Nummer 42 Donderdag 25 Mei 1882. 5e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. Net einde van den Smokkelaar, BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Zwitserland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Dr. BERNHARD STAVENOW. i De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. Een particuliere dépêche van Maandag uit St. Petersburg aan de Indépendance Beige meldt, dat de minister van het keizerlijk huis door de politie in verschillende buitenlandsche hoofdste den gewaarschuwd is, dat de terroristische fractie der nihilisten omvangrijke komplotten smeedt teneinde op den dag der kroning moorddadige aanslagen ten uitvoer te brengen. Tengevolge daarvan zou de keizerlijke familieraad hebben besloten, de kroningsplechtigheden definitief tot 1883 uit te stellen. De tot dusver bekende resultaten der verkie zingen voor de provinciale raden brengen weinig verandering in hunne samenstelling. Van de nieuwe zetelstengevolge van de vermeerderde bevolkinghebben de liberalen er tot dusver 6 gewonnen. Bij de provinciale verkiezingen winnen de liberalen 43 zetels, waarvan 15 nieuwe. Eindelijk heeft men de daders van den grooten diefstal, welke den 15den April jl. in het post kantoor te Parijs gepleegd is, in handen. Een beambiedie juist door de inhechtenisneming van een zijner collega's een hoogere betrekking had gekregen vroeg plotseling verlof en het verdachte hiervan werd r.og vermeerderd door de groote verteringen die men hem dagelijks zag maken. De politie bleef hem op het spoor en toen hij na verstrijking van den verloftijd ver lenging van het verlof aanvroegging men tot een huiszoeking over en vond tal van gestolen voorwerpen in zijn kamer weggeborgen. Dadelijk werd de vluchteling naar Parijs teruggevoerd en voor den commissaris van politie gebracht verklaarde hij, den diefstal te hebben gepleegd, noemde zijn medeplichtigen en vertelde tevens dat hij reeds vroeger door vervalscbing van ge schriften gelden had verduisterd. Of men veel van het gestolen geld zal terugvindenis zeer twijfelachtig. Een historisch schetsje van II. Mijn jongens 1 De meesten van u zagen dat vreemde zeildat wij in de morgenschemering gelukkig vermeden hebben. Het is u duidelijk, dat niets dan een schandelijk verraad den kruiser in het vaarwater van de Haai heeft gebracht. Spreektzijt ge dat volkomen met mij eens Het ziet er waarlijk erg verdacht uit kapitein! sprak een der matrozen. Doch ik zal mijn beenderen tot splinters laten slaan, wanneer ik geloof dat er zich iemand aan boord van de dappere Haai bevindtdie in staat is ons die poets te bakken. Juistriep de kapitein. Maar er is toch verraad in het spel, dat is zeker.Er is iemand onder u die niet de wetten en de straf voor zulk een geval kent. Zijn oog schoot bij deze woorden vuurter wijl hij rondom zich keek. Dood aan de rariepen allen, zich terug trekkende voor den scherpen blik van den ka pitein die als een held uit vroeger tijden voor hen stond. Het is mijn plichtging deze voort, voor u en de zekerheid van het schipzoo ook voor het algemeen belang alles op te ofieren om de zaak uit te vorschen. Ik lieg nooitmijn jon gens en ik zweer het u nu de verrader zal zijn straf niet ontgaan ook dan niet wanneer ik hem tot voor den troon moest vervolgen. Daar mede is het voor heden genoeg. Denkt er aan en nu voort, aan den arbeid. Uit Lyon wordt geseinddat een hevige brand is uitgebarsten in de reusachtige werk plaatsen van ia Buire. De zagerijen, de schrijn werkerijen, de bergplaatsen van hout, de loodsen, waar een 5000 spoorwegwagens in de maak waren dit alles en nog veel meer is een prooi der vlammen geworden. De schade bedraagt een millioen. 3000 arbeiders vonden daar in de werkplaatsen hun onderhoud. Volgens den Petit Lyonnais is een Italiaan in verzekerde bewaring genomen als verdacht van den brand aangericht te hebben. Hij moet aan een zijner kameraden hebben gezegd„Eer 24 uren verloopen zulleu zijnzal la Buire vernield wezen." In Parijs doet weer het geval van een snoode vergiftiging de ronde. In de wijk des Gobelins overleed dezer "dagen een vrouw, waar van men zeide dat zij door haar man vergiftigd zou zijn. De overledene werd evenwel toch be graven. Het gerecht echter vernam ook de zonderlinge geruchten, die omtrent de overledene in omloop waren en gelastte het lijk weder op te graven. Bij de lijkschouwing bleek nu dat de vrouw een aanzienlijke hoeveelheid ralteDkruid ingenomen had. De man echtgenoot van de overledeneverklaarde nooP eenig rattenkruid in huis gehad te hebben. Daar echter bewezen werd, dat hij voor korten tijd bij een apotheker in Parijs nog rattenkruid voor paarden zooals hij zeide