Nummer 40 Donderdag 18 Mei 1882 5e Jaargang 11, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I FEUILLETON. Bekendmaking. De Yerstootene. c. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. V De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Sïeiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. INSCHRIJVING-SCIIUTTERIJ. De burgemeester der gemeente Waalwijk roept mits deze op zoodanige ingezetenen die op den eersten Januari dezes jaars hun 25ste jaar van ouderdom zijn ingetreden namelijk die geboren zijn in 1857, benevens de zoodaDigen die zich van buitenlands binnen deze gemeente gevestigd hebbenvoor zoo verre zij nog in eene der klassen van de schutterij vallen, om zich tusschen den 15 Mei en 30 Mei aanstaande, ter secre tarie van het gemeentebestuur te Waalwijk voor den dienst der schutterij te doen inschrijven zullende tot het ontvangen van hunne aangifte, te dier plaats dagelijks gedurende den voormid dag van 9 tot 12 ure worden gevaceerd de invallende Zon- en feestdagen hiervan uitgezon derd Tot naricht der belanghebbenden dient Dat als ingezetenen in deze worden beschouwd alle Nederlanders binnen het rijk hun gewoon verblijf houdendeen alle vreemdelingen binnen het rijk woonachtig, welke hun voornemen om zich aldaar te vestigen hebben aan den dag gelegd hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring, hetzij door het overbrengen van den zetel van hun vermogen of de hoofdmiddelen van hun bestaan voor zoo verre zij in de voorrechten var. Nederlanders kunnen deelen. Dat de aangifte tot de inschrijving in allen gevalledoor de ingezetenen van den hierboven bedoelden ouderdom behoort gedaan te worden ook dan zelfs wanneer de belanghebbende ver- meenen mocht tot de vrijgestelden of uitgesto tenen van den schutterlijken dienst te behooren. Dat zij die in meer dan eene gemeente hun verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigdtot de inschrijving verplicht zijn binnen die gemeentealwaar eene dienst doende schutterij aanwezig isen dat, bij aldien in de verschillende gemeentenwaar iemand verblijf houdtof den zetel van zijn vermogen heeft gevestigd alleen dienstdoende of alleen rustende schutterijen bestaan dezelve zich moet doen inschrijven in die gemeentealwaar hij voor de personeele belasting is aangeslagen; moe tende de ambtenaren zich doen inschrijven in die gemeentealwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden. ^ie bevonden zullen worden zich niet vóór den eersten Juni dezes jaars te hebben doen inschrijven door het plaatselijke bestuur ambtshalve zullen worden ingeschreven en ter zake van hun verzuimin eene geldboete ver vallen terwijl dezelve daarenboven zonder loting bij de schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geen redenen tot uitsluiting of vrij stelling ten hunnen aanzien bestonden. Trouw tot in den dood. De advocaat riep een huurrijtuig aandat hen voorbijreed. z/Waar wilt gij heen, mevrouw?" vraagde hii. «Naar huis. «Ik zal u geleiden." //Ik dank umaar ik wenschle liever alleen te zijn." //Dan zal ik u dezen avond een bozoek brengen." Zij antwoordde alleen met eene buiging. Toen zij in het rijtuig zatstrekte zij nog eens hare hand uit en boog zich zoodanig dat hij haar doodsbleek gelaat zien kor.. z/God zegene u Mrs. Routh;" zeide hij op een toon van het innigste medelijden. Toen zij een eind weegs had voortgereden en den advocaat niet langer in het gezicht had zeide zij den koetsierdat zij van plan veran derd was en wenschte aan het St. Paulus kerk hof afgezet te worden. En worden overigens de ingezetenen aange maand om zich tijdig van een geboorte-extract te voorzien en zich alzoo van hunnen juisten ouderdom te verzekeren ten einde de inschrij ving behoorlijk geschiedeen zij niet komen te vervallen in straffen bij de wet bepaald. Waalwijk den 9 Mei 1882. De Burgemeester voornoemd VAN DER KLOKKEN. Ten huize van James Peltzer te Antwerpen heeft weder eene huiszoeking plaats gehad. In het riool van het privaat ten huize van Armand Peltzer heeft men eene pruik gevonden, benevens een stuk van een kamersleutel, waaraan een plaatje was gehechtten opschrift voerende: //Hotel de l'Europe Hambourg. De justitie uit Brussel is ook ten huize van Armand Peltzer geweestheeft aldaar weder alles verzegeld en de sloten in de voor- en achterdeur van het huis doen veranderen. Op den openbaren weg te Brussel is plot seling overleden een beeldhouwer, Dupont ge naamd 54 jaar ouddie een armoedig leven leidde slecht gevoed en schamel gekleed was. Na zijn dood vond men in zijn woning Diet minder dan 30,000 franks aan effecten in een stroomatras. Bovendien was de man eigenaar van het huis waar hij woundedoch dat hij niet kon verhuurd krijgen omdat hij te gierig was het te