Huidenberichten. Italië. BINNENLAND. Bericht van den makelaar J. C. Van Houten. 80 315 710 111 58 89 194 69 158 145 1577 361 Tot tweemaal toe vonden de wisselwachters steenen op de rails en de laatste maal had men ze zelfs met ijzerdraad vastgebonden. Den vol genden dag had men weder op schandelijke wijze een rail vernieldtzoodat wanneer een trein gepasseerd was, deze zeker had moeten derail- leeren. Een vreeselijke storm door hagelbuien ver gezeld heeft aan de Italiaansche plaatsen Bari, BrindisiOrta Manduria S. Vito Latiano Leragno, onmetelijke schade toegebracht. Tuinen en olijvenbosschen werden vernietigddruiven- boomen bij den grond afgesneden korenvelden platgeslagen. Van den oogstdie zooveel be loofde zal letterlijk niets terechtkomen en in vele huizen staat armoede voor de deur. Ook menschenlevens zijn te betreurente Brindisi verdronken twee knapen en te Manduria werd een kind door den storm opgenomen. Volgens een voorloopige berekening wordt de schade op vijftien millioen geschat. Ook andere streken van Italië hebben door hagel veel geleden. winkel, waar de huisgenooten allen bijeen Waren, zagen zij den muur scheuren en stukjes kalk er uitvallen terwijl een vuurstraal er doorheen drong. De oudste dochter Catharina stond juist bij dat puntzij viel machteloos op den grond doch kwam spoedig bijzij voelde later enkel nog pijn in de beenen. De overigen bleven allen ongedeerd. Tc- Drunen sloeg de bliksem in het huis be woond door II. Neliszoodat het gedeeltelijk atbrandde. Pater Franchinoabt van de Trappisten, die zich bezighouden met de omstreken van Home door beplanting minder ongezond te maken, zond onlangs aan den minister een rapport in over de werkzaamheden in de abdij Tre Fon- tane verricht tot Oct. 81. In een jaar dan hebben zij 25.800 eucalyptussen geplant, en hopen door hun voorbeeld andere bewoners van den Agro Romano aan te sporen tot het aan- kweeken derzelfde plantdie zeer goed aarden kanen die blijkbaar de ongezonde dampen uit den grond opzuigt. De malaria is na de invoering van den Eucalyptus in Tre Fontane merkelijk verminderd. Van 69 tot 74 leed ongeveer een vierde deel der monniken aan koortsen en moesten des avonds de abdij verlaten, en den nacht in Rome doorbrengen. Nu even wel tast de koorts nauwelijks vijf percent der geestelijken aan en zeer gevaarlijke gevallen komen bijna niet meer voor. Ook hebben de Trappisten in het verloopen jaar vier bunder land met wijnstokken beplantvijf bunder met geneeskruiden tachtig met havertarwe, enz.; en daarenboven zorgden zij voor den aanleg van stallen euz. Honderdvijfiig galeiboeven worden tegen dagloon door de monniken voor dezen arbeid gebruikt. Het gouvernement is voornemens in de na bijheid van het klooster eene strafgevangenis op te richten. Waalwijk 24 Mei 1882. In de Maandag avond gehouden vergadering van den gemeenteraad zijn alleen de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Ged. staten hadden een afschrift van die notulen ge vraagd alvorens te beslissen omtrent de door de gemeente aan te gane geldleening. De heer Michels rijks veearts te Heusden is benoemd om de veeartsenijkundige praktijk in den veekring Waalwijk waar te nemen zoolang de betrekking van veearts van den kring onver vuld zal zijn. a/ De Maandag alhier gehouden collecte ten behoeve van de vervolgde Israëlieten in Rusland heeft zuiver opgebracht f 118,40, zeker eene groote som in vergelijking met de opbrengst ir. vele groote plaatsen. Maandag namiddag woedde boven onze gemeente een hevig onweer. Na afloop van het zelve werd eene koe van de heer Van der Kolk dood in de weide gevonden zoodal men ver onderstelt, dat zij door den bliksem getroffen s. Gisteren namiddag ten ruim 5 urebrak er op nieuw een onweder loszoo hevig en zoo langdurig als weinig menschen zich herinneren ooit