AANBESTEDING. Aanbesteding. Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders A. J. RANT, A. Mr, Steenhouwer, - 's-BOSCH Bekendmaking. Waalwijk alleen bij J, Kuiten. DEKEMÜEN en PUIKJES, PILOU'S, NETELDOEKEN Enz, IS, J. Stoomboot „Stad Tilburg DE NOORDBMBMTSCHE ITM TE TILBURG, Tllhuig, Loonopzand, Kaatsheuvel, Sprang.Besoijen, Waalwijk, Dordrecht, Rotterdam, DIEJLTSTRIEöELIIsra- Aanbesteden: Eau de Cologne Eau d'Anvers.a.tSiS Schoorsteenmantels. DE UITLOTING mm ui iïiMuriu LAPPENDAGEN en GïtOOTE OPRUIMING JUNI 1882. JULI 1882. Aanbesteden: AANBESTEDEN Raming ƒ7000. op Woensdag 31 Mei a. s., Fabriek en Magazijn MARMEREN van af heden tot Pinksteren e. k. DIEMITEN, LINNEN EN PELLEN, Yan Waalwijk naar Rotterdam. Yan Waalwijk naar Rotterdam. Van Rotterdam naar Waalwijk. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waalwijk, znllen onder nadere goed keuring van den Gemeenteraad op Woens- dag?31 Mei 1882 des namiddags om 2 ure ten Raadhuize aldaar Het maken van een eiken houten beschoeiing langs de westzijde der Haven, ter lengte van 49 Meter met al de daar voor benoodigde leveranciën. Aanwijzing in loco op den dag der Be steding des morgens om 11 uien. Bestek en teekening liggen op de Secre tarie ter inzageterwijl de bestekken op franco aanvrage worden toegezonden. Waalwijk, den 20 Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN DER KLOKKEN Burgemeester. E. W. VAN LIEMPT, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waalwijkzullen op Dinsdag den 30 dezerdes namiddags ten vier ureten huize van den heer A. J. Verhoeven in het //Wapen van Waalwijk7' alhier in het openbaar bij enkele inschrijving, Het gedeeltelijk met Keien en Grint beleggen der Putsteeg over een lengte van circa 100 M1, van af den Provincialen weg tot aan den Winterdijk. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op den dag der Besteding des namiddags van 2 lot 4 ure. Bestekken liggen ter lezing op de Secre tarie en worden op aanvraagfranco toege zonden. WAALWIJK, 17 Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN Burgemeester. E. W. VAN LIEMPT, Secretaris. van Waalwijkzullen onder nadere goedkeuring van den Gemeente raad, ten raadhuize aldaar, des namiddags 3 urein het openbaar Het verbreeden en verdiepen der Haven te Waalwijk over eene lengte van circa 1200 meters en het daarstel- len van ruim 2000 meters gecreosoteerde beschoeiing, met bijlevering der benoo digde materialen. Bestek, teekening en voorwaarden liggen op de Secretarie te Waalwijk ter visie, ter wijl bestekken tegen 50 cent aldaar verkrijg baar zijn. Inlichtingen geeft het Gemeentebestuur van Waalwijk. Aanwijzing in loco zal plaats hebben daags voor en op den dag der bestedingtelkens om streeks 11 ure voormiddags. Waalwijk, 16 Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voorn., Van der Klokken, Burgemeester. F. W. Van Liempt, Secretaris. STEEDS VOORH ANDEN: en grootte waaron- Eau de Colgne zeep 16 ct. p. stuk. Echte zomersproeten zeep 30 Glycerine zeep 10 Cocoszeep 10 Duizendbloemengeurzeep 4-5 cent