Bekendmaking. PHOTOGBAPHIESCH ATELIER, LAKEN, BUCKSKIN, KAAIEN, FLANELLEN. DEKENKATDENEH en PAARSJES, PILOU'S, NETELDOEKEN Enz, m. i&mm „TE HUIS", BE UITLOTING Stoomtramweg-Maatschappij, LAPPENDAGEN en GROOTE OPRUIMING Tijdschrift tot gezellig onderhoud „TE HUIS", 20 CLEUSTTS. BINNENLAND. II andelsb erichten ADVERTENTIES AANBESTEDEN: van af lieden tot Pinksteren e. k. DIEMITEN, LINNEN EN PELLEN. Tijdschrift tot gezellig onderhoud, UITVOERINGEN. h5\f Burgemeester en Wethouders van Waalwijk MAKEN BEKEND dat op Dinsdag 30 Mei a s., Lijn Kaatsheuvel-CapeUe. Het maken van DRIE BRUG JES (metselwerk met ijzeren bovenbouw) ten behoeve van den stoomtramweg Kaatsheu vel—Capelle. VAN ALLERLEI ALS: Kleedstofïen, Fransche Merinossen, Thibets, Moirée's, Schortenbonten, aan nooit gekende lage prijzen, bij TILBURG, Nieuwland, hoek Mariastraat. H. EISENDRATHRokin 119Amsterdam. gebruiken reeds 390,000 kubieke voet hout. In Cincinnatie is nu een vergadering gehouden om het aanplanten van boomen in de Vereenigde Staten te bevorderen. WAALWIJK. Door de harmonie l'Espérance zullen Zondag op de harmoniezaal bij A. N. Van Hiel de vol gende stukken worden gerepeteerd 1. Osman Paella. Mar-ch. Steenebruge. 2. March militaiie. v. Ilemert. 3. Solo tenorhoorn. v. 11 oz we rek. 4. Potpourri populair. v. Thume. X Waalwijk, 13 Mei IS82. Ook in onze gemeente heeft zich eene commissie gevormd om gelden in te zamelen ten behoeve van de vervolgde ltussische Israëlieten. Zij bestaat uit de volgende heeren Van der Klokkenburgemeester, Prinspredikant, P. Van Es, wethouder, Dr. Van Heijst, lid der Staten van Noordbrabant. C. G. v. d. Heijden, raadslid. Jud. Timmermans Wzn. P. Quirijns. A. J. llant Jr., griffier. E. W. van Liempt, Secretaris. Dr. J. B. De Haan. S. Zeckendorf. S. Eano. L. Van der Kolk. Antoon Tielen. Jud. Timmermans Bzn. M. Hartog-Goudsmit. Eene collecte zal gehouden worden op Maandag 22 Mei a. s. Gisteren werd alhieringevolge de op roeping van de voorloopige commissie in het gebouw ,/Musis Sacrum" eene vergadering gehouden waarin de Langstraatsche vereeniging van burgemeesters en secretarissen en wet houders geconstitueerd is. Er waren 18 personen tegenwoordigdie allen als lid toetraden. Tot leden van het definitief bestuur werden gekozen Tot voorzitter de heer J. Van Dijk, bur gemeester van Sprang, tot bestuurslid de heer JA. J. van Heijstburgemeester van Baardwijken tot secretaris-penningmeester de heer E. W. Van Liemptsecretaris van Waalwijk. Er zullen vier vergaderingen per jaar worden gehouden. Het bestuur is opgedragen het concepiee- ren van een reglement, dat in de eerstvol gende vergadering zal worden vastgesteld. Tot de vereeniging zullen ook worden toegelaten beambten ter secretariedie den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben. In de tijdelijke waarneming van hoofd der openbare school te Besoijen is voorzien door de benoeming van den heer A. Kuijsten, onderwijzer aldaar. In gewoonlijk goed onderrichte kringen gaatvolgens het Vaderland het gerucht dat Z. M. de kening het verzoek om ontslag van het ministerie niet heeft ingewilligd. De maatschappij tot Exploitatie van staats spoorwegen en de Nederlandsche Zuid-Oester spoorweg-maatschappij hebben zich verslaan tot het invoeren van een maatregeldie voorzeker door het reizend publiek op hoogen prijs zal worden gesteld. Alle plaatskaarten namelijk zoowel enkele reis- als retourbiljettenzijn in de eerete plaats tusschen de gemeenten Tilburg en 's Hertogenbosch en overigens in alle