onderhouden. Het eenige vertrekje, waar hij zelf zich ophield, bewoonde hij slechts tijdelijk zooals hij aan de belastingbeambten verklaarde om vrij van belasting te zijn. Zaterdag heeft de kamer besloten het wets voorstel var» Paul Bert in overweging te nemen tot opheffing der katholieke faculteiten, alsmede een ander ontwerp tot het toepassen van bijzon dere straffen op de inlandsche bevolking van Algeric. De begrootingscommissie heeft zich verklaard voor de opheffing der theologische faculteiten te Lyon Bordeaux Rouaan en Aixen stelt voor alleen die te Parijs te behouden. De commissie uit de Fransche kamerdie met het onderzoek van het regeerings-ontwerp tot wijziging der eedsformule was belast, heeft ministerieeier dan het kabinet zelf in de plaats daarvan de geheele afschaffing van den godsdien- stigen eed voorgesteld en wil ter vervanging daarvan eene formule zien ingevoerd, strekkende om den mensch voortaan te doen verklaren of beloven /,op zijne eer". De aankomst van den wagen der gevangenis te Newgate bracht in den omtrek van het plein de gewone opschudding te weeg. Men verdrong elkander om den gevangene er te zien uitkomen. Het grootste gedeelte van het publiek behoorde tot de gevaarlijkste volksklasse, en het zou voor een oplettend waarnemer niet onbelangrijk ge weest zijn die gezichten te bestudeeren en daaruit te besluiten hoe velen hunner te een of ander tijd persoonlijk deel hebben zouden aan een dergelijke tooneelals waarvan zij thans met zooveel belangstelling toeschouwers waren. Bij deze gelegenheid echter deelden ook vele be ambten en bedienden der gevangenis in de alge- meene nieuwsgierigheid, niet omdat de aankomst van een moordenaar in Newgate iets zeldzaams was, maar omdat de van moord verdachte niet tot die klasse van menschen behoordewaaruit anders gewoonlijk de moordenaars voortkomen, en dat de omstandigheden van welke de misdaad zoowel als de ontdekking vergezeld gingbij zonder wareD. De toeschouwers wachtten met gespannen aandacht op den /gentleman" die zich in zulk eene ernstige verlegenheid bevond. Maar de gentleman verscheen niet, ofschoon Een gepantserd en een transportschip worden in gereedheid gebracht om het eskader voor Tunis te versterken en van levensmiddelen te voorzien. Lr is te Parijs eene vergadering van ruim /00 fabrikanten en handelaren gehouden, waarin eene resolutie is aangenomen houdende de wenschelijkheidom zoo spoedig mogelijk de onderhandelingen over het sluiten van een han- delstractaat met Engeland te hervatten ook al zou de Fransche regeering op zeker aantal arti kelen het stelsel van specifieke rechten moeten toepassen. De heeren Paul Leroy-Beaulieu Frederic Passy en llielard voerden onder anderen in die vergadering het woord. Van de aange- nomene resolutie zal den ministers van buiten- landsche zaken en van koophandel kennis worden gegeven. De vermaarde caricatuur-teekenaar Gill die na eenigen tijd in het krankzinnigengesticht doorgebracht ie hebben, daaruit, als hersteld ontslagen wasis plotseling weer waanzinnig geworden. Naar het schijntheeft zijn zwak brein zich gevoed met droomen van toekomstige rijkdommen. Toen hij Oharenton verlaten had, ontving hij de opbrengst eener tooneel voorstelling die zijne viienden voor hem georganiseerd had den. Met dat geld sprong hij zoo kwistig mogelijk om doch hield zich voor het overige rustigzoodat hij ook eene teekening voor den Salon gemaakt en zijne medewerking aan eenige geïllustreerde bladen hervat had. Voor eenige dagen echter herhaalden zich de sporen van verstandsverbijstering. Hij vernielde zijne schilderijen en schreef aan zijne vrienden buitensporige brieven die bijna altijd eindigden met de verzekeringdat hij hun tallooze kussen toezond. Voor twee a drie dagen leende hij eenig geld van een zijner vrienden en vertrok uit Parijs doolde in de provincie rond en was 's nachts niet onder dak. Den laatsten tijd bracht hij in den omtrek van Clairvaux door. De boeren niet wetende wat te denken var. dien man die onrustig de streek rondzwierfves tigden de aandacht der gendarmes op zijn persoon. Deze vatten hem en brachten hem naar den officier van justitie te Bar-sur-Aube bij wien de ongelukkige zich bekend maakte als Gill, en die een goed maal voor hem liet gereedmaken, want Gill had honger. Vervolgens liet hij hem naar het ziekenhuis brengen en gaf aan de op passers last hem met onderscheiding te behan delen. Gill wist uit het ziekenhuis te ontkomen, en men weet tot dusver niet wat er van hem geworden is. Al de groepen der linkerzijde hebben zich vereenigd met den door het linker-centrum voorgesteldcn candidaat voor het senatorschap voor het leven in plaats van wijlen den heer Bertauld. De verkiezing van den heer Dietz- de politiedienaar