„STAD TILBURG", AANBESTEDING. Bekendmaking'. e De Notaris LANDRÉ, DE UITLOTING BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Duitschlancl. BINNENLAND. Zwitserland. Italië. Rusland. Egypte. Kantongerecht Waalwijk. Handelsberichten. DE DIRECTIE Mei 1882, 's morg. 3 ure, Verpachtin 8 Aanbesteden: UITVOERING EK. de boot van Waalwijk ZAL VER TREKKEN inplaats van Maandag 29 dezer. De terugreis is bepaald op ge wonen tijd, Dinsdag 30 Mei. Voor heen- en terugreis be taalt men een ENKELE reis. ROTTERDAM, 23 Mei 1882. Bericht van de Makelaars BREUKELMAN en DE MONCHY. Verkoop bij inschrijving op 1 Juni 1882, 's middags ten 12 ure. No. 4-2. 319 Tjilatjap runder- 5l/„ k. 43. 493 Soerabaya 3*/' a a qqa 0 /loo 49" 339 267ioo n Vrijdag 16 Juni des namiddags 1 uur, bij W. Van Falier te Vlijmen, voor de Algemeene Armen van Vlijmen en andere Particulieren. Het maken van een eiken houten beschoeiing langs de westzijde der Haven, ter lengte van 49 Meter met al de daar voor benoodigde leveranciën. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk M AKEN BEKEND dat op Dinsdag 30 Mei a s., De politie te Lyon heeft de hand gelegd op eene bende valsche munters. Ze zijn op heeterdaad "betrapt. Zij vervaardigden valsche vijffrankstuk ken Bij hunne gevangenneming boden zij een hardnekkigen tegenstand. Verscheidene vrouwen behoorden tot de bende. Het Engelsch gouvernement moet op het oogenbliiv ijverig bezig wezen met de reorgani satie van den politie-dienst in Ierland. Het personeel zal verbeterd wordenen vooral zal men trachten het corps der geheime agenten meer te vormen uit goede burgerlijke elementen, daar militairen zich door hun voorkomen door gaans verraden. WAALWIJK. REPETITIE op Zondag 28 dezer, te geven door des Harmonie l'Espéranceop de harmonic- zaal, 's middags ten 12 ure. Programma AD LIBITUM. MAANDAG (2n Pinksterdag), van 12 tot DA, uurMATINEE door de Liedertafel //Oefening en Vermaak" van Waalwijk en Besoijen, in het gewone locaal bij V. J. Gerris. 1. Hymne an die Musik. V. Lachner. 2. De doodgraver, bas-solo. Withe. 3. Saiils lierzang. Gevaert. 4. Tyroler alpenlied. Bern. 5. Ave Maria. Abt. Keizer Wilhelm heeft dezer dagen een erfenis gekregen. Een dame te Dessau, die geen bloed verwanten had heeft hem haar vermogen ten bedrage van 50,000 mark vermaakt, met verzoek daarmede naar goedvinden te handelen. De hoogbejaarde erflaatster, die zich steeds bijzonder gehecht aan den keizer betoonde, moet als kind wel met hem gespeeld hebben. 4n Berlijn is iemand bij het biljartspel plotseling dood gebleven. De man was in de wolken over zijn geluk in het spelen en vroeg een glas seltzerwater. Toen hij het aan de lippen mm i M0ngen viel kij achterover en was oogen- blikkelijk een lijk. De feesten voor de inwijding van den St. GothardtuDnel zijn in vollen gang. Maandag kwamen de Italiaansche genoodigden te Lucern aan Het comité zit nog altijd met de handen in het haar, want het aantal personen, die Ge rechtigd zij ti de feesten bij te wonen is enorm. Uit Italic alleen zijn er driehonderd aangekomen. Terwijl onlangs op het Campo di Lombardori te Rome de artilleristen aan het exerceeren waren, wisten eenige kinderen onopgemerkt- naar de plaats te sluipen waar de kanonkogels, bommen en granaten opgestapeld lagen, en begonnen daarmee te spelen. En tienjarig knaapje nam ern nog volle granaat, bestrooide die van buiten met kruit uit een patroon en stak dat met een lucifer aan. De granaat ontplofte en rukte den knaap een voet en een hand afterwijl een L0 jarig meisje geheel - in stukken werd gereten en nog vijf andere kinderen zeer zwaar gewond werden. Een achttienjarig meisje, dat was toegesneld om den kinderen hun gevaarlijk spel te verbieden, maar te laat kwam werd door de ontploffing voor goed aan beide oogen blind. Er is een onderzoe'-: ingesteld tegen het regi ment wegens zijn gebrek aan voorzichtigheid. De koning en de