in deze streken beleefd te hebben. Waarheen men de oogen wenddeoveral was de lucht met een donkergrijze wolkenlaag bedekt en het werd zoo duister dat de zetters op de drukkerij van onzen uitgever genoodzaakt waren het werk te staken totdat er aanvoer van gas kwam. De bui hield ruim twee uur aan en was schoon in hare verschrikkelijkheid. De bliksemschichten doorkliefden aanhoudend de lucht en werden onmiddellijk gevolgd door ratelende donderslagen, die de huizen deden dreunenen den minder stouten schiik en angst aanjoegen. De regen viel bij stroomen neder in zulke massa's, dat de riolen het water niet verzwelgen konden en de straten op sommige oogenblikken eene zee geleken. In onze gemeente hebben wij geen ongelukken te betreuren. Te Baardwijk werd het huis van den herber gier C. Krol getroffen en de vlammen sloegen weldra uit het dak de brandspuit was spoedig ter plaatse en kon in een oogwenk water geven, 't Is vooral te danken aan den wakkeren tromp- voerderden huisschilder A. van Drunendie reeds meermalen bij brand blijken heeft gegeven van ongekende vlugheid en vastberadenheid, dat men het vuur zoo spoedig meester was. Onder den uitroep„jongens vac op den darm", klom hij met den tromp gewapend op het dak, stampte een gat in hetzelve en bluschte zoo bij flinken aanvoer van water den brand, die hoofdzakelijk in het onder de pannen zittend riet woedde. Huis en inboedel zijn verzekerd bij de Brus- selsche assurantie maatschappij. De bliksem ingeslagen in het huis van Krolbaande zich door dat van C. van de Grindt, dat tegen het eerste is aangebouwdeen uitweg, zonder brand te veroorzaken maar met achterlating van zicht bare sporen van zijnen doortocht. In den werk- Zondagnamiddag gaf de harmonie l'Espé- alhier een concert in den tuin van het hotel du Lion d'orvan mejuffrouw de wed. 0. Verwiel. Bij die gelegenheid werd haar door haren beschermheer den heer J. Van den Elzen, een prachtige banier aangeboden vervaardigd naar eene teekening van den heer A. B. van Lieshout alhier, door de firma Jansen en Co. te Tilburg. Dien dag prijkten de werkende leden vau genoemd gezelschap voor het eerst met zilveren insignes die hun floor een milden medeingezetene waren ten geschente gegeven. Het concertbegunstigd door schoon weder voldeed uitstekend aan het talrijk publiek dat den tuin vulde; een paar flinke speeches werden gehouden, verschillende prachtige toosten werden geslagen en, daar iedereen zich perfect amuseerde, werd het feest tot laat in den nacht genoegelijk voortgezet. Wij hopen dat de belangstelling, waarin dc harmonie l'Espérance zich, zoo van de zijde van haren beschermheer als van de zijde van het publiekmag verheugenhaar een spoorslag moge zijn om met „voortvarendheid'' en „vol harding" op de ingeslagen baan vooruit te streven, opdat de hoopdie men van hare toekomst koestertin alle opzichten moge vervuld worden. Een vergelijk tusschen twee naast elkander staande huizen in de gemeente Waalwijk betref fende de verschillende eigenaren, bewoners en verdere bijzonderheden. Het huis A. 84in 1806 publiek gekocht ten overstaan van Joannes Govert Pessers, pre sident scheepen loco schoud der stede en vrijheid Waalwijkvoor 900 gulden door Gerardus van Lieshout mr. timmerman, in 1824 afgebrand zijndeis het door de weduwe opgebouwd en tot heden door hare kinderen in bezit gebleven en bewoond geworden. AIzoo in 76 jaren geene veranderingen ten deze, dat wel als eene bij zonderheid kan aangemerkt worden. Het ten oosten daarnaast staande huis. In 1801 bewoond door advocaat Van den Heuvel (dit volgens overlevering) in 1804 den heer Hazeldonk in 1808—1810 door advocaat Luijbeu en huisgezin, in 1812-1814 door een Fransch hoofdcommies met huisgezin zijnde hetzelve in allerijl met pak en zak en veel angstgeschrei moeten vluchten voor de naderende