Op aandrang van eenige invloedrijke vrienden cn zelfs eenige poli tieke personen die niet tot zijn partij behoor den besloot hij zijn plan niet ten uitvoer te brengen. Te Marokko moet de Engelsche gezant terwijl hij door de straten wandelde door een groote bende Mooren aangevallen er. gesteenigd zijn. De sultan heeftnaar men berichtzes honderd man wegens het gebeurde gevangen gezet. Men is bevreesddat de smak Olive Branch van Yarmouth met man en muis is verongelukt. Het schip was met andere schepen in den laatsteu storm op de vischgronden ge zien doch kort daarna was er niets meer te ontdekken. De boot van de smak is door een te Lowestoff thuis behoorend schip aangetroffen en aan boord genomen. Te Brody wemelt het nog steeds van joodsche vluchtelingen uit Rusla- d. Daar zijn <*r nu 4000 en te Lemberg 1600. Onder de landverhuizers zijn vele gedeserteerde soldaten. Er trokken dezer dagen 20 in volle uniform over de Russische grens. Maandag werden weder 200 landverhuizers op kosten van het Engelsche comité naar Ame rika ingescheept. Een commissie van den Finscher. Landdag moet verzocht hebbendat aan de joden ver gunning zal worden verleend om zich in Finland te vesstigen met verlof om te Abo en te Hel- singfors synagogen te bouwen. De anti-joodsche volksvertegenwoordiger Nolubek heeft een adres ingediend verzoekendedat het den joodschen emigranten verboden wordenaar Oostenrijk te komen. Naar men zegt hebben verscheidene buiten- landsche banken en handelshuizen hun handels betrekkingen met St. Petersburg afgebroken, om de steeds toenemende onveiligheid van leven en eigendom in Rusland. De Duily Telegraph verneemt uit Berlijn, dat de czaar definitief het plan op de kroning te Moskou heeft opgegevenomdat hij het levensgevaarlijk acht. Door den Pruisischen landdag is verworpen het door de regeering ingediende Verwendungs- gesetz van welks strekking zich moeilijk eene nauwkeurige beschrijving laat geven maar dat in hoofstuk bedoelde de wijze van verdeeling te regelen van uit 's Rijks schatkist 'e ontvangen gelden. Ondanks allerlei wijzigingenwaartoe de regeering zich bereid verklaardeverwierp de meerderheid de voordracht als een nieuw bewijs hoe volmaakt slecht regeering en verte genwoordiging in de laatste tijden harmoniëeren. De tabak behoeft er waarlijk niet nog bij te komen. Zaterdag sloot de landdag zijne zittingen voorioopig om de leden van den rijksdag in staat te stellen zich ongestoord aan de werk zaamheden voor dat lichaam te wijden. Maar nu komt uit Friedrichsruhe weer de tijding dat Yon Bismarck rheumathisck is en niet kan overkomeu zoodat men als geduldige lam meren weer een poosje zal kunnen wachten tot het aan gestelde machten behaagt wel genoeg te wezen om in zake het tabaks-monopolie den volke haar wil te komen opdringen. Het uitstel zal mogelijk wel een week aanhouden. Donderdag ochtend ten 4 ure heeft in de mijn Pluto bij Wanne eene ontploffing plaats gehad. Tot nog toe zijn er 56 lijken opgehaald. Voor de aanstaande feestelijke opening van de St. Gothard-tunnel worden groote toebereid selen gemaakt. Maar de Zwitsersche bondsraad verkeertnaar men bericht in groote verle genheid wegens het aanzienlijk getal personen die recht hebben op een uitnoodiging tot bij woning er van. Daar zijn er ruim 600. Twee treinen zouden noodig zijn om hen te vervoeren, en men zou hen drie dagen moeten voeden en huisvesten. Om nu het aantal gasten te vermiuderen biedt de raad in plaats van uitnoodiging, vrijkaarten voor den doortocht aan die later gebruikt kunnen worden en hebben zij bepaalddat cilinderhoeden en zwarte rokken een strikt ver- eischte zijn. Van die kleeding hebben ae vrije Zwitsers zulk een afschuw, dat zeer velen liever zullen wegblijven, dan aldus uitgedost verschijnen. Op het transportschip Doradat te Spezzia voor anker lag, is een sloombuis gesprongen, waardoor groote verwoesting werd aangericht. Een der stokers kwam om het leven, vijf andere personen werden zoo ernstig gewond dat zij in levensgevaar verkeerenterwijl twee ingenieurs licht gewond werden. Te Verona overleed dezer dagen de laatste afstammeling van het vermaarde geslacht der Sealigersdat iu de 13e en 14e eeuw over Verona lieerschte en aan een van weiks leden Dante zijn hoofdwerk opdroeg. Graaf Giuseppe Maslino della Scala bereikte den ouderdom van 65 jaren en stierf als schoenlapper, in een groentewinkeltje. Zoo ergensdan hier het „sic transit gloria inundi." In zake het Ring-tkeater heeft het openbaar miDisteri# zijne aanklacht tegen den gewezen burgemeester Newald ingetrokken. Deze is ter stond vrijgesproken. In het huis van afgevaardigden is eene interpellatie ingediend om aan de regeering te vragen of zij voornemens is, in het belang van rechtvaardigheid en menschelijkheid haren invloed aan te wenden ten behoeve der joden in Rusland, uit wier vervolging en uit wier opeen hooping aan de Oostenrijksch-Russische grenzen moeie- lijkheden voor den staat voortvloeien. De ter zuivering van Krivoscië's zuidwes telijk gedeelte van Zurei uitgezonden atdeelingen vonden Vacizu'o in 't nauw