verkeeren, naar verkiezing geldig op de treinen van beide maatschappijen 't zij via Boxtel ot via Udenhout, Hierdoor zullen niet minder dan elf treinen in elke richting de dagelijtvsche gemeenschap tusschen Tilburg en 'a Hertogenbosch onder houden. Buiten het voordeelverbonden aan het be trekkelijk groot aantal treinenwaarvan door de reizigers kan gebruik worden gemaakt, vervalt ook het gevaar om tusschen Tilburg en 's Her togenbosch in een verkeerden trein te stappen. Voor ons kleine landje is een aantal van 3213 fabrieken, waar met stoom gewerkt wordt werkelijk nieo onbelangrijk voorts zijn er 988 stoomschepen voor de binnen- en buitenvaart en behalve de spoorweglocomotieven, 957 loco- bilen en locomotieven. Daarin waren op 31 December 1881 in gebruik 6424 stoomketels, werkende op 6124 stoomwerktuigen te zamen 103,3041/2 paardenkracht voortbrengende. Van die werktuigen waren er 3309 van binnenlandsch fabrikaat; ook de stoomketels zijn voor de grootste hellt in 't binnenland vervaardigd. De meeste machines en ketels bevonden zich in 't afgeloopen jaar in uitstekenden toestand slechts 358 lever den gevaar en moesten hersteld worden. On gevallen kwamen niet ter kennis der beambten van inspectie. Dat in Amsterdam de grond duur is weet men maar zoo duur als ditmaal een klein lapje in de Plantage werd verkochtmag toch «ngehoord heeten. Ten overstaan der notarissen Mulder en Kanne werd één meter grond verkocht voor duizend gulden, 't Zal zeker wel een extra hoekje geweest zijn waarom het den kooper bijzonder te doen was. Uit Haarlemmermeer wordt aan de N. R. Ct. geschreven Zondagavond jl. heeft in deze gemeente op het Rietland nabij Slotpn een hevige vechtpartij plaats gehad tusschen personen, aldaar woonachtig, en Duitschers die aldaar in de veenderijen werkten. De beide partijen waren gewapend met messen, hooivorken bijlen knuppels enz., en sloegen er zoo geducht op los dat eenigen zwaar gewond werden. Van een werd cle duim zoo goed als geheel afgesneden een ander ontving een hevigen s'ag met een bijl op den schoudereen derde ontving zulk een slag op het hoofd dat men het bloed bijna niet temperen kon. Er was zoo nagenoeg 100 man op de been. De politie echter was er vertegenwoordigd door éen ge meente-veldwachter die aldaar met geladen pistool rondliep doch alléén tegen zoo iets niets kon uitrichten. liet niet toestaan van hooger loon door de eigenaars van de veenderijen moet hoofdzakelijk de oorzaak van den twist geweest zijn. Op het spoorwegterrein te Yenloo is eene locomotief, die den trein voor Holland zou ophalen in de nabijheid der nieuwe loods op de draaischijf geloopeu waardoor eene botsing ontstond met andere wagens. De machine en drie wagens zijn geheel verbrijzeld, en ook het overige materieel is zeer beschadigd. Het per soneel wist zich nog in tijda te redden toen men het ongeval bemerkte. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Aan den deurwaarder B. te Nijmegen, aan wien vergunning tot verkoop van sterken drank in bet klein was geweigerd als zijnde rijksamb tenaar is thansop zijn verzoek door Z. M. den koning ontheffiug Yerlcend van het verbod in art. 3 no. 9 der drankwet. In de stroopapierfabriek van den heer Mulder te Oude Pekela geraakte een 66-jarige werkman met zijn rechterarm zoodanig tusschen een hakselmachhiue dat de hand geheel werd verbrijzeld. Men schrijft uit Middelburg van 11 Mei: Gisteren avond is O. v. A., brievengaarder te Veere, die dezer dagen in zijne betrekking was geschorst, naar het huis van