kozakken. Hij was den godsdienst toegedaan „dat als 5 dood waren, kwamen we in den niks" en nogtans wierden zijne kinderen llobour et Heuri en Jeannette door Grand Mama in den Catechis mus onderwezen In 1814 zijn de Fransche krijgsgevangenen uit de bezeBing 's Bosch, daarin voor een nacht gelogeerd geweesthet waren meestal invalieden met droevige aangezichten en klaagden bitter n't was nie bon soldaat." In 1816 bewoond door den commies der belastingen Hermans met huisgezin. „Die dood die dood zei mijnheer Eek" een bij hem inwo nend kostheer. Dat gezegde is spreekwoordelijk gebleven. In 1820 gekocht door deD heer burgemeester Kuijpers voor 1300 gulden. In 1824 afgebrand en door hem weder opgebouwddaar het raad huis ook in den asch was gelegd, is de raadzaal in de westelijk voorkamer van dat huis gehouden geworden. In 1832 gekocht door den heer van Meerwijk aannemer en burgemeester. De raadkamer is tot den jare 1841 daarin verbleven, waarvoor 80 gulden 'sjaars. In 1856-1857 bewoond door Mr. Leonard van Meerwijk griffier bij het kantongerecht te Waalwijk. In 1859-1861 bewoond door den heer J. Gast kandidaat notaris. In 1862 gekocht door den heer H. Leurs directeur van het postkantoor te Waalwijk, voor 3500 gulden. Een dolle liefhebber van alle doch hoofdzakelijk van pluimgedierteeen ware menagerie houder. Dat huis is tevens een tijd bewoond geweest door den heer Richelm, ont vanger der belastingen en huisgezin. In 1865 gekocht door den heer Jud. Tim mermans wijnkooper, voor 4200 gulden en tot in 1880 door hem bewoond. In 1880 betrokken door den heer Mr. H. Rits kantonrechter tc Waalwijk. Alzoo dat dit huis in de 82 jaren is bewoond geworden door twee advocaten, twee commiesen van de belastingen twee burgemeesterseen griffier van het kantongerechtefen kandidaat notariseen directeur van het postkantoor, een ontvanger der belastingen een wijnkooper en een kantonrechter, in het geheel door dertien verschillende gezinnenbovendien is het in die jaren van tijd tot tijd onbewoond geweest. Te vergeefs zal men een pand in de gemeente zoeken, dat zoo veel verschillende ambtenaren heeft gehuisvest. Eenige jaartallen zijn uit het geheugen grsteld, derhalve approximatief. Zaterdag is ten huize van den minister Van Lijnden ministerraad gehouden. Volgens gerucht zouden de ministers besloten hebben aan den raderen wensch des konings te voldoen, om tot diens terugkeer het bewind te blijven voeren. Op den 7den Juni e. k. zal aan het mi nisterie van waterstaat worden aanbesteed het maken van de aardeubaan de kunstwerken don bovenbouw de overgangs- en eenige ver dere werken voor het gedeelte Zwaluwe—Baard wijk van den spoorweg Zwaluwe's Hertogen bosch. De oplevering moet plaats hebben van lo de kunstwerken in het Bossche inundatieveld vöor 1 Juli 1883 2o het geheele werk voor de eerste maal geheel voltooid, vóór 1 September 1884. Het bedrag der begrooting is f 1,880,000 Het bericht dat Nederland weer onderhan delingen tracht aan te knoopen over het handels- tractaat met Frankrijk is bijna ongeloofelijk. Heeft de heer De Bruyn Kops gelijk, door voor Nederland als het eenige ware aan te wijzen geen afzonderlijke handelsverdragen maar eene handelswetgeving op den voet van volkomen vrijheid en gelijkheid voor alle natiën, zon is voor een vrijzinnig ministerie de weg afgebakend. Wat voor den Nederlander belast is wordt dit evenzeer voor den buitenlander. Maar geen zwaarder recht ook op Nederlandsche producten dan op Fransche wat bij het tractaat wel het geval was. Wat nu alzoo^ der regeering te doen staat? Een^ ontwerp in te dienen aan de kamer waarbij het buitenland geheel wordt gelijk gesteld met Nederland. Represailles zijn een vrijzinnig bestuur onwaardig. Ons tarief te herzien met het oog op het Fransche tariefis vijandschap tooncn, waarvoor