gehaald had werd hij natuurlijk niet op vrije voeten gesteld. Terwijl de vraag of de tunnel onder het Kanaal al dan niet aangelegd zal mogen worden nog hangende is komt een Eransch ingenieur, Verar de St. Annemet een ander plan tot verbinding van Frankrijk en Engeland voor den dagnl. een brug over het kanaal tusschen Folkestone en de Knaap Grisnezen die op sommige plaatsen zoo hoog zou zijn, dat schepen met volle zeilen er onder door kunnen varen. Het plan is zeer fraai op het papier, maar de uitvoering zou nog al wat bezwaren opleveren. Maar het gevaar van een inval uit Frankrijk zou er door worden opgeheven daar de brug door een vloot voldoende verdedigd kon worden en men desnoods een paar bogen met dynamiet Het smokkelaarsschip bereikte spoedig de kust van Solway en in weinige uren was de lading aan land gebracht. Daar stonden reeds wagens voor de goederen gereed. De bemanning werkte met bijna bovenmenschelijke kracht en toen de Haai het anker lichtte was reeds alles op weg naar het binnenland en buiten bereik van de geprivilegieerde haaivissclien. Zoo ver was alles goed gegaan, doch het grootste gevaar voor den smokkelaar bestond nogwant ofschoon hij de lading gelukkig geborgen had moest het schip toch ook weder naar de baai van Man gebracht worden. En dat was moeie- lijk want tot aller verdriet scheen de maan nu dubbel helder en lachte ironisch tegen de be dreigden als verheugde zij zich hen met voor bedachten rade in verlegenheid te brengen. Was zij er niet geweest en had de gewone nachtnevel de zee bedektzeker zou de Haai er zich dit maal doorgeslagen hebben. Maar zoo moest het anders worden. Nauwelijks was de Haai in open zee nau welijks blies de frissche wind in haar zeilen of de manschappen bemerkten ook weder den kruiser, juist tusschen Engeland en Ierland liggende zoo recht in den koers van.het smokkelaarsschip. De kapitein was zoo bedaard als mogelijk was en liep zwijgend en turende op het dek de manschappenhun kapitein kennendewaren met goeden moed bezield en bekommerden zich niet om den noodlottigen kruiser. Onderwijl vervolgde de Haaidaar er geen andere uitweg waszijn gewonen koers en spoedig waren de beide schepen dicht bij elkander. Daar klonk plotseling van het oorlogschip de vraag Welk schip is daar? De kapitein van den smokkelaar wistdat wanneer hij zooveel tijd kon winnen om zonder kleerscheuren langs de kanonnen van het oor- zou kunnen vernielen. De heer Verar de St. Anna heeft den president der Fransche Itepubliek over zijn plan gesproken en begeeft zich nu naar Engeland om het aan Gladstone voor te leggen. Van uitzicht op de vangst der Iersclie moor denaars verneemt men nu niets meer. Het is of de politie in wanhoop zelfs het zoeken heeft opgegeven. De Amerikaansche politie staakt het onderzoek op de bootendie van Engeland komen om te zien of er ook ve'dachten aan boord zijn die in betrekking staan tot den moord op Cavendish en Burke. De politie vermeent dat de Engelsche regeering nu voldoende maatregelen kan genomen hebben om te voorkomen dat de moordenaars naar Amerika ontsnappen. Volgens de Daily News heeft de militaire commissiedie verslag moest uitbrengen over de verdedigbaarheid van de K anaal-1 unnel, ge rapporteerd dat een stelsel van verdediging uit voerbaar is. Woensdag werd in de gevangenis te Durham een zekere Thomas Turg opgehangen. De man was ter dood veroordeeld wegens moord voor dertien jaren gepleegd op zijn echtgenoote. Nooit was de misdaad uitgekomen maar de man gaf zich zelf uit wroeging bij de justitie aan. Vrijdag-middag is het havenstation te Queensborough met den houten aanlegsteiger, de goederenloodsen en douanekantoren geheel verbrand.^ De vlammen verspreidden zich, door den hevigen oostenwind aangewakkerdmet groote snelheid door de geteerde houten gebou wen de brandspuit moest uit de stad komen die ruim een Engelsche mijl van het havenhoofd verwijderd isen kon toen maar zeer weinig uitrichten. Binnen korten tijd waren de stevige steigers, die op dikke houten palen rustten en al de gebouwen in de asch gelegd. Er lagen twee vaartuigen aan den steiger de Vlissingsche mailboot „Prins Hendrik" "van de maatschappij Zeeland, en de Engelsche schoe- logschip te komen het schip gered en de vele menschenlevens aan boord der Haai behouden waren legde hij echter bij zoo liep hij bui tendien gevaar met de booten genomen te worden. Hij mompelde daarom door zijn roeper een ant woord terug dat volkomen onverstaanbaar was. Doch niet lang daarna klonk weder de vraag van de kruiser Wat hebt ge gezegd Daar het smokkelaarsvaartuig een goede vaart liepongeveer tien mijlen in de nacht, zoo was het juist in de nabijheid van den