koningin zijn zeer getroffen door het treurig ongeluk en laten dagelijks naar den toestand der slachtoffers vragen. Volgens berichten ia de bladen uit Kiew heeft de gouverneur-generaal Drenteln tenge volge van boosaardige verspreiding van geruch ten omtrent nieuwe gewelddadigheden tegen de joden tot de bewoners van Balta de verklaring gerichtdat alle raddraaiers of aanstokers lot aanranding der joden door de militaire recht banken gestraft zullen wordencn dat indien de maatregelen der politie lot het voorkomen van rustverstoring onvoldoende mochten blijken, de buitensporigheden met geweld van wapenen onderdrukt zullen worden. Het hoofd der politie te Balta vermaande de joden tot rust en waar borgde hun de onmiddelijke onderdrukking van elke poging tot geweldpleging. Volgens het Russisch regeeringsblad zijn er bij den brand te Kowna 125 huizen verbrand die allen aan Israëlieten toebehoorden en ook verzekerd zijn. De schade wordt op 600.000 roebels geschat. Blijkens een telegram begint het nu in Egypte werkelijk te spannen en is het ministerie met of zonder toestemming van den khedive blijkt niet duidelijk bezig het land in staat van tegenweer te brengen. Maar bij ondervinding weet men hoe bij deze heeren slechts eene spanne tijds noodig is om het hoofd dat ze nu zoo trotsch in den nek werpen, te doen nederdalen in den schoot, of nog lager zelfs. Het ernstig karakter, dat de Egyptische crisis heeft aangenomenzegt The Times, houdt de aandacht van Engeland en Frankrijk in hooge mate bezig, en gewichtige beslissingen kunnen elk oogenbük worden tegemoet gezien. En uit Londen wordt gemeld, dat de ver standhouding der mogendheden in zake Egypte bestaan blijft en dat krachtiger maatregelen wor den beraamdwanneer de orde niet door de maritieme demonstratie kan worden hersteld. Frankrijk en Engeland hebben van gedachten gewisseld over het verzoek der Porte, om de eskaders terug te roepen en lieten daarna aan de Porte verklaren, dat de schepen de Egyptische wateren zullen verlaten zoodra de normale toe stand zal zijn hersteld. De beide mogendheden hebben voorts verklaard, dat zij even vurig als de Porte hopen', dat geen verdere uitbreiding der maritieme demonstratie noodig zal zijn. Waalwijk 27 Mei 1882. De commissaris des konings in Noordbrabant is gemachtigd den slachters die slachtvee wen- schen in te voeren dat door hen gekocht is voor de intrekking hunner dispensatieook na het einde dezer week tot dien uitvoer onder zekere voorwaarden vergunning te geven. De volgende hulpkantoren der posterijen zullen met ingang van 1 Juni 1882 voor den dienst der rijkspostspaarbank worden opengesteld: Baardwijk, Boekei, Kruisland, Lieshout, Lith— oijen Maashees Nistelrode Oijen Beek ReuselTeteringenUdenhout Waalre en Wanrooij. De werkzaamheden aan de doorlaatbrug in hel Bossche inundatieveld nabij Vlijmeu vor deren tot heden goed. Reeds zijn 10 pijlers gedeeltelijk opgemetseldterwijl van andere de foudeering in orde wordt gebracht. Twee loco- mobileu met centrifugaalpompën zijn steeds bezig de putten van het overtollige water te ontdoen. Twee baggermachines baggeren zand voor de dammen terwijl voor het bereiden der specie een stoom-mortelmolen in gebruik is. Machines en tal van werklieden doen het werk vooruitgaan, zoodat de oplevering der pijlers, indien het weder mede blijft werken, nog in dit jaar te verwachten is. Door het bestuur var» den binnenpolder van Sprang ismet machtiging van stemgerechtigde ingelanden besloten met den staat der Neder landen eene overeenkomst aan te gaan, waarbij de paralelwegen en verdere kustwerken Tan den Staats-spoorweg Zwaluwe—'s Hertogenbosch in onderhoud en beheer worden overgenomen tegen eene vergoeding van f3380.31 Door stemhebbende ingelanden van het wa terschap den binnenpolder van Sprang zijn be noemd tot lid van het bestuur de heer A. Haverhalsen tot secretaris-penningmeester de heer