geenerlei grond bestaat. Wij zijn nu echter na lange jaren geheel vrij van ons tarief te herzien zoowel met het oog op den nood der schatkist als tot algeheele vrijlating der levensbehoeften en der grondstoffen voor onze nijverheid. Al jjliet gemartel over een percent of twee verschil met het tarif general, dat vreeselijk spook dat ons niets bang maakt, is beneden de waardigheid van een vrij volk dat wij toonen te zijn als wij den buitenlander aan hetzelfde recht onderwerpen dat voor ons geldt. Had de regeering zich hetzelfde voorrecht als Engeland verzekerd dan zou dit van een voor uitziende politiek hebben getuigd. Thans onder handelingen aan te knoopen waardoor een op volgend bewind gebonden zou kunnen zijn, kan slechts een verzinsel zijn van de Kölnische Ztg. Er gebeuren evenwel somtijds onmogelijke dingen. (R. N.) Het bestuur van de afdeeling Amsterdam der Yereeniging ter bevordering van fabriek- en handswerksuijverheid in Nederlend heeft in eene vorige vergadering na de lezing van dr. Th. Mouton uit 's-Gravenhageover de middelen tot verbetering van den toestand van den leerling in fabriek en werkplaats op zich genomen rijpelijk de mogelijkheid te overwegen op welke wijze verbetering in de verhouding van werk gever en werkman en in de opleiding der liand- werksleerlingen te verkrijgen is. Eene verbetering moet strekken tot voordeele van beiden doch bovenal tot verhooging vaD het gehalte der voortbrengselen en daardoor tot vermeerdering van roem en welvaart van ons volk. Overeen komstig de denkbeelden van dr. Mouton, meent genoemd bestuur het nemen eener ernstige proef tot verbetering der opleiding van den aanstaanden handwerksman door weder invoering van het leerlingstelselte moeten aaraden. De proef moet op kleine schaal dooi weinige welgezindeernstige mannen genomen worden die moed en lust hebben voor een goed doel een offer te brengen en iets te wagen. Het bestuur heeft eene vergadering belegd tot be spreking dezer zaak op Maandag e. k. te Am sterdam. y£ De_ vraag naar eikenschors voor looierijen is groot in Europa. De Amerikaan in 't bezit van onmetelijke wouden kan die vraag gemak kelijk bevredigen maar de prijs is niet hoog genoeg in Europaom de kosten van versche- ping goed te maken. Eenige ondernemers laten nu de schors hakken en samenpersen op de plaatsen waar er overvloed van is. Opzettelijk voor dit, doel is door hen een stoomboot inge richt voor de Tennesseerivierwaar eikenschors bijna te geef wordt verhandeld. De samenge perste run wordt in den vorm van blokken gebrachtneemt daardoor weinig plaats in en kost daardoor minder van vervoer. De laatste berichten uit Australië melden het heerschen van een buitengewone hitte en droogte. Verscheidene maanden lang is geen druppel regen gevallen terwijl de thermometer somstijds tot 124® F. in de schaduw steeg. De verliezen van de veehouders zijn buitengewoon grootook de graanoogst is verre beneden het middelmatige. In de laatste dagen is in Queensland de droogte vervangen door onafgebroken stortregens, die nu op hunne beurt weer veel schade aanrichten. Op een station alleen, waren twee duizend schapen verdronken, Wel mag Australië het land der tegenstrijdigheden genoemd worden. - De eerste electrische spoorweg in ons land, de lijn station ZandvoortKostverloren is, wat de baan betreft, gereed. De machines, geleverd door de firma Siemens Sc Ilalske te Berlijn zijn reeds aangekomen en het geheel zoo ver gevorderd, dat er alle kans bestaat, dat de lijn op de Pinksterdagen zal zijn geopend. Het werk wordt uitgevoerd door de ingenieurs Mijnssen en Van den Wall Bake. naar buiten sloegen was in gebruik van een meubelraakerswerkplaats. De brandweer bracht onmiddellijk twee handspuiten benevens twee stoomspuiten in werking diemet aangestoken vuren uitreden, zoodat slechts een paar