arrest alhier overgebrachtnadat de justitie zich naar Veere had begeven tot het instellen van een onderzoek. Deze week heeft zich een zwaar on wed er boven Bergen-op-Zoora ontlast. Tengevolge daarvan is de hofstede van M. Schetters, gele gen onder Halsteren in brand geraakt en eene prooi der vlammen gewordeu. Met groote kracht inspanning heeft men slechts twee varkens, een geit en eenige kleedingstukken kunnen redden. Er heeft in de afgeloopen maand een droevig scheepsongeluk in Indië plaats gehad. Het schip de Hollander" den 5 Maart van Banjoewangie naar Sidney vertrokken, is waar schijnlijk door zelf-ontbranding van aan boord zijnde niet goed gedroogde kapok in brand ge raakt en zoo snel verbrand dat de opvarenden zonder mondvoorraad in de boot nog nauwelijks den vuurdood ontkwamen. De gezagvoerder lag ziek in zijn kooi, en heeft den derden dag in de boot in overspannig zich. het leven benomen. Den 5en dag zijn de schipbreukelingen waar- ouder drie Europeanenopgenomen door een schip en na verzorgd en bekomen te zijn na proviand en zeiltuig voor hunne boot gekregen te hebben hebben zijliever dan mee naar de Kaap te gaanweer zee gekozen en zijn na dertien dagen te Banjoewangi goed en wel aan gekomen. Het verbeterhuis Oldmill bij Aberdeen is door de daar opgesloten knapen in brand gestoken en gedeeltelijk in de asch gelegd. Er heerschte sedert eenigen tijd een oproerige geest onder de knapen, en de directie, die gewaarschuwd was voor boosaardige plannen, had besloten de bel hamels te laten vatten en straffen. De belhamels echter vormden het plan, het gebouw in brand te steken, om in de gelegeheid te zijn van te ontsnappen, en voerden dat uit juist toen de gerechtsdienaars kwamen om hen te halen. Om beter te slagen hadden de brand stichters vooraf de slangen der spuiten in het gesticht doorboord, zoodat dieonbruikbaar werden. Men moest nu wachten op de brandweer uit Aberdeei.. Drie der bijgebouwen werden geheel vernield maar men slaagde er in de andere deelen van het gesticht te behouden. In het eerst liet men de jongens medehelpen bij het blusschen, maar toen het bleek dat elf hunner in de verwarring wisten te ontsnappen, sloot men de overigen in het schoolgebouw op. De politie heeft tot dusver nog slechts één van de ontvluchte knapen in handen kunnen krijgen. Zes anderen, die medeplichtig aan het komplot bleken, zijn naar de gevangecis te Aberdeen overgebracht. Sedert donderdag ochtend hebben de Rietlanden te Amsterdam de vermaardheid om de muskieten herkregen. Alle loodsen en verder houtwerk zijn van boven tot beneden als het ware bedekt met dat ongedierte, terwijl er zwer men vliegen, die op sommige oogenblikken den omtrek in een nevel hullen. Kaatsheuvel, 10 Mei. De uitslag der her stemming voor twee leden van den gemeenteraad, ontstaan door het overlijden van den heer A. van der Wee en het bedanken den heer A. van Thielis dat gekozen zijn de heeren P. van Woensel alhier met 124 en G. Peters te Loon- opzand met 122 stemmen van de 271 die op gekomen waren. WAALWIJK, 12 Mei. De veemarkt van heden volgde de betere nei ging der voorgaande, zoodat in alle soorten hoogere prijzen werden bedongen. Wegens den overvloed van gras op de weilanden blijft vee geschikt voorde vetweijerij op de eerste plaats zeer gevraagd. Voor Holland daagden de koopers van melkvee druk op terwijl België voor kalf beesten veel koop lust toonde. Aangevoerd ruim 75 stuks. Kallkoeien golden f180 a f300. Kalfvaarzen f 100 f 260 Biggen golden f 00.00 14.00. Granen