Engelschman, die zich nu omkeerde en denzelfdcn koers aannam. Ik vraag, riep andermaal de kruiser, welk schip het is. Antwoord duidelijk of ik geef vuur. Geen antwoord werd daarop vernomen en als bewijs dat het ernst was vloog spoedig daarop een kogel van den kruiser door het groote zeil van de Haai. De smokkelaar vuurde toen als antwoord uit zijn lang kanon dat de kapitein zelf gericht had en het schot kaapte den top mast van de York, zoo heette de Engelschman, weg. Een grimmige lading volgde daarop van den kruiser en richtte een vreeselijke verwoesting op den kleinen smokkelaar aan. De bewapening der Haai bestond slechts uit vier kleine kleine kanonnen en een lang kanon op het middelschip welk laatste op een draai schijf stond en van zwaarder kaliber was dan alle op de York. De kapitein week daarvan niet en een tweede schot nam den kruiser op eens den geheelen voormast weg en bracht er alles in verwarring, want de mast viel juist op de batterij die men gebruiken zou. De York voerde weliswaar 16 kanonnen en een beman ning bestaande uit honderd koppenmaar toch was zij een oogenblik niet in staat vuur te ge ven totdat de mast weder weggeruimd was en men kan zich voorstellendat de Haai zich dien tijd ten nutte maakte om g op los ner „Consus". Beide schepen raakten in brand. De „Consus" verbrandde geheel en de beman ning kon zich slechts met moeite redden. De „Prins Hendrik" vatte aan den achtersteven vlam en het scheelde nïet veel of dit schip dat slechts weinig stoom had en zich bijna niet roeren kon had hetzelfde lot als de „Consus" ondergaan. Het werd echter gelukkig van den steiger weggesleept door de gouvernementssleep boot „Sampson" die de vlammen bluschte, en het schip w^rd betrekkelijk weinig beschadigd. Evenals Weenen zal ook Munchen dit jaar haar electrische tentoonstelling hebben. Die in de Oostenrijksche hoofdstad wordt gedurende de maanden September en October en die in de Beiersche van 16 September tot 8 October ge houden. Men stelt zich voordat de beide tentoonstellingen niet zullen concurreeren, maar samenwerken. Dezer dagen zijn bij een landbouwer in de Pruisische grensgemeente Gühlenkamp, bij Eilsen, acht ganzen en twee schapen 's nachts doodge beten het bloed afgezogen en de schapen van de ingewanden beroofd. Nadat men een doode gans had nedergelegd ging men den volgenden nacht met geladen geweer daarbij de wacht houden en bemerkte toen dat een groote hond de daad bedreven had. Doordat het geweer dat in lang niet gebruikt wasweigerde, is het dier er met 'den schrik afgekomen. Men heeft ook niet kunnen ontdekken waar de hond te huis behoorde. BERLIJN22 Mei. Particuliere berichten langs indirecfen weg melden dat sedert Don derdag middag de oude stad van Kowno in brand staat. De brand ontstond in de tabaks fabriek van Nathansohn. Tweehonderd huizen zijn reeds vernield. Of aan moedwillige brand stichting in dit alleen door joden bewoonde gedeelte gedacht moet wordenis nog niet vastgesteld. Verscheidene misdadige aanslagen hebben dezer dagen op den St Gothard spoorweg plaatsgehad. te schieten. De zeilen van den smokkelaar waren zoo ge scheurd dat het schip nog slechts weinig vaart maakte, de YtJrk was echter in nog gehavender toestand want verschillende schoten hadden haar waterlijn getroffen en men hoorde uit alle macht pompen, Op dit oogenblikmidden in het heetst van het werk ontdekte de kapitein van den smok- kelaar^plotseling een van zijn vroegere manschap pen aan boord van den kruiser. Nu was het geheim ontdekt. De verrader stond goed gewapend moedig op het dek van den vijand en was bereid zijn vroegere kameraden gevangen te nemen. De kapitein bezon zich geen oogenblik, in het vol gend oogenblik lag de Haai langs de zijde van den kruiser en alles sprong op het dek over om den verrader gevangen te nemen. Grijpt den schurk riep de kapitein woe dend. En dan allen weer terug op de Haai. Hijzelf was overal vooraan. Zijn zwaard baande hem den weg tot de plaats waar de kerel stond en de meeste smokkelaars volgden hem in blinde woede. Ik heb meer tijd om den strijd op dek van de kruiser te verhalen, dan de manschappen der Haai noodig hadden om dien te voeren. In een oogenblik had de kapitein den verrader ontwa pend en met reuzenkracht hem voortsleepende hield hij zijn zwaard in zijn rechterhand omhoog, zijn manschappen achter hem en in het volgend oogenblik waren allen op de Haai terugmaar het was ook hoog tijd want de kruiser was zoo sterk bemand, dat de manschappen der Haai het niet lang hadden kunnen uithouden. Indien de Engelschman eerst tot bezinning ware gekomen, dan had hij hen kunnen verpletteren. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1