HOEDER ER PETTER eiken VRIJDAG en MARKTDAG, Kantoor- en Notitieboeken TARIEF-Sclioenenmanden DE STOOMBOOT „STAD TILBURG." Niet meer naar Parijs! 'StTzIJDÏ VOOR JftPOSS ff. TRAVAIiIJMl te HAARLEM Mej. de Wed. Rubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, HOEDEN en PETTEN NAAI- STIKMACHINES. I "^55mm mmw* Handelswerk, JOS. VAN DER LEE, A. VAN RIEL, M. VAN DER KOLK, WANDGEDIERTEN, SPECIALITEIT thans heeft VERPLAATST 'de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." S s fcS-gs# i Waalwijksche Snelpersdrukkerij. BERICHT DE OPENING SPRINGSTIER VERKRIJGBAAR: Keelen. Oosterhout en Waalwijk, A. van der Corput. Finale Uitroeiing Waalwijk. ANTOON TIELEN. Deugdzaamheid van Fabrikaat. Verkrijgbaar te Waalwijk bij naar het huis van den Heer JAN VAN LOON aan den Hoek, aldaar. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: M s-g-g «s* fj.su 2 a a WIJN-SLIDER in het huis vroeger bewoond door N. W. STRIKKERS, te Waalwijk zijner WINKELZAAK in en beveelt zich in ieders gunst. te Waalwijkmaakt bekenddat hij vanaf heden met zijn alle dagen voor den middag in den polder van Waalwijk en na den middag in den polder van Besoijen zal tegenwoordig zijn, en alle veehouders in gemelde polders daarvan kunnen profiteeren. te Waalwijk, stelt, VAN HEDEN AF, zoolang de voorraad strekt extra mooie roode-, witte-, savooi-, bloemkool- en slaplanten, alles ge kweekt op den kouden grond. UDlil tot vervoer van GOEDEREN tusschen iö correspondentie met BREDA zeer geschikt voor HUISRAAD en MEUBELEN, Rijdt op bij den heer V. J. GERRIS, Hotel „De Twee Kolommen." De vrachtprijs wordt verminderd. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. VAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie kosteloos. Vele attesten en dankbetuigingen VAN in verschillende afmetingen en lineaturen. WAALWIJK naar ROTTERDAM AMSTERDAM Vertrek van Waalwijk MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Vertrek van Rotterdam: DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. Informatiën en dienstbriefjes gratis verkrijgbaar bij den Heer VAN DER WEREE te Waalwijk, en op de boot. Waalwijk tot Rotterdam wal. Manden van 1 tot 30 kilog. 0.20 u 30 u 50 - 0.25 51 75 - - 0.30 76 100 - 0.35 Waalwijk tot Amsterdamwal. Manden van 1 tot 30 kilog. 0.4-5 30 h 50 n - 0.55 51 75 - 0.65 76 100 - 0.75 Wanneer adressen vermelden franco Rotterdam aan de stoomboot of spoort, moet 10 cent bestelloon betaald worden, benevens 6 cent aanteekengeld. Voor Amsterdam franco boord of aan huis" tot 50 kilogram 15 centvan 51 tot 100 kilogram 20 cent, benevens 8 cent aanteekengeld voor de booten te Amsterdam. De manden kunnen bezorgd wordente Waalwijk aan het kantoor aan de haven en hij G. G. VAN HULTENte Besoijen hij de Weduwe A. BROKKEN. uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem62 cm. breed f 3.95 per meter. Faille noir5860 - 4.20 Faille de Haarlem62 4.50 Faille de Hollande62 4.80 Faille Impériale26 5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. en èij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden. IN bericht door dezedat hij de zaak in HOEDEN en PETTEN, meer en meer uitgeoreid, Hij beveelt zich voortdurend in het tot dusverre zoo ruimschoots genoten ver trouwen, terwijl hij niets onbeproefd zal laten om zijne geachte begunstigers te voldoen. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest |f gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge- egeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. g w rt 3 a so _2 .5 •s'-ota^Sw w m 5 5 .3 .3 .5 d S s i O S CS3 O vy. •1^ s «fe s 03 UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" en van liet Nieuwsblad voor Ncd. Leerlooierijen en aanverwante vakken, beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van EnveloppesBrief hoofdenCirculairesRekeningen Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken. Brochures, Boeken. Buitengewoon groote sorteering van Enveloppen, van af f 1.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille in verschillende grootte en kwaliteit. Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.in rekening gebracht. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Arm-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten. Premie van16,600 fp. GOUDEN Medaille Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. liggen ter inzage. Registers, VAN PER N. W. StriMiers O na T3 n fl I OT2 O c SP jbp "O >-ö 0> T*> 0> o xn ft bo 3 O ,-d to O Q) O r-. M 03 OLD CLD a rO CS3 m 43 ttr* C -M d 3 C3 03 Q S bc bn n ij t o$ a 5 bp •>-( cj - O "P to H jh rö cz i ^3 ca I a_D a> «4-1 fl 03 H <u :=T T3 C PP C 03 03 bO c .5 -03* O t-> Ti f) bD 03 13 03 3 O -P <3 3 'J3 tL 03 03 O -"O 03 5S o d 00 O bJJ bO B.S E~ SP S ei 03 Kg rJr^l F ss CU 53 -i3 O 8 SS fes v. S 8 S .3 S 8 J2 r-v K- -è» O rt •3L-0 o O T3 sterk KOOR'fi3> WJ3REND middel De EETLUST OPWEKKEND. VERSTERKEND VOEDZAAM. rilKIIKSllKKK «EDEl'üNKBRD De KRACHTEN HERSTELLEND. PARIS, 22, rue Drouot. IR ALLI ATOTVKUI

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4