de deur geopend hield en hem hij herhaling beval er uit te komen. Eindeüjk ging de man zelf in de afdeeliug van den wagen, waar Routh plaats genomen had. Na verloop eener minuut kwam hij er weder uit. z/Ik weet nietwat er met hem gebeurd is," zeide hij/xik geloofdat hij dood is." Een kreet van ontzetting en verbazing ging onder de menigte op. Men haalde den directeur der gevangenis. Een ijverig practisch suppoost kwam eindelijk naar buiten en riep z/Haal hem er dan maar uit, opdat men hem zien kan." Men haalde hem er toen uit en zag hem. Zijne gelaatskleur was blauwachtigzijne oogen stonden wijd open maar zijne handen hield hij krampachtig gesloten. Hij was dood. Dit voorval verwekte van alle kanten de hevigste ontsteltenis. Het lijk werd op de plaats der gevangenis neergezet en de deur gesloten. Nog eenigen tijd bleven de toeschouwers voor de gevangenis staan, en praatten over het gebeurde. Men gaf zich alle mogelijke moeite om nader te komen of scheuren aan de deur te ontdekken, welke niet voorhanden waren en, zoo mogelijk om het een of ander geluid op te vangen. De moordenaar had zich zeiven veroordeeld Monin kan dus als verzekerd beschouwd worden. Men schat het aantal Amerikanen dat dezen zomer eenigen tijd te Parijs zal doorbren gen op vijftig duizend. Vijftien duizend zijn reeds op weg naar de groote'^modestad. Als men berekent dat elke reiziger twintig dollar? wat toch wel niets te veel isverteert dan laten zij aan hotelsrestaurants en schouwburgen het niet onaardige sommetje van meer dan vijf milloen franes in Parijs achterongerekend nog het geld dat zij aan inkoopen besteden. Het stelen in de postkantoren wordt in Frankrijk epidemisch. Pas is in Parijs de diefstal gepleegd zonder dat men nog de daders weet of nu wordt er weder een diefstal uit Lyon gemeld. Een postbeambte is daar met 'een aar.geteekenden briefwaarin zich vijftig duizend franks bevondenop den loop gegaan. Alle uasporingen om hem te ontdekken zijn tot dus verre vruchteloos gebleven. Te Valenciennes heeft een 70-jarige mes senmaker een zijner werklieden die hem met den dood dreigdevermoord door een messteek in den buik. De Fransche politie heeft aan de Engelsche zekeren Wood uitgeleverd die eenigen tijd ge leden te Londen een bureel voor landverhuizing had opgericht. Ruim 3000 emigranten uit alle oorden van Europa kwamen door zijn oproe pingen uitgeloktte Londen om van daar met het stoomschip Nemesis dat Wood beweerde gehuurd te hebben naar de Nieuwe Wereld te vertrekken. De avonturier ontving hen met op in armen maar zorgde dadelijk de overlochts- gelden te ontvangen waarmee hij zich uit de voeten maakte, de bedrogenen hulpeloos aan hun lot overlatende. Eindelijk werden door tusschen- komst der Engelsche regeering 884 hunner met de Lydian Monarch overgevoerd. Niet minder dan 50.000 personen veel meer dan den Hertog van Wellington of prins Alfred naar zijn laatste rustplaats geleidden woonden Donderdag te Chatsworth dc teraardebestelling van het stoffelijk overschot van lord Frederick Cavendish bij. 't Was eene indrukwekkende plechtigheiden met droge oogen kon men nauwelijks het aandoenlijk schouwspel aanzien van den grijzen 70jarigen vader van het slacht offer den hertog van Devonshire, die, gesteund door zijne beide zonen, den maikies van Har- tington en lord Edward Cavendisck, de lijkbaar volgde. Van de moordenaars nog altijd geen spoor! De politie schijnt overtuigd dat er nevens de kar met moordenaars nog een ander voertuig met medeplichtigen in het park is geweest en dat beide langs een omweg naar Dublin zijn en gevonnisd, maar ofschoon het voorval de grootste ontsteltenis veroorzaakt had toch was het meest heerschend gevoel dat van teleur stelling. Eene eenvoudig gekleededicht gesluierde dame, die eenigen tijd in de straat rond had geloopen en tegenwoordig was, toen de wagen aankwam zag hoe men het lovenlooze lichaam er uit nam en hoorde het gerucht van den dood des gevangenen. Intusschen bleef zij nog een poos staan, totdat een politiedienaar uil een der zijdeuren naar buiten trad. Toen hij 0p de nieuwsgierige vragen van eenige vrouwen beves tigde dat de gevangene, die van moord verdacht werd dood was stond zij er ook bij en luierde naar hetgeen hij zeide. Toen trok zij haar doek dicht om hare schouders eene rillina bevino- haar en zij vertrok Na eenige schreden gedaan te hebben, struikelde zij en waggelde een weinig zonder de opmerkzaamheid der voorbije tot zich te trekkan maar zij zocht een°9teun rustte een oogenblik tegen den muur drukte hare handen op de borst en wachtte tot zij weder tot haar adem en hare bedaardheid gekomen wasdaarop vervolgde zij haren weg en «toe* dien naar Holbora in.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1