minuten na aankomst water kon worden gegeven. Dank der krachtige wijze waarop het vernielend element werd aangepaktkon men tegen 4.40 den brand, die zeer moeilijk was te bereiken beperkt be schouwen tot den zolder waar het vuur uitbrak. Ten 5 uur was de brand gebluscht. De belen dingen hebben weinig waterschade. Donderdagavond zat een metselaarsknecht uit Vught met twee vrouwen in de herberg van P. Maréchal te 's Hertogenbosch. Zij hadden een flesch bier gebruikten kregen vervolgens met den herbergier twist over den hoogen prijs, dien deze daarvoor vorderde. De kastelein, die als een ruw persoon bekend staat, dreigde'den metselaarsknecht, Jan S., zijne flesch op diens hoofd te zullen stukslaan en bracht inderdaad zoowel S. als een der vrouwen hevige verwon dingen toe. Jan S. ging vervolgens naar het politie-bureau, en daarna mot de niet-verwonde naar huis. Den volgenden ochtend werd hij dood in zijn bed gevonden. De verwonde vrouw werd in liet gasthuis opgenomen. De kastelein is in handen van de politie. Hij ontkent nog de. wandaad te hebben gepleegd ofschoon vier getuigen het feit bevestigen. SK: Door het waterschap den binnen- en bui polder van Baardwijk is eene overeenkomst aan gegaan met den staat der Nederlanden waarbij tegen een vergoeding van f 6721 door het waterschap in onderhoud en beheer worden overgenomen de in den polder ten behoeve van den spoorweg Zwaluwe-'s Hertogenbosch aan te leggen paralelwegen en andere kuntswerken. Het Valkenberg te Breda, het bekende en aan schoon geboomte rijke bosch dat thans de oude stad met het uitgestrekte nieuwe gedeelte verbindt, en dat tot hiertoe domein was is dezer dagen uit handen van het rijk in eigendom aan de gemeente Breda overgegaan. Er bestaat plan den aanleg aanmerkelijk te ver fraaien en de er aan grenzende geslechte gronden als park er aan te verbinden. Door de marechaussees van de brigade Eindhoven is bij zekeren P. v. M. te Heeze de os ontdekt, die Dinsdag 11. op de jaarmarkt te Oirschot ontvreemd werd. Genoemde P. v. M. is gevankelijk naar Eindhoven overgebracht. y- Door de rijkspolitie te Gilze is een 21 jarige timmermansknecht gearresteerd die Vrij dagavond uit baldadigheid, op het Vijfhuizen- heikendoor het werpen van een brandende luciter in een perceel löjarig dennenbosch, behoorende aan den landbouwer J. B. Armen den brand heeft gesticht. Gok een groote hoeveel heid mutsaard behoorende aan den steenbakker J. Botermans, is daarbij een prooi der vlam men geworden. In de luciferfabriek van de firma Dijker man Cie te Breda ontstond Vrijdag avond rniin 9 ure brand doordien een partij luctferstek- ken, die op de eest lagen te drooger., vlam vatten. Door de in de fabriek aanwezige doeltreffende brandbluschmiddelen gelukte het den brand te blusschun en daardoor een groot onheil te voorkomen. Huiden. Van verkoopen uit de hand wer den bekend 1156 Soerabaya runder-wegende 9.06 k 312 73 n 6.10 buffels- 7.4,4 f/ Op 1 Juni komen bij inschrijving aan de markt 349 Soerabaya runder-wegende 2.72 k. II u 490 Tjilatjap run der buffels H li u 1/ 1/ 318 39 - 735 buffels benevens 7 balen Calcuttahuiden. De markt blijft stil maar vast gesterad. 3.72 4.72 4.72 3.72 5.— 3.— 5.— 5.72 5.72 3.— 9.72 5.52 3.72 3.27 9.72 Zaterdag namiddag omstreeks 3 uur 45 ontstond tc Amsterdam brand in de bovenste verdieping van het specerijenpakhuis genaamd „Banda" des heerer. Nieuwland Heerengracht hoek Treefsteeg. Het pakhuis is smalmaar hoog en diep, en de zolder, waar de vlammen mT?e» FFSECTIE der stoomboot STAD F «ü?6 *?aakt bekeH dat a. s., Zon dag 28 Mei 1882, des namiddags te 3 ure, de boot van Waalwijk zal vertrekken m plaats van Maandag 29 dezerde ^Mef ls bePaald op gewonen tijd Dinsdag Voor heen en terugreis betaalt men een enkele reis.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2