gebracht door de opstandelingen. Na een gevecht dat den 8en begon en den 9en werd voortgezetgingen de opstandelingen door de troepen in den rug bedreigdop de vlucht, lluu verlies is nog niet bekend. De troepen verloren 1 gesneuvelde en 4 gewonden. In Egypteland is de verwarring thans ten top gestegen. Nadat de khediveop aanzetten vooral der Engelsche en Fransche consuls onderscheideue verzachtingen van vonnissen had uitgesproken{jzonder eerst de goedkeuring der porte af te wachten een en ander tot groot genoegen der bevolking en van de vreemdelingen, heelt het ministerie, 't welk deze ingenomenheid blijkbaar niet deeldehet besluit genomen de kamer van notabelen bijeen te roepen en wel zondergelijk de organieke wet voorschrijft daartoe last van den khedive te ontvangen. Geen wonder dusdat men als het doel van dezen stap beschouwtde afzetting van den khedive te verkrijgenen de verzekering der ministers aan de consuls: dat de persoon van den khedive zal worden geëerbiedigdgetuigt ook al niet van zeer goede voornemenswat betreft zijne handhaving op rten troon. Hoe dit zij naar aanleiding van een daad door de vreemde consuls hem aangeraden kwam het ministerie feitelijk tegen den khedive in opstanden zeer terecht verklaart deze nu, dat hij bij den verderen tegenstand dien hij voornemens is aan de eischen vau zijn ministerie te biedenrekent op den mateiieelen steun van Frankrijk en Engeland, die hem in deze geraden hebben. De toestand is bedenkelijk wordt ten over vloede nog uit Cairo geseind schoon de rust tot nu toe niet verstoord is. Eu verder wordt verklaard dat het landwegens de wetsover treding der ministers in een staat van revolutie verkeertmaar dat feitelijk de khedive is afgezet en Arabi-Bey (de man van het samenzwering proces) regeerttenzij onmiddellijk worde tus- schenbeide getreden. De Oostenrijksche, Duitsche en Italiaansche consuls hebben in last zich van alle inmenging te onthouden en de ministers gaven hun de verzekering, dat leven en eigendom der Europeanen geen gevaar liepen maar dat ingeval eeuer Turksche tusschenkomsthet land zal verdedigd worden. Van Engeland en Frankrijk evenwel zal in deze alles afhangen. Onderscheidene consuls- generaal hebben aan hunne regeeringen getele grafeerd om pantserschepen te zenden. Uit Constantinopel wordt inmiddels gemeld dat de regeering aan graaf HatzfeldtDuitsch- laud's gezant, gevraagd heeft of hij den sultan aanraadde een krachtig vertoog tot Egypte te richten en zijn moreelen invloed oefenen om de invrijheidstelling te verkrijgen der Circassische gevangenen die den sultan trouw zijn. Hierop heeft graaf Hatzfeldt geantwoord, dat de sultan te verstandig is om zelf niet te weten wat hem in deze te doen staatmaar dat eene inmenging van Z. M. allicht verwikkelingen tengevolge zou kunnen hebbenweshalve hij haar den raad gaf zich vooraf ten deze met Frankrijk en En geland te verstaan en te doen wat deze mogend heden aanraadden. Een ontzettende boschbrand wordt uit Scutari, in klein Aziëbericht, Daar staan ruim twee vierkante mijlen boschgrond in vlammen. Het geheele bosch van Alem Dagh is afgebrand en de schade die de staat lijdtis zeer aanzienlijk. Alle pogingen om den brand te stuiten bleven vruchteloos. De brand moet aangestoken zijn door een zekeren Ibrahim die reeds gevat is en voor beeldig gestraft zal worden. Omtrent de be weegredenen van den man is niets bekend. Men schrijft uit Petersburg aan de Israëliti sche Wochenschriftdat men er hoe langer hoe meer gruwelen hoort verhalen van de joden vervolging in Balta. Men zegt dat de photo- graphische afbeeldingen van eenige der meest verminkten door de joden jiaar Londen zullen gezonden worden. De Golos schreeuwt moord en brand over het beestachtig karakter van de vervolging. Niets bleef onnaangetast, kleederen, matrassen kussens werden verscheurdmeube len ijzeren beddengereedschappen kort en klein geslagen. Er zijn vrouwen en kindereu in de vlammen geworpen. Ondertusschen hetzij de geheime bedoeling der raddraaiers gaandeweg aan den dag komt hetzij het volk eenmaal losgelaten zich niet weet te bejrerken zijn ook vele christenen niet veilig. Eenige christelijke grondbezitters uit Balta verhalen dat het gepeupelna de joden uitgeplunderd te hebben op de politiedienaren aanviel en ze duchtig ofrostc. Toen kwamen de geestelijken der Grieksche kerk aan de beurt; zij werden eerst gedwongen voor de klucht doop en trouwplechtigheden iu de kerken te vieren daarna werd hun ouder algemeen gelach hoofd en baardhaar afgesnedenwat voor een pope de grootste smaad is. Ook zijn de Duitschers in groote vrees. De Duitsche kolonie Sagadowska aan den Dnieper werd door Russische boeren overvallen eu uitgeplunderd. Men vertelt in joodsche kringen dat zelfs de Czaar in ontroering heeft uitgeroepen Het is alsof wij in de twaalfde eeuw leven In de Vereeenigde Staten bestaat heel veel kans dat men eens houtgebrek krijgt. Er wordt zooveel hout gebruikt dat bosschen als met een tooverslag verdwijnen, de lucifers fabrieken alleen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2