J. Dorrenboom. Met het leggen der rails voor den stoom tramweg naar Capelle is men reeds tot aan de Nieuwe vaart gevorderd. Gedurende de beide Pinksterdagen zullen er blijkens achterstaande advertentie proefritten voor het publiek plaats hebben vanaf Kaatsheuvel (Nieuwe weg) tot op de Nieuwevaart. Met zekerheid kunnen wij m'ededeelen üat door de koninklijke handboogschutterij, be vestigd in de sociëteit de Unie te 's Hertogen bosch, in de maand Augustus e. k. een luisterrijk ./concours" zal worden gegeven voor handboo»- schutterijen in Nederland. Donderdag zijn onder de gemeente Boxtel twee boerderijen afgebrand eene des morgens ten ruim 10 ure en de andere des namiddags 6 ure. In de laatste gingen mede 9 stuks vee verloren. De eigenaar van de verbrande hoeve is gisteren middag overleden, vermoedelijk ten gevolge van schrik. De oorzaak van de beide branden is onbekend. microscooptot de gewichtige ontdekking ge komen dat als li en melk in warme thee doet, de eiwitstof der melk zich met het looistoizuur in de thee verbindt, welk huwelijk gezegend wordt met kinderen in den vorm van vlokken, dezelfde bestanddeelen bevattende als gelooid Ier Ier. Iemand die eiken dag drie kopjes thee drinkt wat toch niet te veel is neemt dan ook in een jaar zooveel leder op, als noo dig is voor een heel paar laarzen. Jammer, dat hij al het opgenomene niet bewaren kan in tijden, dat het leder duur is, zou dit te pas kunnen komen. Zondag avond had in de Vingerhoedstraat te Breda een hevige vechtpartij plaats tusschen een man en zijue wederhelft. In drift ontstoken nam de man een stoel ter hand en sloeg dien op het hoofd zijner vrouw stuk tengevolge waarvan hevige bloedstorting ontstond. De po litie arresteerde den woesteling en bracht hem naar het politiebureau vanwaar hij onmiddelijk naar het huis van arrest werd overgebracht. De zwaar verwonde vrouw werd naar het ziekenhuis getransporteerd; men vreest voor haar leven. Uitspraken in strafzaken van den 25 Mei 1882. 1. G. van den B., te Tilburg, jachtdelict ontslagen van rechtsvervolging. 2. G. van den E., te Baardwijk, voerwezen, geldboete van f0.50 of 1 dag gevangenisstraf. 3. M. de V., te Vlijmen, openbare dronken schap, geldboete van f2. of 2 dagen gev. 4. W. N., te Loonopzand, als voor, geld boete van f2.of 2 dagen gev. 5. A. V., te Capelle, als voor, geldboete van f 2.of 2 dagen gev. 6. A. de J., te Capelle, als voor, geldboete van f2.of 2 dagen gev. 7. A. Z., te Loonopzand, overtreding art. 475, no 10, c. P., geldboete van f 1.— of 1 dag ge vangenisstraf. 8 1. J. C de L., 2. B. E., 3. T, V., allen te Dongen, jachtdelict, veroordeeld ieder in twee geldboeten van f 10.— of ieder 3 dagen gev. voor elke boete, met verbeurdverklaring der schietgeweren of betaling der geschatte waarde a f5.ieder, of 1 dag gev. voor iedere boete. 9. B. V., te Loonopzand, openbare dronken schap, geldboete van f2.— of 2 dageu gev. 10. A. J., te Geertruidecberg, alsvoor, geld boete van f 2.of 2 dagen gev. 11. J. v. B., te Tilburg, voerwezen, boete v. f 3.of 2 dagen gev. 12. P. V., te Besoijen, herijk, geldboete van fl.of 2 dagen gev. 13. A. van Z., te Capelle, voerwezen, boete WAALWIJK, 26 Mei. Be handel in hoornvee was tamelijk geanimeerd. Aangevoerd ruim 100 stuks Kalfkoeien golden f260 a f300. Kalfvaarzen f 000 f 210 Biggen golden f9.60 h 11.00. Lammeren f16 f 18 per koppel. Boter aangevoerd 1834 kilo van f 1.01 a f 1.19 per kilogram. Eieren f3.25 f3.50 per 100 stuks. De handel in huiden en leder blijft stil. In schors komt meer beweging, het nieuwe gewin is van uitmuntende kwaliteit. Men verwacht algemeen de prijzen eerder iets lager dan verle den jaar. Udenhout, 24 ei. Boter Aangevoerd 993 kilo. van 11.00 tot f 1.31. Oisterwijk, 24 Mei. Boter. Aangevoerd 2050 kilo van f 1,15 a fl,34. Eieren f3 ct. per stuk. 1)ER maakt bekend, dat cl.S. Zondag 28 van f2.50 of 2 dagen gev. 14. J. B., te Waalwijk, voerwezen, eene boete van 1 3.