waren bij een grooten aanvoer wel iets flauwer gestemd. Boter aangevoerd 819 kilo van f 1.03 a f 1.24 per kilogram. Eieren f3.50 a fO.OO per 100 stuks. Voor leder is aan de gedrukte prijzen iets meer vraag. De aanvoeren van ruwe huiden houden aan de stemming is op de hoofdmarkten ongeanimeerd, prijzen zijn lager. Udenliout, 10 N ei. Boter Aangevoerd 953 kilo. van f 1.00 tot f 1.14. Oisterwijk, 10 Mei. Boter. Aangevoerd 1710 kilo van f1,00 a fl,21. Eieren f3 ct. per stuk. TToor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden van mijnen dierbaren echt genoot, betuig ik, ook namens mijne kinderen en behuwdkinderen, mijnen hartelijken dank. Waalwijk 10 Mei 1882. Wed. A. VAN LOON- Van Dijk. voormiddags 11 ure, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar zal plaats hebben van TWEE SCHULD BRIEVEN ieder groot f 500.van de geldleening dezer gemeente, aangegaan krach tens Raadsbesluit van 9 Mei 1878. WAALWIJK, 12 Mei 1882. Burgem. en Weth. voornoemd, Van der Klokken. De Secretaris, F. W. Van Liempt. NOORDBRABANTSCHE De DIRECTIE van bovengenoemde maat schappij zal op Dinsdag 16 Mei a. s., ten 1 ure 's namiddags, te Kaatsheuvel, ten haren kantore in het openbaar Aanwijziug in loco op Maandag 15 Mei, ten tien ure voormiddags, terwijl van af heden inlichtingen te verkrijgen zijn ten kantore der maatschappij te Kaatsheuvel alwaar bestek en teekeniug ter ïnzage liggen. Tilburg, 11 Mei 1882. De Directeur, VAN DEN ELZEN. De ondergeteekende neemt bij deze de vrijheid, UEd. hierbij bekend te maken, dat hij gedurende eenige dagen hier zal werkzaam zijn, tot het opnemen van photo- graphie portretten, landschappen, reproductiën van schilderijen, portretten na overlijden, groepen en alles wat tot dit vak behoordt. Overzicht der prijzen. 12 portretten (cartes de Visites) 2.50. 6 idem idem -1.50. 4 idem idem -1.00. Groote portretten of familiegroepen wor den naar overeenkomst vervaardigd. lÊojïf3 De werkplaats bevindt zich in de TWEE KOLOMMENte Waalwijk. Zich in ieders gunst aanbevelende UEd. Dienaar A. W. GERRITSEN. Photograaf. Een der meest gezochte tijdschriftendie in Nederland verschijnen is dat tijdens een vierjarig bestaan niet alleen een groot aantal vrienden maar ook een uitgebreiden kring begunstigers verwierf, en er thans op roemen mag burgerecht ver worven te hebben. De uitgever noodigt daarom alle liefhebbers van gezellige lectuur en prettige afwisseling uit zoo spoedig doenlijk in te teekenen op den thans ingetreden vijfden jaargang die geopend wordt met eenige hoogst afwisselende verhalen en eene groote verscheidenheid nuttig en leerzaam allerlei. Elke aflevering van. bevat op 24 compres gedrukte bladzijden 48 kolommen tekst, versierd met allerlei illustraties en kost slechts „TE HUIS" is dus het goedkoopste van alle bestaande Tijdschriften en ten zeerste geschikt de huisvriend van alle Nederlandsche gezinnen te worden. Men teekent in voor 25 afleveringen, die een afgesloten boekdeel van 600 blad zijden met 50 platen vormen. „TE HUIS" wordt franko gezonden naar alle oorden des rijkswaar <*een boekhandelaar gevestigd is voor ƒ6 de jaargang, waarover in 2 termijnen h ƒ3 beschikt wordt. J J Als premieplaten zijn aan dezen jaargang gevoegd 2 fraaiegroote oleografieën 73 X 51 cM., een winter- en zomergezicht voorstellende, die a 90 cents per stuk afgeleverd worden voor tegemoetkoming in de kosten. Inteekeningen worden aange nomen bij alle Boekhandelarenalsmede bij den Uitgever,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3