per stuk. Waalwijk. ANTOON TIELEN. DE NOTARIS. te Waalwijk zal ten verzoeke van Petronella Süp te Kaatsheuvelin het HOTEL VEPWIEL te Waalwijk, Op Vrijdag den 2 Juni 1882 's namiddags om 3 uren voor den tijd van 4 jaren IN IIET OPENBAAR VERHUREN Perceel No 1. Hooiland te Waalwijk, sectie A No 225 groot 1 hectare 22 aren 70 centiaren gelegen over de Hooigracht genaamd „10 hont.77 Laatste huurder Ar- noldus de Beer te Kaatsheuvel. Perceel No 2. Hooiland te Besoijen sectie A No 6 groot 93 aren, over de Oude straal, genaamd „6 hont77, grenzende aan de Oostzijde van de Rattenval. Laatste huurder Sanderikus Ros te Sprang. Perceel No 3. Hooiland te Besoijen sectie A. No 25 groot 95 aren 40 centiaren, over de Oude straatgenaamd „6 hont77. Laatste huurder Christoffel Timmermans te Loonopzand. van Burgemeester en Wethouders van Waalwijk MAKEN BEKEND dat op Dinsdag 30 Mei a s., voormiddags 11 ure, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar zal plaats hebben van TWEE SCHULD BRIEVEN ieder groot f 500.van de geldleening dezer gemeente, aangegaan krach tens Raadsbesluit van 9 Mei 1878. WAALWIJK, 12 Mei 1882. Burgem. en Weth. voornoemd Van der Klokken. De Secretaris, F. W. Van Liempt. (SCHREUDERS PILLEN) zijn Maag versterkend zacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijsverteering. 32y2 Cent per doos verkrijgbaar te Heusden: Erven G. Veerman Tilburg: J. H. van Gils, en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUdDER Apotheker. VAN ALLERLEI ALS: Kleedstofïen, Fransche Merinossen, Thibets, Moirée's, Schortenbonten, aan nooit gekende lage prijzen, bij TILBURG, Nieuwland, hoek Mariastraat IN AANSLUITING MET 99 VAN EN NAAR VOOR VRIJDAG MAANDAG WOENSDAG VRIJDAG VRIJDAG MAANDAG WOENSDAG VRIJDAG MAANDAG WOENSDAG VRIJDAG 2 's morgens 5.30 ure. DONDERDAG 1 5 8.— ZATERDAG 3 7 10.— DINSDAG 6 9 's middags 12.— u DONDERDAG 8 12 's morgens 3.— n ZATERDAG 10 14 4.30 u DINSDAG 13 16 u 6.— DONDERDAG 15 19 u 8.— ZATERDAG 17 21 9.— u DINSDAG 20 23 n 11.— n DONDERDAG 22 26 n 2.30 n ZATERDAG 24 28 n 3.30 u DINSDAG 27 30 n 5.— n DONDERDAG 29 's middags 's morgens 's middags u u 's morgens r/ 12.— 1,30 3.30 5.— 7.30 11.— 12.— 1.— 2.30 4.— 6.30 9.30 11.— 3 's morgens 5 MAANDAG WOENSDAG VRIJDAG MAANDAG WOENSDAG VRIJDAG MAANDAG WOENSDAG VRIJDAG MAANDAG WOENSDAG VRIJDAG MAANDAG 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28 31 6.ure 8.30 10.— 2.— 3.30 5.30 6.— 's nachts 's morgens 9.— 12.— 2.30 4.— 6.— 11 's morgens ZATERDAG 1 's middags DINSDAG 4 DONDERDAG 6 ZATERDAG 8 DINSDAG DONDERDAG 13 ZATERDAG 15 s middags DINSDAG 18 DONDERDAG 20 ZATERDAG 22 DINSDAG 25 DONDERDAG 27 ZATERDAG 29 's morgens 12.30 ure. 2.— 3.— 5.— 9.— 11.— 12.30 1.30 2.30 4.— 7.30 9.30 11.— Nadere informatiën, te Tilburgbij den Heer L. CHRIST, aan de station, en de Agenten: te Waalwijk den Heer CHR. VAN DE WERFFHaven. a Rotterdam P. H. KOK, Haringvliet Z.Z. 90, Dordrecht J. MAST H.Wz., Merwekade. tt tt tt tt rt tt tt tt tt tt tt tt tt 11 tt tt u tt u tt

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3