— en eene van f 0.50, of een dag gev. voor iedere boete. 15. J. v. D., te Oudheusden, boete van f 0.50 of 1 dag gev. 16. W. B., te Gladbach, openbare dronken schap, boete f 2.of 2 dagen gev. 17. J. F., te Loonopzand, nachtgerucht, boete f 5.50 of 3 dagen gev. 18. C. van E., te Vlijmen overtreding poli tieverordening van Vlijmen, vrijgesproken 19. 1. H. B., 2. A. D., 3. C. Van der G, allen te Besoijen, overtreding art. 475, no 9. c. P., ieder in een boete vaD fl.of ieder 2 dagen gev. 20. H. M., te Vlijmen, openbare dronken schap, boete van f2.of 2 dagen gev. Al de veroordeelden in de kosten. Bij een hevig onweder werden deze week twee fabriekarbeiders in de nabijheid van Tegelen door den bliksem getroffen en gedood. °Een hunner laat een talrijk huisgezin in behoeftige omstandigheden achter. Onder de gemeente Boxtel is brand ont staan in de heide met mastbosschen beplant toebehoorende aan den staat der Nederlanden' De uitgestrektheid van het verbrande terrein wordt op ruim een hectare geschat. De oorzaak wordt aan kwaadwilligheid of het onvoorzichtig wegwerpen vau lucifers of brandende sigaar toe geschreven. i> J?ezer da8e" is des nachts ingebroken in de R.K. kerk te Achtmaal (Zundert) nabij Breda. Hoewel het doel van de inbraak, het ledigen der offerbussen slechts ten deele gelukte, is de inbraak als des te brutaler te beschouwen wan neer men in aanmerking neemt, dat eerst nog bij een landbouwer de ladder werd weggenomen om de kerk te beklimmen en daarna, bij ge brek aan breekgereedschappen, uit eene smederij een hamer werd weggenomen, waarmede men de sacristiedeuren verbrijzelde. Tot dusver zijn de daders niet bekend. - Een vreeselijk ongeluk heeft op de spoor— weg lijn Velp-Arnhem plaats gehad. Een deftig gekleede dame wierp zich op de rails juist toen de trein aankwam. De machinist stopte, maar kon niet verhoeden dat de dame overreden werd. Als een vormelooze klomp vond men haar lijk op den weg. «Gebruikt u suiker en melk", is de gewone vraag op elk niet al te familiaar saletje. Die vraag zal nu kunnen luiden „gebruikt u suiker en leer." Een geleerde toch zijn naam wordt beacheidelijk verzwegen is, gewapend met een - 44- 39 31 - 45. 728 buffel- 9V 46. 158 runder- 54<y,00 47.1577 3 /io° u 48. 145 561/ 19 u 2 50- 76 361/ioo 51 9Qfi 35%00 51- 296 487/loo 19 4.05 52. 710 2.78 53- 95 u 4.50 16 - - 6.- K54- 58 3.43 JNo. 5 o. 46 Soerabaya runder- 4.52 k. 43 6.56 56. x94 2.96 °7' 45 4.62 24 6.— ri 58. 361 buffel- 11.84 n 59/65. 7 b. Calcutta rund- 2.13 76„6/75- 19 37» 77' 367ioo// 7 3Vl /o. ij pakken seroenen wegende ca. 1000 kilo, en 3 zakken stukken, wegende circa 177 kilo. 6 te Vlijmen, is voornemens te verpachten Vrijdag 9 Juni a. s., des namiddags te 1 uurbij de weduwe C. Mommersteeg te Vlijmen f voor het Gemeentebestuur van Vlijmen Dinsdag 13 Juni a.s., des namiddags ten 1 ure, bij A. Klerks te Vlijmen, voor Heeren Scbaarmeesters van bet Vlijmenscbe veld of Meerland Donderdag 15 Juni as., des namiddags 1 uurbij F. Van Wagenberg op de Haarsteeg voor particulieren, en BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waalwijkzullen onder nadere goed keuring van den Gemeenteraad op Woens dag 31 Mei 1882des namiddags om 2 ure ten Raadhuize aldaar Aanwijzing in loco op den dag der Be steding des morgens om 11 uren. Bestek en teekening liggen op de Secre tarie ter inzageterwijl de bestekken op franco aanvrage worden toegezonden. Waalwijk, den 20 Mei 1882. Burgemeester en IVcthouders voornoemd VAN DER KLOKKEN Burgemeester. E. W. VAN LIEMPT, Secretaris. u voormiddags 11 ure, ten Raadhuize aldaar in het openbaar - zal plaats hebben van TWEE SCHULD. ieder groot f van de geld leening dezer gemeente, aangegaan krach tens Raadsbesluit van 9 Mei 1878. WAALWIJK, 12 Mei 1882. Burgem. en Wetli. voornoemd Van der Klokken. De Secretaris, F. W. Van Liempt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2